Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Digitální technická mapa | Investice | Investoři | Kraje | Veřejná správa

mapa-2221V Česku vzni­ká am­bi­ciózní pro­jekt di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy (DTM) celé re­pub­li­ky. Dílo má za cíl po­sky­to­vat spo­leh­li­vé a přes­né in­for­ma­ce o po­lo­ho­pi­su a do­prav­ní a tech­nic­ké in­frastruk­tu­ře. Jed­not­li­vé kraje již za­káz­ky za stov­ky mi­li­o­nů re­a­li­zu­jí nebo fi­ni­šu­jí je­jich pří­pra­vu. Z uce­le­ných dat by měla pro­fi­to­vat nejen ve­řej­ná sprá­va, ale i správ­ci tech­nic­ké a do­prav­ní in­frastruk­tu­ry, sou­kro­mé spo­leč­nos­ti nebo sa­mot­ní ob­ča­né.

Celý článek...

Tags: Android Auto | GIS | GPS | MapFactor | Navigace | Navigator | Verze 7.2

Navigator 7 2-2220Verze 7.1 ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru před­sta­vi­la režim celé ob­ra­zov­ky a gesta v mapě na An­dro­id Auto za­ří­ze­ních a také vy­hle­dá­vá­ní v se­zna­mu bodů zájmu (POI) v apli­ka­ci. Nový Na­vi­ga­tor 7.2 na­va­zu­je a při­ná­ší mnoho dal­ších ši­kov­ných funk­cí, které usnad­ní uži­va­te­lům po­u­ží­vá­ní apli­ka­ce jak v te­le­fo­nu tak na An­dro­id Auto za­ří­ze­ních.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Termín

GIS Esri 2022-2218Spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha vyhlásila termín le­toš­ního roč­níku Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se bude konat 1. a 2. lis­to­pa­du 2022 opět pre­zenč­ně. Dojde ale ke změně místa ko­ná­ní – z praž­ské­ho Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra se kvůli před­sed­nic­tví ČR v Radě EU pře­su­ne do pro­sto­rů Cubex Cen­t­ra. Tra­dič­ní se­tká­ní čes­kých ge­o­in­for­ma­ti­ků pro­běh­ne kom­bi­no­va­nou for­mou – mů­že­te do­ra­zit osob­ně, nebo si celou kon­fe­ren­ci ná­sled­ně pus­tit ze zá­zna­mu.

Celý článek...

Tags: Gefos | Geodetické přístroje | GIS | Konference | Leica Geosystems

Gefos-konf-2218Spo­leč­nost Gefos zve na již tra­dič­ní se­tká­ní (nejen) uži­va­te­lů ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů Leica Ge­o­sys­tems. Za delší dobu od ko­ná­ní po­sled­ní­ho uži­va­tel­ské­ho se­tká­ní se opět ob­je­vi­ly zcela nové tech­no­lo­gie (na­pří­klad pře­vrat­né GNSS s IMU sklo­no­mě­rem a fo­to­gra­m­me­t­ric­kou ka­me­rou GS18 I, in­te­li­gent­ní jed­not­ka na tyčku AP20 Au­to­Po­le a ruční mo­bil­ní ske­ner BL­K2­GO) a všech­ny pří­stro­je pro­chá­ze­jí prů­běž­nou ak­tu­a­li­za­cí.

Celý článek...

Tags: Autodesk | Autodesk BIM Collaborate Pro | BIM | DatechSolutions | ESRI | GIS | Tech Data

Screenshot 2022-05-04 12.00.31Da­tech So­lu­ti­ons, spe­ci­a­li­zo­va­ná di­vi­ze spo­leč­nos­ti Tech Data – TD SYN­NEX Com­pa­ny se za­mě­ře­ním na dis­tri­buci pro­duk­tů Au­to­de­sk, uza­vře­la part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Esri. Smlou­va umožňuje part­ne­rům dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nou na­bíd­ku Au­to­de­s­ku a Esri na pod­po­ru clou­do­vé spo­lu­prá­ce v ob­las­ti Bul­ding in­for­mati­on mo­de­ling (BIM) a ge­o­gra­fic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů (GIS). 

Celý článek...

Tags: AAOS | Android Automotive | Google | GPS | Navigace | Sygic

Sygic AAOS VolvoXC40-2216Od 30. břez­na 2022 si apli­ka­ci s GPS na­vi­ga­cí Sygic mů­že­te ve vo­zi­dlech vy­u­ží­va­jí­cích sys­tém AAOS stáh­nout pro­střed­nic­tvím Go­o­gle Play. Na­vi­ga­ci, kte­rou znáte z mo­bil­ních za­ří­ze­ní, tak bu­de­te mít přímo v ko­k­pi­tu, aniž byste mu­se­li sáh­nout po mo­bil­ním te­le­fo­nu. Ope­rač­ní sys­tém An­dro­id Au­to­mo­ti­ve je za­bu­do­va­ný sys­tém in­fo­ta­in­men­tu za­lo­že­ný na ope­rač­ním sys­té­mu An­dro­id.

Celý článek...

Tags: GIS | GPS | MapFactor | Navigace | Navigator

NavigatorFree MapFactor GPS Navigace-2214Čes­kou spo­leč­nost Ma­p­Fac­tor ne­mu­sí­me čte­ná­řům pří­liš před­sta­vo­vat. Za­mě­řu­je se již od roku 2001 na vývoj na­vi­gač­ní­ho soft­wa­ru a sys­té­mu sle­do­vá­ní vo­zi­del. Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor pak je jed­nou z nej­lé­pe hod­no­ce­ných of­fli­ne na­vi­gač­ních apli­ka­ci v ob­cho­dě Go­o­gle Play, kde do­sáh­la již více než 30 mi­li­o­nů sta­že­ní po celém světě.

Celý článek...

Tags: Aplikace | Fuelio | Sledování ceny PHM | Sygic

Fuelio mapa brezen2022-2214Během ně­ko­li­ka po­sled­ních týdnů do­sá­hl zájem o ceny po­hon­ných hmot svého vr­cho­lu. Strmý ná­růst cen při­měl ma­ji­te­le au­to­mo­bi­lů a flo­til vy­hle­dá­vat v ob­las­ti po­hon­ných hmot co nej­lev­něj­ší zdro­je. Za bře­zen se počet den­ních uži­va­te­lů bez­plat­né apli­ka­ce Fu­e­lio zvý­šil v prů­mě­ru o 75 %. Apli­ka­ce slou­ží ke sle­do­vá­ní všeho, co sou­vi­sí s ná­kla­dy na po­hon­né hmoty a vý­da­ji na auto. V me­zi­roč­ním srov­ná­ní je počet sta­že­ní apli­ka­ce šes­ti­ná­sob­ný.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ArcGIS | ESRI | Workshopy

ARCDATA-workshopy-2213Série jar­ních worksho­pů ARC­DA­TA se blíží. Star­tu­jí již za týden. Ne­za­po­meňte si vy­brat ze za­jí­ma­vých témat a re­zer­vo­vat si ter­mín. Náplň jed­not­li­vých work­sho­pů na­lez­ne­te na webu, kde se mů­že­te i při­hlá­sit. Účast na work­sho­pech je pro re­gis­tro­va­né účast­ní­ky zdar­ma – je ale po­tře­ba při­hlá­sit se na každý se­mi­nář zvlášť.

Celý článek...

gdit uds contract-2212Spo­leč­nost Ge­ne­ral Dy­na­mics In­for­mati­on Tech­no­lo­gy (GDIT) ozná­mi­la, že jí ame­ric­ká Ná­rod­ní agen­tu­ra pro ge­o­prosto­ro­vé zpra­vo­daj­ství (Nati­o­nal Ge­o­spa­tial-In­tel­li­gen­ce Agen­cy, NGA) udě­li­la za­káz­ku na služ­by pro uži­va­te­le a da­to­vá cen­t­ra (UDS). Jedná se o jed­no­rá­zo­vou smlou­vu s horní hra­ni­cí 4,5 mi­li­ar­dy do­la­rů a de­se­ti­le­tým ob­jed­na­cím ob­do­bím.

Celý článek...

Tags: Barcelona | Ekosystém služeb | Huawei | Mapování | MWC 2022 | Petal Maps

Peta Maps 3D-2211Spo­leč­nost Hu­a­wei před­sta­vi­la na ve­letr­hu Mo­bi­le World Con­gress 2022 (MWC) v Bar­ce­lo­ně svůj nej­no­věj­ší ma­po­vý na­vi­gač­ní sys­tém Petal Maps ur­če­ný pro glo­bál­ní trhy. Plat­for­ma vy­u­ží­vá mo­bil­ní hard­ware a in­te­li­gent­ní al­go­ritmy a při­ná­ší ba­lí­ček ino­va­tiv­ních ma­po­vých funk­cí včet­ně přes­né­ho ur­čo­vá­ní po­lo­hy v in­te­ri­é­ru i ex­te­ri­é­ru, na­vá­dě­ní do jízd­ních pruhů, of­fli­ne map, 3D zob­ra­zo­vá­ní, ví­ce­ter­mi­ná­lo­vé spo­lu­prá­ce mezi chyt­rý­mi te­le­fo­ny a ho­din­ka­mi a slu­žeb vy­hle­dá­vá­ní v okolí Near­by Life.

Celý článek...

Tags: Dopravní informace | GPS | Navigace | Sygic | Ukrajina

Sygic Live traffic data in UA area-2209V uply­nu­lých dnech glo­bál­ní vý­vo­jář na­vi­ga­cí Sygic do­čas­ně vy­pnul živé do­prav­ní in­for­ma­ce pro Ukra­ji­nu ve svých apli­ka­cích Sygic GPS Na­vi­gati­on a Sygic Truck & Ca­ra­van GPS Na­vi­gati­on. Činí tak v zájmu ochra­ny ukra­jin­ských uži­va­te­lů. Funk­ce ži­vých do­prav­ních in­for­ma­cí je po­sky­to­vá­na díky sběru ano­nym­ních dat z te­le­fo­nů An­dro­id nebo iPho­ne, která uka­zu­jí vy­tí­že­nost sil­nic a dal­ších ob­las­tí.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ArcGIS | Webináře | Workshopy

Arcdata Workshopy-2209Na le­toš­ní jaro při­pra­vi­la pro zá­jem­ce spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha další sérii webo­vých worksho­pů, ve kte­rých se spo­leč­ně s po­řa­da­te­li po­dí­va­jí na nej­růz­něj­ší za­jí­ma­vé apli­ka­ce sys­té­mu Ar­c­GIS. Náplň jed­not­li­vých worksho­pů na­lez­ne­te na sa­mo­stat­né strán­ce, odkud se na ně také mů­že­te rov­nou i při­hlá­sit. Účast na worksho­pech je pro re­gis­tro­va­né účast­ní­ky zdar­ma – je ale po­tře­ba při­hlá­sit se na každý se­mi­nář zvlášť.

Celý článek...

Strana 1 z 24

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>