Google překladač: English Deutsch

Tags: 3DEXPERIENCE | Digitální údržba | IT projekt | PLM | Razorleaf | Školení

Razorleaf-wavy-green-bg-2420Ra­zor­le­af Corporation, kon­zul­tant a sys­té­mo­vý in­te­grá­tor v ob­las­ti ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM), ozna­mu­je, že zís­kal za­káz­ku na mo­der­ni­za­ci soft­wa­ro­vých sys­té­mů pro di­gi­tál­ní údrž­bu a ško­le­ní, které pod­po­ru­jí ce­lo­svě­to­vou flo­ti­lu le­tou­nů Boe­ing C-17 Glo­be­mas­ter III. Ra­zor­le­af po­sky­tu­je PLM soft­ware a služ­by pod­po­ry.

Celý článek...

Tags: AV Engineering | Datový nodel | PLM | System | výběr

PLM-1-2403Naše rubri­ka PLM, přes­to­že jde stále o velmi ak­tu­ál­ní téma, není člán­ky pří­liš doplňována. Za­lí­bil se nám ná­sle­du­jí­cí člá­nek na webu spo­leč­nos­ti AV En­gi­nee­ring, která snad ne­bu­de nic na­mí­tat proti jeho uve­de­ní na CAD.​cz. Spo­leh­li­vý a pro­pra­co­va­ný PLM sys­tém, na který se mů­že­te spo­leh­nout, hraje dů­le­ži­těj­ší roli, než si možná mys­lí­te. Je vaším cílem agi­li­ta? Vyšší kva­li­ta? Usi­lu­je­te o rych­lej­ší vývoj a správ­nost ino­va­cí, nebo snad o všech­no zmí­ně­né na­jed­nou?

Celý článek...

Tags: Axiom Tech | CAM | PLM | Siemens NX | Teamcenter | Technologie | Výroba

Axiom Tech-webinare-2343Ve vět­ši­ně pří­pa­dů slý­chá­me pojem PLM, ne­bo­li sprá­va ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku, ve spo­je­ní s kon­struk­cí a vý­vo­jem. Axiom Tech ale na svých webi­ná­řích před­ve­de, jak spo­je­ním PLM, tech­no­lo­gie, CNC pro­gra­má­to­rů a ná­sled­nou vý­ro­bou lze zís­kat velké množ­ství be­ne­fi­tů. Ukáže PLM Te­am­cen­ter s in­te­gra­cí NX a pro­po­je­ním do vý­ro­by Shop Floor Con­nect.

Celý článek...

Tags: G2 Grid Report | PLM | Siemens | Teamcenter

1-G2-company-size-23-summer-2334Team­cen­ter je ve zprá­vě G2 Grid Re­port 2023 ozna­čen za lídra v ně­ko­li­ka ka­te­go­ri­ích PLM pro malé, střed­ní a velké pod­ni­ky a prů­mys­lo­vé soft­wa­ro­vé apli­ka­ce. Proč uži­va­te­lé mi­lu­jí Team­cen­ter? Soft­ware Team­cen­ter je mo­der­ní při­způ­so­bi­vý sys­tém pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu, který pro­po­ju­je lidi a pro­ce­sy na­příč funkč­ní­mi si­la­mi di­gi­tál­ní nití pro ino­va­ce.

Celý článek...

Tags: Centric PLM | Centric Software | Cotopaxi | Digitální transformace | Oděvy | Sportovní zboží

Cotopaxi Centric Software-2328Cent­ric Soft­ware ozná­mil, že znač­ka Co­to­pa­xi, uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ně cer­ti­fi­ko­va­ná B Cor­po­rati­on, si vy­bra­la Cent­ric PLM pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty a růstu. Cent­ric Soft­ware po­sky­tu­je nej­i­no­va­tiv­něj­ší pod­ni­ko­vá ře­še­ní pro plá­no­vá­ní, na­vr­ho­vá­ní, vývoj, zís­ká­vá­ní, oce­ňo­vá­ní a pro­dej pro­duk­tů, jako jsou oděvy, móda, do­mác­nost, obuv, spor­tov­ní zboží, spo­třeb­ní elek­tro­ni­ka, kos­me­ti­ka, po­tra­vi­ny a ná­po­je a luxus, aby bylo možné do­sáh­nout stra­te­gic­kých a pro­voz­ních cílů di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce.

Celý článek...

Tags: Daimler Truck | Digitální inženýrství | PLM | Siemens | Spolupráce | Teamcenter | Xcelerator

Siemens-Daimler-Truck-01-2313Spo­leč­nos­ti Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wareDaimler Truck ozná­mi­ly novou spo­lu­prá­ci při za­vá­dě­ní nej­mo­der­něj­ší plat­for­my pro di­gi­tál­ní in­že­nýr­ství, která vy­u­ží­vá port­fo­lio soft­wa­ru a slu­žeb Si­e­mens Xce­le­ra­tor. Nová plat­for­ma umož­ní Daimler Truc­ku pro­zkou­mat bu­douc­nost ino­va­cí užit­ko­vých vo­zi­del a efek­tiv­ní vývoj pro­duk­tů a ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu ná­klad­ních vo­zi­del a au­to­bu­sů.

Celý článek...

Tags: Cad­ma­tic | Con­tact Soft­ware | Lodní prů­my­sl | OEM | Part­ner­ství | PLM

Cadmatic CONTACT-2307Spo­leč­nos­ti Con­tact Soft­ware a Cad­ma­tic uza­ví­ra­jí OEM part­ner­ství pro lodní prů­my­sl. Spo­lu­prá­ce dvou před­ních svě­to­vých po­sky­to­va­te­lů stro­jí­ren­ské­ho a prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru má za cíl uvést na trh první PLM ře­še­ní spe­ci­fic­ké pro stav­bu lodí. Díky part­ner­ství mezi spo­leč­nost­mi Con­tact Soft­ware a Cad­ma­tic může glo­bál­ní lo­ďař­ský prů­my­sl vy­u­ží­vat di­gi­ta­li­zač­ní ře­še­ní šitá na míru jeho spe­ci­fic­kým po­ža­dav­kům.

Celý článek...

Tags: Cent­ric Soft­wa­re | Koření | PLM | Teway Food | Výzkum a vývoj

Centric FoodBeverage--2304Si­chu­an Teway Food Group (Teway Food), před­ní se­ču­án­ský vý­rob­ce ko­ře­ní, si vy­bral ře­še­ní od Cent­ric Soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM). Cent­ric Soft­ware po­sky­tu­je nej­i­no­va­tiv­něj­ší pod­ni­ko­vá ře­še­ní pro plá­no­vá­ní, na­vr­ho­vá­ní, vývoj, zís­ká­vá­ní a pro­dej vý­rob­ků, jako jsou oděvy, obuv, spor­tov­ní po­tře­by, ná­by­tek, do­má­cí de­ko­ra­ce, kos­me­ti­ka, po­tra­vi­ny a ná­po­je a lu­xus­ní zboží, aby bylo možné do­sáh­nout stra­te­gic­kých a pro­voz­ních cílů di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce.

Celý článek...

Tags: C3D Con­ver­ter | C3D Labs | C3D Vi­si­on | PLM | Pro­gram­soy­uz | Soyuz-PLM

C3D Vision-2304Pro­gram­soy­uz za­kou­pil li­cen­ce na kom­po­nen­ty C3D Con­ver­ter a C3D Vi­si­on ze sady ná­stro­jů C3D Tool­kit, která je sou­čás­tí sady pro vývoj in­že­nýr­ské­ho soft­wa­ru. Mož­nos­ti pro­duk­tu od C3D Labs za­hr­nu­jí im­port a ex­port dat, vi­zu­a­li­za­ci ge­o­me­t­rie a gra­fic­ké uži­va­tel­ské roz­hra­ní pro in­že­nýr­ské apli­ka­ce. Soyuz-PLM je po­kro­či­lý, plně vy­ba­ve­ný soft­wa­ro­vý balík pro sprá­vu tech­nic­kých in­for­ma­cí v prů­bě­hu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku.

Celý článek...

Tags: Akvizice | FSM | PLM | PTC | ServiceMax | Servis | Silver Lake

servicemax-service-technician-2301PTC ozná­mi­lo, že do­kon­či­lo akvi­zi­ci firmy Ser­vi­ce­Max od sub­jek­tu, jehož vět­ši­no­vým vlast­ní­kem je spo­leč­nost Sil­ver Lake. Tato akvi­zi­ce doplňuje na­bíd­ku PTC v ob­las­ti ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM) a di­gi­tál­ních vlá­ken o dů­le­ži­té funk­ce pro ří­ze­ní slu­žeb v te­ré­nu (FSM). Ser­vi­ce­Max po­sky­tu­je kom­plex­ní sadu clou­do­vých funk­cí FSM pro ser­vis slo­ži­tých pro­duk­tů s dlou­hým ži­vot­ním cyk­lem.

Celý článek...

Tags: PLM | SaaS | Siemens | Software | Zdravotnické přístroje

Medical devices in a hospital surgery room-2207Si­e­mens Digital Industries Software při­pra­vu­je spuš­tě­ní ře­še­ní typu SaaS (soft­ware jako služ­ba) s ná­zvem PLM for Me­di­cal De­vi­ces. Toto ře­še­ní umož­ní do­sáh­nout vy­ni­ka­jí­cí kva­li­ty vý­rob­ků díky zvý­še­né spo­lu­prá­ci ve více ob­las­tech. To vede k rych­lej­ší­mu do­dá­vá­ní no­vých ná­vrhů a vyšší rych­los­ti je­jich uvá­dě­ní na trh při sou­čas­ném do­dr­žo­vá­ní re­gi­o­nál­ních re­gu­lač­ních po­ža­dav­ků.

Celý článek...

Tags: Das­sault Sys­tèmes | Evropa | PLM | Pobočka | Sa­in­dou Sa­li­me | SDLC | xLM Solutions

Saindou Salime-2136Spo­leč­nost xLM So­lu­ti­ons, ame­ric­ká spo­leč­nost po­sky­tu­jí­cí služ­by a ře­še­ní v ob­las­ti ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tů, která se spe­ci­a­li­zu­je na sadu pro­duk­tů Das­sault Sys­tèmes, ozná­mi­la vznik xLM Eu­ro­pe, dce­ři­né spo­leč­nos­ti xLM So­lu­ti­ons. Nová kan­ce­lář xLM Eu­ro­pe bude síd­lit ve fran­couz­ském Tou­lou­se. xLM Eu­ro­pe po­ve­de Sa­in­dou Sa­li­me, hlav­ní ar­chi­tekt ře­še­ní, ří­dí­cí part­ner a spo­luza­kla­da­tel spo­leč­nos­ti xLM Eu­ro­pe.

Celý článek...

Tags: Centric 8 PLM | Centric Software | CPG | PLM | Spotřební zboží | V7.3

Centric 8 PLM V7 3 -CPG-2131Cent­ric Soft­ware ozná­mil do­stup­nost nej­no­věj­ší verze 7.3 svého PLM ře­še­ní Cent­ric 8 PLM. Cent­ric Soft­ware po­sky­tu­je nej­po­kro­ko­věj­ší pod­ni­ko­vá ře­še­ní pro ba­le­né spo­třeb­ní zboží (con­su­mer pac­kaged goods – CPG), ma­lo­ob­chod­ní­ky a vý­rob­ce na­příč prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi, jako jsou po­tra­vi­ny a ná­po­je, kos­me­ti­ka a osob­ní péče, a také ma­lo­ob­chod s po­tra­vi­na­mi a mul­ti­ka­te­go­ri­e­mi pro úspěš­né plá­no­vá­ní, na­vr­ho­vá­ní, vývoj, uvá­dě­ní na trh a pro­dej vý­rob­ků.

Celý článek...

Strana 1 z 8

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>