E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
TNS

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Tags: Autodesk | CAD Studio | Fusion Lifecycle | PLM | Praxe | Webináře

PLM CAD Studio-2108V pro­sin­ci loňského roku se zá­jem­ci se­zná­mi­li s mož­nost­mi a vy­u­ži­tím di­gi­ta­li­za­ce pro­ce­sů od Vaul­tu – přes PDM až po pro­ces­ní mož­nos­ti PLM v po­do­bě apli­ka­ce Fusi­on Li­fecycle. Zá­znam pro­sin­co­vé­ho webi­ná­ře mů­že­te shléd­nout zde. V prv­ním díle se­ri­á­lu PLM v praxi, 25. února 2021 od 9:30, se před­ná­še­jí­cí za­mě­ří na zpra­co­vá­ní ná­vrhů a tvor­by kon­strukč­ní do­ku­men­ta­ce.

Celý článek...

Tags: AV Engineering | Pavel Hrubý | Rozhovor

Pavel HrubýNa roz­ho­vo­ru s Pav­lem Hru­bým, ob­chod­ním ře­di­te­lem spo­leč­nos­ti AV EN­GI­NEER­ING, jsme by­li dom­lu­ve­ni na jed­né z pos­led­ních uži­va­tel­ských kon­fe­ren­cí té­to spo­leč­nos­ti. Na­ko­nec – vli­vem za­ne­prázd­ně­nos­ti nás obou – k ně­mu do­chá­zí až ny­ní, te­dy v do­bě, kdy jej s oh­le­dem na pan­de­mic­kou si­tu­a­ci mů­že­me us­ku­teč­nit pou­ze ko­res­pon­den­čně. Ne­mys­lím, že by to mě­lo být na ško­du, pro­to­že AV EN­GI­NEER­ING stá­le mí­ří kup­ře­du, a je te­dy o čem po­ví­dat.

Celý článek...

Tags: Aleš Kobylík | Rozhovor | Technodat

Aleš KobylíkAle­še Ko­by­lí­ka, ře­di­te­le spo­leč­nos­ti Tech­no­dat, jsem vždy vní­mal ja­ko jed­nu z nej­vý­raz­něj­ších osob­nos­tí CAD bran­že u nás. Ne­jen pro je­ho tvr­dé, ale fér vy­jed­ná­vá­ní cen in­zer­ce a pro­pa­ga­ce v na­šem ča­so­pi­su. Ta­ké pro je­ho přís­tup k fun­go­vá­ní fir­my, jed­ná­ní se zá­kaz­ní­ky i ko­le­gy. Je­ho schop­nos­ti mo­de­ro­vat se­mi­ná­ře a od­bor­né ak­ce vždy přis­pě­ly k je­jich vy­so­ké úrov­ni a oce­ňu­ji i to, že po­kud ne­byl po ru­ce tlu­moč­ník, ne­vá­hal se uj­mout pře­kla­dů přís­pěv­ků zah­ra­nič­ních hos­tů. Vždy vyzd­vi­ho­val (nech­ci nap­sat, že se chlu­bil) výs­led­ky Tech­no­da­tu i na me­zi­ná­rod­ním po­li a dá­val tím přík­lad os­tat­ním. A v ne­pos­led­ní řa­dě má rád, jak naz­na­či­ly růz­né ak­ce Tech­no­da­tu, stej­nou hud­bu ja­ko já. To vše mě ve­de k to­mu, abych mu po­lo­žil ně­ko­lik otá­zek, a dou­fám, že je­ho od­po­vě­di bu­dou za­jí­ma­vé i pro na­še čte­ná­ře.

Celý článek...

Tags: CAD | Data | Digitalizace | Digitální továrna | PDM | PLM | Siemens | Teamcenter

visual-80622-1-portray web 916 916-2031Tento rok nám už jasně uká­zal, jak je dů­le­ži­tá di­gi­ta­li­za­ce vý­rob­ních pod­ni­ků a jak je mnoh­de podceňovaná. Mnoho firem bylo nu­ce­no řešit vzdá­le­né pří­stu­py k datům, tech­nic­ké za­bez­pe­če­ní ko­mu­ni­ka­ce a mnoho dal­ší­ho prak­tic­ky ze dne na den. Po­tvr­di­lo se tak, že di­gi­ta­li­za­ce je hlav­ním fak­to­rem pro kon­ku­ren­ce­schop­nost a růst vý­rob­ních pod­ni­ků na­příč všemi prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi. Re­a­li­ta však je ta­ko­vá, že mnoho ma­ji­te­lů a ře­di­te­lů ani neví, jak s di­gi­ta­li­za­cí začít. Při­tom je to snad­né, rych­lé a ne­sto­jí to mnoho.

Celý článek...

Techodat RPC Promens-1942Spo­leč­nost Pro­mens Zlín byla za­lo­že­na v roce 1991, dnes za­měst­ná­vá okolo 350 za­měst­nan­ců a má roční tržby okolo 1 mi­li­ar­dy korun. Vy­ví­jí a vy­rá­bí vel­ko­ploš­né plas­to­vé díly a se­sta­vy tech­no­lo­gií va­ku­o­vé­ho tva­ro­vá­ní, re­ak­tiv­ní­ho vstři­ko­vá­ní po­ly­u­re­ta­nů, DCPD a ná­vaz­ných tech­no­lo­gií jako CNC a ro­bo­tic­ké­ho ořezu, la­ko­vá­ní a mon­tá­ží. Je cer­ti­fi­ko­va­ným vý­vo­jo­vým do­da­va­te­lem zá­kaz­ní­ků jako je Škoda Auto, VW, MAN, Volvo Car, Volvo CE, Iveco, CNHi a dal­ších. Spo­leč­nost Pro­mens za­há­ji­la spo­lu­prá­ce se spo­leč­nos­tí Tech­no­dat v roce 2008, kdy za­ča­la po­u­ží­vat PLM sys­tém ENO­VIA Smar­Te­am pro sprá­vu CAD dat.

Celý článek...

Tags: Marquardt | PLM | Siemens | Teamcenter

Teamcenter ilustracniMarquardt používá ke standardizaci a zrychlení výpočtu nákladů řešení Teamcenter společnosti Siemens PLM Software. Před zavedením softwaru neměla společnost Marquardt žádné systematické nástroje pro výpočty nákladů. Někteří zaměstnanci využívali pro výpočet nákladů stávající podnikový systém ERP, jiní prováděli vlastní výpočty v tabulkovém procesoru. Výpočet nákladů byl však s rostoucí složitostí výrobků a počtem různých variant stále časově náročnější.

Celý článek...

Tags: CAD | Kusovník | PLM | Technia | Transcat

TechniaTranscat ilustracniDigitalizace inženýrských prací přinesla mnohé možnosti, které inženýři pracující na rýsovacích prknech neměli a dnes jim umožňují dělat svou práci úplně jinak. Co se však od doby rýsovacích prken výrazně nezměnilo, je vnímání jednoho velmi důležitého detailu v tomto procesu. V dnešní době, kdy se neustále mění požadavky zákazníka, dodací doby musí být stále kratší, výrobky jsou stále komplexnější a vysoká kvalita je samozřejmostí, jsou inženýrské procesy velmi kritickým faktorem určujícím úspěch vaší společnosti.

Celý článek...

Tags: Autodesk | EBNER | PLM | Siemens

ebner ilustracniProvázání výuky a praxe ve všech nejen technických oborech má své opodstatnění. Oboustranná výměna zkušeností a know-how poskytuje příjemné konfrontační prostřední pro optimalizaci procesů výuky a využívané metodiky. V době letošních prázdnin jsme přivítali nabídku proniknout pod pokličku technických projektů řešených s využitím PLM technologií ve společnosti EBNER. Firma poskytla několika našim absolventům a studentům příjemné pracovní prostředí pro realizaci prázdninové praxe, u většiny před nástupem na vysokou školu s technickým zaměřením. Se společností EBNER spolupracuje VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou v oblasti popularizace technického vzdělávání.

Celý článek...

Tags: CAD | PDM | Software | SolidWorks

solidworks pdm ilustracniSpolu se Solidworks 2016 byl na trh uveden nový nástroj na základní správu produktové dokumentace – Solidworks PDM Standard. To bylo v roce 2015, a dnes se již tedy můžeme podělit o reálné zkušenosti s funkčností, implementováním a používáním tohoto produktu.

Celý článek...

Strana 1 z 9

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>