Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TCL breeva Pro 400-2219Vý­rob­ce spo­třeb­ní elek­tro­ni­ky TCL Electro­nics zís­kal oce­ně­ní iF De­sign Award 2022 za pro­duk­to­vý de­sign svých čis­ti­ček vzdu­chu bre­e­va Pro 400 Pre­mi­um a bre­e­va Pro 700 Pre­mi­um. Ceny se udě­lu­jí na zá­kla­dě sou­bo­ru ob­jek­tiv­ních stan­dar­dů hod­no­ce­ní v pěti ob­las­tech – nápad, forma, funk­ce, od­li­še­ní na trhu a dopad.

Celý článek...

Tags: Da­nie­l Ar­sha­m | Design | Interiéry | Kohler | Koupelny | Kuchyně | Stavebnictví

KOHLER Stillness-2218Spo­leč­nost Ko­hler, glo­bál­ní li­festy­lo­vá znač­ka a lídr v ob­las­ti pro­duk­tů do ku­chy­ní a kou­pe­len, se vrací na Mi­lán­ský týden de­sig­nu, aby tam ve svě­to­vé pre­mi­é­ře ve spo­lu­prá­ci s vý­tvar­ní­kem a de­sig­né­rem Da­nie­lem Ar­sha­mem před­sta­vi­la pou­ta­vý umě­lec­ký zá­ži­tek. Se spo­leč­nos­tí Ko­hler se mohou ná­vštěv­ní­ci se­tkat v pro­sto­rách Pa­laz­zo del Se­na­to (Via Se­na­to 10) denně od 12:00 do 22:00 od úterý 7. červ­na do ne­dě­le 12. červ­na.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | 3Dexpo | Car Wrapping | Obaly | Polygrafie | PVA Expo Praha | Reklama | Veletrh

RPO-VOT02854-2217Co se ak­tu­ál­ně děje v obo­rech re­kla­my, po­ly­gra­fie, obalů a ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií před­sta­ví ve­letrh Re­kla­ma Po­ly­graf Obaly 2022 ve dnech 3. až 5. květ­na. K vi­dě­ní budou nejen atrak­tiv­ní ex­po­zi­ce tu­zem­ských i za­hra­nič­ních firem, ale také bo­ha­tý do­pro­vod­ný pro­gram pro pro­fe­si­o­ná­ly z ob­las­ti re­kla­my a ko­mu­ni­ka­ce. Vý­znam­né osob­nos­ti oboru se po­dě­lí o no­vin­ky i zku­še­nos­ti a po­ra­dí ná­vštěv­ní­kům během před­ná­šek, worksho­pů i sou­tě­ží pro­fe­si­o­ná­lů.

Celý článek...

Tags: Fotografie | Jarní aktualizace | Photo Studio X | Zoner

01 tisk koláž 2022-2211Le­toš­ní jarní ak­tu­a­li­za­ce, dostupná od 15. 3., roz­bí­jí li­mi­ty zob­ra­ze­ní ná­hle­dů fotek a je­jich mi­ni­a­tur. Čím více uži­va­te­lů si najde cestu k Zoner Photo Stu­diu, tím víc v Zo­ne­ru do­stá­va­jí pod­ně­tů ke vzhle­du pro­gra­mu. Ně­ko­mu vy­ho­vu­je mi­ni­ma­lis­tic­ké pro­stře­dí, kde hlav­ní roli hraje fotka sa­mot­ná, někdo ra­dě­ji víc in­for­ma­cí hned na první po­hled. A právě roz­díl­ným po­tře­bám uži­va­te­lů jde na­pro­ti jarní ak­tu­a­li­za­ce.

Celý článek...

Tags: Animace | KeyShot | Luxion | Vizualizace | Vykreslování

Luxion KeyShot 11-2206Lu­xi­on ozná­mil 8. února 2022 vy­dá­ní pro­gra­mu KeyShot 11, který při­ná­ší funk­ce pro zrych­le­ní vy­kres­lo­vá­ní a ani­ma­ce. vi­zu­a­li­zač­ní pra­cov­ní po­stu­py a nové ceny před­plat­né­ho. KeyShot 11 je klí­čo­vou verzí, která roz­ši­řu­je další po­kro­ky Lu­xi­o­nu v ob­las­ti vi­zu­a­li­za­ce pro­duk­tů. Funk­ce v KeySho­tu 11 po­si­lu­jí za­mě­ře­ní na ze­fek­tiv­ně­ní kaž­dé­ho aspek­tu pro­ce­su vi­zu­a­li­za­ce pro­duk­tu tak, aby doplňoval celý ži­vot­ní cyk­lus pro­duk­tu.

Celý článek...

Tags: Bo­he­mia In­ter­acti­ve | En­fusi­on | Herní en­gi­ne

BI-3-2150Vý­vo­já­ři z nej­vět­ší­ho čes­ké­ho her­ní­ho stu­dia Bo­he­mia In­ter­acti­ve dnes světu ofi­ci­ál­ně před­sta­vi­li nový herní en­gi­ne En­fusi­on. Ten bude tvo­řit zá­klad je­jich bu­dou­cích her. Kromě toho, že novým ti­tu­lům od „Bo­hem­ky“ dodá mo­der­ní au­di­o­vi­zu­ál­ní po­do­bu, vy­zna­ču­je se en­gi­ne En­fusi­on mul­tiplat­form­nos­tí, vy­lep­še­nou uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vos­tí pro hráče a nad­stan­dard­ní pod­po­rou pro tvůr­ce módů.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Daniel Arsham | Design | Kohler Co. | Rock.01 | Umyvadla

Arsham Rock 01-2143Spo­leč­nost Ko­hler ozna­mu­je spo­lu­prá­ci s uměl­cem Da­nie­lem Ar­sha­mem. Ko­hler a Da­niel Ar­sham spo­ji­li kre­a­tiv­ní ino­va­ce a od­bor­né ře­me­sl­né zpra­co­vá­ní a na­vrh­li je­di­neč­né umy­va­dlo v li­mi­to­va­né edici s ná­zvem Rock.01 vy­ro­be­né tech­ni­kou 3D tisku. Pre­mi­é­ru bude mít na ve­letr­hu De­sign Miami 2021 a bude vy­sta­ve­no v pro­sto­ru, který firma Ko­hler a Da­niel Ar­sham spo­leč­ně vy­tvo­ři­li. Rock.01 se vy­rá­bí v obci Ko­hler ve Wis­con­si­nu a bude k do­stá­ní v pro­sin­ci v cel­ko­vém počtu 99 kusů.

Celý článek...

Tags: 2021 | Corel | Graphics Suite | Technical Suite

Corel Draw Technical Suite-2-2140Spo­leč­nost Corel roz­ší­ři­la řadu pro­fe­si­o­nál­ních pro­duk­tů Co­rel­DRAW 2021 o nové ex­klu­ziv­ní ak­tu­a­li­za­ce sady Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2021 pro před­pla­ti­te­le a před­sta­vi­la sadu Co­rel­DRAW Tech­ni­cal Suite 2021, nej­no­věj­ší vy­dá­ní uce­le­né sady soft­wa­ru pro tvor­bu tech­nic­kých ná­vrhů a do­ku­men­ta­cí. Před­pla­ti­te­lé u obou sad zís­ka­jí fle­xi­bil­ní mož­nost, jak zů­stat v ob­ra­ze s pří­stu­pem k nové dy­na­mic­ké sprá­vě prvků a vy­lep­še­ným po­stu­pům pro spo­lu­prá­ci, které pod­po­ru­jí pro­duk­ti­vi­tu, do­da­teč­ným písmům, kre­a­tiv­ním ša­b­lo­nám a dal­ším prv­kům, které ma­xi­ma­li­zu­jí tvůr­čí po­ten­ci­ál.

Celý článek...

Tags: Corel | Pinnacle | Studio 25 | Ultimate | Video

Pinnacle Studio 25 Ultimate - Smart Object Tracking EN-2135Nové Pin­nacle Stu­dio 25 Ul­ti­ma­te na­bí­zí kom­plet­ní sadu vý­kon­ných ná­stro­jů pro střih videa a bo­ha­tý výběr kre­a­tiv­ních efek­tů, které uži­va­te­lům umožňují do­sáh­nout pů­so­bi­vých vý­sled­ků. Díky no­vé­mu in­te­li­gent­ní­mu tra­so­vá­ní ob­jek­tů, vy­lep­še­ným mož­nos­tem mas­ko­vá­ní videa, zvý­še­né­mu vý­ko­nu a bo­ha­tým tvůr­čím mož­nos­tem umožňuje Pin­nacle Stu­dio 25 Ul­ti­ma­te rych­le­ji a snad­ně­ji vy­tvá­řet vy­spě­lé fil­mo­vé pro­duk­ce.

Celý článek...

Tags: Hra | Jan Žižka | More.is.More | Rozšířená realita

ar-game-medieval-art-2135České herní stu­dio More.​is.​More při­pra­vu­je k chys­ta­né­mu filmu Žižka od Petra Jákla stře­do­vě­kou hru pro chyt­ré te­le­fo­ny s prvky roz­ší­ře­né re­a­li­ty. Hráči po celém světě si budou moci vy­zkou­šet cestu vo­je­vůd­ce, který bu­du­je ar­má­du a roz­ši­řu­je tak svůj vliv. Hra, stej­ně jako na­pří­klad Po­ke­mon Go, pře­tvá­ří re­ál­ná místa a mapu ve stře­do­vě­ký svět, kde v roz­ší­ře­né re­a­li­tě mů­že­te bo­jo­vat proti po­tul­ným ry­tí­řům nebo ostat­ním hrá­čům.

Celý článek...

Tags: Light backing | Unreal engine | V-Ray 5 | Vykreslování

v-ray-5-unreal-2134Chaos vy­dá­vá V-Ray 5 pro Unre­al, novou ak­tu­a­li­za­ci svého pro­dukč­ní­ho ren­de­ro­va­cí­ho plug-inu ur­če­né­ho k im­por­tu V-Ray scén, bake li­ghtingu a vy­kres­lo­vá­ní pa­prs­ko­vě sle­do­va­ných ob­ráz­ků a ani­ma­cí v Unre­al En­gi­ne. Nyní je sada funk­cí V-Ray 5 pří­stup­ná ar­chi­tek­tům a de­sig­né­rům, včet­ně nej­fle­xi­bil­něj­ší sady ná­stro­jů pro light bac­king, které jsou v sou­čas­né době k dis­po­zi­ci pro Unre­al En­gi­ne 4.

Celý článek...

Tags: A2000 | Nvidia | Nvidia RTX | Omniverse | SIGGRAPH | Studio

Nvidia na Siggraph-2133Bu­douc­nost 3D gra­fi­ky je k vi­dě­ní na vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci Si­g­gra­ph. Na le­toš­ním roč­ní­ku Nvi­dia opět před­sta­vu­je ex­klu­ziv­ní vý­ho­dy, které pro­střed­nic­tvím plat­for­my Stu­dio a tech­no­lo­gie Nvi­dia RTX při­ná­ší tvůr­cům ob­sa­hu. První na řadě je Nvi­dia Omni­ver­se, která umožňuje ko­o­pe­ra­ci na­příč pod­po­ro­va­ný­mi ná­stro­ji.

Celý článek...

Tags: 3ds Max | Chaos Czech | Co­ro­na Ren­de­rer 7

Corona 7-2131Chaos Czech uvedl na trh Co­ro­na Ren­de­rer 7 pro 3ds Max, ak­tu­a­li­za­ci na­vr­že­nou tak, aby vy­lep­ši­la re­a­lis­tič­nost 3D scén a zvý­ši­la rych­los­ti vy­kres­lo­vá­ní. Co­ro­na Ren­de­rer 7 usnadňuje uměl­cům vy­nik­nout od fo­to­re­a­lis­tic­kých tka­nin až po roz­sáh­lé efek­ty ob­lo­hy. S 35 no­vý­mi před­vol­ba­mi pro sklo, kov a tka­ni­nu usnadňuje nový Physic­al Ma­te­ri­al na­sta­ve­ní hy­perre­a­lis­tic­kých scén během ně­ko­li­ka minut.

Celý článek...

Strana 1 z 7

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>