Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Designblok uvede víceúčelovou židli Lambda od RIM CZ

Autor článku: Redakce   
Úterý, 26 Září 2023 20:27

UPM Vrtiska Zak instalace 02 18 2023  0005-2339Ve stře­du 4. října se v Praze usku­teč­ní pět­a­dva­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu De­signblok. Udá­lost sli­bu­je nejen vý­sta­vy a pre­zen­ta­ce svě­to­vých de­sig­né­rů, ale také po­hled do bu­douc­nos­ti de­signo­vé­ho světa. V rámci fes­ti­va­lu pro­gre­siv­ní znač­ka de­signo­vé­ho ná­byt­ku před­sta­ví Rim CZ svou po­sled­ní no­vin­ku, která vznik­la ve spo­lu­prá­ci s de­sig­né­ry Ro­ma­nem Vr­tiš­kou a Vla­di­mí­rem Žákem.

Židle pro všechny příležitosti

Židle Lamb­da je tím dal­ším vý­sled­kem spo­lu­prá­ce de­sig­nér­ské­ho stu­dia a ná­byt­kář­ské firmy. Do­sta­la název podle svého tvaru při­po­mí­na­jí­cí­ho pís­me­no řecké abe­ce­dy. Nová sto­ho­va­tel­ná židle ale na­bí­zí více než jen mo­der­ní de­sign. Jedná se o ví­ce­ú­če­lo­vou židli, která v kom­bi­na­ci s vhod­nou podno­ží zvlád­ne všech­ny si­tu­a­ce. Díky ba­rev­ným va­ri­an­tám sko­ře­pi­ny s mož­nos­tí ča­lou­ně­ní si vy­be­re­te tu pra­vou pro váš pro­stor.

Unikátní výrobní technologie

Vývoj de­signo­vé­ho ná­byt­ku je o hle­dá­ní ino­va­tiv­ních metod a ma­te­ri­á­lů, které při­ne­sou do na­šich in­te­ri­é­rů nejen funkč­nost a udr­ži­tel­nost ale i hod­no­ty es­te­tic­ké. De­sig­nér je sou­čás­tí ce­lé­ho toho mra­ven­če­ní a má ob­rov­skou od­po­věd­nost za celý vývoj no­vé­ho pro­duk­tu. Pro Ro­ma­na Vr­tiš­ku a Vla­di­mí­ra Žáka je to ale spl­ně­ný sen – vy­tvo­řit plas­to­vou vstři­ko­va­nou židli.

Tato me­to­da vý­ro­by umožňuje vy­tvá­řet uni­kát­ní kusy s kom­plex­ní­mi tvary a de­tai­ly, jež jsou přes­to lehké a tr­van­li­vé. Další vý­ho­dou je udr­ži­tel­nost.

Lambda-1-2339

Mo­der­ní plas­to­vé ma­te­ri­á­ly po­u­ží­va­né v tomto pro­ce­su mohou být recyklo­va­tel­né a še­tr­né k ži­vot­ní­mu pro­stře­dí, což je stále dů­le­ži­těj­ší vzhle­dem k ros­tou­cí­mu zájmu o eko­lo­gic­ký způ­sob ži­vo­ta.

Kon­fe­renč­ní židle Lamb­da je pří­kla­dem ná­byt­ku vy­ro­be­né­ho po­mo­cí tech­no­lo­gie vstři­ko­vá­ní. Prak­tic­ký tvar, vý­bor­né sto­ho­vá­ní a nízká hmot­nost ji před­ur­ču­jí do vel­kých pro­stor, kde se s ní velmi často ma­ni­pu­lu­je.

Sko­ře­pi­na v tren­dy bar­vách spo­leč­ně v kom­bi­na­ci s jed­nou z pěti podno­ží do­ká­že vy­tvo­řit z Lamb­dy pres­tiž­ní de­signo­vé se­ze­ní. Ce­lo­ča­lou­ně­ná verze zase bude slu­šet ele­gant­ní­mu pro­stře­dí home of­fi­ce. Ve všech pří­pa­dech Lamb­da při­ro­ze­ně za­pad­ne do pro­stře­dí a díky sub­til­ní tenké kon­struk­ci za­ru­čí ne­všed­ní kom­fort se­ze­ní.

Lambda-podnoze-2339

Spo­lu­prá­ce před­ní­ho čes­ké­ho de­sig­nér­ské­ho dua Vr­tiš­ka & Žák s čes­kým vý­rob­cem se­da­cí­ho ná­byt­ku Rim CZ za­ča­la už v roce 2017 sou­tě­ží pro stu­den­ty, kte­rou firma vy­hlá­si­la. Ná­sle­do­va­la zda­ři­lá re­a­li­za­ce in­te­ri­é­ru praž­ské­ho showro­o­mu v Kar­lí­ně, která upev­ni­la vzá­jem­né přá­tel­ské vzta­hy a ote­vře­la dveře dal­ší­mu spo­leč­né­mu pro­jek­tu.

Židle Lambda bude vystavena pro veřejnost ve Veletržním paláci

Ino­va­tiv­ní ko­lek­ci Lamb­da od spo­leč­nos­ti Rim CZ mů­že­te vidět v rámci De­signblo­ku ve Ve­letrž­ním pa­lá­ci (Su­perstu­dio P.12) od 4. do 8. října 2023. V pro­de­ji bude od jara 2024.

Pozvanka-2339

O firmě Rim

Rim CZ vznik­la v roce 1991 s cílem vy­rá­bět vlast­ní kan­ce­lář­ské židle. Fi­lo­zofie zdra­vé­ho se­ze­ní a po­znatky z vlast­ní­ho vý­zku­mu v ob­las­ti er­go­no­mie ovliv­ni­ly další vývoj spo­leč­nos­ti. Slo­gan „Pro zdra­vé se­ze­ní“ a tomu od­po­ví­da­jí­cí záměr vy­rá­bět a pro­dá­vat židle, které při­spě­jí ke kul­ti­va­ci a oži­ve­ní kan­ce­lář­ské­ho pro­stře­dí se staly hlav­ním po­slá­ním firmy. Více in­for­ma­cí zís­ká­te na webu www.​rim.​cz.

25 let Designbloku

De­signblok patří k nej­vět­ším udá­los­tem v ob­las­ti de­sig­nu ve Střed­ní Ev­ro­pě, který se koná každý rok v Praze. Jedná se o plat­for­mu pro pre­zen­ta­ci ak­tu­ál­ních tren­dů a ino­va­cí v ob­las­ti de­sig­nu, ar­chi­tek­tu­ry, módy a vi­zu­ál­ní­ho umění. V rámci fes­ti­va­lu jsou pre­zen­to­vá­ny vý­rob­ky čes­kých a svě­to­vých de­sig­né­rů, ná­vr­há­řů a ilu­strá­to­rů. Ná­vštěv­ní­ci mají mož­nost pro­zkou­mat různé vý­sta­vy, in­sta­la­ce, módní pře­hlíd­ky a další de­signo­vé akce. De­signblok zpří­stupňuje práce nej­pro­duk­tiv­něj­ších de­sig­né­rů sou­čas­nos­ti ši­ro­ké ve­řej­nos­ti, čímž pod­po­ru­je kul­tur­ní život města a de­signo­vý prů­my­sl.