SolidWorks 2021
E LINKX
Google překladač: English Deutsch
ZWsoft
Arrow

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: CAD | ECAD | technology-support | Verze 2021 | ZW3D

ZW3D-2049Blíží se konec roku a my pro­střed­nic­tvím zprá­vy od tech­no­lo­gy-sup­port před­sta­vu­je­me novou verzi ZW3D 2021, která na­bí­zí spous­tu vy­lep­še­ní a pár no­vých funk­cí, které usnad­ní práci ať už pra­cu­je­te z kan­ce­lá­ře, nebo z domu. Nový modul ECAD umožňuje kon­struk­ci elek­tro­nic­kých ob­vo­dů. Nyní snad­no na­vrh­ne­te me­cha­t­ro­ni­ku v jed­nom pro­stře­dí. Elek­tro­kon­struk­tér si tak může na­vrh­nout obal elek­tro­ni­ky dle svých před­stav. Modul umožňuje im­port a ex­port IDF for­má­tu, což je ne­ut­rál­ní for­mát pro vý­mě­nu in­for­ma­cí mezi sys­témy pro návrh ploš­ných spojů (ECAD) a me­cha­nic­ký­mi CAD sys­témy, jako je ZW3D apod.

Celý článek...

Siemens-8699-0912377246-2049Spo­leč­nos­ti Si­e­mensLog.​Go.​Motion, spe­ci­a­lis­ta na di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů v prů­mys­lu a lo­gis­ti­ce, uza­vře­ly ex­klu­ziv­ní spo­lu­prá­ci. Si­e­mens se tak stal vý­hrad­ním glo­bál­ním dis­tri­bu­to­rem soft­wa­ro­vých ře­še­ní Moby.​Check pro pro­ces­ní prů­my­sl. Soft­ware Moby.​Check umožňuje tvor­bu, kon­t­ro­lu a mo­ni­to­ro­vá­ní jed­not­li­vých di­gi­tál­ních chec­klis­tů pro ob­last ser­vi­su a údrž­by, ale také pro vý­rob­ní a lo­gis­tic­ké pro­ce­sy. Soft­wa­ro­vý sys­tém byl vy­vi­nut pro po­u­ži­tí v ce­lo­svě­to­vém pro­ces­ním prů­mys­lu. Soft­wa­ro­vá ře­še­ní Moby.​Check jsou další sou­čás­tí port­fo­lia Si­e­men­su, která uži­va­te­lům v pro­ces­ním prů­mys­lu po­skyt­nou jed­no­du­chou a fle­xi­bil­ní pod­po­ru k pře­cho­du na di­gi­ta­li­za­ci.

Celý článek...

Tags: 22minutový webinář.Solidworks | MIloš Hrazdíra | Velké sestavy

sw2021-velke sestavy-2049V dal­ším 22­mi­nu­to­vém webi­ná­ři bude uká­zá­no, jaké účin­né ná­stro­je při­ná­ší nová verze So­lid­works a jak je rych­le za­vést do praxe. Jsou no­vin­ky, které jsou hned vidět. Jsou no­vin­ky, které jsou méně ná­pad­né, ale stej­ně tak dů­le­ži­té. Sem patří i výkon. To zna­me­ná čas, který So­lid­works po­tře­bu­je pro zá­klad­ní funk­ce: otevřít, ulo­žit, ob­no­vit atd. Verze 2021 je v tomto ohle­du dobře vy­ba­ve­na a stojí za to se po­dí­vat, kdy bu­de­te méně čekat na ode­zvu sys­té­mu. Webi­nář bude vy­sí­lán v čes­kém ja­zy­ce 11. pro­sin­ce 2020 od 10:00 hodin a před­ná­še­jí­cím je Miloš Hrazdí­ra.

Celý článek...

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Mapy | Ohlédnutí | Přednášky | Záznamy

Konference GIS Esri V CR-2049Od­vy­sí­lá­ní po­sled­ní­ho work­sho­pu 1. pro­sin­ce 2020 před­zna­me­na­lo, že le­toš­ní Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR již sku­teč­ně skon­či­la. Při­ví­ta­la cel­kem 1152 účast­ní­ků z 366 or­ga­ni­za­cí. V hlav­ním bloku se vě­no­va­la té­ma­tu di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce a také tomu, jak GIS po­má­há při epi­de­mii Co­vid-19. Na pro­gra­mu byla pa­ne­lo­vá dis­ku­se s od­bor­ní­ky z ob­las­ti ve­řej­né sprá­vy a před­sta­ve­ny byly no­vin­ky v GIS tech­no­lo­gii obec­ně i přímo v oboru in­že­nýr­ských sítí. Vý­ho­dou je, že kon­fe­renč­ní roz­hra­ní je účast­ní­kům i na­dá­le pří­stup­né s vi­deo­zá­zna­my z obou kon­fe­renč­ních dnů a ze všech worksho­pů.

Celý článek...

Tags: 2021 | Analovově | Digitálně | Hannover Messe | Hybridně | Strojírenství | Veletrhy | Výstavy

HM2021-ADH-2049I když je svět stále po­la­pen pan­de­mií, po­řa­da­tel ve­letr­hu Han­no­ver Messe vidí nut­nost dívat se do bu­douc­na a po­kra­čo­vat v pří­pra­vách dal­ší­ho roč­ní­ku ve­letr­hu, který se usku­teč­ní v pů­vod­ně plá­no­va­ném ter­mí­nu 12. – 16. dubna 2021. Dy­na­mic­ké dění kolem nás vy­ža­du­je pruž­né jed­ná­ní a při­způ­so­be­ní se si­tu­a­ci, ne jinak je tomu u nej­vět­ší­ho ve­letr­hu v rámci stro­jí­ren­ské­ho od­vět­ví Han­no­ver Messe, který v roce 2021 pro­běh­ne ve for­má­tu Ana­log, Di­gi­tal, Hyb­rid. Prů­my­sl na špič­ko­vé úrov­ni pros­tě vy­ža­du­je osob­ní se­tká­ní lidí.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Bentley Systems | IBM | Maximo | SRO | SRO Solutions

SDA at sea-2049Co­hesi­ve Com­pa­nies, ob­chod­ní jed­not­ka plně vlast­ně­ná, ale sa­mo­stat­ně pro­vo­zo­va­ná di­gi­tál­ním in­te­grá­to­rem Bent­ley Sys­tems, ozná­mi­la 30. lis­to­pa­du 2020 akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti SRO So­lu­ti­ons („SRO“) k roz­ší­ře­ní svých schop­nos­tí pro ná­moř­ní a prů­mys­lo­vou in­frastruk­tu­ru. Spo­leč­nost SRO, za­lo­že­ná v roce 2004, za­ved­la pro­dukt Ma­xi­mo od IBM v ná­moř­ním pro­stře­dí a ří­di­la pro­jek­ty na všech sedmi kon­ti­nen­tech pro roz­sáh­lou řadu bez­ri­zi­ko­vých vlast­ní­ků a pro­vo­zo­va­te­lů ma­jet­ků na moři i na po­bře­ží. SRO, zlatý ob­chod­ní part­ner IBM, po­sky­tu­je je­di­neč­né ře­še­ní pro repli­ka­ci pro­duk­tu Ma­xi­mo a nu­lo­vé pro­sto­je.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Brno | Konference | Robotika | ROBOTY 2021 | Trade Media

Roboty 2020 IMG 8111-2049Le­toš­ní kon­fe­ren­ce Ro­bo­ty 2020 pro­běh­la jako jedna z mála díky svému led­no­vé­mu ter­mí­nu, kdy se o Co­vi­du-19 téměř nic ne­vě­dě­lo. I na příští rok je kon­fe­ren­ce na­plá­no­vá­na, a to přes­to, že jisté je jen to, že není ji­sté vůbec nic, ve dnech 26.–28. ledna 2021 v Brně i vir­tu­ál­ně. Mů­že­te tak už nyní zvá­žit, v ja­kých va­ri­an­tách se mů­že­te zú­čast­nit a zjis­tit, ja­kou roli budou mít ro­bo­ty v době, kdy jsou po­tře­ba. Pokud chce­te poz­nat sou­čas­nou praxi i stra­te­gic­ký vývoj v ob­las­ti prů­mys­lo­vé ro­bo­ti­za­ce a ještě ušet­řit za vstu­pen­ku, pak se re­gis­truj­te již le­tos. Jestli­že už víte, že chce­te jen vir­tu­ál­ní verzi, do konce roku zís­ká­te pří­stup se sle­vou.

Celý článek...

Tags: Dell | Distribuční dohoda | Firemní použití | Headsety | HTC | Nové funkce | Vive | Vive Focus Plus

HTC Vive-2049Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la 27. lis­to­pa­du no­vin­ky, které ocení pře­de­vším fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci. Díky nové do­ho­dě se spo­leč­nos­tí Dell zís­ka­jí pří­stup k ře­še­ní pra­cov­ních sta­nic kom­bi­nu­jí­cích XR a VR od je­di­né­ho do­da­va­te­le. Ten je snad­no vy­ba­ví nej­růz­něj­ší­mi se­sta­va­mi s vy­u­ži­tím vir­tu­ál­ní re­a­li­ty Vive a vy­ře­ší i ko­merč­ní li­cen­ci a zá­ru­ky ba­líč­ku Vive En­ter­pri­se. Na­sa­ze­ní dnes velmi žá­da­né vzdá­le­né spo­lu­prá­ce tak bude dílem oka­mži­ku. Nemé­ně dů­le­ži­té jsou ak­tu­a­li­za­ce ne­zá­vis­lé­ho he­ad­se­tu Vive Focus Plus, které doplňují pod­po­ru funk­cí, které jsou ve fi­rem­ním pro­stře­dí ve­li­ce žá­da­né.

Celý článek...

Tags: DP Technology | ESPRIT | Strojírenství | VERICUT.Obrábění | Webinar

ESPRIT-On demand-2048DP Tech­no­lo­gy na­bí­zí zhléd­nu­tí webi­ná­ře o tom, jak může po­u­ži­tí roz­hra­ní Esprit-to-Ve­ricut zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu a ze­fek­tiv­nit vý­ro­bu. Na­u­čí­te se, jak ušet­řit čas snad­ným pře­no­sem dat o pro­vo­zu a vir­tu­ál­ní si­mu­la­ci z jed­no­ho stro­je do dru­hé­ho. Zís­ká­te také in­for­ma­ce o ně­kte­rých z nej­no­věj­ších funk­cí v Espri­tu i Ve­ricu­tu, je­jichž cílem je zvý­šit efek­ti­vi­tu a zlep­šit pro­ce­sy ob­rá­bě­ní.

Celý článek...

Tags: BMW | Creaform | Kvalita | Měření | MetraSCAN 3D-R | Strojírenství | Walter | WAT

WAT quality control frames-2048Spo­leč­nost Cre­a­form na­in­sta­lo­va­la druhý ro­bo­tem ří­ze­ný mě­ři­cí sys­tém ve firmě Wal­ter Au­to­mo­bil­tech­nik (WAT) v ně­mec­kém Ber­lí­ně. WAT je sys­té­mo­vý do­da­va­tel ko­vo­vých se­stav pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl. Za­mě­řu­je se na slo­ži­té sva­řo­va­né se­sta­vy, jako jsou rámy mo­to­cy­klů a úchy­ty mo­to­rů, při­čemž vel­kou část prací za­u­jí­ma­jí rámy mo­to­cy­klů, torz­ní vzpě­ry a další pro BMW Group. WAT ne­dáv­no uza­vřel smlou­vu na vývoj a sé­ri­o­vou vý­ro­bu ulo­že­ní mo­to­ru pro nový plně elek­tric­ký BMW Mini Co­o­per SE.

Celý článek...

Tags: Automatizace | MiR | MiR500 | Palety | Přeprava | Robotika | Schneider Electric

MiR500 Schneider Electric Bukowno-1-2048Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la na­sa­ze­ní mo­bil­ní­ho ro­bo­ta Mi­R500 ve spo­leč­nos­ti Schne­i­der Elect­ric In­dustries, ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní Bu­kow­no v Pol­sku. Au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty pře­pra­vu­jí pa­le­ty se zbo­žím o hmot­nos­ti až 400 kg mezi vý­ro­bou a skla­dy, při­čemž po­má­ha­jí op­ti­ma­li­zo­vat in­ter­ní lo­gis­ti­ku, re­du­ko­vat pře­prav­ní ná­kla­dy a zlep­šit úroveň bez­peč­nos­ti. V roz­hod­nu­tí pro tech­no­lo­gii MiR hrála hlav­ní roli fle­xi­bi­li­ta, pra­cov­ní bez­peč­nost, pře­prav­ní nos­nost a jed­no­du­chost po­u­ži­tí.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Automobilový design | Investice | J850 | Stratasys | Volkswagen

Volkswagen Tiguan-R- Line-2048 Volks­wa­gen na­kou­pil dvě tis­kár­ny firmy Stra­ta­sys s ba­rev­nou tech­no­lo­gií 3D tisku na více ma­te­ri­á­lů za úče­lem vy­lep­še­ní svých pro­to­ty­po­vých schop­nos­tí a ote­vře­ní no­vých pří­le­ži­tos­tí v au­to­mo­bi­lo­vém de­sig­nu. Po in­sta­la­ci 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys J850 za­lo­že­ných na tech­no­lo­gii Po­ly­Jet tisk­ne Volks­wa­gen Pre-Se­ries-Cen­t­rum ve 3D ši­ro­kou škálu ex­trém­ně re­a­lis­tic­kých pro­to­ty­pů pro vnitř­ní i vněj­ší užití – po­má­há spo­leč­nos­ti řídit další ino­va­ce při na­vr­ho­vá­ní no­vých vo­zi­del. Volks­wa­gen má s 3D tis­kem při ino­va­ci de­sig­nu a vý­ro­by vo­zi­del pro své zá­kaz­ní­ky více než 25 let zku­še­nos­tí.

Celý článek...

Webinar D tisk z kovu-2048Pokud pře­mýš­lí­te, jak si v této kom­pli­ko­va­né době zjed­no­du­šit ku­so­vou vý­ro­bu ko­vo­vých dílů bez tva­ro­vých ome­ze­ní a dlou­hých do­da­cích lhůt, chce­te si nejdří­ve vy­zkou­šet pro­to­typ, než se pus­tí­te do fi­nál­ní vý­ro­by nebo po­tře­bu­je­te rov­nou vy­ro­bit funkč­ní kon­co­vý díl, pak byste se měli zú­čast­nit webi­ná­ře spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems. Na něm pro­dej­ní in­že­nýr MCAE Ma­ty­áš Cha­loup­ka po­pí­še, jak si po­ra­dit s vý­ro­bou ko­vo­vých dílů po­mo­cí 3D tisku. V tři­ce­ti­mi­nu­to­vém webi­ná­ři pro­be­re­te vše, co vás za­jí­má – jak vy­ro­bit pro­to­ty­py nebo rov­nou funkč­ní kon­co­vé díly pro stro­jí­ren­ská nebo ro­bo­tic­ká za­ří­ze­ní.

Celý článek...

Strana 1 z 676

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>