Exinda
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Tags: AVPAK | Brinell | HR-600 | Měření | Mitutoyo | Rockwell | Strojírenství | Tvrdoměry

HR-620B-2004Spo­leč­nost Mi­tu­toyo Ame­ri­ca Cor­po­rati­on ozná­mi­la uve­de­ní tvr­do­mě­ru HR-600 do své řady přes­ných mě­ři­cích pří­stro­jů. Řada HR-600 kom­bi­nu­je funk­ce pro tes­to­vá­ní tvr­dos­ti podle Roc­kwel­la a podle Bri­nel­la v jed­nom stro­ji, čímž roz­ši­řu­je roz­sah do­stup­ných mě­ře­ní. HR-600 je první tes­ter tvr­dos­ti Mi­tu­toyo, který je vy­ba­ven po­hyb­li­vou hla­vou. Hlava se po­hy­bu­je rych­los­tí 10 mm/s v roz­me­zí 210 mm. Stůl pro mon­táž ob­rob­ků a hlavy má ver­ti­kál­ní po­hyb­li­vost. Stoly jsou větší a mají větší hloub­ku, což umo­ž­ňu­je na­mon­to­vat a měřit velké ob­rob­ky tak, jak jsou. Mají ma­xi­mál­ní nos­nost 100 kg a hloub­ku 220 mm od stře­du vtla­čo­vá­ní.

Tags: Akcelerace | API | GPU | Khronos Group | Vulkan 1.2

Vulkan 1 2-2004Ote­vře­né kon­sor­ci­um před­ních spo­leč­nos­tí v oboru vy­tvá­ře­jí­cích po­kro­či­lé stan­dar­dy in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty, Khro­nos Group, ozná­mi­lo 15. ledna vy­dá­ní spe­ci­fi­ka­ce Vul­kan 1.2 pro ak­ce­le­ra­ci GPU. Toto vy­dá­ní in­te­gru­je 23 osvěd­če­ných vy­lep­še­ní do jádra Vul­kan API, což při­ná­ší vý­znam­ný pří­stup k novým funk­cím hard­wa­ru vy­ža­do­va­ných vý­vo­já­ři, vy­lep­še­né­mu vý­ko­nu apli­ka­cí a vy­lep­še­né po­u­ži­tel­nos­ti API. Cer­ti­fi­ko­va­né sho­d­­né im­ple­men­ta­ce má více do­da­va­te­lů GPU a během ledna 2020 se oče­ká­va­jí vý­znam­né open sour­ce ná­stro­je.

Tags: CAD | ECAD | Electra Cloud | Radica Software | Výkresy 2D

Electra Cloud-2004Ma­laj­sij­ská Ra­di­ca Soft­ware ozná­mi­la oka­mži­tou do­stup­nost Elect­ra Clou­du, CAD soft­wa­ru plně za­lo­že­né­ho na pro­hlí­že­či, který umožňuje tech­ni­kům vy­tvá­řet, upra­vo­vat a sdí­let 2D elek­tric­ké, pne­u­ma­tic­ké a hyd­rau­lic­ké vý­kre­sy se členy týmu. Elect­ra Cloud fun­gu­je na všech po­čí­ta­čo­vých ope­rač­ních sys­té­mech včet­ně Micro­soft Win­dows, Li­nu­xu a Apple Ma­cin­toshe a také na ja­kých­ko­li mo­bil­ních za­ří­ze­ních, jako jsou smart­pho­ny. Snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware Elect­ra Cloud ne­vy­ža­du­je roz­sáh­lé ško­le­ní a navíc po­má­há kon­struk­té­rům do­kon­čo­vat sche­ma­tic­ké vý­kre­sy o 300 až 500 % rych­le­ji než tra­dič­ní soft­ware, který je v sou­čas­né době na trhu k dis­po­zi­ci.

Tags: 2020 | MapleMBSE | Maplesoft | Postupy | Systémové inženýrství | Workflow

Generic-MBSE-Flow-2004Ma­ple­soft ozná­mil 16. ledna novou verzi soft­wa­ru Ma­pleMB­SE, soft­wa­­­­ru, který spo­leč­nos­tem umožňuje v rámci svých ná­vr­ho­vých pro­jek­tů vy­­u­ží­vat pro­ces mo­de­lo­vá­ní za­lo­že­ný na sys­té­mo­vém in­že­nýr­ství (MBSE), aniž by každý účast­ník pro­jek­tu musel být od­bor­ní­kem na kom­­plex­ní ná­stro­je MBSE. Nej­no­věj­ší vy­dá­ní Ma­pleMB­SE 2020 na­bí­zí vy­lep­še­ný pra­cov­ní po­stup při vy­tvá­ře­ní a do­ku­men­to­vá­ní mo­de­lů. Ma­pleMB­SE po­sky­tu­je efek­tiv­ní a na Ex­ce­lu za­lo­že­né roz­hra­ní sys­té­mu k sys­té­mo­vým mo­de­lům s po­hle­dy spe­ci­fic­ký­mi pro jed­not­li­vé úkoly pro pří­mou edi­ta­ci mo­de­lu. Tím za­jiš­ťu­je kon­zis­tent­ní sdí­le­ní in­for­ma­cí a zna­los­tí v celé kon­strukč­ní sku­pi­ně.

Tags: CADSync | ECAD | EDA | EMA Design Automation | Konektory | MCAD | PCB | Plošné spoje | SolidWorks

CADsync-2004Spo­leč­nost EMA De­sign Au­to­mati­on, po­sky­to­va­tel­ka kom­plex­ních slu­žeb a ino­vá­tor ře­še­ní pro au­to­ma­ti­za­ci elek­tro­nic­kých ná­vrhů (EDA), oz­ná­mi­la uve­de­ní pro­duk­tu CAD­Sync, který po­sky­tu­je efek­tiv­ní způ­sob přes­né­ho pře­dá­vá­ní vy­so­ce věr­ných ná­vr­ho­vých dat a změn mezi Ca­den­ce PCB a So­li­dworks. Sou­čas­ný stav „spo­lu­prá­ce“ ECAD/MCAD ob­vykle za­hr­nu­je pře­ha­zo­vá­ní si vel­kých STEP sou­bo­rů v na­dě­ji, že kaž­dý tým může zís­kat po­třeb­ná data. To má za ná­sle­dek ne­přes­nos­ti, ne­správ­nou ko­mu­ni­ka­ci, zpož­dě­ní a do­kon­ce i opa­ko­vá­ní ná­vr­hu.

Tags: 3D to 2D | ExactFlat | Peel 2 CAD | Rhino 3D | Vzory

Peel2CAD-2004Ka­nad­ský Exact­Flat na­bí­zí zá­kaz­ní­kům až do 31. ledna 2020 ře­še­ní vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ních vzorů po­mo­cí ske­no­vá­ní před­loh za vý­hod­nou cenu. Sou­čás­tí pro­dá­va­né­ho ba­líč­ku je soft­ware Exact­Flat 3D to 2D, Rhino 3D, nový ske­ner Peel 2 CAD a do­pra­va v ceně pro­duk­tu. Jedná se o kom­plex­ní ře­še­ní umožňující až ztroj­ná­so­be­ní tvor­by vzorů za jednu cenu 15 999 $. Peel 2 CAD je snad­no po­u­ži­tel­né a plně in­te­gro­va­né ře­še­ní, které umo­ž­ňu­je ex­tra­ho­vat všech­ny po­třeb­né in­for­ma­ce z va­šich 3D skenů a ode­slat je přímo do pre­fe­ro­va­né­ho CAD soft­wa­ru. Přímo mů­že­te ske­no­vat ob­jek­ty mnoha ve­li­kos­tí a po­vrchů – bez ja­ké­ko­li pří­pra­vy – pro­to­že ske­ner au­to­ma­tic­ky roz­po­zná­vá tvary.

Tags: 2020 | Digitální transformace | Hannover Messe | Inovace | Podnikání | Průmysl | Výzkum

DSC04507Vý­zkum a vývoj má zá­sad­ní vý­znam pro prů­mys­lo­vou trans­for­ma­ci. Nová vý­stav­ní ob­last Fu­tu­re Hub před­sta­ví na ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. dubna 2020) jeho roz­ho­du­jí­cí úlohu v kon­ku­ren­ci firem a pod­ni­ků. Apli­ko­va­ný vý­zkum, pře­nos tech­no­lo­gií, startu­py, ino­vač­ní struk­tu­ra a bu­douc­nost práce jako jed­not­li­vé sta­veb­ní ka­me­ny jsou proto umís­tě­ny v ha­lách č. 24 a č. 25. Nová vý­stav­ní ob­last se spo­lé­há na silné part­ne­ry. Mezi vy­sta­vo­va­te­li jsou Spol­ko­vé mi­nis­ter­stvo vzdě­lá­ní a vý­zku­mu, Spol­ko­vé mi­nis­ter­stvo hos­po­dář­ství a ener­gie, Ně­mec­ké cen­t­rum vý­zku­mu umělé in­te­li­gen­ce, Ústav tech­no­lo­gií se síd­lem v Karl­sru­he a tech­nic­ké uni­ver­zi­ty, spo­leč­né stán­ky jed­not­li­vých států a startu­py z prů­mys­lo­vé bran­že.

Tags: GF Cas­ting So­lu­ti­ons | Hannover Messe | Lightweighting Summit | Stavby | Veletrhy | Výstavy

Leightweighting Summit 2019Svě­to­vý prů­mys­lo­vý ve­letrh Han­no­ver Messe (20. – 24. dubna 2020) před­sta­ví v rámci za­střešu­jí­cí­ho za­mě­ře­ní In­dustrial Trans­for­mati­on všech­na ak­tu­ál­ní té­ma­ta prů­mys­lu, jako jsou Prů­my­sl 4.0, umělá in­te­li­gen­ce, 5G nebo smart lo­gis­tics. Po úspě­chu prv­ní­ho Li­gh­twei­ghting Summitu v loňském roce se 2. den ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2020 usku­teč­ní druhé vr­chol­né se­tká­ní leh­kých sta­veb za účas­ti Spol­ko­vé­ho mi­nis­ter­stva hos­po­dář­ství a ener­ge­ti­ky. Vr­chol­né se­tká­ní se ten­to­krát za­mě­ří na me­zi­ná­rod­ní cha­rak­ter bran­že. Sum­mit má kromě vý­mě­ny zku­še­nos­tí na poli této klí­čo­vé tech­no­lo­gie pod­po­řit snahy mi­nis­ter­stva o po­sí­le­ní ev­rop­ské spo­lu­prá­ce v ob­las­ti leh­kých sta­veb.

Tags: Academy | Education | Lego | SPIKE Prime | STEAM | Vzdělávání

Lego Spike prime-2003Lego Edu­cati­on na­bí­zí v rámci oslav 40. vý­ro­čí této di­vi­ze hra­ček STEAM (se za­mě­ře­ním pro výuku vědy, tech­no­lo­gie, tech­ni­ky, umění a ma­te­ma­ti­ky) novou řadu pro­duk­tů pro výuku stro­jí­ren­ství a ro­bo­ti­ky pro děti. Nový vzdě­lá­va­cí sys­tém s ná­zvem Spike Prime je za­mě­řen na stu­den­ty ve věku 10 a více let. Lego Edu­cati­on, di­vi­ze kul­tov­ní­ho vý­rob­ce sta­veb­ních hra­ček za­mě­ře­ná na vzdě­lá­vá­ní, po­pr­vé ozná­mi­la tento sys­tém v dubnu 2019 a na­bí­zí jej od 14. ledna 2020. Spike Prime se­stá­vá z Lego kos­ti­ček, pro­gra­mo­va­tel­ných ví­ce­por­to­vých roz­bo­čo­va­čů, sen­zo­rů a mo­to­rů, které jsou na­po­je­ny na apli­ka­ci Spike s pro­gra­mo­vá­ním v kódo­va­cím ja­zy­ce Scratch, spolu s 32 učeb­ní­mi lek­ce­mi.

Tags: 3D tisk | ABB | ABB Robotics | CAD | PowerPac | RobotStudio

3D-PrintingPowerPac-2003Před­ní do­da­va­tel ro­bo­ti­ky, ABB Ro­bo­tics, ne­dáv­no ozná­mil novou funk­ci pro svůj soft­ware Ro­bot­Stu­dio, který umožňuje uži­va­te­lům pro­gra­mo­vat ro­bo­ty pro po­u­ži­tí v adi­tiv­ní vý­ro­bě během ně­ko­li­ka mi­nut. Ak­tu­a­li­za­ce jeho si­mu­lač­ní­ho a off-line pro­gra­mo­va­cí­ho soft­wa­ru, kte­rá je sou­čás­tí port­fo­lia Po­wer­Pac Ro­bot­Stu­dia, po­sky­tu­je vý­rob­cům mož­nost pře­jít od CAD ná­vr­hu do ko­neč­ných fází mo­de­lo­vá­ní za méně než 30 mi­nut, aniž by bylo nutné ruč­ní pro­gra­mo­vá­ní. ABB uvá­dí, že nová funk­ce 3D Prin­ting Power­Pac si klade za cíl pře­ko­nat ča­so­vě ná­roč­né ge­ne­ro­vá­ní tis­ko­vých drah spo­je­ných s adi­tiv­ní vý­ro­bou, které ob­vykle vy­ža­du­jí ma­po­vá­ní z miliónů bodů nebo tra­jek­to­rií.

Tags: ASIC | Elektronické obvody | FPGA | HDL Verifier | Komponenty | MathWorks | UVM

HDL Verifier-4-2003Spo­leč­nost MathWorks ozná­mi­la 14. ledna 2020, že HDL Ve­ri­fier po­sky­tu­je pod­po­ru pro Uni­ver­sal Ve­ri­fi­cati­on Me­tho­do­lo­gy (UVM) po­čí­na­je vy­dá­ním 2019b, které je ak­tu­ál­ně k dis­po­zi­ci. HDL Ve­ri­fier umožňuje tech­ni­kům ově­řo­vá­ní ná­vrhů vy­ví­je­jí­cím ná­vrhy ob­vo­dů FPGA a ASIC k vy­tvá­ře­ní UVM kom­po­nent a zku­šeb­ních testů přímo ze mo­de­lů Si­mu­lin­ku a po­u­ží­vat je v si­mu­lá­to­rech, které pod­po­ru­jí UVM, stej­ně jako mo­de­ly od firem Sy­nopsys, Ca­den­ce a Men­tor. Ne­dáv­ná stu­die Wil­son Re­search Group zjis­ti­la, že 48 % na­vr­ho­va­ných pro­jek­tů FPGA a 71 % na­vr­ho­va­ných pro­jek­tů ASIC se při ově­řo­vá­ní ná­vr­hu spo­lé­há na UVM.

Tags: 3D prohlížeč | CAD Assistant | Data | Open CASCADE

CAD Assisatant-2003Open Cas­ca­de vy­da­la nej­no­věj­ší verzi pro­gra­mu CAD As­sistant – off-line 3D pro­hlí­že­če a pře­vod­ní­ku pro CAD sou­bo­ry a sítě. Soft­ware je k dis­po­zi­ci pro Win­dows, MacOS, An­dro­id a iOS. CAD As­sistant v.1.4 ob­sa­hu­je řadu no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní, která byla im­ple­men­to­vá­na pro zvý­še­ní vý­ko­nu a funkč­nos­ti apli­ka­ce. Verze 1.4 při­ná­ší nový režim vy­kres­lo­vá­ní me­ta­lic­ké drs­nos­ti PBR (fy­zic­ky za­lo­že­né vy­kres­lo­vá­ní), včet­ně ba­rev­ných, emis­ních, me­ta­lic­kých drs­nos­tí, nor­mál­ních a okluz­ních tex­tur­ních map. Umožňuje vidět mo­de­ly glTF 2.0, jak se oče­ká­vá, že budou vidět na ob­ra­zov­ce. Uži­va­tel může pře­pí­nat před­vol­bu Sky­Box v na­sta­ve­ní CAD As­si­s­ten­ta, aby viděl model v růz­ných pro­stře­dích.

Tags: Aditivní výroba | Direct Metal Tooling | DMT | InssTek | ModuleWorks

ModuleWorks InssTek DMT-2003Spo­leč­nost Inss­Tek in­te­gro­va­la vý­po­čet­ní jádro adi­tiv­ní vý­ro­by Mo­du­leWorks do své tech­no­lo­gie DMT (Di­rect Metal Too­ling). Ino­va­tiv­ní soft­ware Mo­du­leWorks umožňuje Inss­Te­ku vy­u­ží­vat schop­nos­ti ví­ce­o­sých po­suvů svých DMT stro­jů a po­sky­to­vat plně au­to­ma­ti­zo­va­né a ná­kla­do­vě efek­tiv­ní ře­še­ní pro sou­­běž­nou 5osou vý­ro­bu a opra­vu slo­ži­tých sou­čás­tí. DMT s in­te­gro­va­ným vý­po­čto­vým já­drem Mo­du­Works, do­dá­va­ným jako zá­suv­ný Rhino modul, au­to­ma­tic­ky ge­ne­ru­je dráhu ná­stro­je, která vy­u­ží­vá 5osých po­hy­bo­vých schop­nos­tí stro­je k umož­ně­ní vý­ro­by sou­čás­tí s velmi slo­ži­tý­mi ge­o­me­t­ri­e­mi.

Strana 1 z 636

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>