E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
TNS

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault | Kam­pa­ň | Prů­my­sl | Spo­tře­ba | Voda | Water for Life

WfL-scr-2110Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la další část své kam­pa­ně „The Only Pro­gress is Human“, která by měla zvý­šit po­vě­do­mí o so­ci­ál­ních a en­vi­ro­men­tál­ních vý­zvách a při­táh­nout po­zor­nost k vy­u­ži­tí vir­tu­ál­ní­ho pro­stře­dí pro pod­po­ru udr­ži­tel­ných ino­va­cí. „Water for Life“, jak se nová část kam­pa­ně na­zý­vá, kom­bi­nu­je té­ma­ta vody a spo­tře­by ke zkou­má­ní otáz­ky, jak může prů­my­sl efek­tiv­ně­ji vy­u­ží­vat svě­to­vě nej­cen­něj­ší zdroj ohro­že­ný nad­měr­nou spo­tře­bou a jak ho také může chrá­nit.

Celý článek...

Tags: GNSS | Si­teworks SE | Star­ter Edi­ti­on | Stavebnictví | Trim­ble | Zaměřování

SiteworksSE-2110Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 3. břez­na 2021 sys­tém Trim­ble Si­teworks SE Star­ter Edi­ti­on, zá­klad­ní verzi snad­no po­u­ži­tel­né­ho soft­wa­ru pro ur­čo­vá­ní po­lo­hy na stav­bě za za­jí­ma­vou cenu. S vy­u­ži­tím po­lo­ho­vé­ho sys­té­mu GNSS může sta­veb­ní dozor, mistr, kon­t­rol­ní pra­cov­ník nebo ve­dou­cí stav­by snad­no kon­t­ro­lo­vat te­rén­ní úpra­vy, sklon svahu a do­dr­žo­vá­ní pro­jek­tu s vyšší přes­nos­tí a za krat­ší čas než při po­u­ži­tí tra­dič­ních vy­mě­řo­va­cích metod.

Celý článek...

Tags: 3D skenování | Gefos | Ge­o­Te­am | GIS | Leica Ge­o­sys­tems | Leica Tour

leica tour 2021-2110Po­řa­da­te­lé se sice tě­ši­li na osob­ní se­tká­ní při le­toš­ní Leica Tour, ale vzhle­dem k okol­nos­tem se akce usku­teč­ní pouze on-line. Při­pra­veny jsou pre­zen­ta­ce, ce­no­vé akce i ob­lí­be­ná tom­bo­la a přímý pře­nos bude od­vy­sí­lán na plat­for­mě ZOOM ve dnou ter­mí­nech – pátek 5. 3. 2021 pro zá­pad­ní okruh (ná­hra­da 1. týdne – část Čech) a úterý 9. 3. pro vý­chod­ní okruh (ná­hra­da 2. týdne – Mo­ra­va + Hra­dec Krá­lo­vé).

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Konference | on-line | Simulace

Altair Productivity 2021 pozvanka-2110On-line kon­fe­ren­ce v úterý 23. břez­na 2021 od 10:00 do 13:30 hodin o efek­ti­vi­tě a pro­duk­ti­vi­tě pre-pro­ces­sin­gu a post-pro­ces­sin­gu v CAE, zku­še­nos­tech uži­va­te­lů a s před­sta­ve­ním ak­tu­ál­ních tech­no­lo­gií. Zdar­ma pro všech­ny zá­jem­ce, kteří ji po re­gis­tra­ci mohou sle­do­vat živě nebo ze zá­zna­mu. Vý­vo­jo­vé týmy jsou pod stále vyš­ším tla­kem do­dá­ní vět­ší­ho ob­je­mu práce při sou­čas­ném zkra­co­vá­ní ter­mí­nů a často i při ome­zo­vá­ní do­stup­ných zdro­jů.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Dilatační pomůcky | Kristýna Karpalová | MCAE Systems | Vakuové lití

MCAE-1620-1080-CAD-2110Mladá za­čí­na­jí­cí de­sig­nér­ka Kris­tý­na Kar­pa­lo­vá za­lo­ži­la pro­jekt na­zva­ný Ne­oway s cílem na­vrh­nout di­la­tač­ní po­můc­ku pro ženy s gy­ne­ko­lo­gic­ký­mi pro­blémy, kte­rou jako stu­dent­ka de­sig­nu na Vy­so­ké škole umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé v Praze při­pra­vi­la v rámci svojí ba­ka­lář­ské práce. Spo­leč­nost MCAE Sys­tems tento za­jí­ma­vý záměr pod­po­ři­la a při­spě­la k jeho úspěš­né re­a­li­za­ci.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Digimat | e-Xstre­am en­gi­nee­rin | MaterialCenter | Náklady | Odhad

Digimat AM 2021 1 Beta-2109Spo­leč­nost e-Xstre­am en­gi­nee­ring, sou­část di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon, před­sta­vi­la kon­cem ledna 2021 nové mož­nos­ti si­mu­la­ce a vir­tu­ál­ní vý­ro­by, které uži­va­te­lům umožňují ana­ly­zo­vat vý­rob­ní ná­kla­dy spo­je­né s adi­tiv­ní vý­ro­bou dílů z po­ly­mer­ních ma­te­ri­á­lů opro­ti kon­venč­ním pro­ce­sům a ne­u­stá­le zlep­šo­vat své pro­ce­sy vir­tu­ál­ní­ho in­že­nýr­ství ově­řo­vá­ním mi­k­rostruk­tu­ry kom­po­zi­tů po­mo­cí CT ske­no­vá­ní vy­rá­bě­ných dílů.

Celý článek...

Tags: Architektura | BIM | CADprofi | Elektro | HVAC | Stavebnictví | Strojírenství | TZB

cadprofi-2109CAD­pro­fi je kom­plex­ní CAD apli­ka­ce, která vý­raz­ně usnadňuje pro­jek­to­vou čin­nost v mnoha obo­rech. Ši­ro­ký výběr do­stup­ných funk­cí umožňuje vy­ko­ná­vat vaši pro­fe­si mno­hem rych­le­ji. Usnad­ní­te si kres­le­ní a úpra­vu pro­jek­tů s vy­u­ži­tím po­kro­či­lých pří­ka­zů a nej­vět­ší knihov­ny sym­bo­lů a ob­jek­tů. Apli­ka­ce CAD­pro­fi fun­gu­je jako nad­stav­ba pro různé CAD pro­gra­my.

Celý článek...

Tags: GIS | Hranice | MapFactor | Navigator | Okresy

MapFactor Navigator promo okresy-2109Tenká fi­a­lo­vá linie, které si ob­vykle při při­blí­že­ní mapy ani ne­všim­ne­te. To jsou právě hra­ni­ce okre­sů, krajů či států. Čím vý­znam­něj­ší hra­ni­ce, tím po­cho­pi­tel­ně i vý­raz­něj­ší linie. Nyní to vy­pa­dá, že tato linie bude pro vět­ši­nu oby­va­tel České re­pub­li­ky ale­spoň na pár týdnů klí­čo­vá. Pokud totiž pro­jde na­vr­ho­va­né vlád­ní opat­ře­ní, bu­de­me se moci bez ob­tí­ží po­hy­bo­vat pouze v rámci svého okre­su.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Hardware | J826 Prime | J850 Prime | J850 Pro | MCAE | Stratasys

J8series-2109Spo­leč­nost Stra­ta­sys, kte­rou u nás za­stu­pu­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems, roz­ší­ři­la a up­gra­do­va­la pro­duk­to­vou řadu pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­ká­ren J8 Se­ries s tech­no­lo­gií Po­ly­Jet. Uži­va­te­lé nyní mohou do­sáh­nout lep­ších vý­sled­ků za krat­ší dobu, přímo od ná­pa­du po rych­lé vy­tvo­ře­ní pro­duk­tu. Před­sta­vu­je­me vám J850 Pro, J850 Prime a J826 Prime.

Celý článek...

Tags: CADservis | Facebook | Licence | ZW3D | ZWCAD

Cadservis stan-se-fanouskem-fb-2109Jed­no­du­še je po­tře­ba být na Fa­ce­boo­ku, dát Like fa­ce­boo­ko­vé strán­ce CADser­vis, na­psat do ko­men­tá­ře u to­ho­to pří­spěv­ku od­po­věď na otáz­ku: „Na co jsme spe­ci­a­lis­té?“ (Na­jde­te na www.​cadservis.​com) a sdí­let tentp pří­spě­vek ve­řej­ně.

Celý článek...

Tags: CAD | CAM | DP Technology | ESPRIT | Obrábění | Odhrotování | Webinar

deburring-webinar-2109Při­hlaste se na webi­ná­ř 25. února ve 20:00 hodin, ve kte­rém se do­zví­te, proč je ESPRIT CAM nej­lep­ším ná­stro­jem pro od­hro­to­vá­ní ve vaší pro­gra­mo­va­cí sadě ná­stro­jů. Ruční práce na ponku může být ná­klad­ná a ča­so­vě ná­roč­ná. Na tomto živém webi­ná­ři uvi­dí­te, jak může ESPRIT zvý­šit kva­li­tu ob­rá­bě­ných dílů od­hro­to­vá­ním na ob­rá­bě­cím stro­ji. ESPRIT má mnoho uži­teč­ných ovlá­da­cích prvků pro od­hro­to­vá­ní, od velmi jed­no­du­ché­ho až po nej­slo­ži­těj­ší.

Celý článek...

Tags: Cloud | Dassault Systemès | Experience | twin | Virtual | Webinar

Assembly Robot Programming and Simulation Draft-2109Vir­tu­al Twin Ex­pe­ri­en­ce je spus­ti­tel­ný model fy­zic­ké­ho sys­té­mu, který za­hr­nu­je učení a zku­še­nos­ti z fy­zic­ké­ho světa. Na roz­díl od sta­tic­kých di­gi­tál­ních dvoj­čat jsou Vir­tu­al Twin Ex­pe­ri­en­ces dy­na­mic­ké. Umož­ní vám vi­zu­a­li­zo­vat, mo­de­lo­vat a si­mu­lo­vat so­fis­ti­ko­va­né zá­žit­ky. Toto je nej­lep­ší praxe bu­douc­nos­ti: ka­pa­ci­ta, která po­si­lu­je vaši pra­cov­ní sílu a zvy­šu­je odol­nost ve vaší hod­no­to­vé síti. A vše mů­že­te dělat na clou­du.

Celý článek...

Tags: 3D virtuální realita | Diagnostika | FN v Motole | Léčba | Nádory mozku | Prozeta

Prozeta FNMotol VR-2109Česká tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Pro­ze­ta vy­vi­nu­la v úzké spo­lu­prá­ci s Fa­kult­ní ne­moc­ni­cí v Mo­to­le soft­ware vy­u­ží­va­jí­cí 3D vir­tu­ál­ní re­a­li­tu pro lé­čeb­né a di­a­gnos­tic­ké vy­u­ži­tí. Tento ino­va­tiv­ní soft­ware po­má­há při zvo­le­ní správ­né­ho re­ha­bi­li­tač­ní­ho po­stu­pu před i po ope­ra­ci mozko­vé­ho ná­do­ro­vé­ho one­moc­ně­ní. Díky tomu je pak možné ze­fek­tiv­nit lé­čeb­ně re­ha­bi­li­tač­ní mož­nos­ti u ná­do­rů ves­ti­bu­lár­ní­ho apa­rá­tu mozku.

Celý článek...

Strana 1 z 684

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>