Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Digitální výroba | Dotace | Naviga4 | Podnikatelé | Webináře

bank-banking-banknote-2039Po­sled­ních více než 12 mi­li­ard korun se bude letos roz­dě­lo­vat pod­ni­ka­te­lům na pro­jek­ty po­ří­ze­ní ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií, vy­bu­do­vá­ní fi­rem­ní­ho vý­vo­jo­vé­ho pra­co­viš­tě nebo mzdo­vé ná­kla­dy na vý­zkum­né či vý­vo­jo­vé pra­cov­ní­ky. Pod­ni­ka­te­lům se tak ote­ví­rá po­sled­ní mož­nost čer­pat do­ta­ce z ak­tu­ál­ní­ho ob­do­bí. Ne­zmeš­kej­te šanci zís­kat ale­spoň část z po­sled­ních 12 mi­li­ard, které jsou ještě k dis­po­zi­ci! Mů­že­te je po­u­žít na in­ves­ti­ce do vý­ro­by, ener­ge­tic­ké úspo­ry pro­vo­zu i platy za­měst­nan­ců za­po­je­ných do vý­vo­je. Zú­čast­ně­te se zdar­ma krát­ké­ho webi­ná­ře a do­zví­te se, jak uspět!

Celý článek...

HP20130729661-2039Spo­leč­nost HP má nyní nej­kom­plex­něj­ší uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ní na­bíd­ku Ma­naged Print Ser­vi­ce na světě. Díky tomu zá­kaz­ní­ci snad­ně­ji do­sa­hu­jí cílů v ob­las­ti ochra­ny kli­ma­tu a zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu – to vše bez na­ru­še­ní ob­chod­ních pro­ce­sů. Ře­še­ní Ma­naged Print Ser­vi­ce HP mohou pod­ni­kům po­mo­ci sní­žit a kom­pen­zo­vat uh­lí­ko­vou stopu sou­vi­sí­cí s tis­kem do­ku­men­tů op­ti­ma­li­za­cí tis­ko­vých za­ří­ze­ní za úče­lem sní­že­ní emisí uh­lí­ku, od­ha­dem cel­ko­vých emisí uh­lí­ku pro­du­ko­va­ných tis­kár­na­mi HP po­mo­cí ná­stro­je HP Susta­i­na­ble Im­pact Re­por­ting and Ana­ly­tics (SIRA), zvý­še­ním efek­ti­vi­ty zdro­jů o 13 %, sní­že­ním do­pa­dů na eko­sys­tém o 12 %, sní­že­ním pa­pí­ro­vé­ho od­pa­du o 25 % a kom­pen­za­cí 100 % emisí skle­ní­ko­vých plynů.

Celý článek...

Tags: 2020 | Licence | Slevy | Software | VariCAD | Září–Říjen

Varicad-2039Spo­leč­nost Va­ri­cad in­for­mu­je o za­jí­ma­vých sle­vách svých pro­duk­tů. Va­ri­CAD roční up­gra­de tak do­sta­ne­te za 11 990 korun (zá­klad­ní cena 14 990 Kč), zvý­hod­ně­ná cena za roční up­gra­de platí pro uži­va­te­le s ver­ze­mi Va­ri­CAD 2017 a no­věj­ší­mi. Cena ob­sa­hu­je pře­chod na verzi Va­ri­CAD 2020-1.12, tech­nic­kou pod­po­ru (mai­lem, te­le­fo­nic­ky, on­li­ne po­mo­cí vzdá­le­né plo­chy) a nárok na všech­ny nové ak­tu­a­li­za­ce po dobu ná­sle­du­jí­cích 12 mě­sí­ců. Va­ri­CAD 2020 li­cen­ce + roční up­gra­de za 32 990 korun (zá­klad­ní cena 49 990 Kč), cena ob­sa­hu­je všech­ny mo­du­ly pro­gra­mu Va­ri­CAD 2020-1.12, tech­nic­kou pod­po­ru a nárok na všech­ny nové ak­tu­a­li­za­ce po dobu jed­no­ho roku od za­kou­pe­ní li­cen­ce, vč. pře­cho­du na verzi Va­ri­CAD 2021.

Celý článek...

4dcam-2039Ev­rop­ská sku­pi­na Ar­kan­ce Sys­tems, pod kte­rou patří i spo­leč­nost CAD Stu­dio, ozná­mi­la po ne­dáv­ném pře­vze­tí ni­zo­zem­ské­ho Itan­ne­xu další z řady akvi­zic – ten­to­krát akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti 4DCAM, spo­leh­li­vé­ho part­ne­ra v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce vý­rob­ních od­vět­ví v Bel­gii. Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems tím doplňuje své port­fo­lio ře­še­ní a po­si­lu­je svoji ve­dou­cí po­zi­ci nejen v ob­las­ti CAD a BIM, ale i v dis­tri­buci CAM tech­no­lo­gií a CNC slu­žeb v Ev­ro­pě. Bel­gic­ký 4DCAM má více než 20le­tou zku­še­nost s im­ple­men­ta­ce­mi CAM ře­še­ní za­lo­že­ných pře­de­vším na pro­duk­tech Au­to­de­sk, Del­cam a CIMCO. Po­dob­ně jako CAD Stu­dio na­bí­zí i za­káz­ko­vý vývoj nad­stav­bo­vých CAM apli­ka­cí a po­st­pro­ce­so­rů.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | BCN3D | Epsilon W27 | Hardware | Sigma D25 | Smart Cabinet

BCN3D Epsilon Series 3D Printer smart cabinet IDEX productivity-2039Před­ní vý­rob­ce 3D tis­ká­ren BCN3D ozná­mil 17. září 2020 další ge­ne­ra­ce své pro­duk­to­vé řady 3D tis­ká­ren – Ep­si­lon W27, Smart Ca­bi­net a Sigma D25. Před­sta­ve­ním no­vých pro­duk­tůo­te­ví­rá BCN3D novou éru svého růstu a de­mon­stru­je svůj zá­va­zek po­sky­to­vat ino­va­tiv­ní a roz­sáh­lé pro­duk­to­vé port­fo­lio. Nová řada Ep­si­lon po­sky­tu­je bez­pro­blé­mo­vý kaž­do­den­ní apli­kač­ní pro­voz, jako je níz­ko­ob­je­mo­vá vý­ro­ba, funkč­ní sou­čás­ti pro ko­neč­né po­u­ži­tí a vý­rob­ní po­můc­ky. Tis­kár­na Ep­si­lon, ozná­me­ná loni v lis­to­pa­du, je nyní pře­jme­no­vá­na na Ep­si­lon W50 a při­dá­vá se k ní nová Ep­si­lon W27, která po­sky­tu­je stej­nou funkč­nost, ale s men­ším ob­je­mem se­sta­ve­ní (50 litrů vs. 27 litrů) a kon­ku­ren­ce­schop­ný­mi ce­na­mi.

Celý článek...

Tags: Dassault | Interaktivně | O-nline | Propojený průmysl | Setkání | Virtuální | Živě

Propojeny prumysl-DS-2039Spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes se stýská po se­tká­vá­ní se s vámi během mnoha pří­le­ži­tos­tí, které po­řá­da­la, nebo se jich zú­čast­ni­la, jako na­pří­klad ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Vzhle­dem k tomu, že vět­ši­na akcí byla zru­še­na, při­vá­dí své ko­le­gy, part­ne­ry a zku­še­nos­ti přímo k vám – on-line, živě a in­ter­ak­tiv­ně. Pro­po­je­ný prů­my­sl umožňuje lidem pra­co­vat v prak­tic­ky kaž­dém od­vět­ví – od hu­ma­nit­ních věd až po le­tec­ký a kos­mic­ký prů­my­sl. Po­má­há řešit dneš­ní po­ža­dav­ky na větší hou­žev­na­tost, pruž­nost a udr­ži­tel­nost. Jak může firma do­sáh­nout těch­to po­ža­dav­ků?

Celý článek...

Tags: CAM | DP Technology | ESPRIT | Švýcarské obrábění | SwissTurn | Webinar

ESPRIT for SwissTurn-2038Zís­kej­te po­drob­ný po­hled na to, proč je ESPRIT CAM tak úspěšný v obo­ru ob­rá­bě­ní švý­car­ské­ho typu na we­bi­ná­ři 24. září ve 20:00. Apli­kač­ní tech­ni­ci Dan Parry a Ian Mar­tin z DP Tech­no­lo­gy pro­ve­dou účast­ní­ky pro­ce­sem pro­gra­mo­vá­ní od za­čát­ku do konce a zdů­raz­ní tipy a triky. Od na­sta­ve­ní do­ku­men­tu až po po­kro­či­lé tech­ni­ky pro­gra­mo­vá­ní se pro­gra­má­to­ři na všech úrov­ních do­ved­nos­tí něco naučí.

Celý článek...

Tags: 3D Art challenge | 3D modely | Automobily | Car Render | Hum3D | Soutěž

car challenge 2020 v1-2038Sedmý roč­ník sou­tě­že Hum3D o nej­lep­ší umě­lec­ké ztvár­ně­ní au­to­mo­bi­lu. Je to nej­vět­ší sou­těž o hod­not­né ce­ny pro od­vět­ví mo­de­lo­vá­ní a vi­zu­a­li­za­ce au­to­mo­bi­lů. Pod­mín­kou je vy­tvo­řit 3D model au­to­mo­bi­lu, umís­tit ho do 3D pro­stře­dí a vy­tvo­řit krás­né vy­ob­ra­ze­ní. Pro vaše kre­a­tiv­ní ná­pa­dy ne­e­xis­tu­jí žádná ome­ze­ní. Mů­že­te si vy­brat ja­ký­ko­li au­to­mo­bil, který se vám líbí, ať už jde o zá­vod­ní nebo ima­gi­nár­ní vo­zi­dlo. K úča­s­ti jsou zváni všich­ni 3D uměl­ci.

Celý článek...

Tags: Hardware | HP Designjet | HP Inc. | Studio | T200 | T600 | Tiskárny | Velkoformáty

HP DesignJet T200 Smart App Mix-2038Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové pro­duk­ty řady HP De­sig­n­Jet, je­jichž cílem je zjed­no­du­šit tis­ko­vé po­tře­by pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti sta­veb­ní­ho eko­sys­té­mu (ar­chi­tek­tů, pro­jek­tan­tů, stav­ba­řů a sub­do­da­va­te­lů) a zá­ro­veň za­jis­tit vy­so­ce kva­lit­ní a rych­le do­stup­né vý­tis­ky za níz­kou cenu. Novou řadu tis­ká­ren HP De­sig­n­Jet tvoří in­te­li­gent­ní, fle­xi­bil­ní, kom­pakt­ní a sty­lo­vé tis­kár­ny, které jsou ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi typy plotrů v sou­čas­né době na trhu zcela je­di­neč­né. Díky soft­wa­ru HP Click lze snad­no tisk­nout je­di­ným klik­nu­tím, navíc i do­ku­men­ty růz­ných ve­li­kos­tí.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Bruska | Grit Changer | Hardware | OnRobot | Robotika | Sander

OnRobot Sander 075-2038Spo­leč­nost OnRo­bot, ve­dou­cí do­da­va­tel uce­le­né řady ro­bo­tic­kých ná­stro­jů pro ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce, uvádí na trh OnRo­bot San­der, elek­tric­kou ro­tač­ně-ex­cen­t­ric­kou brus­ku pro au­to­ma­ti­zo­va­né do­kon­čo­va­cí apli­ka­ce umožňující brou­še­ní a leš­tě­ní po­vrchů. Za­tím­co tra­dič­ní ře­še­ní au­to­ma­ti­zo­va­né­ho brou­še­ní vy­ža­du­jí často pro im­ple­men­ta­ci a údrž­bu ur­či­té ro­bo­tic­ké zku­še­nos­ti, s novou brus­kou mají nyní vý­rob­ci k dis­po­zi­ci uce­le­ný brus­ný ná­stroj, který lze snad­no a rych­le na­sta­vit na všech do­stup­ných ko­la­bo­ra­tiv­ních a leh­kých prů­mys­lo­vých ro­bo­tech.

Celý článek...

Tags: 3D metrologie | Automobilový průmysl | GOM | MCAE Systems | Měření | Optimalizace | Webinar

gom webinar-numerical-simulation-2038Zís­kej­te pře­hled o mož­nos­tech dneš­ních tech­no­lo­gií a op­ti­ma­li­zuj­te své nu­me­ric­ké si­mu­la­ce. Na webi­ná­ři se do­zví­te, jak se op­tic­ká 3D me­t­ro­lo­gie od spo­leč­nos­ti GOM po­u­ží­vá v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu k ur­čo­vá­ní okra­jo­vých pod­mí­nek a ma­te­ri­á­lo­vých mo­de­lů po­u­ži­tých v nu­me­ric­kých si­mu­la­cích. Před­ve­de­no bude ově­řo­vá­ní vý­sled­ků si­mu­la­ce po­mo­cí vý­sled­ků zís­ka­ných op­tic­kým mě­ře­ním. Dále bude vy­svět­le­no po­u­ži­tí mě­ři­cí­ho sys­té­mu ARGUS při ana­lý­ze tvá­ře­ní ple­cho­vých dílů a vy­u­ži­tí mě­ři­cí­ho sys­té­mu ARA­MIS pro struk­tu­rál­ní a bez­peč­nost­ní ana­lý­zu tý­ka­jí­cí se va­li­da­ce nu­me­ric­ké si­mu­la­ce.

Celý článek...

Tags: Awards | Bentley Systems | Konference | Ocenění | Stavebnictví | Year in Infrastructure | YII 2020

YII2020-DSC09689-2038Bent­ley Sys­tems vy­hlá­si­la 15. září fi­na­lis­ty oce­ně­ní Year in In­frastructu­re 2020. Tento kaž­do­roč­ní pro­gram oceňuje mi­mo­řád­nou práci uži­va­te­lů soft­wa­ru Bent­ley, kteří do­sa­hu­jí po­kro­ky na poli pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­by a pro­vo­zo­vá­ní in­frastruk­tu­ry po celém světě. Šest­náct ne­zá­vis­lých porot vy­bra­lo 57 fi­na­lis­tů z více než 400 no­mi­na­cí před­lo­že­ných více než 330 or­ga­ni­za­ce­mi z více než 60 zemí. Účast­ní­ci mají pří­stup k in­for­ma­tiv­ním sek­cím v re­ál­ném čase nebo na vy­žá­dá­ní, což kaž­dé­mu usnadňuje účast na více sek­cích, které mohou pro­bí­hat sou­běž­ně. Bent­ley také po­sky­tu­je nové způ­so­by spo­lu­prá­ce s ve­dou­cí­mi před­sta­vi­te­li in­frastruk­tu­ry z ce­lé­ho světa a zkou­má­ní a sdí­le­ní je­jich ino­va­tiv­ních po­hle­dů.

Celý článek...

Tags: Chad Jackson | Cloud | Dassault Systemès | Lifecycle Insights | PDF | SolidWorks | Spolupráce

DesignFriction CS-2038Dassault Systèmes So­li­dWorks Cor­po­rati­on na­bí­zí ke sta­že­ní pdf bro­žu­ru v čes­kém ja­zy­ce o mo­der­ních clou­do­vých ře­še­ních od Chada Jackso­na, vedoucího pro­gra­mů vý­zku­mu a myš­len­ko­vé­ho ve­de­ní ve spo­leč­nos­ti Li­fecycle In­si­ghts. Díky ní mů­že­te zjis­tit, jak mohou clou­do­vá ře­še­ní při­spět k hlad­ší spo­lu­prá­ci na va­šich kon­strukč­ních ná­vr­zích. Mo­der­ní vývoj pro­duk­tů se vy­zna­ču­je vy­so­kou mírou spo­lu­prá­ce, při­čemž klí­čo­vá roz­hod­nu­tí často činí tech­nic­ké i ne­tech­nic­ké me­zi­o­bo­ro­vé týmy. Přes­to­že nut­nost spo­lu­prá­ce nikdo ne­zpo­chybňuje, exis­tu­je řada pře­ká­žek, které spo­lu­prá­ci při tvor­bě ná­vrhů kom­pli­ku­jí. Na­štěs­tí jsou tu nová clou­do­vá ře­še­ní, jež tyto pro­blémy od­st­raňují.

Celý článek...

Strana 1 z 669

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>