Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 2022 | BIM | GIS | Stavebnictví | Vectorworks

Vectorworks 2022-product-shots-architectSpo­leč­nost Vec­torworks vy­dá­vá Vec­torworks 2022 s dů­ra­zem na vy­lep­še­ní kva­li­ty pro­duk­tu, vy­ni­ka­jí­cí výkon a uži­va­tel­ský kom­fort. Tato nej­no­věj­ší verze ob­sa­hu­je Vec­torworks Ar­chi­tect, Lan­d­mark, Spo­tli­ght, Fun­da­men­tals, Bra­ceworks, Con­nect­CAD a Vi­si­on. Kromě toho Vec­torworks od­ha­lu­je, že její kom­plex­ní ře­še­ní pro de­sig­né­ry pra­cu­jí­cí v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích bylo pře­jme­no­vá­no tak, aby přes­ně od­rá­že­lo celou řadu ná­vrhů a mož­nos­tí BIM.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Konference | on-line | Simulace

FUTURE INDUSTRY-2137Počet kon­fe­ren­cí se po prázd­ni­no­vých mě­sí­cích znač­ně na­vý­šil. Ná­sle­du­jí­cí akce – Fu­tu­re.In­dust­ry 2021- je vý­roč­ní tech­no­lo­gic­kou kon­fe­ren­cí spo­leč­nos­ti Al­tair ve vir­tu­ál­ním (on-line) pro­ve­de­ní. Je ur­če­ná všem uži­va­te­lům, zá­kaz­ní­kům a ostat­ním pří­z­niv­cům si­mu­lač­ních a dal­ších tech­no­lo­gií spo­je­ných s vý­vo­jem prů­mys­lo­vých pro­duk­tů.

Celý článek...

Tags: BIM | CAD/CAN | CADfórum | Konference | PDM | PLM | Stavebnictví | Strojírenství

CADforum2021-2136V úterý 21. a ve stře­du 22. září se koná v ho­te­lu Avan­ti v Brně kon­fe­ren­ce CADfórum 2021 – CAD/CAM a BIM ře­še­ní v praxi. Na le­toš­ním roč­ní­ku akce je za­re­gis­tro­vá­no již přes 300 účast­ní­ků. Pro­gram kon­fe­ren­ce za­čí­ná v oba dny v 9:30 (pre­zen­ce účast­ní­ků od 9:00 hodin).

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Abc3D | Akvizice | AstroPrint | BNC3D | Elvira

BCN3D-Astroprint III-2137El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, uved­la, že BCN3D, vý­rob­ce 3D tis­ko­vých ře­še­ní, zís­kal for­mou akvi­zi­ce do­da­va­te­le 3D tis­ko­vé­ho soft­wa­ru As­t­ro­Print. Tato in­ves­ti­ce umož­ní BCN3D nejen vy­u­ží­vat novou clou­do­vou plat­for­mu, ale také zku­še­ný tým soft­wa­ro­vých vý­vo­já­řů k dal­ší­mu roz­vo­ji ře­še­ní v seg­men­tu 3D tisku.

Celý článek...

Tags: 3D uživatelské rozhraní | Electronic Design | Přístrojový panel | Qt Company | Webinar

Qt RegImage-2137Por­tál Electro­nic De­sign po­řá­dá ve stře­du 22. září webi­nář Bu­il­ding Best-in-class, Real-time 3D User In­ter­fa­ces spon­zo­ro­va­ný spo­leč­nos­tí Qt. Účast­ní­ci se dozví, jak na­pl­nit své ná­vrhy HDR osvět­le­ním, fy­zic­ky za­lo­že­ný­mi PBR ma­te­ri­á­ly, vlast­ní­mi ani­ma­ce­mi/pře­cho­dy atd.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Brazílie | Creality | Robotika | Space Robotics

Creality-2137Dne 8. září 2021 uza­vře­la spo­leč­nost Cre­a­li­ty ofi­ci­ál­ně part­ner­ství se Space Ro­bo­tics Pro­ject, pro­jek­tem vy­ví­je­ným Bra­zil­ským ná­rod­ním fon­dem pro roz­voj vzdě­lá­vá­ní (FNDE) spo­leč­ně s Uni­ver­zi­tou v Bra­sí­lii (UnB) za in­sti­tu­ci­o­nál­ní pod­po­ry bra­zil­ské­ho mi­nis­ter­stva pro vědu, tech­no­lo­gie a ino­va­ce (MCTI) pro­střed­nic­tvím Bra­zil­ské vesmír­né agen­tu­ry (AEB).

Celý článek...

Tags: Advan­ced En­gi­nee­ring | Altair | CAE | Pozvánka | Se­tká­ní | Simulace | Uži­va­te­lé | Zá­kaz­ní­ci

AE setkani uzivatelu-2137Advan­ced En­gi­nee­ring zve po dvou le­tech nu­ce­né od­ml­ky na se­tká­ní zá­kaz­ní­ků a uži­va­te­lů. Toto se­tká­ní se usku­teč­ní ve dvou lo­ka­cích, ve Zlíně a v Praze. Tra­dič­ně se zde bude před­ná­šet o vý­po­čtář­ských pro­duk­tech spo­leč­nos­ti Al­tair a před­ve­de­ny budou ně­kte­ré z no­vi­nek. Účast­ní­ci se mohou těšit třeba na živou ukáz­ku efek­ti­vi­ty práce v Hy­per­Works nové ge­ne­ra­ce.

Celý článek...

MFP21 2-2137Fes­ti­val no­vo­do­bých ku­ti­lů Maker Faire Pra­gue 2021 má za sebou čtvr­tý roč­ník. Nej­vět­ší se­tká­ní ku­ti­lů, bast­lí­řů, vy­ná­lez­ců a ino­vá­to­rů v Česku se ko­na­lo v Prů­mys­lo­vém pa­lá­ci praž­ské­ho Vý­sta­viš­tě po roční pře­stáv­ce způ­so­be­né pan­de­mií a před­sta­vi­lo 150 ma­ker­ských ex­po­zic, worksho­pů a před­ná­šek, včet­ně za­hra­nič­ních hostů. Na­bi­tý pro­gram při­lá­kal v prů­bě­hu ce­lé­ho ví­ken­du přes 6500 ná­vštěv­ní­ků.

Celý článek...

Tags: Acronis | Cyber Protect | Kybernetické útoky | Ochrana | Zebra Systems

Acronis Cyber Protection-2136Acro­nis uvedl 8. září v 16:00 Acro­nis Cyber Pro­tect Home Of­fi­ce, novou verzi ře­še­ní ky­ber­ne­tic­ké ochra­ny pro do­má­cí po­u­ži­tí a malé kan­ce­lá­ře. A 24 hodin poté se­zná­mi­la s novou verzí od­bor­né no­vi­ná­ře spo­leč­nost Zebra Sys­tems, dis­tri­bu­tor Acro­ni­su. Nový název vzni­kl ze spo­je­ní dvou hlav­ních ochra­n před sou­čas­ný­mi ky­ber­ne­tic­ký­mi ri­zi­ky – Data pro­tecti­on a Cyber secu­ri­ty = Cyber Pro­tect. Od­rá­ží tak in­te­gra­ci ši­ro­ké­ho spek­tra funk­cí nut­ných ke kom­plex­ní ochra­ně.

Celý článek...

Tags: Energetika | Inovace | Průmysl | Siemens | Smart Cities | Soutěž | zdravotnictví

WvS-2136Čty­ři­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se pro stu­den­ty tech­nic­kých, pří­ro­do­vě­dec­kých a me­di­cín­ských oborů a mladé vědce byl vy­hlá­šen. Jak k za­há­je­ní sou­tě­že uvedl Edu­ard Pa­lí­šek, ge­ne­rál­ní ře­di­tel sku­pi­ny Si­e­mens v České re­pub­li­ce, je po­zná­ní a vzdě­lá­ní zá­kla­dem kaž­dé­ho po­kro­ku. Stu­den­tům, mla­dým věd­cům a je­jich pe­da­go­gům chce Si­e­mens uká­zat, za jak dů­le­ži­tou je­jich roli ve spo­leč­nos­ti po­va­žu­je. Kan­di­dá­ti se mohou při­hla­šo­vat pro­střed­nic­tvím webu www.​cenasiemens.​cz do 30. lis­to­pa­du 2021.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Doprava | Inovace.Průmysl | Logistika | MSV 2021 | Veletrhy Brno

Veletrhy Brno-pavilon A-2136Brány Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu se opět ote­vřou v lis­to­pa­du le­toš­ní­ho roku. Mezi stě­žej­ní té­ma­ta se za­řa­dí di­gi­ta­li­za­ce prů­mys­lu a po­zor­nost bude vě­no­vá­na také 3D tisku, který v sou­čas­nos­ti za­zna­me­ná­vá vý­znam­ný vze­stup. Ino­va­tiv­ní prů­mys­lo­vé tech­no­lo­gie budou k vi­dě­ní od 8. do 12. listopadu 2021 na vý­sta­viš­ti v Brně.

Celý článek...

3d-printing-technology-metal-3d-printing-21363D tisk je stále po­va­žo­ván za „novou“ tech­no­lo­gii. Ovšem fak­tic­ky je známý od 80. let mi­nu­lé­ho sto­le­tí. A nyní je pa­tr­né, že se jeho kom­pe­ten­ce pře­sou­va­jí ze sféry čistě pro­to­ty­po­va­cí do sa­mot­né vý­ro­by. Kde a jak tedy adi­tiv­ní tech­no­lo­gii vy­u­žít? A vy­pla­tí se to malým a střed­ně vel­kým fir­mám? Do­zví­te se na webi­ná­ři cen­t­ra In­te­mac ve středu 13. října 2021 od 14:00.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Přihlašování

GIS Esri 2021 v CR-2136Při­hla­šo­vá­ní na Kon­fe­ren­ci GIS Esri v ČR bylo spuš­tě­no 7. září 2021. Pře­čtě­te si po­drob­nos­ti a pokud máte navíc i ně­ja­ký za­jí­ma­vý pro­jekt, ur­či­tě ne­vá­hej­te a vy­u­žij­te jednu z mož­nos­tí pre­zen­ta­ce. Vzhle­dem k okol­nos­tem se Ar­c­da­ta Praha roz­hod­la kon­fe­ren­ci uspo­řá­dat opět vir­tu­ál­ní for­mou, což účast­ní­kům mimo jiné za­jis­tí, že stih­nou oprav­du kaž­dou před­náš­ku či workshop, o který budou mít zájem.

Celý článek...

Strana 1 z 699

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>