SolidWorks
CEGRA
Asseco - Presco 3
Google překladač: English Deutsch

Tags: Act-3D | Lumionu 10 | Matching | Movie | Panorama | Photo | Renderování | Vykreslení

Lumion 10-Displacement Mapping-1947Nová verze na­bí­zí jemné pro­kres­le­ní stro­mů a rost­lin ve vy­so­ké kva­li­tě, ná­hle­dy před sa­mot­ným vy­kres­lo­vá­ním a mnohé další nové či vy­lep­še­né funk­ce. Ná­hle­dy ve vy­so­ké kva­li­tě před sa­mot­ným spuš­tě­ním ren­de­ro­vá­ní umožňují pro­hléd­nout si, jaký dopad budou mít efek­ty v mó­dech Photo, Movie nebo Pa­no­ra­ma na ko­neč­ný vý­sle­dek, takže lze pro­vést pří­pad­né po­třeb­né změny v osvět­le­ní, stí­nech, ma­te­ri­á­lech či po­zi­ci ka­me­ry. Pro oži­ve­ní ma­te­ri­á­lů a cel­ko­vé­ho de­sig­nu se na­bí­zí pro­fi­ly či ob­ry­sy díky ma­po­vá­ní po­su­nů u 167 ma­te­ri­á­lů včet­ně dřeva, drs­né­ho po­vrchu cihel, hr­bol­ků štěr­ku aj.

Tags: BIM | BIM a energetické úspory | CzBIM | Konference | Stavebnictví

BIMaEnerg-1946Od­bor­ná rada pro BIM (czBIM) zve na kon­fe­ren­ci BIM a ener­ge­tic­ké úspo­ry 2019, kte­rou při­pra­vi­la ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou radou pro še­tr­né bu­do­vy. Kon­fe­ren­ce se koná 3. pro­sin­ce 2019 v bu­do­vě Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­veb­nic­tví, Vác­lav­ské ná­měs­tí 31, Praha 1. BIM je sy­no­ny­mem pro efek­tiv­nost a úspor­nost. Díky vý­ho­dám, které při­ná­ší, do­chá­zí k vel­ké­mu množ­ství úspor během ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu stav­by, tedy od ná­vr­hu přes vý­stav­bu, pro­vo­zo­vá­ní, re­kon­struk­ci až po pří­pad­nou de­mo­li­ci.

Tags: 3D tisk | be3D Academy | eDee | STEAM | Videa | Vzdělávání | Y Soft

be3D-eDee Academy 2-1946Spo­leč­nost Y Soft Cor­po­rati­on před­sta­vu­je pro­jekt be3D Aca­de­my. Jedná se o on-line de­po­zi­tář 3D mo­de­lů a lekcí na­vr­že­ných pro zjed­no­du­še­ní výuky ve ško­lách po­mo­cí vy­u­ži­tí 3D ob­jek­tů. Pro­jekt be3D Aca­de­my je nyní do­stup­ný pe­da­go­gům jako další sou­část tis­ko­vé­ho ře­še­ní YSoft be3D eDee, které bylo na­vr­že­no spe­ci­ál­ně pro vzdě­lá­va­cí účely. Pří­no­sy 3D tisku ve vzdě­lá­vá­ní jsou známé. Jde o ná­stroj, který do výuky ak­tiv­ně za­po­ju­je stu­den­ty a umož­ní jim po­ro­zu­mět i ob­tíž­ným před­mě­tům. Mnoho pe­da­go­gů ale nemá čas ani zna­los­ti, jak výuku za­hr­nu­jí­cí 3D tisk vy­tvá­řet a plá­no­vat.

Tags: 3D tisk | Adaptive3D | Elastic ToughRubber 90 | Materiály | Nabídka

etr90-1946Spo­leč­nost Adap­ti­ve3D má ve svém port­fo­liu pevné, ale oheb­né fo­to­po­ly­me­ry pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. Je­jich no­vin­kou je vul­ka­ni­zo­va­ný kau­čuk vy­so­ce odol­ný proti pře­tr­že­ní v ta­hu a elas­to­mer po­dob­ný po­ly­u­re­ta­nu s ná­zvem Elas­tic Tou­ghRubber 90 (ETR) ur­če­ný pro 3D tisk for­mou DLP oheb­ných kon­co­vých částí u bot, v prů­mys­lu, v pře­pra­vě ne­bo v lé­kař­ství.

Tags: 3D tiskárny | CraftBot | CraftUnique | FFF | Flow | IDEX | Řady

craftbots-1946Ma­ďar­ský vý­rob­ce CraftUnique před­sta­vu­je no­vou řa­du 3D tis­ká­ren Craft­Bot, kte­rá bu­de mít ná­zev Craft­Bot Flow a ob­sa­ho­vat FFF tis­kár­ny no­vé ge­ne­ra­ce se čtyř­mi růz­ný­mi sys­témy: se dvě­ma sa­mo­stat­ný­mi vý­tlač­ní­ky a dvěma ne­zá­vis­lý­mi dvo­ji­tý­mi vý­tlač­ní­ky (IDEX). Půjde o tis­kár­ny Craft­Bot Flow, Flow XL, Flow IDEX a Flow IDEX XL. Craft­Bot Flow je ur­če­na pro kaž­do­den­ní po­u­ži­tí a na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 300 × 200 × 250 mm, rych­lost tisku až 200 mm/s, trysku pra­cu­jí­cí s tep­lo­ta­mi až 300 °C a vy­hří­va­né lůžko s tep­lo­tou mezi 60 – 100 °C.

Tags: CAD Exchanger | CADEX | Data | Konverze dat | Verze 3.7.0

CAD-Exchanger-3.7.0.-1946Pro­gram CAD Ex­chan­ge je určen pro zob­ra­ze­ní a pře­vod 3D CAD for­má­tů. Nová verze (stol­ní i clou­do­vá) vy­lep­šu­je kom­pa­ti­bi­li­tu se sys­témy na zá­kla­dě ge­o­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­va­cí­ho jádra Pa­ra­so­lid, při­by­la pod­po­ra čtyř no­vých for­má­tů a mož­nost im­por­tu sé­man­tic­ké­ho PMI pro de­fi­ni­ce na bázi mo­de­lů (do STEP nebo JT). Oněmi čtyř­mi no­vý­mi for­má­ty jsou Colla­da, glTF, DXF a 3DS. Colla­da umožňuje im­port a ex­port dat mezi soft­wa­ry Sket­chUp, Maya, 3ds Max, Rhino a dal­ší­mi, nově lze sou­­bo­ry ex­por­to­vat do glTF a DXF a vy­u­žít je třeba v Au­to­CA­Du, fun­gu­je i im­port 3DS a data So­li­dworks se dají číst na všech plat­for­mách (Win­dows, Linux, MacOS a An­dro­id).

Tags: Aktualizace | Autodesk | Excel | Ideate BIMLink | Revit | Správa modelů

Ideate BIMLink-1946Ide­a­te Soft­ware, dlou­ho­le­tý člen vý­vo­jář­ské sítě Au­to­de­s­ku, na­bí­zí vy­lep­še­nou verzi apli­ka­ce Ide­a­te BIMLink, která zjed­no­du­šu­je už 10 let sprá­vu mo­de­lů pře­su­nem dat ze soft­wa­ru Au­to­de­sk Revit do Micro­soft Ex­ce­lu pro edi­ta­ci, odkud se dá ná­sled­ně opět vlo­žit do pro­stře­dí Revit. No­vin­kou ak­tu­a­li­zo­va­né verze je např. slož­ka Bey­ond Sche­du­le pro pří­stup k datům mimo roz­pis, jako text, roz­mě­ry, re­viz­ní ob­láč­ky nebo zob­ra­ze­ní ša­b­lon. Nová do­má­cí strán­ka se dá na­sta­vit podle po­třeb uži­va­te­le a ob­sa­hu­je od­ka­zy na po­moc­né in­for­ma­ce.

Tags: 3D tisk | BigRep | BVOH | Materiály | PA6/66 | PET-CF | PLX | Velkoformátovy

BR RGB BigR Pro-1946Bi­gRep roz­ši­řu­je své port­fo­lio ma­te­ri­á­lů a uvádí je na trh na ve­letr­hu Fab­tech 2019 v Chi­ca­gu (11.– 14. 11. 2019). Čtyři nové cer­ti­fi­ko­va­né ma­te­ri­á­ly jsou ur­če­ny pro vel­ko­for­má­to­vé 3D tis­ko­vé sys­témy Bi­gRep Pro, Edge a Stu­dio G2. Jde o PLX, PET-CF, PA6/66 a pod­půr­ný ma­te­ri­ál BVOH. PLX je de­ri­vá­tem or­ga­nic­kých slou­če­nin a umožňuje až o 80 % rych­lej­ší tisk než kla­sic­ké PLA a tisk sil­něj­ších dílů než po­mo­cí ABS, a to bez ja­kých­ko­liv mo­di­fi­ka­cí tis­kár­ny. PET-CF je uh­lí­kem vy­ztu­že­né vlák­no ur­če­ná pře­de­vším pro sys­tém Stu­dio G2, který na­bí­zí sta­bi­li­tu roz­mě­rů a níz­kou ab­sorp­ci vlh­kos­ti.

Tags: AEROPACK | Creaform | HandySCAN | SmartDENT 3D | VXin­spect | VX­mo­del

handyscan-aeropack-1946Sada pro 3D ske­no­vá­ní Han­dyS­CAN Ae­ro­pack je ur­če­na pře­de­vším pro ře­še­ní spe­ci­fic­kých pro­blé­mů kon­t­ro­ly kva­li­ty le­ta­del, ja­ký­mi jsou na­pří­klad po­sou­ze­ní škod způ­so­be­ných bou­ře­mi nebo ne­ho­da­mi, a také pro kon­t­ro­lu kla­pek a spo­i­le­rů. Han­dyS­CAN Ae­ro­pack lze po­u­žít rov­něž pro re­verz­ní in­že­nýr­ství, údrž­bu a opra­vy a pro návrh těžko do­stup­ných ná­hrad­ních dílů. Kom­plet­ní ře­še­ní ob­sa­hu­je čtyři prvky.

Tags: Clarity | Internetová aplikace | Trimble

TrimbleClarity-1946Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la spuš­tě­ní Trim­ble Cla­ri­ty jako sa­mo­stat­né in­ter­ne­to­vé apli­ka­ce, která zjed­no­du­šu­je zob­ra­ze­ní a na­vi­ga­ci u 3D dat a umožňuje po ak­tu­a­li­za­ci ná­hled, vy­u­ži­tí a sdí­le­ní clou­do­vých 3D dat mra­čen bodů, mo­de­lů a sítí (pod­po­ro­vá­ny jsou for­má­ty las, laz, e57, skp a obj) všem, kteří pra­cu­jí s ge­o­prosto­ro­vý­mi apli­ka­ce­mi, např. ar­chi­tek­tům, ur­ba­nis­tům a dal­ším. A to vše přes in­ter­ne­to­vý pro­hlí­žeč, jedno jest­li stol­ní­ho po­čí­ta­če nebo v mo­bi­lu. Pro sdí­le­ní pro­jek­to­vých in­for­ma­cí lze vy­tvo­řit jak ve­řej­né, tak sou­kro­mé od­ka­zy a na­sta­vit u nich za­bez­pe­če­ní.

Tags: 3D biotiskárny | Biopixlar | Fluicell | Tkáňové modely

Biopixlar Fluicell-1946Lé­kař­ská tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Flu­i­cell při­chá­zí na trh s 3D bi­o­tis­kár­nou s vy­so­kou roz­li­šo­va­cí schop­nos­tí, která má název Bi­o­pi­xlar. Sys­tém o roz­mě­rech 80 cm × 70 cm × 57 cm umožňuje bu­do­vat nové tkáňové mo­de­ly pro vývoj léčiv i pro vý­zkum ne­mo­cí a re­ge­ne­ra­tiv­ní me­di­cí­ny. Bi­o­pi­xlar do­vo­lu­je tisk­nout více růz­ných typů buněk na jeden zátah s vy­so­kou přes­nos­tí a roz­li­še­ním. Ob­sa­hu­je mi­ni­a­tur­ní ma­ni­pu­lač­ní paži a mo­to­ri­zo­va­nou rampu pro přes­né na­sta­ve­ní tis­ko­vé hlavy a vzor­ku. K ovlá­dá­ní slou­ží herní ovla­dač ne­bo­li ga­me­pad.

Tags: Industrial Technology Systems | ITS | Řízení projektů | Siemens | Teamcenter | Webinar

ITC tcm84-1946Spo­leč­nost In­dustrial Tech­no­lo­gy Sys­tems (ITS) zve 13. lis­to­pa­du od 10.00 do 11.00 hodin na webi­nář o pro­duk­tu Te­am­cen­ter spo­leč­nos­ti Si­e­mens. Pro­duk­ty, or­ga­ni­za­ce a do­da­va­tel­ský ře­tě­zec se stá­va­jí slo­ži­těj­ší­mi a tak­též i pro­ce­sy po­třeb­né k tomu, aby se vý­rob­ky do­sta­ly na trh včas. Te­am­cen­ter po­sky­tu­je ře­še­ní pro sprá­vu pro­jek­tů v pro­stře­dí ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM). Snad­no po­u­ži­tel­né ná­stro­je vám po­mo­hou na­plá­no­vat, spra­vo­vat a re­a­li­zo­vat své pro­jek­ty na jed­nom místě – bez ohle­du na to, jak jed­no­du­ché nebo slo­ži­té jsou.

Tags: BOM | Electrical.2020 | Kabely | Knihovny | SolidWorks | Vodiče

SOLIDWORKS-Electrical-2020-1-1946Ná­stroj So­lid­works Elect­ri­cal umo­ž­ňu­je návrh elek­tric­kých sché­mat a umís­tě­ní kom­po­nent. Ver­ze 2020 při­dá­vá no­vé funk­ce pro zá­pi­sy, vo­di­cí linky, uži­va­tel­ská prá­va a dal­ší. Na­pří­klad je mož­né ku­sov­ník (BOM) pře­po­slat do­da­va­te­li dílů, ale před ode­slá­ním nyní exis­tu­je mož­nost upra­vit ve­li­kost tex­tu ne­bo na­sta­vit výš­ku řád­ků, pří­pad­ně lze do ja­ké­ko­liv zprá­vy při­dat no­vé řád­ky, které se au­to­ma­tic­ky ak­tu­a­li­zu­jí podle fil­trů a řa­ze­ní. Dal­ší úpra­vy se tý­ka­jí po­zná­mek k ná­vr­hu for­mou tex­tu nebo bub­lin a vo­di­cích li­nek.

Strana 1 z 628

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>