E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Sophos
ITmeets

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Tags: CAD | CAM | DP Technology | ESPRIT | Obrábění | Odhrotování | Webinar

deburring-webinar-2109Při­hlaste se na webi­ná­ř 25. února ve 20:00 hodin, ve kte­rém se do­zví­te, proč je ESPRIT CAM nej­lep­ším ná­stro­jem pro od­hro­to­vá­ní ve vaší pro­gra­mo­va­cí sadě ná­stro­jů. Ruční práce na ponku může být ná­klad­ná a ča­so­vě ná­roč­ná. Na tomto živém webi­ná­ři uvi­dí­te, jak může ESPRIT zvý­šit kva­li­tu ob­rá­bě­ných dílů od­hro­to­vá­ním na ob­rá­bě­cím stro­ji. ESPRIT má mnoho uži­teč­ných ovlá­da­cích prvků pro od­hro­to­vá­ní, od velmi jed­no­du­ché­ho až po nej­slo­ži­těj­ší.

Celý článek...

Tags: Cloud | Dassault Systemès | Experience | twin | Virtual | Webinar

Assembly Robot Programming and Simulation Draft-2109Vir­tu­al Twin Ex­pe­ri­en­ce je spus­ti­tel­ný model fy­zic­ké­ho sys­té­mu, který za­hr­nu­je učení a zku­še­nos­ti z fy­zic­ké­ho světa. Na roz­díl od sta­tic­kých di­gi­tál­ních dvoj­čat jsou Vir­tu­al Twin Ex­pe­ri­en­ces dy­na­mic­ké. Umož­ní vám vi­zu­a­li­zo­vat, mo­de­lo­vat a si­mu­lo­vat so­fis­ti­ko­va­né zá­žit­ky. Toto je nej­lep­ší praxe bu­douc­nos­ti: ka­pa­ci­ta, která po­si­lu­je vaši pra­cov­ní sílu a zvy­šu­je odol­nost ve vaší hod­no­to­vé síti. A vše mů­že­te dělat na clou­du.

Celý článek...

Tags: 3D virtuální realita | Diagnostika | FN v Motole | Léčba | Nádory mozku | Prozeta

Prozeta FNMotol VR-2109Česká tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Pro­ze­ta vy­vi­nu­la v úzké spo­lu­prá­ci s Fa­kult­ní ne­moc­ni­cí v Mo­to­le soft­ware vy­u­ží­va­jí­cí 3D vir­tu­ál­ní re­a­li­tu pro lé­čeb­né a di­a­gnos­tic­ké vy­u­ži­tí. Tento ino­va­tiv­ní soft­ware po­má­há při zvo­le­ní správ­né­ho re­ha­bi­li­tač­ní­ho po­stu­pu před i po ope­ra­ci mozko­vé­ho ná­do­ro­vé­ho one­moc­ně­ní. Díky tomu je pak možné ze­fek­tiv­nit lé­čeb­ně re­ha­bi­li­tač­ní mož­nos­ti u ná­do­rů ves­ti­bu­lár­ní­ho apa­rá­tu mozku.

Celý článek...

Tags: 3Dconnexion | Integrace | Pixologic | SpaceMouse | ZBrush

3Dconnexion-SpaceMouse-ZBrush-2109Spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­onPi­xo­lo­gic spo­ji­ly své síly, aby di­gi­tál­ním uměl­cům pro­střed­nic­tvím peč­li­vé in­te­gra­ce řady 3D myši Spa­ce­Mou­se a apli­ka­ce ZBrush na­bíd­ly ty nej­lep­ší di­gi­tál­ní so­chař­ské a ma­líř­ské zku­še­nos­ti. 3D uměl­ci si nyní mohou uží­vat práce s při­ro­ze­nou a ply­nu­lou na­vi­ga­cí, od­dá­vat se in­tu­i­tiv­ní­mu po­hl­cu­jí­cí­mu zo­o­mo­vá­ní a vy­chut­nat si fan­tas­tic­kou ma­ni­pu­la­ci s ná­stro­ji a in­ter­ak­ci ze všech úhlů.

Celý článek...

Tags: 2021 | Advanced Engineering | Altair | FEKO | HyperWorkks | PCB | Pollex | SimLab | Simulation

Web Altair Simulation2021-2108Nová verze si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru Al­tair pro rok 2021 je zde. Kromě zvý­še­ní rych­los­ti a přes­nos­ti si­mu­la­cí a šir­ších mož­nos­tí tech­no­lo­gií Si­mu­lati­on-dri­ven De­sign for Ma­nu­factu­ring, při­ná­ší ro­bust­ní sadu ná­stro­jů pro „end-to-end“ návrh elek­tro­nic­kých sys­té­mů. Po­sled­ní ak­tu­a­li­za­ce umožňuje vývoj velmi kom­plex­ních vý­rob­ků včet­ně si­mu­la­ce je­jich ko­nek­ti­vi­ty k 5G sítím, si­mu­la­ci cho­vá­ní PCB desek a pod­po­ru­je si­mu­la­ci dal­ších vý­rob­ních pro­ce­sů.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Naval Postgraduate School | NPS | Spolupráce | Vývoj | Xerox

Xerox Liquid Metal Printer-2108XeroxNaval Post­gra­dua­te Scho­ol (NPS) nově spo­lu­pra­cu­jí na po­kro­ku v ob­las­ti vý­zku­mu adi­tiv­ní vý­ro­by, kon­krét­ně 3D tisku. Ten má po­ten­ci­ál zá­sad­ně změ­nit způ­sob, jakým ar­má­da zá­so­bu­je vlast­ní na­sa­ze­né síly. NPS zís­ka­la jako první 3D tis­kár­nu Xerox ElemX. V pro­sin­ci loňského roku byla v rámci do­ho­dy o spo­lu­prá­ci v ob­las­ti vý­zku­mu a vý­vo­je (Colla­bo­ra­ti­ve Re­search and De­ve­lo­p­ment Agre­e­ment – CRADA) na uni­ver­zit­ní kam­pus NPS na­in­sta­lo­vá­na první uni­ver­zál­ní tis­kár­na na te­ku­té kovy Xerox ElemX.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Akvizice | Hardware | RP Support | RPS | Stereolitografie | Stratasys

RPS corporate-2108Stra­ta­sys ozná­mil 18. února 2021, že zís­kal brit­skou spo­leč­nost RP Sup­port (RPS), do­da­va­tel­ku prů­mys­lo­vých ste­re­o­li­to­gra­fic­kých 3D tis­ká­ren a ře­še­ní. Do­pl­ně­ním o RPS tech­no­lo­gii Stra­ta­sys dále roz­ši­řu­je sadu svých po­ly­me­ro­vých ře­še­ní na­příč celým ži­vot­ním cyk­lem pro­duk­tu, od kon­cep­tu­ál­ní­ho mo­de­lo­vá­ní až po vý­ro­bu.

Celý článek...

Tags: Agentura ČAS | BIM | Digitalizace | Koncepce | Stavebnictví

GBS FullLogo-2108Di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví je jed­nou z nej­vět­ších výzev, která před tímto obo­rem stojí. Vět­ši­na vy­spě­lých států za cestu jak tento úkol zvlád­nout, zvo­li­la me­to­du BIM. Na zá­kla­dě roz­hod­nu­tí vlády ČR se po­čí­tá s jejím vy­u­ží­vá­ním pro ve­řej­né sta­veb­ní za­káz­ky, je­jichž hod­no­ta pře­sáh­ne 150 mi­li­o­nů korun (tzv. nad­li­mit­ní za­káz­ky) po­stup­ně od roku 2023.

Celý článek...

Tags: Akustické kamery | TMV SS | Únik plynů | Vzdělávání | Webáře

NL Leak-close-up 01-2108Stla­če­ný vzduch je nej­draž­ším mé­di­em v prů­mys­lo­vých pod­ni­cích. Zveme vás ve dnech 2. a 9. břez­na 2021 na webi­nář vě­no­va­ný této pro­ble­ma­ti­ce včet­ně prak­tic­kých uká­zek de­tek­ce a kvan­ti­fi­ka­ce úniků nejen stla­če­né­ho vzdu­chu, ale i ji­ných plynů po­mo­cí akus­tic­kých kamer. Po­psá­ny budou i apli­ka­ce tý­ka­jí­cí se de­tek­ce čás­teč­ných vý­bo­jů spo­leč­ně s ur­če­ním pří­či­ny je­jich vzni­ku.

Celý článek...

Tags: CATIA V5 | Technodat | Vzdělávání | Webináře

Webinar Technodat-2108Prů­běž­né ově­řo­vá­ní ná­vr­hu i v díl­čích fá­zích vý­vo­je po­mů­že sní­žit počet ite­ra­cí, čímž ušet­ří­te ne­ma­lé ná­kla­dy, a umož­ní najít nej­lep­ší ře­še­ní pro spl­ně­ní za­dá­ní. Re­gis­truj­te se na webi­nář Tech­no­da­tu, kde budou před­sta­ve­ny ná­stro­je Si­mu­lia, které snad­no vy­u­ži­je­te také pro op­ti­ma­li­za­ce svých vý­rob­ků, kdy mů­že­te ově­řit po­ža­do­va­né vlast­nos­ti v prů­bě­hu op­ti­ma­li­za­ce.

Celý článek...

Tags: AEC | AGACAD | Akvizice | Arkance | Autodesk | BIM | CAD Studio | Revit | Stavebnictví

agacad-joins-arkance-2108Spo­leč­nost Ar­kan­ce, dce­ři­ná spo­leč­nost fran­couz­ské Grou­pe Mon­noye­ur, ozna­mu­je akvi­zi­ci li­tev­ské­ho vý­vo­já­ře tech­no­lo­gií pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov Aga­cad, jehož soft­ware po­u­ží­vá vice než 13 tisíc pro­fe­si­o­ná­lů z ob­las­ti BIM ve 130 ze­mích. Akvi­zi­ce Aga­ca­du je již de­sá­tou akvi­zi­cí, kte­rou Ar­kan­ce usku­teč­ni­la v po­sled­ních dvou le­tech.

Celý článek...

Tags: Manažer instalací | Opravy | SolidWorks | SP2.0

SW2021 SP2 IM2-2108Od 5. února je k dis­po­zi­ci ser­vis­ní ba­lí­ček SP2 pro So­lid­works 2021. Uži­va­te­lé s ak­tiv­ní před­pla­ce­nou údrž­bou si mohou ser­vi­ce pack stáh­nout na Zá­kaz­nic­kém por­tá­le So­lid­works. Ke sta­že­ní je také Ma­na­žer in­sta­la­cí So­li­dworks, který pro­ve­de uži­va­te­le up­gra­dem. S jeho po­mo­cí lze také stáh­nout kom­plet­ní sadu in­sta­lač­ních dat pro danou verzi a ser­vi­ce pack So­lid­works.

Celý článek...

Tags: Android | Aplikace | Auta Super | Automobily | iOS | Rozšířená realita | Showroom | Virtuální realita

AS-2108Nová mo­bil­ní apli­ka­ce spo­leč­nos­ti Auta Super do­vo­lu­je zá­jem­ci si pro­hléd­nout vůz z ak­tu­ál­ní na­bíd­ky ni­ko­liv na­ži­vo, ale v roz­ší­ře­né (AR) a vir­tu­ál­ní re­a­li­tě (VR), která tu sku­teč­nou věrně na­po­do­bu­je, do­vo­lu­je. Apli­ka­ce je do­stup­ná pro za­ří­ze­ní iOS i pro An­dro­id a do­ko­na­le si­mu­lu­je re­ál­nou ná­vště­vu fi­rem­ní­ho showro­o­mu v Praze. Uži­va­tel vstou­pí přímo do před­vá­dě­cí­ho pro­sto­ru, v němž se lze volně pro­chá­zet a pro­hlí­žet si na­bí­ze­né znač­ky au­to­mo­bi­lů ze všech stran.

Celý článek...

Strana 1 z 684

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>