SolidWorks
CEGRA
Asseco - Presco 1
Google překladač: English Deutsch

Tags: AutoCAD | Autodesk | CAD | dwg | OneDrive | Prohlížení | Výkresy

onedrive-autocad-elevation2-1940Od břez­na spo­lu­pra­cu­je Micro­soft s tý­mem fir­my Au­to­de­sk na mož­no­s­ti pro­po­je­ní funk­cí Au­to­CA­Du a DWG sou­bo­rů v One­Dri­vu. Od kon­ce zá­ří je ta­to schop­nost ve­řej­ně do­stup­ná pro vše­ch­ny a uži­va­te­lé tak mo­hou pro­hlí­žet DWG sou­bo­ry v Au­to­CAD pro­hlí­že­či ve One­Dri­vu a Sha­­re­Poin­tu. V ná­hle­dech lze po­u­žít při­bli­žo­va­ní a od­da­lo­vá­ní po­hle­du na vý­kres, pro edi­ta­ci ne­bo dal­ší mož­nos­ti pro­hlí­že­ní se dají vy­u­žít za­bu­do­va­né od­ka­zy na in­ter­ne­to­vou apli­ka­ci Au­to­CAD a otev­řít tak sou­bo­ry pří­mo z One­Dri­vu. In­ter­ne­to­vá apli­ka­ce Au­to­CAD ob­sa­hu­je zná­mé ná­stro­je a pří­ka­zy jako kla­sic­ká ver­ze.

Tags: 3D tiskárny | CR-10 V2 | Creality | Hardware

creality William Liu CR-10 V2-1940Cre­a­li­ty CR-10 V2 je no­vým pří­růst­kem do řa­dy CR-10, kte­rá se po­pr­vé ob­je­vi­la před dvě­ma lety. Ta­to 3D tis­kár­na ob­sa­hu­je vy­lep­še­ný ro­bust­ní rám, tzv. zla­tý troj­ú­hel­ník, kdy je osa Z při­pev­ně­na k hor­ní části rámu zá­klad­ny, což sni­žu­je vý­ky­vy osy Z a cel­ko­vé vib­ra­ce. Nižší je i hluč­nost – pod 50 dB. Dále tis­kár­na na­bí­zí dva chla­di­cí ven­ti­lá­to­ry, na­pá­je­ní 24 V / 350 W, ce­lo­ko­vo­vou jed­not­ku pro ex­tru­zi, zá­klad­ní desku s dis­kem TMC 2208 nebo mož­nost při­po­jit ex­ter­ní hard­ware pro ne­pře­tr­ži­tý tisk až 200 hodin.

Tags: 900 MHz | Amazon | Bezdrátová síť | IoT | LoRa | Los Angeles | Sidewalk | Velký dosah

psi znamka.cloudfront net-1940Na vý­roč­ní hard­wa­ro­vé kon­fe­ren­ci v Se­at­tlu před­sta­vi­la spo­leč­nost Ama­zon svůj Si­de­walk, no­vý bez­drá­to­vý pro­to­kol pro vel­ké vzdá­le­nos­ti a s níz­kou šíř­kou pás­ma. Umo­ž­ní pro­po­jit vše­ch­na IoT za­ří­ze­ní jak v do­mě, tak ko­lem něj, a to prý až do vzdá­le­nos­ti sko­ro dvou ki­lo­me­t­rů, v zá­vis­los­ti na umí­s­tě­ní zá­klad­ní sta­ni­ce. Podle Ama­zo­nu ne­ma­jí Blu­e­to­o­th ani Wi-Fi do­sta­teč­ný roz­sah, a na dru­hou stra­nu 5G vy­ža­du­je pří­liš mno­ho ener­gie a je pří­liš slo­ži­tá. Síť Ama­zon Si­de­walk vy­u­ží­vá již exi­s­tu­jí­cí a uvol­ně­né 900MHz spek­trum.

Tags: 3D tisk | Bayblend | Covestro | Makroblend | Makrolon | Materiály | PC-ABC | PC-ABS | PC-PBT | Polymaker | PolyMax PC-FR | UL94

Versatile-materials-for-3D-printing-1940Spo­leč­nost Po­ly­ma­ker ve spo­lu­prá­ci s ně­mec­kým vý­rob­cem po­ly­me­rů Co­ve­s­t­ro před­sta­vi­la tři no­vé po­ly­kar­bo­ná­to­vé ma­te­ri­á­ly pro 3D tisk. Po­ly­ma­ker PC-ABS je smě­sí již exis­tu­jí­cích ma­te­ri­á­lů, po­ly­kar­bo­ná­tu a ABS řa­dy Ba­yblend od Co­vest­ra. Je odol­ný tep­lu i zi­mě, che­mi­ká­li­ím a úde­rům, pev­ný a snad­no se zpra­co­vá­vá. Po­ly­ma­ker PC-PBT je vy­ro­ben z řa­dy Mak­rob­lend od Co­vest­ra, dá se při­rov­nat k PC prys­ky­ři­cím nebo smě­sím PC-ABC, jen lé­pe odo­lá­vá che­mi­ká­li­ím jako pa­li­va, ole­je, ma­za­dla, čis­ti­če apod. A ko­neč­ně Po­ly­Max PC-FR, vy­ro­be­ný z po­ly­kar­bo­ná­to­vé smě­si řady Ma­kro­lon od Co­vest­ra, je FR, tedy fla­me re­tar­dant, sa­mo­čin­ně zpo­ma­lu­jí­cí ho­ře­ní.

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | EOS | EOS TPU 1301 | Materiály

EOSletten TPU Content-1940Spo­leč­nost EOS, kte­rá se za­mě­řu­je na tech­no­lo­gic­kou pod­po­ru v ob­las­ti 3D tis­ku po­ly­me­rů a ko­vů, uved­la na trh no­vý fle­xi­bil­ní po­ly­me­ro­vý ma­te­ri­ál pro prů­mys­lo­vý 3D tisk – EOS TPU 1301. Díky to­mu­to ma­te­ri­á­lu je mož­ná hro­mad­ná vý­ro­ba, pro­to­že ma­te­ri­á­ly TPU ma­jí pruž­né vlast­nos­ti a je snad­né je zpra­co­vat. Pro růz­né stup­ně tlu­me­ní roz­lič­ných vý­rob­ků lze ty­to vlast­nos­ti up­ra­vit po­mo­cí struk­tu­rál­ní­ho de­sig­nu a po­u­ži­tých pa­ra­me­t­rů pro­ce­su se­sta­ve­ní. Ma­te­ri­ál EOS TPU 1301 na­bí­zí vel­mi dob­rou ab­sorp­ci ná­ra­zů, ná­vrat do pů­vod­ní­ho tva­ru po de­for­ma­ci, vy­so­kou sta­bi­li­tu při zpra­co­vá­ní a hlad­ký po­vrch 3D vy­tiš­tě­né­ho dílu.

Tags: 12.2 | 2D/3D | AccuMark | AccuPlan | CAD | Gerber Technology | PLM | SmartMachinesm

gerber-ImageGen-11-1940Je­di­ná plat­for­ma od Ger­ber Tech­no­lo­gy spo­ju­je kom­plet­ní do­da­va­tel­ský ře­tě­zec, od ná­vr­hu po vý­ro­bu po­mo­cí 2D/3D CAD, PLM a chyt­rých stro­jů Smart Ma­chi­nes umož­ňu­jí­cích Prů­my­sl 4.0. Accu­Mark vy­u­ží­vá přes 46 000 uži­va­te­lů po ce­lém svě­tě. Ti mo­hou po­u­žít své vlast­ní před­lo­hy pro si­mu­la­ci ve 3D a upra­vit po­třeb­ná na­sta­ve­ní bez nut­nos­ti ja­ké­ho­ko­liv DXF. Ver­ze 12.2 na­bí­zí nové funk­ce, kte­ré po­si­lu­jí pro­po­je­ní ne­jen s Yu­ni­que­PLM a Smart Ma­chi­nes, ale ta­ké s di­gi­tál­ní­mi part­ne­ry, ně­ko­lik no­vi­nek pro lep­ší po­sou­ze­ní způ­so­bi­los­ti, mno­há vy­lep­še­ní u 3D si­mu­la­cí ne­bo u di­gi­tál­ní­ho zpra­co­vá­ní tis­ku včet­ně mož­nos­ti po­u­žít čá­ro­vé či QR kó­dy a PDF ob­rá­zek pro pod­po­ru ba­rev.

Tags: Logistika | MiR | MiR1000 | MiR500 | Mi­R100 | Mi­R200 | Mobile Industrial Robots | MSV | Roboty

MiR na MSV 2019 III-1939Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) bu­de na le­toš­ním ve­letr­hu MSV 2019 v Brně pre­zen­to­vat ino­va­ce v ob­las­ti lo­gis­ti­ky pro­střed­nic­tvím de­mon­stra­ce řa­dy lo­gis­tic­kých apli­ka­cí, včet­ně pa­le­to­vé­ho racku pro Mi­R500, pře­pra­vy KLT bo­xů s vy­u­ži­tím Mi­R200 a dal­ších apli­ka­cí. Ex­po­zi­ce ře­še­ní a pro­duk­tů MiR budou ná­vštěv­ní­kům k dis­po­zi­ci na stán­cích Am­techDRE­A­Mland, part­ne­rů MiR v České re­pub­li­ce. Vedle apli­ka­cí bude MiR rov­něž pre­zen­to­vat nové, up­gra­do­va­né mo­de­ly Mi­R100 a MI­R200 s řadou vy­lep­še­ných bez­peč­nost­ních prvků, díky kte­rým se tyto mo­de­ly vy­rov­na­jí nej­vyš­ším bez­peč­nost­ním stan­dar­dům stej­ně jako ro­bust­něj­ší mo­de­ly Mi­R500 a Mi­R1000.

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Figure 4 | Materiály | Production Black 10

3d-systems-figure4-pro-blk-10-dashboard-vent unassembled-press-1939Ten­to čer­ný, fo­to­po­ly­me­ro­vý ma­te­ri­ál má zkrat­ku PRO-BLK 10 a je ur­čen pro adi­tiv­ní vý­ro­bu a pří­mou pro­duk­ci ko­neč­ných plas­tic­kých dí­lů bez po­u­ži­tí ná­stro­jů (např. vě­t­ra­cí vý­du­chy na pa­lub­ní des­ce au­to­mo­bi­lů). Vý­sled­kem jsou dí­ly vy­ro­be­né v jed­nom dni opro­ti týd­nům, kte­ré jsou nut­né při kon­venč­ním pří­stu­pu vý­ro­by za­lo­že­né na ná­stro­jích pro zpra­co­vá­ní plas­tů. Ma­te­ri­ál je určen pro tis­ko­vou tech­no­lo­gii Fi­gu­re 4 a má vlast­nos­ti ter­mo­plas­tu, pev­nost a odol­nost. Pra­cu­je s jed­no­du­chým čis­ti­dlem izo­pro­pyl al­ko­hol (IPA) a ne­vy­ža­du­je žádné do­da­teč­né tep­lot­ní úpra­vy.

Tags: 2020 Beta | CAD | CAM | Download | Novinky | Vylepšení | ZW3D | ZWSOFT

ZW3D vyroba forem-1939ZW3D – CAD/CAM ře­še­ní vše v jed­nom, je nyní do­stup­né ve ver­zi 2020 Be­ta. Ob­sa­hu­je řa­du no­vých funk­cí, mj. hru­bo­vá­ní off­se­tem, pro­fi­lo­va­né pří­ru­by, au­to­ma­tic­ké kres­le­ní a další. Vy­lep­šen byl ná­vrh se­s­tav. V mo­du­lu Mold jsou ny­ní do­stup­ná vy­lep­še­ná prů­mys­lo­vá ře­še­ní pro for­my a elek­tro­dy, do­vo­lu­jí­cí pruž­něj­ší na­vr­ho­vá­ní chla­di­cích sys­té­mů, vto­ků, drá­žek, stan­dard­ních dí­lů, elek­trod apod. U mo­du­lu CAM je při­pra­ve­no účin­něj­ší sou­stru­že­ní, 2X a 3X fré­zo­vá­ní, ná­st­roj pro za­ku­la­ce­né žláb­ky, gra­ví­ro­vá­ní po­vrchu, ekvi­dis­tant­ní ve­li­kost 3D kro­ku pro pro­ce­sy na ose Z, rych­lej­ší dáv­ko­vý vý­po­čet atd.

Designer analyst webinar-1939V pátek 4. října v 10.00 hodin máte mož­nost zú­čast­nit se 22­mi­nu­to­vé­ho webi­ná­ře ve­de­né­ho Mi­lo­šem Hrazdí­rou o sta­tic­ké a úna­vo­vé ana­lý­ze – zá­klad­ním ná­stro­ji pro po­sou­ze­ní spo­leh­li­vos­ti vý­rob­ku. Stroj­ní uzly pod­lé­ha­jí při svém pro­vo­zu nej­růz­něj­ším za­tí­že­ním. Jed­ním z nich je únava. Za­hr­nu­tí úna­vo­vé ana­lý­zy není o mnoho slo­ži­těj­ší než běžná sta­tic­ká ana­lý­za, dá však da­le­ko širší pře­hled o re­ál­ném za­tí­že­ní kon­struk­ce. Ve webi­ná­ři bude uká­zá­no, jak po­mo­cí So­li­dworks Si­mu­lati­on ana­ly­zo­vat úna­vo­vé stavy a pře­de­jít tak fa­tál­ním ná­sled­kům.

Tags: ASA | MakerBot | Materiál | Venkovní použití.3D tisk

ASA-2-detail-1939Nový ma­te­ri­ál spo­leč­nos­ti Ma­ker­Bot, kte­rá pat­ří fir­mě Stra­ta­sys, na­bí­zí pro svou 3D tis­kár­nu Me­thod no­vý ma­te­ri­ál, ASA (akry­lo­ni­t­ril sty­rén akry­lát). Ten se tak při­po­jí k exis­tu­jí­cí řadě Pre­ci­si­on Ma­te­ri­als for Me­thod, kam pat­ří ještě Ma­ker­Bot Tough, PLA, PVA a ABS. Vlák­no ASA je ur­če­no do ven­kov­ních a ná­roč­ných pro­stře­dí a kom­pa­ti­bil­ní s 3D tis­kár­nou Me­thod X, jejíž cir­ku­lač­ně vy­hří­va­ná ko­mo­ra do­sa­hu­je tep­lot až 100 °C. ASA má po­dob­né me­cha­nic­ké vlast­nos­ti jako ABS, ale na­bí­zí lepší odol­nost vůči ul­tra­fia­lo­vé­mu zá­ře­ní, dlou­ho­do­bou te­pel­nou odol­nost a odol­nost vů­či che­mi­ká­li­ím.

Tags: CAD Schröer | CAD.3D modely | FBX | OBJ | Prohlížeč | Rozšířená realita

i4-augmented-review-1939AR-Viewer i4 Aug­men­ted Re­view umo­ž­ňu­je 3D mo­de­ly z CAD ne­bo 3D sys­té­mů vy­ex­por­to­va­né ve for­má­tech OBJ nebo FBX zob­ra­zit po­mo­cí AR pro­hlí­že­če v re­a­lis­tic­kém pro­stře­dí v pů­vod­ní ve­li­kos­ti, pří­pad­ně je šká­lo­vat. Mo­de­ly lze na­hrát do chyt­ré­ho te­le­fo­nu, table­tu či slož­ky i4. AR-Viewer i4 Aug­men­ted Re­view je na Ap­ps­to­res do­stup­ný zdar­ma, ak­tu­a­li­zo­vat jde na Pro ver­zi (pro práci s vel­ký­mi sou­bo­ry). Verze zdar­ma ob­sa­hu­je všech­ny funk­ce pro na­hrá­vá­ní a zob­ra­ze­ní 3D mo­de­lů v roz­ší­ře­né re­a­li­tě, vzo­ro­vé mo­de­ly či pře­hled­né roz­hra­ní. U ver­ze zdar­ma se dají na­hrát pouze 4 MB pro sou­bo­ry FBX a 7 MB pro OBJ.

Tags: 3Dwiser | Novinky | Ultimaker | Ultimaker S3 | Ul­ti­ma­ker S5 Pro Bun­d­le

Ultimaker S5 Pro Bundle a Ultimaker S3-1939Spo­leč­nost 3Dwi­ser, ofi­ci­ál­ní part­ner spo­leč­nos­ti Ul­ti­ma­ker, před­sta­vu­je dvě za­jí­ma­vé no­vin­ky – kom­pakt­ní stol­ní 3D tis­kár­nu Ul­ti­ma­ker S3 a uni­kát­ní ře­še­ní Ul­ti­ma­ker S5 Pro Bun­d­le pro bez­pro­blé­mo­vý, au­to­ma­ti­zo­va­ný 3D tisk ve fir­mách i vý­rob­ních pro­vo­zech. Ul­ti­ma­ker S3 při­ná­ší – v kom­pakt­něj­ším pro­ve­de­ní – to nej­lep­ší z ob­lí­be­né­ho Ul­ti­ma­ke­ru S5. Uni­ver­zál­ní stol­ní 3D tis­kár­na pro pro­fe­si­o­ná­ly je ide­ál­ní pro pří­pra­vu vý­tis­ků vlast­ní­mi si­la­mi, z po­kro­či­lých ma­te­ri­á­lů, včet­ně kom­po­zi­tů. Dvou­ma­te­ri­á­lo­vý tisk od Ul­ti­ma­ke­ru je pro svou spo­leh­li­vost již chval­ně pro­slu­lý a vý­raz­ně usnadňuje mj. tisk pro­to­ty­pů či funkč­ních dílů slo­ži­těj­ších tvarů.

Strana 8 z 628

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>