GFI
Google překladač: English Deutsch

Tags: Academy Virtual | Altium | Vzdělávání | Webináře

Altium-AnywhereAnyone-2017Spo­leč­nost Al­ti­um na­bí­zí tří­díl­ný vir­tu­ál­ní se­ri­ál Al­ti­um Aca­de­my Vir­tu­al, který pro­bí­rá pro­blé­my, s nimiž se mohou spo­leč­nos­ti se­tkat při vzdá­le­né práci, a o tom, jak tyto pro­blémy účin­ně pře­ko­nat. Během těch­to 3 webi­ná­řů bude uká­zá­no, jak mohou týmy pra­cu­jí­cí na dálku efek­tiv­ně spo­lu­pra­co­vat při ře­še­ní kri­tic­kých pro­blé­mů. Jak spo­lu­pra­co­vat z více míst s ko­le­gy z jedné or­ga­ni­za­ce. Jak spo­lu­pra­co­vat se spo­leč­nost­mi nebo do­da­va­te­li tře­tích stran. A ko­neč­ně, jak spra­vo­vat fi­rem­ní data v clou­do­vé in­frastruk­tu­ře.

Tags: 3D tisk | CAD/CAM | MCAE Systems | Průmysl | Tebis | Vzdělávání | Webináře

DSC08825-2017O se­mi­ná­ře spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems byl vždy velký zájem. V si­tu­a­ci, kdy je nutno do­dr­žo­vat řadu opat­ře­ní, se v MCAE roz­hod­li změ­nit se­mi­nář na on-line webi­nář. Buďte o krok na­před už nyní a pojď­te se dále vzdě­lá­vat. Ne­vá­hej­te a in­ves­tuj­te čas do svého roz­vo­je. Při­hlas­te se na úvod­ní webi­nář, na který MCAE na­vá­že řadou te­ma­tic­kých webi­ná­řů z ob­las­ti 3D tisku, 3D op­tic­ké­ho mě­ře­ní a CAD/CAM soft­wa­ru Tebis. Před­sta­ven bude cel­ko­vý pře­hled ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií, jako jsou např. do­stup­ná 3D tis­kár­na pro tisk z kovů v kan­ce­lář­ském pro­stře­dí nebo 3D tisk přes­ných, roz­měr­ných plas­to­vých dílů a pří­prav­ků z odol­ných cer­ti­fi­ko­va­ných ma­te­ri­á­lů.

Tags: 2020 | Hannover Messe | on-line | Produkty | Veletrhy | Vystavovatelé | Výstavy

HannoverMesse-2017Na pon­dě­lí 20. dubna 2020 bylo na­plá­no­vá­no ote­vře­ní vstup­ních bran ve­letr­hu Han­no­ver Messe. V Han­no­ve­ru se měli se­tkat prů­kop­ní­ci, du­chov­ní vůdci, vědci a uži­va­te­lé, aby plá­no­va­li utvá­ře­ní bu­douc­nos­ti – nyní to není bo­hu­žel možné. Ne­mu­sí­te si však ne­chat všech­no ujít, pro­to­že mů­že­te vy­sta­vo­va­te­le, hlav­ní udá­los­ti a pre­mi­é­ry zažít on-line – po­mo­cí di­gi­tál­ní­ho vy­hle­dá­vá­ní vy­sta­vo­va­te­lů a pro­duk­tů Han­no­ver Messe. Čeká na vás více než 4000 do­da­va­te­lů a 10 000 pro­duk­tů a ře­še­ní.

Tags: ASA expert | AutoCAD | BIMTECH Tools | CADservis | dwg | ZWCAD

CADservis-2017„Pro nás sta­va­ře nejsou kaž­do­roč­ní up­gra­dy tak cenné, proto oce­ňu­je­me mož­nost tr­va­lých li­cen­cí u ZWCAD.“
Ing. Pavel Srkal – ASA ex­pert, a. s.

Ze­pta­li jsme se ře­di­te­le os­t­rav­ské spo­leč­nos­ti ASA ex­pert, Ing. Pavla Sr­ka­la, na pár otá­zek ohled­ně po­u­ží­vá­ní a je­jich spo­ko­je­nos­ti se soft­warem ZWCAD.

Tags: Michalis Busios | MSV | Streamtech.tv | Veletrhy Brno | VoI | Voices of Industry

Michalis Busios Veletrhy VOI-2016Jak jsme před pár dny uved­li, pří­pra­vy na Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně po­kra­ču­jí na­vzdo­ry pro­bí­ha­jí­cím opat­ře­ním proti ší­ře­ní Co­vi­du-19 podle plánu a do konce dubna mají vy­sta­vo­va­te­lé šanci zís­kat svoje ex­po­zi­ce lev­ně­ji. Tedy pokud ne­pre­fe­ru­jí umís­tě­ní své firmy v pres­tiž­ním pavilónu P. Ře­di­tel pro­jek­tu MSV Mi­cha­lis Busi­os ze spo­leč­nos­ti Ve­letrhy Brno v tomto krát­kém videu po­ří­ze­ném při MSV 2019 na stán­ku vy­da­va­tel­ství CCB ho­vo­ří o tom, co ve­letrh při­ná­ší stro­jí­ren­ským fir­mám. Také o sbí­rá­ní ná­mě­tů v prů­bě­hu to­ho­to ve­letr­hu na akci příští, o osob­ních kon­tak­tech vý­rob­ců se zá­kaz­ní­ky nebo o za­mě­ře­ní na pro­ble­ma­ti­ku di­gi­ta­li­za­ce a di­gi­tál­ní to­vár­nu.

Tags: 2.5D | Eyes | Hardware | Kamerové systémy | OnRobot | Robotika

ABB Eyes VG10-2016Spo­leč­nost OnRo­bot před­sta­vu­je OnRo­bot Eyes, po­kro­či­lý, ce­no­vě do­stup­ný kon­co­vý ná­stroj pro ka­me­rou na­vá­dě­né apli­ka­ce s tech­no­lo­gií 2.5D zlep­šu­jí­cí vní­má­ní hloub­ky a roz­po­zná­vá­ní dílů. Sys­tém je funkč­ní na ro­bo­tech všech hlav­ních ro­bo­tic­kých vý­rob­ců. OnRo­bot Eyes lze fle­xi­bil­ně při­pev­nit přímo na ro­bo­ta nebo mimo něj, což umožňuje re­a­li­zo­vat téměř ja­kou­ko­li ne­struk­tu­ro­va­nou apli­ka­ci vy­ža­du­jí­cí ka­me­ro­vé na­vá­dě­ní. Čas­tou čin­nos­tí ro­bo­tic­kých ramen je zve­dat před­mě­ty, které ne­ma­jí stej­nou ori­en­ta­ci, tvar či ve­li­kost. Kvůli je­jich pra­vi­del­né­mu umís­tě­ní vy­u­ží­va­jí vý­rob­ci často různá pří­slu­šen­ství jako zá­sob­ní­ky, po­da­va­če a další doplňky.

Tags: 2020 | Brno | MSV | Přihlášky | Strojírenství | Veletrhy

DSC09011Nad le­toš­ní­mi ve­letrž­ní­mi ak­ce­mi zatím stále visí mrak opat­ře­ní proti ší­ře­ní Co­vi­du-19. Přes­to se na­jdou op­ti­mis­té, kteří ří­ka­jí, že aspoň pod­zim­ní akce pro­běh­nou v ob­vyk­lém re­ži­mu. K těm patří i ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Ve­letrhy Brno Jiří Kuliš, který pevně věří, že do října budou vy­tvo­ře­ny stan­dard­ní pod­mín­ky včet­ně ote­vře­ní hra­nic a zru­še­ní po­vin­nos­ti nosit rouš­ky. A že le­toš­ní MSV při­spě­je k re­star­tu ochro­me­né eko­no­mi­ky. Proto také podle plánu po­kra­ču­jí pří­pra­vy 62. roč­ní­ku Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu, který má bu­douc­nost prů­mys­lu před­sta­vit na br­něn­ském vý­sta­viš­ti od 5. do 9. října 2020.

Tags: GIS | Hotel Luna | Konference | Mapy jsou pro každého | Září 2020

IMG 20190604 145906428Kon­cem února jsme čte­ná­ře in­for­mo­va­li, že kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho bude za­čát­kem červ­na 2020. Vzhle­dem k sou­čas­né nou­zo­vé si­tu­a­ci se ale or­ga­ni­zá­to­ři roz­hod­li le­toš­ní kon­fe­ren­ci Mapy jsou pro kaž­dé­ho po­su­nout na ter­mín 2.–3. září 2020. Akce se nicmé­ně bude konat na plá­no­va­ném místě, tedy jako vloni v Ho­te­lu Luna (hotelluna.cz), ne­da­le­ko Ledče nad Sá­za­vou, Všich­ni se tak tady dou­fej­me sejdou ve zdra­ví a s ra­dos­tí si po­slech­nou za­jí­ma­vé pří­spěv­ky, které i letos jistě budou pří­nos­né pro práci a na­čer­pá­ní in­spi­ra­ce. Nově kon­fe­ren­ci po­řá­dá Mi­chal Sou­ček ve spo­lu­prá­ci s Dra­ho­mí­rou Zed­níč­ko­vou.

Tags: BentleyInstitute | CONNECT Edition | Knihy | Microstation | Press

Bentley Institute Press-2016Bent­ley In­sti­tu­te Press, vy­da­va­tel učeb­nic a od­bor­ných re­fe­renč­ních prací pro roz­voj in­že­nýr­ských, ar­chi­tek­to­nic­kých, sta­veb­ních, pro­voz­ních, ge­o­prosto­ro­vých a vzdě­lá­va­cích ko­mu­nit, ozná­mil do­stup­nost nové série pu­b­li­ka­cí s ná­zvem „In­si­de Mic­ro­Sta­ti­on CON­­NECT Edi­ti­on“, která je nyní k dis­po­zi­ci v tiš­tě­né po­do­bě na ad­re­se www.​bentley.​com/​books a v elek­tro­nic­ké po­do­bě na www.​ebook.​bentley.​com. Sada tří svaz­ků se za­mě­řu­je na roz­voj sil­né­ho po­ro­zu­mě­ní zá­kla­dům Mic­ro­Sta­ti­on s pří­stu­pem krok za kro­kem, který za­hr­nu­je cvi­če­ní a pří­kla­dy z re­ál­né­ho světa do­pl­ně­né ilu­stra­ce­mi.

Tags: ITS | Řízení kvality | Siemens | Teamcenter | Vzdělávání | Webináře

teamcenter quality tcm-2016Víte, jak vy­rá­bět bez zmet­ků a eli­mi­no­vat tím fi­nanč­ní a ča­so­vé ztrá­ty? Chce­te sní­žit pro­duk­to­vé a pro­voz­ní ná­kla­dy a být lepší než kon­ku­ren­ce? Rádi byste měli kva­li­tu pro­ce­sů a pro­duk­tů pod kon­t­ro­lou na­příč vaší spo­leč­nos­tí? Pak po­tře­bu­je­te ře­še­ní Te­am­cen­ter Ří­ze­ní kva­li­ty, modul za­jiš­ťu­jí­cí efek­tiv­ní kon­t­ro­lu cel­ko­vé kva­li­ty plá­no­va­cích fází, jed­not­ný sys­tém pro APQP (Advan­ced Pro­duct Qua­li­ty Plan­ning), iden­ti­fi­ka­ci, ana­lý­zu a sdí­le­ní kri­tic­kých dat o kva­li­tě pro­duk­tu a ce­lé­ho vý­rob­ní­ho pro­ce­su, a také zkrá­ce­ní času po­třeb­né­ho pro ře­še­ní pro­blé­mů na­příč celým pro­ce­sem a ži­vot­ním cyk­lem pro­duk­tu a mnoho dal­ší­ho.

Tags: Coding | Education | iRobot | Kódování | Programování | Roboty | STEM

iRobot iRobot Coding free online platform-2016Spo­leč­nost iRo­bot Corp. ozná­mi­la iRo­bot Edu­cati­on, po­sky­tu­jí­cí pe­da­go­gům a ro­di­čům pří­stup ke vzdě­lá­va­cím ro­bo­tům, on-line zdro­jům a pro­gra­mo­vá­ní pro in­spi­ra­ci příští ge­ne­ra­ci ro­bo­ti­ků, pro­gra­má­to­rů, in­že­ný­rů a vědců. iRo­bot Edu­cati­on spo­ju­je všech­ny pro­duk­ty a služ­by za­lo­že­né na iRo­bot vzdě­lá­vá­ní, včet­ně Root kódo­va­cí­ho ro­bo­ta, pro­gra­mo­va­tel­né­ho ro­bo­ta Cre­a­te 2, nové bez­plat­né pa­ten­to­va­né plat­for­my iRo­bot Co­ding, vzdě­lá­va­cí knihov­ny s bez­plat­ný­mi i pré­mi­o­vý­mi aka­de­mic­ký­mi čin­nost­mi a po­moc­né­ho pro­gra­mu STEM.

Tags: HoloPlay | Looking Glass Factory | Pluginy | Unreal Engine 4

holoplay-2016Spo­leč­nost vy­rá­bě­jí­cí ho­lo­gra­fic­ké dis­ple­je, Lo­o­king Glass Fac­to­ry, vy­da­la bez­plat­ný plu­gin pro Unre­al En­gi­ne 4 spo­leč­nos­ti Epic Games. Plu­gin Ho­lo­Play pro Unre­al po­má­há tvůr­cům ob­sa­hu vidět, hrát a vzá­jem­ně re­a­go­vat se svými di­gi­tál­ní­mi kre­a­ce­mi ve 3D v Unre­al En­gi­nu. Plu­gin UE4 si mů­že­te zdar­ma stáh­nout na ​loo​king​glas​sfac​tory.​com. Fun­gu­je se všemi ho­lo­gra­fic­ký­mi dis­ple­ji, které na­bí­zí Glass Glass Fac­to­ry. Za­tím­co tvůr­ci ob­sa­hu mohou vi­zu­a­li­zo­vat své mo­de­ly, světy a zku­še­nos­ti ve 3D v re­ál­ném čase po­mo­cí plu­gi­nu Ho­lo­Play, pří­no­sem budou také pro prů­mys­lo­vá od­vět­ví, jako je au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, ar­chi­tek­tu­ra, ma­po­vá­ní / GIS, lé­kař­ské zob­ra­zo­vá­ní a zá­ba­va, pro­to­že po­u­ží­va­jí Unre­al En­gi­ne pro zob­ra­ze­ní slo­ži­tých 3D pro­stře­dí.

Tags: 3D skenery | CMM | Měření | NIMS | on-line | Školení | University | Verisurf Software | Vzdělávání

Verisurf University-2016Ve­ri­surf Soft­ware na­bí­zí své kom­plex­ní on-line kurzy me­t­ro­lo­gie zdar­ma. Do 30. červ­na umož­nil pří­stup ke kur­zům mě­ře­ní roz­mě­rů Ve­ri­surf Uni­ver­si­ty, včet­ně in­spek­ce, CMM pro­gra­mo­vá­ní, re­verz­ní­ho in­že­nýr­ství a ří­ze­né mon­tá­že. Ve­ri­surf Uni­ver­si­ty na­bí­zí ne­pře­tr­ži­té 24/7 on-line ško­le­ní všem, kteří se chtě­jí na­u­čit pra­cov­ním do­ved­nos­tem za­měst­nan­ců, po­třeb­ných v dneš­ních tech­no­lo­gic­kých a au­to­ma­ti­zo­va­ných vý­rob­ních pro­stře­dích. Tré­nin­ko­vá plat­for­ma Ve­ri­sur­fu je hos­to­vá­na v po­pu­lár­ním sys­té­mu imer­se2learn Lear­ning Ma­nage­ment Sys­tem na­vr­že­ném pe­da­go­gy k pre­zen­ta­ci ob­sa­hu výuky v sou­la­du s cer­ti­fi­kač­ní­mi stan­dar­dy, jako je NIMS.

Strana 8 z 655

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>