Alvao
Presco Group
Google překladač: English Deutsch
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: CAD | Data | Full Repair | Opravy | Plochy | Povrchy | Převody | TransMagic

TransMagic surfaces vs solids-2009Pokud jste někdy ote­vře­li sou­bor CAD v So­li­dworks nebo ja­ké­ko­liv jiné CAD apli­ka­ci a tam, kde jste oče­ká­va­li jed­no­li­tý vo­do­těs­ný model jste našli de­sít­ky nebo do­kon­ce stov­ky ne­sou­ro­dých po­vrchů, znáte hrůzu po­vrchů. Vy­hý­bá­ní se ne­žá­dou­cím po­vrchům za­čí­ná zís­ká­ním nej­lep­ší­ho CAD for­má­tu, který mů­že­te mít, po­u­ži­tím nej­lep­ší­ho do­stup­né­ho pře­kla­da­če a v pří­pa­dě po­tře­by vy­u­ží­vá­ním po­kro­či­lých ná­stro­jů pro opra­vu. Spo­leč­nost TransMa­gic při­pra­vi­la tři člán­ky s ná­sle­du­jí­cí­mi té­ma­ty: výběr správ­né­ho CAD for­má­tu, jak může plná opra­va znovu za­chy­tit záměr ná­vr­hu a po­kro­či­lé ná­stro­je pro opra­vu CAD mo­de­lu.

Tags: COVID-19 | Deutsche Messe | Dr. Jo­che­n Köckle­r | Hannover Messe | VDMA | ZVEI

dr-koeckler-2009V sou­vis­los­ti s ak­tu­ál­ním ru­še­ním akcí s vel­kou kon­cen­t­ra­cí lidí jako dů­sled­ku ší­ře­ní viru Covid-19 a blí­ží­cím se ter­mí­nem ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. dubna 2020) se do naší re­dak­ce do­sta­lo pro­hlá­še­ní Dr. Jo­che­na Köckle­ra, před­se­dy správ­ní rady De­ut­sche Messe. Je v něm uve­de­no, že or­ga­ni­zá­to­ři berou vývoj tý­ka­jí­cí se ko­ro­na­vi­ru (Covid-19) velmi vážně a jsou v úzkém kon­tak­tu s od­po­věd­ný­mi zdra­vot­nic­ký­mi úřady, po­rad­ním vý­bo­rem pro vy­sta­vo­va­te­le Han­no­ver Messe a svými part­ner­ský­mi sdru­že­ní­mi VDMA a ZVEI. Dne 25. února se sešli s Vý­kon­nou radou Po­rad­ní­ho vý­bo­ru pro vy­sta­vo­va­te­le a se sdru­že­ní­mi, aby dis­ku­to­va­li o sou­čas­né si­tu­a­ci.

Tags: Hardware | Hexagon MI | Plošné skenování | RS-SQUARED | Skenery | Strukturované světlo

RS-SQAURED-2009Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu uved­la na trh RS-SQUA­RED Area Scan­ner pro Ab­so­lu­te Arm – po­pr­vé spá­ro­va­la ploš­ný ske­ner s pře­nos­ným mě­ři­cím ra­me­nem. RS-SQUA­RED, na­vr­že­ný pro vy­so­ko­rych­lost­ní ske­no­vá­ní jed­no­du­chých tvarů a po­vrchů, do­ká­že měřit sou­čás­ti rych­le­ji než běžné la­se­ro­vé ske­ne­ry a do­kon­ce i jiné ske­ne­ry se struk­tu­ro­va­ným svět­lem. Při kom­bi­na­ci při­způ­so­bi­vos­ti pře­nos­né­ho ra­me­ne s rych­los­tí ske­no­va­cí tech­no­lo­gie se struk­tu­ro­va­ným svět­lem za­bí­rá RS-SQUA­RED až čtyři čtver­co­vé „dlaž­di­ce“ 3D dat bodů za sekun­du při za­cho­vá­ní vy­so­ké přes­nos­ti mě­ře­ní do­ty­ko­vou son­dou, a to i v ob­tíž­ně do­sa­ži­tel­ných ob­las­tech.

Tags: A365 | Altium | Altium 365 | ECAD | Návrhy | PCB | Plošné spoje | Prohlížeč

altium gif forpr-2009Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la spuš­tě­ní nové clou­do­vé apli­ka­ce, která ob­no­vu­je způ­sob sdí­le­ní ná­vrhů desek ploš­ných spojů mezi de­sig­né­ry, do­da­va­te­li dílů, a vý­rob­ci. Pro­hlí­žeč A365, za­lo­že­ný na clou­do­vé plat­for­mě Al­ti­um 365, je zcela novým a ino­va­tiv­ním způ­so­bem pro­hlí­že­ní a sdí­le­ní elek­tro­nic­kých ná­vrhů pro­střed­nic­tvím pro­hlí­že­če na ja­kém­ko­li stol­ním po­čí­ta­či, te­le­fo­nu nebo table­tu s pří­stu­pem na in­ter­net. Sche­ma­ta, roz­vr­že­ní sesek ploš­ných spojů a 3D vi­zu­a­li­za­ce po­sky­tu­jí in­ter­ak­tiv­ní ECAD pro­stře­dí bez nut­nos­ti sta­ho­vá­ní či in­sta­la­ce. Pro­hlí­žeč A365 je sou­čás­tí clou­do­vé stra­te­gie spo­leč­nos­ti Al­ti­um a nově spuš­tě­né clou­do­vé plat­for­my Al­ti­um 365.

Tags: Austrian Boat Show | BOOT TULLN | Jachty | Lodi | Plachetnice | Rakouská lodní show | Tulln

Boot 2019 1143-2009Nej­vět­ší a nej­roz­ma­ni­těj­ší spe­ci­a­li­zo­va­ný ve­letrh lodí a vod­ních spor­tů ve střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pě se koná ve dnech 5. až 8. břez­na 2020 na vý­sta­viš­ti v ra­kous­kém Tull­nu na Du­na­ji. Ra­kous­ká lodní vý­sta­va s hes­lem „cel­ko­vé vodní spor­ty“ je kaž­do­roč­ní udá­lost po­řá­da­ná v ide­ál­ní době pro ra­kous­ké vodní spor­tov­ce, těsně před za­čát­kem sezóny. Asi 380 vy­sta­vo­va­te­lů před­sta­ví úplný a re­pre­zen­ta­tiv­ní výběr ze světa vod­ních spor­tů – velké jach­ty, malé čluny, mo­to­ro­vé jach­ty, mo­to­ro­vé čluny, elek­tric­ké čluny, ces­tov­ní kan­ce­lá­ře, po­tá­pě­ní a ob­rov­ský výběr doplňků.

Tags: Aditivní výroba | AME | Boca Raton | CAD/CAM | Centrála | Florida | Hi-PED | Nano Dimension | USA

Nano Dimension Florida-2009Iz­ra­el­ská spo­leč­nost Nano Di­mensi­on, vý­rob­ce tis­ká­ren pro adi­tiv­ně vy­rá­bě­nou elek­tro­ni­ku (AME), ozná­mi­la 18. února zří­ze­ní svého ústře­dí pro Ame­ri­ku na jihu Flo­ri­dy. S ros­tou­cí zá­kaz­nic­kou zá­klad­nou na vý­chod­ním po­bře­ží bude nyní Nano Di­mensi­on schop­na lépe slou­žit svým zá­kaz­ní­kům pro­střed­nic­tvím no­vé­ho ško­li­cí­ho a de­mon­strač­ní­ho cen­t­ra a bude po­sky­to­vat služ­by adi­tiv­ní vý­rob­ní elek­tro­ni­ky (AME) lo­kál­ně ze Spo­je­ných států. Nové sídlo se sta­ne hlav­ním pro­dej­ním, zá­kaz­nic­kým, lo­gis­tic­kým a ško­li­cím stře­dis­kem spo­leč­nos­ti. Nový ob­jekt se zři­zu­je ve pro­spěch zá­kaz­ní­ků spo­leč­nos­ti a po­ten­ci­ál­ních prů­mys­lo­vých part­ne­rů.

Tags: 2020 | Hannover Messe | Industrial Transformation | Veletrhy | Výstavy

DSC04468-2009Ve­letrh Han­no­ver Messe 2020 a jeho hlav­ní téma In­dustrial Trans­for­mati­on ukáže šance a po­ten­ci­á­ly, které ply­nou z ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií, ros­tou­cí­ho množ­ství stále rych­le­ji dis­po­ni­bil­ních dat a stou­pa­jí­cí­ho po­vě­do­mí o ochra­ně kli­ma­tu. Svět mění nej­ví­ce di­gi­ta­li­za­ce, in­di­vi­du­a­li­za­ce, ochra­na kli­ma­tu a de­mo­gra­fic­ká pro­mě­na. Sou­čas­ný prů­my­sl je po­sta­ven před gi­gan­tic­ký úkol. Rám­co­vé eko­no­mic­ko-po­li­tic­ké pod­mín­ky vy­tvá­ře­jí do­da­teč­né zne­snad­ně­ní za­cho­vá­ní spo­leh­li­vých part­ner­ství. Han­no­ver Messe ukáže glo­bál­ní­mu prů­mys­lu cestu. Změny ve způ­so­bu ži­vo­ta, vý­ro­by a práce pro­bí­ha­jí velmi rych­le.

Tags: Acronis | Active Protection | Cyber Backup | EKANS | ICS | Průmyslové řídící systémy | Ransoware | Snake

snake-ics-cover-2009-2009Acro­nis va­ru­je před úto­kem ran­so­m­wa­ru Snake, zná­mé­ho také jako EKANS (Snake po­zpát­ku). Tento vy­dě­rač­ský soft­ware je za­jí­ma­vý tím, že útočí na prů­mys­lo­vé ří­dí­cí sys­témy (ICS), a to ni­ko­liv na jed­not­li­vé stro­je, ale na celé sítě. Ran­so­m­ware, který se po­pr­vé ob­je­vil v pro­sin­ci mi­nu­lé­ho roku, za­sta­vu­je spe­ci­fic­ké pro­ce­sy vzta­hu­jí­cí se k ICS ope­ra­cím a maže Win­dows zá­lo­hy. Snake vstu­pu­je do sys­té­mu pro­střed­nic­tvím ne­za­bez­pe­če­né RDP kon­fi­gu­ra­ce a je dis­tri­bu­o­ván s vy­u­ži­tím spa­mo­vé pošty a na­ka­že­ných pří­loh. Také se ale může do sys­té­mu do­stat s vy­u­ži­tím bot­ne­tů, ex­plo­i­tů, in­fi­ko­va­ných in­ze­rá­tů, na­pa­de­ných webů, fa­leš­ných ak­tu­a­li­za­cí či in­fi­ko­va­ných in­sta­lač­ních sou­bo­rů.

Tags: Brno | Dřevo a stavby | Luxion | Mobitex | Stavební veletrh | Stavebnictví | Veletrhy

SVB2020 DSC02683-2009Ve dnech 26.–29. února 2020 se koná na br­něn­ském vý­sta­viš­ti Sta­veb­ní ve­letrh Brno, spo­je­ný s dal­ší­mi ak­ce­mi Dřevo a stav­by Brno (DSB) a Mo­bi­tex. Sta­veb­ní ve­letrh pre­zen­tu­je prů­řez od­vět­vím sta­veb­nic­tví a po­krý­vá re­a­li­za­ce sta­veb, sta­veb­ní ře­mes­la a tech­no­lo­gie, sta­veb­ní ma­te­ri­á­ly a vý­rob­ky, sta­veb­ní kon­struk­ce a tech­nic­ké za­ří­ze­ní budov. Ter­mín ko­ná­ní ve­letr­hu na za­čát­ku roku má umož­nit zís­ká­ní po­třeb­ných in­for­ma­cí, pře­hle­du o no­vin­kách nebo na­le­ze­ní re­a­li­zá­to­rů a do­da­va­te­lů sta­veb ještě před za­há­je­ním sta­veb­ní sezóny. Hlav­ním té­ma­tem Sta­veb­ní­ho ve­letr­hu 2020 a DSB bude Vnitř­ní pro­stře­dí budov a te­pel­ný kom­fort, které se bude pro­lí­nat všemi čtyř­mi dny ve­letr­hu.

Tags: Advan­ced En­gi­nee­ring | Altair | Brno | CAE | ECAD | EM pole | FEKO | FEKT | Semináře | VUT

FEKO workshop VUT 2020-2008Advan­ced En­gi­nee­ring a FEKT VUT v Brně zvou na tech­nic­ký se­mi­nář, který se bude konat 25. břez­na 2020. Na pro­gra­mu je úvod do port­fo­lia EM ře­še­ní Al­tair FEKO od Al­tair En­gi­nee­rin­gu a si­mu­la­ce vy­so­ko­frekvenč­ních EM polí. Dále pak apli­ka­ce pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, le­tec­tví, obran­ný prů­my­sl a zdra­vot­nic­tví a no­vin­ky v Al­tair FEKO. Před­ná­šet bude Tor­ben Voigt z Al­tai­ru, který bude oče­ká­vat otáz­ky účast­ní­ků během před­náš­ky i v zá­vě­reč­né dis­ku­si.

Tags: CNC | MACMATIC | Obrábění | Pavel Rak | Strojírenství | Voices of Industry

VoI Pavel Rak Macmatic-2008Dal­ší díl Voices of In­dust­ry je vě­no­ván Pav­lu Ra­ko­vi, ml., ze spo­leč­nos­ti Ma­c­ma­tic, jež byla za­lo­že­na na jaře roku 2008 jako ro­din­ný pod­nik. Díky pev­ným vzta­hům a vel­ké­mu úsilí ze stra­ny za­kla­da­te­lů spo­leč­nost pře­ko­na­la ob­do­bí krize a po­lo­ži­la zá­klad k dy­na­mic­ké­mu roz­vo­ji, který vy­ús­til v za­lo­že­ní vlast­ní znač­ky pro CNC ob­rá­bě­cí stro­je. Spo­leč­nost se ak­tiv­ně za­bý­vá pro­de­jem no­vých CNC ob­rá­bě­cích stro­jů. V na­bíd­ce na­lez­ne­te ver­ti­kál­ní i ho­ri­zon­tál­ních ob­rá­bě­cí cen­t­ra pro si­lo­vé i rych­lost­ní ob­rá­bě­ní, por­tá­lo­vá ob­rá­bě­cí cen­t­ra, pě­ti­osá ob­rá­bě­cí cen­t­ra a rych­lost­ní CNC stro­je pro vr­tá­ní, zá­vi­to­vá­ní a fré­zo­vá­ní.

Tags: GIS | Hotel Luna | Konference | Mapy jsou pro každého

IMG 20190604 092443287I le­toš­ní kon­fe­ren­ce se usku­teč­ní v Ho­te­lu Luna ne­da­le­ko Ledče nad Sá­za­vou, který v loňském roce na­bí­dl všem velmi pří­jem­né zá­ze­mí. Nově kon­fe­ren­ci po­řá­dá Mi­chal Sou­ček ve spo­lu­prá­ci s Dra­ho­mí­rou Zed­níč­ko­vou. Kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho je pře­de­vším o po­zná­ní, sdí­le­ní zku­še­nos­tí, vzá­jem­né in­spi­ra­ci a někdy i o vý­mě­ně mé­ně pří­z­ni­vých zku­še­nos­tí z praxe. V krás­ném pro­stře­dí Vy­so­či­ny 2. – 3. červ­na 2020 tak na­bíd­ne kon­fe­ren­ce od­bor­ní­kům z praxe vý­bor­nou pří­le­ži­tost k se­tká­ní s ko­le­gy a pře­dá­ní zna­los­tí a zku­še­nos­tí.

Tags: Automatizace | dataPartner | Inteligentní | KINGSTAR | Softwarove | Stroje

KINGSTAR DS-Machine-Automation-Platform-CZ-1208Ame­ric­ká spo­leč­nost In­ter­val­Ze­ro, známá jako vý­rob­ce doplňku RTX pro trans­for­ma­ci Win­dows na ope­rač­ní sys­tém re­ál­né­ho času, vstu­pu­je na český trh se zcela ote­vře­ným soft­warem pro au­to­ma­ti­za­ci stro­jů na vy­tvá­ře­ní in­te­li­gent­ních ovla­da­čů, které plní kon­cep­ci Prů­mys­lu 4.0 a IoT. Na­hra­ze­ním hard­wa­ro­vé­ho ří­ze­ní soft­wa­ro­vým lze zre­du­ko­vat ná­kla­dy na ří­ze­ní stro­je o 25 až 50 pro­cent, zvý­šit efek­ti­vi­tu vý­vo­je a zkrá­­tit čas nutný pro uve­de­ní vý­rob­ku na trh. Dis­tri­buci za­jiš­ťu­je pro český a slo­ven­ský trh spo­leč­nost da­ta­Part­ner.

Strana 6 z 646

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>