E LINKX
Google překladač: English Deutsch
SOLIDWORKS
Siemens

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: ABF | For Arch | PVA Expo Praha | Stavebnictví | Veletrhy

for arch-2022Podle or­ga­ni­zá­to­rů by sta­veb­ní ve­letrh FOR ARCH měl na pod­zim le­toš­ní­ho roku od­star­to­vat již čtvr­tou de­ká­du své exis­ten­ce – 31. roč­ník. Je na­plá­no­ván na 22. až 26. září 2020 jako jedna z nej­vý­znam­něj­ších akcí oboru v PVA Expo Praha a před­sta­ví no­vin­ky, tren­dy a pro­duk­ty na­příč sta­veb­ní­mi od­vět­ví­mi. Při­pra­ven bude i pes­t­rý do­pro­vod­ný pro­gram pro od­bor­nou i laic­kou ve­řej­nost. Ve­letrž­ní svět se chys­tá k ná­vra­tu po ko­ro­na­vi­ro­vé krizi a For Arch jako jeden z jeho pi­lí­řů by měl zá­sad­ně pod­po­řit nutný re­start eko­no­mi­ky a stát se mís­tem pro usku­tečňování ob­chod­ních kon­trak­tů mezi mnoha sub­jek­ty.

Tags: 2020 | Licence | Slevy | Software | VariCAD

VariCAD 2020-2022Spo­leč­nost Va­ri­cad vy­hlá­si­la na ob­jed­náv­ky do­ru­če­né nej­poz­dě­ji do 21. červ­na 2020 za­jí­ma­vé slevy. Je jimi na­pří­klad sleva 3000 Kč na Va­ri­CAD roční up­gra­de s cenou po slevě 11 990 Kč při zá­klad­ní ceně 14 990 Kč. Plat­ná je pro uži­va­te­le s ver­ze­mi Va­ri­CAD 2017 a no­věj­ší­mi. Cena ob­sa­hu­je pře­chod stá­va­jí­cí verze pro­gra­mu na Va­ri­CAD 2020-1.0, tech­nic­kou pod­po­ru (mai­lem, te­le­fo­nic­ky, on-line po­mo­cí vzdá­le­né plo­chy) a nárok na všech­ny nové ak­tu­a­li­za­ce po dobu jed­no­ho roku od za­kou­pe­ní, tj. včet­ně ak­tu­a­li­za­ce na verzi Va­ri­CAD 2021. Star­ší li­cen­ce jsou ře­še­ny in­di­vi­du­ál­ně ob­chod­ní­ky Va­ri­ca­du, kteří zpra­cu­jí zá­jem­cům in­di­vi­du­ál­ní ce­no­vou na­bíd­ku.

Tags: Allplan | Bimplus | openBIM | Platforma | Projekty | Spolupráce | Vylepšení

bimplus-20222Spo­leč­nost All­plan před­sta­vu­je nej­no­věj­ší verzi All­plan Bim­plus s ně­ko­li­ka vy­lep­še­ní­mi a no­vý­mi funk­ce­mi. Sys­tém Bim­plus je vy­tvo­řen na míru pro ar­chi­tek­ty, sta­veb­ní in­že­ný­ry, vý­rob­ce, pro­jek­to­vé ma­na­že­ry, kli­en­ty a celé pro­jek­to­vé týmy, které po­tře­bu­jí clou­do­vé pro­stře­dí pro spo­lu­prá­ci za­lo­že­né na da­tech. Zá­kla­dem ce­lé­ho BIM pro­ce­su je open­BIM plat­for­ma, která umožňuje spo­lu­prá­ci a vyšší efek­ti­vi­tu v celém ži­vot­ním cyklu pro­jek­tu – od ná­vr­hu po re­a­li­za­ci, a do­kon­ce i údrž­bu a pro­voz. BIM sys­tém se již po mnoho let po­u­ží­vá ke zlep­še­ní ko­mu­ni­ka­ce a spo­lu­prá­ce, pro­to­že na­bí­zí způ­sob ko­or­di­na­ce prací, který cel­ko­vě zlep­šu­je re­a­li­za­ci pro­jek­tu.

Tags: Aras | Digitální transformace | Eizo | ERP | Innovator | Kusovníky | MES | Platforma

Aras-2022Spo­leč­nost Aras, po­sky­tu­jí­cí odol­né plat­for­my pro di­gi­tál­ní prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, ozná­mi­la 21. květ­na 2020, že EIZO Cor­po­rati­on si vy­bra­la plat­for­mu Aras ke zvý­še­ní své schop­nos­ti při­způ­so­bit se změ­nám pod­ni­ká­ní a pod­po­ře hro­mad­né­ho při­způ­so­be­ní se svým zá­kaz­ní­kům. EIZO se za­mě­ři­lo na pod­po­ru ino­va­cí a ak­tiv­ních prak­tik, které uspo­ko­jí po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků a udrží se v dneš­ním rych­le se roz­ví­je­jí­cím pod­ni­ka­tel­ském kli­ma­tu. Jeho sou­čas­né in­frastruk­tu­ře a pro­ce­sům chy­bě­la funkč­nost a fle­xi­bi­li­ta po­třeb­ná k udr­že­ní kroku s vy­ví­je­jí­cí­mi se ob­chod­ní­mi stra­te­gi­e­mi.

Tags: Bratislava | ČR a SR | Hexagon | Měření | Metrology | Obráběcí stroje | Praha | Sondy

Hexagon Machine Tool Probes Products-2022Spo­leč­nost He­xa­gon Me­t­ro­lo­gy v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku roz­ší­ři­la od 1. dubna 2020 svůj sor­ti­ment o kom­plet­ní na­bíd­ku sond a je­jich pří­slu­šen­ství pro mě­ře­ní v ob­rá­bě­cích stro­jích. Spo­leh­li­vé vý­rob­ky, jako jsou do­te­ko­vé sondy (in­fra­čer­ve­né a rá­di­o­vé), tep­lot­ní a ul­tra­zvu­ko­vé do­te­ko­vé sondy pro mě­ře­ní tloušť­ky ma­te­ri­á­lu, me­cha­nic­ké a la­se­ro­vé sys­témy pro kon­t­ro­lu a na­sta­ve­ní ná­stro­jů nebo la­se­ro­vé ske­ne­ry umís­tě­né přímo v ob­rá­bě­cích stro­jích, měří sou­čás­ti na fréz­kách, ob­rá­bě­cích cen­t­rech, sou­stru­zích, ro­tač­ních a mul­ti­funkč­ních stro­jích, brus­kách, spe­ci­ál­ních stro­jích a ro­bo­tech.

Tags: Advanced Engineering | Altair | Altair 2020 | Global Experience | Konference | on-line | Uživatelé

Altair Global Experience-2020Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring, dis­tri­buč­ní part­ner ame­ric­ké soft­wa­ro­vé a en­gi­nee­rin­go­vé spo­leč­nos­ti Al­tair En­gi­nee­ring, zve ve dnech 3.–4. červ­na 2020 na celo­svě­to­vou on-line kon­fe­ren­ci Al­tair 2020 Glo­bal Ex­pe­ri­en­ce. Při­poj­te se ve vir­tu­ál­ním in­ter­ak­tiv­ním pro­stře­dí a zís­kej­te in­for­ma­ce o nej­vý­znam­něj­ších ak­tu­a­li­za­cích soft­wa­ru v his­to­rii Al­tai­ru. Po­dí­vej­te se, jak budou pro­bí­hat vir­tu­ál­ní va­li­da­ce s vyšší jis­to­tou přes­nos­ti vý­sled­ků na­příč více obory fy­zi­ky. Zjis­tě­te jak nej­no­věj­ší im­ple­men­ta­ce tech­no­lo­gií Si­mu­lati­on-Dri­ven De­sign po­mů­že zvý­šit efek­ti­vi­tu vý­vo­je vý­rob­ku, op­ti­ma­li­zo­vat jeho funkč­ní pa­ra­me­t­ry a při­spě­je tak k roz­vo­ji vaší firmy.

Tags: 2020 | 3D CAD | CAM | MBD | MySolidWorks | on-line | Simulation | SolidWorks | Visualize | Vyzkoušení

Solidworks 2020Nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru So­lid­works si mů­že­te vy­zkou­šet už dnes – není třeba in­sta­la­ce ani sta­ho­vá­ní. Jste-li zá­kaz­ní­kem So­lid­works nebo zva­žu­je­te-li ře­še­ní So­lid­works jako svůj pri­már­ní kon­strukč­ní soft­ware, mů­že­te vy­zkou­šet So­lid­works 2020 Pre­mi­um ve svém pro­hlí­že­či. Jed­no­du­še se za­re­gis­truj­te pro on-line zku­šeb­ní verzi na webu My­So­lid­Works a za pár mi­nut bu­de­te mít pří­stup k nej­no­věj­ším funk­cím. Navíc k CAD soft­wa­ru So­lid­works 2020 Pre­mi­um zís­ká­te také pří­stup k ře­še­ní So­lid­works Si­mu­lati­on, So­lid­works Model-Based De­fi­ni­ti­on, So­lid­works CAM a So­lid­works Vi­su­a­li­ze.

Tags: 3D tisk | Kovový tisk | MCAE Systems | Vzdělávání | Webináře | Xact Metal

Xact-Metal XM200C Large-2022Vstup do no­vé­ho roku 2020 za­há­ji­la spo­leč­nost MCAE Sys­tems uza­vře­ním dal­ší­ho vý­znam­né­ho part­ner­ství s ame­ric­kou spo­leč­nos­tí Xact Metal. Port­fo­lio 3D tis­ká­ren tak roz­ší­ři­la o další za­ří­ze­ní pro 3D tisk z kovu. Ve čtvr­tek 28. 5. 2020 se mů­že­te pro­střed­nic­tvím webi­ná­ře se­zná­mit s novou 3D tis­kár­nou XM200C pro vý­ro­bu ko­vo­vých dílů, která se díky svým kom­pakt­ním roz­mě­rům hodí do firem všech ve­li­kos­tí. Ve zhru­ba 40­mi­nu­to­vém webi­ná­ři budou uká­zá­ny mož­nos­ti uplat­ně­ní tech­no­lo­gie Pow­der Bed Fusi­on a pre­zen­ta­ci do­pl­ní krát­ký tech­no­lo­gic­ký workshop, po němž spe­ci­a­lis­té z MCAE od­po­ví na všech­ny do­ta­zy účast­ní­ků.

Tags: Bentley Systems | Digital Twin Consortium | Digitální dvojčata | DTC | Infrastruktura

DTC-Groudbreaker-2021Di­gi­tal Twin Consortium bylo vy­tvo­ře­no ne­zisko­vým ob­chod­ním sdru­že­ním Ob­ject Ma­nage­ment Group se spo­leč­nost­mi Ansys, Dell, Len­dle­a­se a Micro­soft, čímž vzni­kl glo­bál­ní eko­sys­tém uži­va­te­lů, kteří urych­lu­jí trh di­gi­tál­ních dvoj­čat a uka­zu­jí hod­no­tu tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat. Kon­sor­ci­um jako au­to­ri­ta v ob­las­ti di­gi­tál­ních dvoj­čat sdru­žu­je prů­my­sl, vládu a aka­de­mic­kou obec, aby do­sáh­lo jed­not­nos­ti v ter­mi­no­lo­gii, ar­chi­tek­tu­ře, bez­peč­nos­ti a sou­čin­nos­ti tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Tags: 3D Systems | 3D tisk | David Cullen | SLS | Vzdělávání | Webináře

How to Optimize Your Design-2021Jako tech­no­lo­gie 3D tisku z ny­lo­no­vé­ho práš­ko­vé­ho lože na­bí­zí se­lek­tiv­ní la­se­ro­vé sli­no­vá­ní (SLS) úžas­né pří­le­ži­tos­ti při ná­vr­hu slo­ži­tých a funkč­ních dílů bez po­tře­by pod­po­ry. Žádné pod­po­ry zna­me­na­jí rych­lej­ší pro­gra­mo­vá­ní, méně plýtvá­ní a nej­vět­ší svo­bo­du na­vr­ho­vá­ní. V kom­bi­na­ci s roz­sáh­lým port­fo­li­em ny­lo­no­vých a kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů od 3D Sys­tems umožňuje volba tech­no­lo­gie SLS vyšší výkon u celé řady ná­roč­ných apli­ka­cí. Živě vy­sí­la­ný webi­nář je po­řá­dán 3. červ­na 2020 v 16:30 (45 min) Da­vi­dem Culle­nem, ře­di­te­lem apli­kač­ní­ho in­že­nýr­ství v 3D Sys­tems.

Tags: 2020 | Brno | IFA Berlin | MSV | Strojírenství | Veletrhy

DSC08735Jak ozná­mil Mi­cha­lis Busi­os, ře­di­tel Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně, ve­de­ní spo­leč­nos­ti Ve­letrhy Brno po­žá­da­lo vládu o vy­jmu­tí ve­letrhů ze zá­ka­zu hro­mad­ných akcí a re­start ve­letrhů od konce srpna. Toto sta­no­vis­ko pod­po­ru­je Mi­nis­ter­stvo prů­mys­lu a ob­cho­du ČR, Svaz prů­mys­lu a do­pra­vy ČR i Hos­po­dář­ská ko­mo­ra ČR. Vy­jmu­tí z ka­te­go­rie hro­mad­ných akcí a sta­no­ve­ní pod­mí­nek pro ko­ná­ní Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu a dal­ších plá­no­va­ných ve­letrhů, které BVV na­vrh­lo, stu­du­je od­bor­ná sku­pi­na Mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví pro uvolňování opat­ře­ní a zá­ka­zů v kon­tex­tu po­sled­ních uvolňova­cích opat­ře­ní.

Tags: Dispečink | Doprava | Frankfurt | GIS | Hexagon | Intergraph | IP kamery | Safety & Infrastructure | VGF

Hexagon I-CAD-2021Spo­leč­nost pro ve­řej­nou do­pra­vu Ver­ke­hr­s­ge­sell­schaft Frank­furt am Main (VGF), hlav­ní pro­vo­zo­va­tel ve­řej­né do­pra­vy ve Frank­fur­tu, si vy­bra­la pro po­sí­le­ní své bez­peč­nost­ní a za­bez­pe­čo­va­cí in­fra­stru­k­tu­ry špič­ko­vé po­čí­ta­čo­vě pod­po­ro­va­né dis­pe­čer­ské a mo­bil­ní ře­še­ní di­vi­ze He­xa­go­nu Sa­fe­ty & In­fra­stru­ctu­re (He­xa­go­nem zís­ka­né akvi­zi­cí In­ter­gra­phu). Nová ře­še­ní umož­ní dis­pe­če­rům rych­le­ji iden­ti­fi­ko­vat a re­a­go­vat na hroz­by, což umož­ní lepší ochra­nu 200 mi­li­o­nů kaž­do­roč­ně ob­slou­že­ných ces­tu­jí­cích. Do­prav­ní spo­leč­nost pro­vo­zu­je ve Frank­fur­tu do­prav­ní a ří­di­cí stře­dis­ko s ka­me­ro­vým do­hle­dem od roku 2006.

Tags: CAD Schröer | M4 Plant | Plant Design | Továrny | Verze 7.0 | Závody

M4 Plant-2021Ce­lo­svě­to­vě je soft­ware M4 PLANT, který byl vy­vi­nut v Ně­mec­ku, ce­něn pro svůj výkon. Pro­fe­si­o­nál­ní soft­wa­re pro roz­vr­že­ní a ná­vrh za­ří­ze­ní umož­ňu­je plá­no­vá­ní ne­zá­vis­lé na ve­li­kos­ti a také na­bí­zí vy­so­kou úro­veň funkč­nos­ti. Usnad­ňu­je ná­vrh každé to­vár­ny nebo zá­vo­du a práce na pro­jek­tu jsou pří­jem­něj­ší. Každý, kdo na­vr­hu­je velké to­vár­ny a zá­vo­dy, zá­vi­sí na soft­wa­ru, který zvlád­ne i velmi velké a roz­sáh­lé mo­de­ly s vy­so­kým vý­ko­nem. Ale mnoho 3D ná­vr­ho­vých ná­stro­jů není schop­no zob­ra­zit velmi velké mo­de­ly s mnoha de­tai­ly, natož je na­vrh­nout.

Strana 6 z 658

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>