CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
EBOOK 3D Tisk

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Ana­lý­zy | Ashrae | CFD | Pře­no­s tepla | Simulace | Sim­S­ca­le

radiation-panels-in-office-1934SaaS apli­ka­ce pro in­že­nýr­ské si­mu­la­ce od spo­leč­nos­ti Sim­S­ca­le no­vě na­bí­zí ana­lý­zy pře­no­su tep­la za po­mo­ci vý­po­čtu dy­na­mi­ky prou­dě­ní ka­pa­lin (CFD) pro na­le­ze­ní op­ti­mál­ních hla­din tepla a prou­dě­ní vzdu­chu a umís­tě­ní kom­po­nent jako zá­suv­ky, kli­ma­ti­za­ce ne­bo to­pe­ní. Uži­va­te­lé Sim­S­ca­le mohou si­mu­lo­vat účin­ky tep­la pro op­ti­ma­li­za­ci a po­ho­du lidí v jed­not­li­vých míst­nos­tech celé bu­do­vy, tedy kan­ce­lá­řích, obyt­ných do­mech či di­va­dlech. Po­d­le stu­die uni­ver­zi­ty v Chi­ca­gu kle­sá při vy­so­kých tep­lo­tách pro­duk­ti­vi­ta lid­ské prá­ce o 4 % na je­den stu­peň.

Tags: Panattoni Europe | Plzeň-Bory | Průmysl 4.0 | Virtuální realita | Virtuplex | VRgineers

Vizualizace projektu Panattoni Pilsen Digital Park-1933Sta­vi­tel prů­mys­lo­vých zón Pa­natto­ni Eu­ro­pe před­sta­vil v praž­ské la­bo­ra­to­ři spo­leč­nos­ti Virtu­plex svůj nový pro­jekt na Bor­ských te­ra­sách v Plzni. Bez dlou­hé pre­zen­ta­ce a vy­svět­lo­vá­ní, ale se spe­ci­ál­ní­mi VR brý­le­mi, vy­so­ce vý­kon­ný­mi po­čí­ta­či HP na zá­da a pro­pra­co­va­ným vir­tu­ál­ním mo­de­lem in­dustri­ál­ních budov, které lze rov­nou na­vští­vit, jako kdyby už stály. Plzeňští za­stu­pi­te­lé a zá­stup­ci od­bor­né ve­řej­nos­ti se tak mohli osob­ně se­zná­mit s při­pra­vo­va­ným Pa­natto­ni Pil­sen Di­gi­tal Par­kem, který by měl být prů­kop­nic­kým čes­kým pro­jek­tem dle kon­cep­ce Prů­my­sl 4.0.

Tags: Aplitop | BIM | ESRI | Modelování krajiny | TcpMDT 8 | Topografie | Výstavba | ZWCAD 2020

tcpmdt2-16-1933Apli­ka­ce TcpM­DT 8 pro ZWCAD, kte­rou vy­vi­nu­la fir­ma Aplitop, je scho­p­na pra­co­vat s to­po­gra­fic­ký­mi pro­jek­ty a roz­díl­ný­mi po­stu­py umo­ž­ňu­je mo­de­lo­vá­ní kra­ji­ny a zpra­co­vá­ní kom­plex­ních pro­jek­tů měst­ské vý­stav­by. Uži­va­te­lé Win­dows nebo An­dro­i­du mo­hou vy­u­žít te­rén­ních apli­ka­cí Tcp­G­PS, tedy pro­vá­dět prů­zku­my po­mo­cí růz­ných při­jí­ma­čů GNSS, vy­ty­čo­vat po­zem­ky a te­ré­ny, k dis­po­zi­ci jsou ta­ké ma­py Esri, or­to­gra­fic­ké ob­ráz­ky, kar­to­gra­fie a ma­po­vé služ­by na in­ter­ne­tu. Apli­top ta­ké vy­u­ží­vá IFC Alig­n­ment pro sprá­vu vy­ty­če­ní sil­nic, že­lez­nic, tu­ne­lů a mo­s­tů a mož­nost pra­co­vat s BIM pro­jek­ty.

Tags: DWFx | IGES | IntelliCAD | ITC | STEP | Verze 9.2

IntelliCAD 9-1933In­tel­li­CAD Tech­no­lo­gy Con­sor­ti­um (ITC) ozná­mi­lo vy­dá­ní CAD plat­for­my In­tel­li­CAD 9.2, jež na­bí­zí mno­ho no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní jako im­port a ex­port sou­bo­rů ve for­má­tu IGES a STEP, ma­zá­ní či kom­bi­no­vá­ní zdvo­je­ných či pře­krý­va­jí­cích se en­tit po­mo­cí pří­ka­zu Over­kill, po­u­ži­tí fon­tů s psa­ním zpra­va do­le­va, výběr z při­da­né­ho se­zna­mu ty­pů ví­ce­řád­ko­vých tex­tů, zru­še­ní ne­bo zno­vu pro­ve­de­ní vy­bra­né šká­ly akcí, zdo­ko­na­le­ní po­vr­chů a sí­tí pro pře­vod na 3D tě­le­sa ne­bo pu­b­li­ka­ce vý­kre­su do no­vě pod­po­ro­va­né­ho for­má­tu DWF/DWFX. No­vin­ky na­jde­me i u mož­nos­tí vý­bě­ru.

Tags: BIM | BIM DAY 2019 | BIM Market | CzBIM | Konference | PVA Praha-Letňany

BIM Day 2019-1933Další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY se koná 8. října 2019 v PVA Praha Letňany. Kon­fe­ren­ce BIM DAY jsou klí­čo­vým mís­tem pro se­tká­vá­ní zá­jem­ců a od­bor­ní­ků vě­nu­jí­cích se nejen té­ma­tům di­gi­ta­li­za­ce, BIM a sta­veb­nic­tví u nás již devět let. BIM DAY 2019 při­ne­se nej­ak­tu­ál­něj­ší in­for­ma­ce o dění v České re­pub­li­ce a ve světě, za­mě­ří se také na vize, kam BIM smě­řu­je a jaká bude jeho bu­douc­nost. O své zku­še­nos­ti se při­jdou po­dě­lit před­ní od­bor­ní­ci jak z ČR, tak ze světa. Na kon­fe­ren­ci bude srov­nán vývoj BIM a jeho im­ple­men­ta­ce v za­hra­ni­čí a u nás, mezi další té­ma­ta budou za­řa­ze­ny pi­lot­ní pro­jek­ty, jasné vize a dů­vo­dy proč vy­u­žít BIM, prak­tic­ké zku­še­nos­ti, kri­tic­ký po­hled na BIM.

Tags: 3D tech­no­lo­gie | Martina Hozová | MCAE Systems | Tebis | Umě­lení | Vějíř | Žofie Chotková

MCAE IMG 4386-copy-1933Mo­der­ní 3D tech­no­lo­gie po­moh­ly při­vést k ži­vo­tu pů­so­bi­vé umě­lec­ké dílo ne­da­le­ko Pí­sec­ké brá­ny v Praze 6. Spo­leč­nost MCAE Sys­tems spo­lu­pra­co­va­la s aka­de­mic­kou so­chař­kou Mar­ti­nou Ho­zo­vou na vzni­ku fon­tá­ny, jež má uctít pa­mát­ku hra­běn­ky Žofie Chot­ko­vé. Od­ha­le­ní po­mní­ku by­lo na­plá­no­vá­no už v roce 2014, kdy uply­nu­lo 100 let od sa­ra­jev­ské­ho aten­tá­tu, při kte­rém za­hy­nu­la Žofie Chot­ko­vá i její man­žel Fran­ti­šek Fer­di­nand d'Este. Sym­bo­lem Žofie Chot­ko­vé byl vějíř a ru­ka­vič­ky. Vě­jíř, jako do­bo­vý atri­but dam, byl se Žofií ne­od­mys­li­tel­ně spjat. Pro­to se Mar­ti­na Ho­zo­vá roz­hod­la to­ho­to té­ma­tu cho­pit.

Tags: 2020 | Ar­chi­tectu­re | Me­cha­ni­cal | Software | Stavebnictví | Strojírenství | ZWCAD | ZW­SOFT

ZWCAD MechanicalArchitecture 2020-1933Krát­ce po vy­dá­ní soft­wa­ru ZWCAD 2020 jsou do­stup­né i pro­duk­ty ZWCAD Me­cha­ni­calAr­chi­tectu­re 2020. ZWCAD Me­cha­ni­cal 2020 je po­sta­ven na plat­for­mě ZWCAD 2020 a na­bí­zí nové funk­ce jako PDF Un­der­lay Ma­nager (sprá­va pod­kla­du PDF), Data Ex­tracti­on (ex­trak­ce dat), Lisp De­bu­g­ger (la­di­cí pro­gram ja­zy­ka Lisp), Cycle Se­lecti­on (volba cyklu) a další. Kromě toho knihov­ny ob­sa­hu a ná­stro­je, vy­tvo­ře­né spe­ci­ál­ně pro ar­chi­tek­to­nic­ké a me­cha­nic­ké ná­vrhy po­má­ha­jí au­to­ma­ti­zo­vat zdlou­ha­vé pro­cedu­ry při tvor­bě vý­kre­su.

Tags: 3D tis­k | Source form | Univerzita | Ve­řej­ně sdí­le­ná data | Virginie

Socha svobody-1933Na ve­letr­hu ACM Si­g­gra­ph 2019 v Los An­ge­les před­sta­vi­la tech­no­lo­gic­ká fa­kul­ta uni­ver­zi­ty Vi­r­gi­nie sa­mo­stat­né 3D tis­ko­vé za­ří­ze­ní s ná­zvem Sour­ce Form, které vy­tvá­ří ob­jek­ty z ve­řej­ně sdí­le­ných dat podle po­ža­dav­ku uži­va­te­le – a bez exis­tu­jí­cí­ho 3D mo­de­lu. Za­ří­ze­ní je schop­né se­sbí­rat po­mo­cí fo­to­gra­m­me­t­rie do­stup­ná volně po­u­ži­tel­ná vi­zu­ál­ní data (tedy ob­ráz­ky, fotky), jež zob­ra­zu­je na­ho­ře, vy­tvo­řit vo­děo­dol­né mo­de­ly z vý­sled­ků v mrač­nu bodů (ty zob­ra­zí dole) a vy­tisk­nout po­mo­cí fo­to­po­ly­me­ri­zač­ní 3D tis­kár­ny ve fy­zic­ké formě.

Tags: Aditivní výroba | Certifikovaný konzultant | COMSOL | MTC | Simulace

MTC-Simulation-Application-1932Ce­lo­svě­to­vý se­znam cer­ti­fi­ko­va­ných kon­zul­tan­tů spo­leč­nos­ti Comsol roz­ši­řu­je Manufacturing Technology Centre (MTC). Toto tech­no­lo­gic­ké cen­t­rum za­jiš­ťu­je po­ra­den­ské pro­jek­ty na klíč, např. si­mu­lá­tor pro­ce­sů adi­tiv­ní vý­ro­by vy­u­ží­va­jí­cí právě soft­ware Com­sol Mul­ti­phy­s­ics, a také tech­no­lo­gie a ná­stro­je pro za­čle­ně­ní ino­va­tiv­ních vý­rob­ních pro­ce­sů. Výše zmí­ně­ný soft­ware umožňuje vy­tvá­řet vy­so­ce přes­né vir­tu­ál­ní mo­de­ly pro před­po­vě­di vý­ko­nu a pro op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­sů. Ja­kož­to cer­ti­fi­ko­va­ný kon­zul­tant Com­so­lu může MTC roz­ší­řit svou pů­sob­nost také v au­to­mo­bi­lo­vém, le­tec­kém, po­tra­vi­nář­ském, sta­veb­ním a elek­tro­nic­kém prů­mys­lu.

Tags: 3D tisk | Dunlop | Markforged | Nástroje | Odlehčení

prototype tooling-1932Společnost Markforged, před­ní vý­rob­ce 3D tis­ká­ren pro ko­vo­vá a uh­lí­ko­vá vlák­na, na­vá­za­la spo­lu­prá­ci s au­to­mo­bil­kou Dun­lop Sys­tems and Com­po­nents. Ta vy­u­ži­je 3D tis­ko­vá ře­še­ní Mark­for­ged pro vý­ro­bu ná­stro­jů a od­leh­če­ných sou­čás­tí jak vlast­ních, tak pro zá­kaz­ní­ky, a to včet­ně elek­tric­kých vozů. Do­po­sud se tato vý­ro­ba ode­hrá­va­la po­mo­cí tře­tích, out­sour­co­vých firem a au­to­mo­bil­ka mu­se­la čekat dva až tři tý­d­ny na vý­sle­dek a ná­sled­ně po­ža­do­vat změny podle přání kli­en­ta. Nyní si v Dun­lo­pu budou vy­rá­bět vlast­ní ná­stro­je po­mo­cí 3D tis­ká­ren Mark­for­ged a po­sí­le­né­ho uh­lí­ko­vé­ho a ne­pře­tr­ži­té­ho ony­xo­vé­ho vlák­na.

Tags: Ana­ly­ti­cal Gra­phics | ANSYS | Modelování | Protiraketová obrana | Simulace | Spo­lu­práce

AGI ANSYS collaboration-1932Spo­leč­nos­ti Ana­ly­ti­cal Gra­phics (AGI) a ANSYS při spo­leč­ném vý­vo­ji sys­té­mu pro­tira­ke­to­vé obra­ny nové ge­ne­ra­ce pro ame­ric­kou ar­má­du vy­u­ží­va­jí již v ra­né fá­zi přes­né, mul­ti­fy­zi­kál­ní si­mu­la­ce s ví­ce­do­mé­no­vým mo­de­lo­vá­ním. Za­jiš­tě­ní in­te­gro­va­né­ho sys­té­mu na­příč klí­čo­vý­mi in­že­nýr­ský­mi a bo­jo­vý­mi ana­lý­za­mi od­stra­ní pro­ble­ma­tic­ké stro­jí­ren­ské pře­káž­ky. Sol­ve­ry přes­ně­ji před­po­ví­da­jí vý­pad­ky ko­mu­ni­ka­ce, tra­jek­to­rii vo­zi­del a kon­t­ro­lu nad­moř­ské výš­ky, vy­po­čí­tá­va­jí účin­ky te­pel­né­ho po­le na vý­kon an­té­ny a ana­ly­zu­jí další scé­ná­ře. Ten­to sys­tém obra­ny po­má­há účin­ně bo­jo­vat pro­ti vy­so­ko­rych­lost­ní a ovla­da­tel­né nad­zvu­ko­vé zbra­ni.

Tags: 3D R1 | Hyperganic Print | Implantáty | Kumovis | Lékařství | Termoplasty

Kumovis R2 RenderBlack-1932Ko­merč­ně do­stup­ný je nyní 3D tis­ko­vý sys­tém R1 ně­mec­ké spo­leč­nos­ti Kumo­vis, jenž je určen pro ob­last lé­kař­ství a k vý­ro­bě im­plan­tá­tů, ale také pro prů­my­sl vy­u­ží­va­jí­cí ši­ro­kou řadu ter­mo­plas­tů. Tis­kár­na Kumo­vis R1 na­bí­zí pa­ten­to­va­ný sys­tém sprá­vy tep­lo­ty, jenž do­vo­lu­je ro­ze­hřát tis­ko­vou ko­mo­ru až na 250 °C pro lepší při­lna­vost vrs­tev. Fil­tro­va­cí sys­tém pak zabraňuje pro­nik­nu­tí ci­zo­ro­dých čás­te­ček, které by mohly způ­so­bit chyby tisku. Díky part­ner­ství se soft­wa­ro­vou fir­mou Hy­per­ga­nic mají uži­va­te­lé lepší kon­t­ro­lu při pří­pra­vě tisku a ori­en­ta­ci pro­duk­tu, a to díky „vo­xe­lo­vé­mu en­gi­nu“ Hy­per­ga­nic Print.

Tags: Bentley Systems | Infrastruktura | Rok v infrastruktuře | Stavebnictví | YII2019

Yii 2018 winner photo-1932Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la fi­na­lis­ty pro­gra­mu Year in In­frastructu­re Awards 2019. Kaž­do­roč­ní sou­těž oceňuje mi­mo­řád­nou práci uži­va­te­lů Bent­ley soft­wa­ru, kteří se za­bý­va­jí ná­vrhem, kon­struk­cí a pro­vo­zo­vá­ním in­frastruk­tu­ry po celém světě. Dva­náct ne­zá­vis­lých porot vý­znam­ných prů­mys­lo­vých od­bor­ní­ků vy­bra­lo 54 fi­na­lis­tů z 571 no­mi­na­cí před­lo­že­ných více než 440 or­ga­ni­za­ce­mi ve více než 60 ze­mích. Fi­na­lis­té Roku v in­frastruk­tu­ře 2019 s da­ří­cím se di­gi­tál­ním po­krokem v in­frastruk­tu­ře jsou:

Strana 6 z 619

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>