SolidWorks
CEGRA
Asseco - Presco 3
Google překladač: English Deutsch

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Hardware | Hydra Research | HydraCare | Nautilus

Nautilus with Laptop--1941Nau­ti­lus firmy Hydra Re­search je open-sour­ce stol­ní 3D tis­kár­na, ur­če­ná prů­mys­lo­vým uži­va­te­lům, jejíž vel­kou před­nos­tí je mag­ne­tic­ký box s ná­stro­ji, který ob­sa­hu­je ho­tend E3D V6 a pod­po­ru­je rych­lou vý­mě­nu tis­ko­vých try­sek a ši­ro­kou řadu vlá­ken včet­ně abra­ziv­ních ma­te­ri­á­lů jako uh­lí­ko­vá vlák­na či skle­ně­né kom­po­zi­ty. Tis­ko­vá plo­cha tis­kár­ny je 205 × 205 × 220 mm, po­u­žít lze v této zcela uza­vře­né tis­kár­ně ma­te­ri­á­ly jako ABS, PVC a nylon. Kromě mi­ni­mál­ních emisí na­bí­zí tis­kár­na ještě sle­do­vá­ní stavu ná­pl­ně, de­tek­ci ko­li­ze, ob­no­ve­ní tisku po vý­pad­ku elektři­ny, a také funk­ce ji­ných vý­rob­ců jako E3D, Du­e­t3D a Fil­la­­men­­tum či kom­pa­ti­bi­li­tu se soft­warem Cura od Ul­ti­ma­ke­ru.

Tags: Cortona3D | Dokumentace | Katalogy | Prodej | RapidAuthor 12.0 | Výroba

products sidebar catalog-1941Nej­no­věj­ší verze sady pro tvor­bu 2D/3D tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce pro vý­ro­bu a po­pro­dej­ní pod­po­ru slo­ži­tých stro­jů před­sta­vu­je vy­lep­še­ný al­go­rit­mus u im­por­tu CAD dat, op­ti­ma­li­zo­va­nou tvor­bu ná­vo­dů a ka­ta­lo­gů sou­čás­tek, a také ši­ro­ké mož­nos­ti roz­hra­ní a vy­lep­še­ní při vy­tvá­ře­ní do­ku­men­ta­ce v sou­la­du se stan­dar­dem S1000D. Mezi no­vý­mi funk­ce­mi pro do­ku­men­ta­ce kom­pa­ti­bil­ní se S1000D na­jde­me například fil­tro­vá­ní součástí v ka­ta­lo­gu podle čísla mo­de­lu a ser­vis­ní­ho pře­hle­du.

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | AM 500E | Bionický design | Brno | Koloběžka | MSV | Ostrava | VŠB-TU

DSC08646-1941Pro­to­typ ko­loběž­ky s uni­kát­ním rámem z 3D tis­kár­ny, která byla jako první na světě v roce 2018 vy­tiš­tě­na na Vy­so­ké škole báňské – Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě Os­t­ra­va, pře­šel do druhé fáze. Novou ge­ne­ra­ci ko­loběž­ky s bi­o­nic­kou kon­struk­cí z ko­ro­zi­vzdor­né oceli před­sta­vu­jí její kon­struk­té­ři a vý­vo­já­ři na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně. Ino­vo­va­nou ko­loběž­ku je možné si pro­hléd­nout na stán­ku 55 v hale P v ex­po­zi­ci Re­nishaw. VŠB-TU Os­t­ra­va si sou­čas­ně po­ři­zu­je vý­kon­něj­ší 3D tis­kár­nu Re­nishaw AM 500E, se kte­rou bude možné tisk­nout ještě větší ko­vo­vé díly. Během tes­to­vá­ní pro­to­ty­pu v are­á­lu uni­ver­zi­ty zís­kal vý­vo­jář­ský tým uži­teč­né pod­ně­ty pro vývoj ino­vo­va­né ko­loběž­ky, kte­rou v ne­dáv­né době zkon­stru­o­val a vy­ro­bil.

Tags: Frézky | Obrábění | One | Siemens | Sinumerik | SLV EDU 5x | Solidmachine | Strojírenství

DSC08542-1941Si­nu­me­rik ONE je první di­gi­tál­ně na­tiv­ní CNC ří­di­cí sys­tém od spo­leč­nos­ti Si­e­mens, který před­sta­vu­je další krok vpřed na cestě k di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci v ob­rá­bě­cím prů­mys­lu. Ve spo­lu­prá­ci se soft­warem vy­tvo­ří v rámci jed­no­ho in­že­nýr­ské­ho sys­té­mu ří­di­cí jed­not­ku stro­je a je­ho di­gi­tál­ní dvoj­če, a při­spí­vá tak k uce­le­né in­te­gra­ci hard­wa­ru a soft­wa­ru. Díky kon­zis­tent­ní in­ter­ak­ci a ko­mu­ni­ka­ci mezi re­ál­ným a vir­tu­ál­ním svě­tem a vý­kon­né­mu hard­wa­ru vy­tvá­ří nové stan­dar­dy v ob­las­ti pro­duk­ti­vi­ty, vý­ko­nu a di­gi­ta­li­za­ce. Jedná se o CNC sys­tém pro ob­rá­bě­cí stro­je, který ob­sto­jí i v bu­dou­cím di­gi­ta­li­zo­va­ném světě vý­ro­by. Uni­ver­zál­ní di­gi­tál­ní dvoj­če pro­duk­tu, vý­ro­by i vý­ko­nu se stává ne­po­stra­da­tel­ným po­moc­ní­kem nejen pro vý­rob­ce stro­jů, ale i je­jich ope­rá­to­ry.

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Digital Anatomy | J750 | Lékařství | Stratasys

stratasys-DAP FINAL2-1941Tis­kár­na Di­gi­tal Ana­to­my ob­no­vu­je sku­teč­né živé tkáně, na roz­díl od VR mo­de­lů pra­cu­jí­cích s tká­ně­mi a or­gá­ny zví­řat nebo ze­mře­lých lidí. Do­ve­de repli­ko­vat vjemy, ode­zvu a bi­o­me­cha­ni­ku lid­ské ana­to­mie v lé­kař­ských mo­de­lech, vhod­ných např. pro pří­pra­vu před ope­ra­cí nebo výuku. Tis­kár­na se dá navíc vy­u­žít kde­ko­liv, bez nut­nos­ti spe­ci­a­li­zo­va­ných za­ří­ze­ní. Novou 3D tis­kár­nu již vy­zkou­še­lo ně­ko­lik spo­leč­nos­tí, třeba Ja­cobs In­sti­tu­te, kde s její po­mo­cí opě­tov­ně vy­tvo­ři­li dů­le­ži­té cévní kom­po­nen­ty pro po­kro­či­lé tes­to­vá­ní a pro výuku.

Tags: Cloud | Města | Nástroj | Projekty | SimScale | Simulace | Vítr

pedestrian-wind-comfort-analysis-tool-lawson-criteria-1941Spo­leč­nost Sim­S­ca­le, na­bí­ze­jí­cí SaaS apli­ka­ce pro in­že­nýr­ské si­mu­la­ce, vy­da­la nové mož­nos­ti ana­lýz vý­po­čtu pů­so­be­ní větru v mnoha smě­rech na chod­ce. Pro­jek­tan­ti, měst­ští plá­no­va­či, ar­chi­tek­ti a další tak mohou lépe určit dopad va­nu­tí větru na chod­ce vzhle­dem k okol­ním bu­do­vám a je­jich ro­ze­sta­ve­ní. Nový ná­stroj rov­něž au­to­ma­tic­ky vy­po­čí­tá­vá stan­dard­ní kri­té­ria včet­ně La­w­so­no­va, Da­ve­n­por­to­va nebo NEN 8100. Soft­ware Sim­S­ca­le nyní umožňuje si­mu­la­ci až 36 směrů větru sou­čas­ně a zjed­no­du­šu­je sa­mot­ný vý­po­čet do­pa­du větru – stačí jen na­hrát CAD a míst­ní po­vě­tr­nost­ní data, a au­to­ma­tic­ky se vy­po­čí­ta­jí pro­fi­ly, ana­lý­zy sta­tic­kých dat a sa­mot­né pů­so­be­ní větru.

Tags: 3D tisk | ColorFabb | I150 | I180 | iglidur | Igus | Materiály | Vlákna

igus iligur-1941Spo­leč­nost Co­lor­Fa­bb nově na­bí­zí tři vlák­na ně­mec­ké­ho vý­rob­ce Igus, vy­tvo­ře­ná pro snad­né zpra­co­vá­ní a mi­ni­mál­ní opo­tře­be­ní, která se podle vý­rob­ce vy­zna­ču­jí níz­kým tře­ním, vy­so­kou pev­nos­tí, mož­nos­tí pro­ta­že­ní a vel­kou odol­nos­tí proti che­mi­ká­li­ím. Jde o vlák­no ig­li­de I150-PF, jež je do­stup­né v bílé barvě a nej­snad­ně­ji se zpra­co­vá­vá, ig­li­de I180-PF s mi­ni­mál­ním opo­tře­be­ním a rov­něž v bílé barvě, a ko­neč­ně ig­li­de I180-BL-PF se stej­ný­mi vlast­nost­mi jako před­cho­zí vlák­no, ale v černé barvě. Podle in­ter­ne­to­vých strá­nek Co­lor­Fa­bb jsou všech­na tři vlák­na 50­krát odol­něj­ší proti opo­tře­be­ní než stan­dard­ní ma­te­ri­á­ly pro 3D tisk.

Tags: ASFALIS | CAD | Data | Elysium | MBD/MBE | Převody | QIF | Validace

photostudio 1570613571584-1941Za­čát­kem roku 2020 bude ko­merč­ně vydán soft­ware AS­FA­LIS, jehož sou­čás­tí bude ře­še­ní spo­leč­nos­ti Ely­si­um pro pře­vod a va­li­da­ci CAD z a do QIF (Qua­li­ty In­for­mati­on Fra­mework) mezi uži­va­te­li. Nový soft­ware umož­ní pro­po­jit fáze ná­vr­hu, vý­ro­by a kon­t­ro­ly kva­li­ty a pod­po­ří MBD/ MBE (de­fi­ni­ce a vý­ro­bu na zá­kla­dě mo­de­lů). Qua­li­ty In­for­mati­on Fra­mework (QIF) je XML ar­chi­tek­tu­ra, která de­fi­nu­je, třídí a při­řa­zu­je in­for­ma­ce o kva­li­tě po­třeb­né pro vý­rob­ní sys­témy.

Tags: 3D tiskárny | BCN3D | Global 3D | Polsko | Prodej

BCN3D Distributor Global 3D 01-19413D tis­kár­ny Sigma a Sig­max R19 začne špa­něl­ská firma BCN3D pro­dá­vat přes dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Glo­bal 3D v Pol­sku. Sou­čas­ně s tis­kár­na­mi bude Glo­bal 3D pro­dá­vat i ma­te­ri­á­ly a pří­slu­šen­ství, a to ne­jen fir­mám, ale také do uni­ver­zit. Tis­kár­ny BCN3D Sigma a Sig­max ob­sa­hu­jí dvo­ji­tý sys­tém vý­tlač­ní­ků na­zý­va­ný IDEX (In­de­pen­dent Dual Ex­tru­der), jenž umožňuje tisk více ma­te­ri­á­lů, a dva tis­ko­vé módy: zr­ca­dle­ní (mirror) a ko­pí­ro­vá­ní (du­pli­cati­on). Díky nim lze vy­tisk­nout sou­čas­ně iden­tic­ké či sy­me­t­ric­ké mo­de­ly.

Tags: 2.80 | AMD | Beta | Blender | ProRender | Radeon

amd pro render mshrms-1941Hlav­ní no­vin­kou u ak­tu­a­li­zo­va­né verze doplňku Ra­de­on Pro­Ren­der pro Blen­der 2.80, nyní do­stup­ným jako beta pro Win­dows 10, je pl­nospek­t­rál­ní vy­kres­lo­vá­ní (Full Spectrum Ren­de­ring). Díky tomu lze měnit ve­li­kost ná­hle­du, u něhož lze vy­u­žít velmi rych­lé vy­kres­lo­vá­ní, nebo kom­plet­ní sle­do­vá­ní pa­prsku, a to včet­ně při­ro­ze­ně přes­ných ma­te­ri­á­lů i osvět­le­ní. Pl­nospek­t­rál­ní vy­kres­lo­vá­ní je roz­ší­ře­ní Ra­de­on Pro­Ren­de­ru mimo OpenCL, vy­u­ží­va­jí­cí stej­ný Ra­de­on Pro­Ren­der SDK, ale jiný bac­kend s ras­te­ri­za­cí po­mo­cí Vul­ka­nu pro efek­ty jako od­ra­zy, lomy svět­la nebo za­stí­ně­ní oko­lím.

Tags: 3D tiskárny | LCD+LED | Peopoly | Phenom.MLSA | SLA

phenom3-1941Phe­nom je vel­ko­for­má­to­vá 3D tis­kár­na, která je až o 500 % rych­lej­ší než la­se­ro­vé, po­kud jde o vel­ké ob­jek­ty ne­bo plnou des­ku ma­lých ob­jek­tů. Před­cho­zí řada 3D tis­ká­ren Moai fir­my Pe­o­po­ly vy­u­ží­va­la prá­vě la­ser. Phe­nom pak pra­cu­je s MLSA (LCD+LED). Tato tech­no­lo­gie apli­ku­je se­lek­tiv­ní ex­po­zi­ci na cit­li­vé prys­ky­ři­ce svět­lem mas­ko­va­ným ja­ko LCD. Upra­ve­ný svě­tel­ný en­gi­ne od Pe­o­po­ly vy­dá­vá do­kon­ce ví­ce svět­la než dal­ší tis­kár­ny s SLA tech­no­lo­gií. Tis­ko­vá plo­cha či­ní 27,6 cm × 15,5 cm × 40 cm. Chla­di­cí sys­tém rov­něž vy­lep­šu­je vý­sled­ky tis­ku. U tis­kár­ny je k dis­po­zi­ci na­víc 12,5pal­co­vý 4K LCD dis­plej.

Tags: 3D myši | 3Dconnexion | CAD/CAM | MSV | Tombola

cadnouse pro wireless-1941Na­vštiv­te stá­nek 3D­con­nexi­on během Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně a vy­zkou­šej­te er­go­no­mic­ké ná­stro­je pro prá­ci s CAD/ CAM. Na stán­ku na vás če­ká mj. tom­bo­la o sa­du Spa­ce­Mou­se En­ter­pri­se Kit a ta­ké at­rak­tiv­ní sle­vo­vý po­u­kaz v hod­no­tě 20 % na ná­kup v e-sho­pu! Spe­ci­a­lis­té 3D­con­nexi­on se na vás tě­ší v pa­vi­lo­nu P na stán­ku 012 ve dnech 7.–11. 10. 2019. Spo­leč­nost 3D­con­nexi­on je svě­to­vě zná­mý ex­pert na hard­wa­re pro CAD/CAM a je­di­ný vý­rob­ce 3D myši Spa­ce­Mou­se na svě­tě.

Tags: CAD | Data | K-Compare Revision | Kubotek3D | Modely | Porovnání

kubotek-Revision-press01-1941K-Com­pa­re Re­vi­si­on je sa­mo­stat­ný soft­ware pro po­rov­ná­vá­ní CAD mo­de­lů, po­sta­ve­ný na uni­ver­zál­ní CAD ar­chi­tek­tu­ře fra­mewor­ku Ku­bo­tek Kos­mos 3D. Za­jiš­ťu­je efek­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ci při pro­jek­to­vých změ­nách ve fá­zích mezi ná­vrhem pro­duk­tu a jeho vý­ro­bou. Soft­ware K-Com­pa­re Re­vi­si­on umožňuje uži­va­te­lům zjis­tit všech­ny změny u mo­de­lu a dat, po­rov­nat roz­dí­ly mezi dvěma ver­ze­mi CAD mo­de­lu u růz­ných typů CAD sou­bo­rů, pro­brat po­drob­ně změny se všemi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi, vy­u­žít sou­bo­ry s ná­vrhem z vět­ši­ny nej­po­u­ží­va­něj­ších zdro­jů či rych­le vy­tvo­řit kom­plet­ní zprá­vy.

Strana 6 z 628

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>