CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
EBOOK 3D Tisk

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Chaos | Eoic Games | HoloLens | Niagara VFX | UE4 | Unreal engine

UnrealEngine blog unreal-engine-4-23-1936Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce ob­sa­hu­je ná­stro­je pro vir­tu­ál­ní pro­duk­ci nové ge­ne­ra­ce (pro do­sa­že­ní vý­sled­né kva­li­ty ob­ra­zo­vých bodů v re­ál­ném čase), vý­vo­jář­ské ná­stro­je pro ma­xi­mál­ní výkon nebo fy­zi­kál­ní a de­strukč­ní efek­ty v masiv­ním mě­řít­ku a při fil­mo­vé kva­li­tě (v rámci Cha­o­su, s in­te­gra­cí Ni­a­ga­ry VFX pro do­da­teč­né efek­ty jako prach a kouř). Vý­sled­ných zá­bě­rů lze nyní díky Unre­al En­gi­nu 4.23 do­sáh­nout přímo živě při na­tá­če­ní, kdy LED stěny od nDis­play do­ve­dou pro­po­jit sku­teč­né herce s fo­to­re­a­lis­tic­kým pro­stře­dím Unre­al En­gi­ne na po­za­dí a za­chy­tit in­ter­ak­tiv­ní a přes­né svět­lo nebo od­ra­zy.

Tags: 3D tiskárny | Anet | ET4 | FDM | Hardware

anet-e4-1936Nová tis­kár­na Anet ET4 na­bí­zí 25 bodů au­to­ma­tic­ké­ho na­sta­ve­ní po­lo­hy lůžka, vy­u­ží­va­jí­cích na tis­ko­vé hlavě při­pev­ně­ný in­dukč­ní sen­zor, mód ob­no­ve­ní tisku po pří­pad­ném vý­pad­ku prou­du, de­tek­ci do­chá­ze­jí­cí­ho vlák­na ma­te­ri­á­lu s vý­straž­ným upo­zor­ně­ním na 2,8pal­co­vém LCD do­ty­ko­vém dis­ple­ji (ten umožňuje pří­stup i k tis­kům z SD karty či USB), au­to­ma­tic­ké do­pl­ně­ní vlák­na, čip­set pro rych­lej­ší a přes­něj­ší tisk, různé bez­peč­nost­ní funk­ce nebo pro tichý chod Tri­na­mic Dri­ver s 256 mi­k­rostup­ni.

Tags: Bridge | Modul | Siemens NX | SOLID IPW

New parasolid bridge workflow-1936Společnosti Janus En­gi­nee­ring a Ma­chi­neWorks ozná­mi­ly pro­jekt SOLID IPW pro Si­e­mens NX za­lo­že­ný na novém mo­du­lu Bridge soft­wa­ru Ma­chi­neWorks Pa­ra­so­lid. Tento de­tekč­ní modul zlep­šu­je po­u­ži­tí ob­rá­bě­cích si­mu­la­cí v NX, in­te­gro­va­ném ře­še­ní pro CAD/CAM/CAE od Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wa­ru, a to pře­de­vším u ví­ce­ná­sob­ných na­sta­ve­ní, CMM kon­t­ro­ly či do­ku­men­ta­ce pře­cho­do­vých kroků pro­ce­su. Pa­ra­so­lid Bridge od Ma­chi­neWorks je novou kni­hov­nou, která vy­u­ží­vá schop­nos­ti de­tek­ce k ana­lý­ze zásob během pro­ce­su a do­ve­de poté vy­tvo­řit model Pa­ra­so­lid, kde jsou pro ana­lý­zu utvo­ře­ny zá­klad­ní prvky jako plo­chy, koule, válce, ku­že­le nebo vý­stup­ky. Slo­ži­těj­ší po­vrchy vol­ných forem lze zpra­co­vat jako mno­ho­úhel­ní­ko­vé sítě díky tech­no­lo­gii Con­ver­gent Mo­de­ling.

Tags: CAD | CAE | CFD | elektromagnetické | PLM Software | Siemens | Simcenter 3D | Simulace | Testlab

SC3D20192-LoFreq-Motor4-1936Nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Sim­cen­ter 3D za­hr­nu­je vy­lep­še­ní jak nízko, tak vy­so­ko­frekvenč­ních elek­tro­mag­ne­tic­kých soft­wa­ro­vých si­mu­la­cí mož­nost­mi ví­ce­o­bo­ro­vých in­te­gra­cí, rych­lej­ších pro­ce­sů CAE, větší ote­vře­nos­tí a šká­lo­va­tel­nos­tí nebo in­te­gra­cí di­gi­tál­ní­ho vlák­na. Rych­lej­ší CAE pro­ce­sy na­bí­ze­jí novou vno­ře­nou mezní me­to­du, která zkra­cu­je čas u mo­de­lo­vá­ní pro CFD ana­lý­zy, a oka­mži­tý vý­po­čet no­vých kon­fi­gu­ra­cí fle­xi­bil­ních hadic a tru­bek po změně kon­fi­gu­ra­ce ná­vr­hu. Lepší ote­vře­nost a šká­lo­va­tel­nost umožňuje po­u­žít vý­po­čty vib­ra­cí z FE sol­ve­rů tře­tích stran ANSYS a Aba­qus, a po­u­žít je na struk­tu­rál­ní nebo vib­rač­ně akus­tic­ká ře­še­ní v Sim­cen­te­ru 3D.

Tags: C3D | DevCon | dwg | Labs | Modeler | ODA 2019 | Řezy | SAT

Sectioning-a-body-with-an-open-shell-1936C3D Mo­de­ler pro ODA 2019 od firmy C3D Labs je od­leh­če­nou verzí ge­o­me­t­ric­ké­ho jádra C3D Mo­de­ler. Verze pro ODA je ur­če­na pro vý­vo­já­ře, kteří píšou 3D apli­ka­ce v SDK Open De­sign Ali­an­ce. Díky touto mo­du­lu mají pří­stup k dů­le­ži­tým funk­cím mo­de­lo­vá­ní 3D těles. Mezi ně patří na­pří­klad pod­po­ra tvor­by kom­plex­ních 3D těles, a to i řezů a sli­cin­gu, včet­ně mož­nos­ti po­dob­né prů­ře­zy de­te­ko­vat, nebo tvor­ba řezů těles s ote­vře­ný­mi pláš­ti. Dále byl vy­lep­šen al­go­rit­mus po vý­kre­sy 3Dwi­refra­mes a in­ter­ak­ce mezi for­má­ty C3D a SAT včet­ně vzá­jem­né kon­ver­ze či ex­por­tu do DWG.

Tags: CAD | Křivky | NURBS | Povrchy | Rhino | Software | SolidWorks | XNurbs

Nurbs software-Jet Ski-1936Spo­leč­nost xNURBS vy­da­la své vlast­ní jádro, které je v sou­čas­nos­ti mož­né in­te­gro­vat se So­lid­works a Rhi­nem. Je do­stup­né pou­ze pro ISV (ne­zá­vis­lé pro­dej­ce soft­wa­ru), ne kon­co­vým uži­va­te­lům. Tech­no­lo­gie NURBS (Non-Uni­form Rati­o­nal Ba­sis Spli­ne) na­bí­zí ne­o­me­ze­né mož­nos­ti ře­še­ní NURBS kři­vek a tvor­by vy­so­ce kva­lit­ních po­vrchů za­lo­že­ných na me­to­dě mi­ni­ma­li­za­ce ener­gie. Me­zi hlav­ní funk­ce pat­ří již zmí­ně­ná ne­o­me­ze­ná ka­pa­ci­ta pro ře­še­ní NURBS s op­ti­ma­li­zo­va­ným al­go­rit­mem, jenž do­ve­de vy­ře­šit skoro ja­ký­ko­liv po­vrch během mi­li­sekund (po­d­le slo­ži­tos­ti ome­ze­ní).

Tags: 3D tisk | DSLR | Edelkrone | Fotoaparáty | Kamerový vozík | Skater 3D

ortak--skater-3d-06 1936Ska­ter 3D od fir­my Edel­kro­ne je stol­ní ka­me­ro­vý vo­zík pro DSLR a bez­zr­ca­dlo­vé fo­to­a­pa­rá­ty, jenž se dá čás­teč­ně vy­tvo­řit po­mo­cí 3D tisku a do zá­bě­rů do­ve­de při­dat po­hyb. Pod­le spo­leč­nos­ti, jinak na­bí­ze­jí­cí pří­stro­je pro fo­to­gra­fy a ka­me­ra­ma­ny, se Ska­ter 3D ho­dí pro roz­ho­vo­ry a zá­bě­ry pro­duk­tů. Vzni­kl pod zá­šti­tou Or­ta­ku, dce­ři­né fir­my Edel­kro­ne za­mě­ře­né na 3D tiš­tě­né pro­duk­ty. Zá­kaz­ník, kter­ý si kou­pí ně­ja­ký pro­dukt od fir­my Ortak, do­sta­ne klí­čo­vé sou­čás­ti ob­ro­be­né po­mo­cí CNC a 3D mo­del.

Tags: 3D tisk | Absolventi | České univerzity | Lékařství | Strojírenství | Výzkum

kolobezka 1-1936Vý­ro­ba pro­to­ty­pů pro au­to­mo­bi­lo­vý a le­tec­ký prů­my­sl, ale i vy­bra­né lé­kař­ské obo­ry. Tam všu­de na­lez­nou uplat­ně­ní ab­sol­ven­ti škol s tech­nic­kým za­mě­ře­ním, kte­ří bě­hem stu­dia roz­ví­je­li své zna­los­ti a do­ved­nos­ti v obo­ru 3D tis­ku. Na po­ptáv­ku z pra­cov­ní­ho trhu re­a­gu­jí už i vy­so­ké ško­ly v Čes­ku za­řa­zo­vá­ním od­bor­ných před­mě­tů, ale chys­tá se i spuš­tě­ní sa­mo­stat­né­ho obo­ru. Adi­tiv­ní tech­no­lo­gii na VŠB-Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě Os­t­ra­va le­tos ús­pěš­ně ukon­či­lo 25 stu­den­tů. Před­mět, kte­rý se za­bý­vá tvor­bou troj­roz­měr­ných ob­jek­tů z di­gi­tál­ních dat a ve kte­rém pře­va­žu­je 3D tisk pro prů­mys­lo­vé úče­ly, pro­šel no­vou akre­di­ta­ci a če­ká jej dal­ší roz­voj.

Tags: 3D tisk | Deterrence Dispensed | Tumblr | Zákaz | Zbraně

tumblr 3D tistena zbran-1936De­terren­ce Dispen­sed, sku­pi­na pro 3D tiš­tě­né zbra­ně, kte­rá by­la za­ká­za­ná na vět­ši­ně so­ci­ál­ních plat­fo­rem (Fa­ce­book, Twit­ter, You­Tu­be ne­bo Red­dit), se od čer­ven­ce pře­stě­ho­va­la na Tum­blr, webo­vou plat­for­mu pro mi­k­rob­lo­gy, ale na­ko­nec ji za­ká­za­li i ta­dy. De­ter­ren­ce Di­s­pen­se ob­ha­ju­je mož­nost po­u­ži­tí do­ma vy­ro­be­ných střel­ných zbra­ní. Je­jí za­kla­da­tel vy­stu­pu­je na so­ci­ál­ních sí­tích pod pře­zdív­kou Ivan­The­T­roll. Na Tum­blr vy­dá­va­la sku­pi­na člá­nek jed­nou tý­d­ně a sdí­le­la ak­tu­a­li­za­ce o stav­bě zbra­ní včet­ně plá­nů, kte­ré li­dé mo­h­li vy­u­žít ke 3D tis­ku vlast­ních zbra­ní do­ma. Před pár dny však byl je­jich účet zru­šen.

Tags: 3D soubory | 3D tisk | Customizer | MyMiniFactory | STL | Úpravy

MMF Gyroscope Customizer-1936On-line ko­mu­ni­ta My­Mi­ni­Fac­to­ry spus­ti­la Cus­to­mi­zer, ná­st­roj na při­způ­so­be­ní 3D sou­bo­rů po­d­le svého, kter­ý fun­gu­je v in­ter­ne­to­vém pro­hlí­že­či. Za­tím je v be­ta fá­zi tes­to­vá­ní. Uži­va­te­lé s jeho po­mo­cí mo­hou i bez CAD soft­wa­ru ne­bo nut­nos­ti za­pi­so­vá­ní kó­du přes jed­no­du­ché roz­hra­ní upra­vit své STL sou­bo­ry před tis­kem. Jed­not­li­vé sou­čás­ti mo­de­lu, kte­ré uži­va­tel kaž­dou zvlášť na­hra­je a do­pře­du na­de­fi­nu­je včet­ně je­jich stří­dá­ní, lze snad­no pro­hléd­nout, při­čemž Cus­to­mi­zer vy­tvo­ří pro­po­je­ní me­zi sa­mot­ný­mi STL sou­bo­ry, což us­nad­ňu­je tisk mo­de­lu z jed­no­ho sou­bo­ru. Po­d­le My­Mi­ni­Fac­to­ry to­to vše eli­mi­nu­je po­tře­bu mno­ha spo­jo­va­cích ope­ra­cí, tech­nic­ké umís­tě­ní a kódo­vá­ní.

Tags: Aditivní výroba | framework | Kosmos 3D | Kubotek | Kubotek3D | MCAD | Verze 2.0

Kubotek kosmos-world-1935Spo­leč­nost Ku­bo­tek3D, vý­vo­jář 3D MCAD soft­wa­ru, ak­tu­a­li­zo­va­la Ku­bo­tek Kos­mos 3D fra­me­work na ver­zi 2.0. Tento fra­me­work je sa­dou ví­ce­plat­form­ních C/C++ soft­wa­ro­vých kom­po­nent, jež umo­ž­ňu­jí pra­co­vat s kom­plex­ní­mi tech­nic­ký­mi mo­de­ly a da­ty ze všech nej­po­u­ží­va­něj­ších MCAD da­ta­bá­zí. Ver­ze 2.0 ny­ní na­bí­zí pod­po­ru dvě­ma sku­pi­nám vý­vo­já­řů zvlášť, a to těm, kte­ří jen po­tře­bu­jí na­číst přes­ná tech­nic­ká da­ta, a těm, kte­ří po­tře­bu­jí ta­ké edi­ta­ci a ge­o­me­t­rii. Vy­lep­še­ní na­jde­me u tvor­by pro­fi­lů ře­zů v prů­se­čí­ku me­zi mo­de­lem a řa­dou pa­ra­lel­ních po­vrchů, po­třeb­ných u adi­tiv­ní vý­ro­by.

Tags: Autodesk | BIM | Collaboration | Design | Projekty | Revit | Stavebnictví

Bim 360 Design Collaboration-1935Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce se tý­ka­jí spo­lu­prá­ce in­ter­ních tý­mů, sta­vu pro­jek­tu, pod­po­ry všech sou­bo­rů Re­vi­tu, au­to­ma­ti­zo­va­né­ho vy­tvá­ře­ní tý­mů, e-mai­lo­vých upo­zor­ně­ní u ba­líč­ků sdí­le­ných tý­mem ne­bo hy­per na­vi­ga­ce v mi­ni ma­pách. Do­po­sud byla mož­nost pro­hlí­žet si ne­bo pro­chá­zet na­hra­né či pu­b­li­ko­va­né mo­de­ly do ča­so­vé osy pro­jek­tu ome­ze­na pouze na spo­lu­pra­cu­jí­cí spo­leč­nos­ti. No­vě je pod­po­ře­na i spo­lu­prá­ce in­ter­ních tý­mů na pro­jek­tu, kte­ré mo­hou přes cloud pro­hlí­žet sdí­le­né mo­de­ly Re­vi­tu ve slož­ce Do­cu­ment Ma­na­ge­ment.

Tags: Aras | OpenPDM | PLM | Propojení | Prostep | Systémy

Prostep OpenPDM-1935Spo­leč­nost Aras, po­sky­to­va­tel plat­for­my Aras In­no­va­tor pro di­gi­tál­ní prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, ozná­mi­la do­stup­nost Pro­step Open­PDM pro přímé pro­po­je­ní se všemi nej­po­u­ží­va­něj­ší­mi PLM sys­témy na trhu a je­jich ná­stro­ji. Pro­step AG na­bí­zí ne­ut­rál­ní soft­wa­ro­vé ře­še­ní a kon­zul­ta­ce pro PLM, part­ne­rem Aras je od roku 2015. Pro­step Open­PDM ob­sa­hu­je stan­dard­ní, hned po vy­ba­le­ní po­u­ži­tel­né ko­nek­to­ry k sys­té­mům v řadě ob­las­tí jako Eno­via V6, Te­am­cen­ter, Wind­chill, Agile, Doors a dal­ších. Ty umožňují syn­chro­ni­za­ci dat mezi sys­témy růz­ných pro­dej­ců, včet­ně hlav­ních dat sou­čás­tí, struk­tu­ry se­stav, do­ku­men­tů a pra­cov­ních po­stu­pů.

Strana 3 z 619

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>