E LINKX
Google překladač: English Deutsch
SOLIDWORKS

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: ArchiCAD | Building Together | CEGRA | Digitální konference | Graphisoft

BuildingTogether-2026Jak in­for­mu­je web Cen­t­ra pro po­čí­ta­čo­vou pod­po­ru gra­fi­ky (Cegra), mají zá­jem­ci mož­nost se 8. a 9. čer­ven­ce při­po­jit k on-line kon­fe­ren­ci, která ukáže jak Gra­phi­soft mění způ­sob BIM spo­lu­prá­ce mezi ar­chi­tek­ty a in­že­ný­ry. Po­slech­nou si zde spe­ci­a­lis­ty z Gra­phi­sof­tu i od­bor­ní­ky z oboru, kteří budou mlu­vit o tom, jak sil­ným ná­stro­jem jsou po­čí­ta­čo­vé tech­no­lo­gie pro vy­tvá­ře­ní skvě­lé ar­chi­tek­tu­ry. Zjis­tě­te, proč si ar­chi­tek­ti, kteří na­vrh­li dru­hou nej­vyš­ší bu­do­vu na světě, vy­bra­li Ar­chi­cad. Bu­de­te-li chtít se do­stat na strán­ku s re­gis­tra­cí, bu­de­te se muset při­hlá­sit po­mo­cí svého Gra­phi­soft ID.

Tags: 3D měření | Creaform | Inspekce | Kontrola | MetraSCAN BLACK | MRO | Opravy | Údržba

metrascan3d-scanning-inside-plane-vxelements-software-2026Spo­leč­nost Cre­a­form ozná­mi­la 23. červ­na 2020 uve­de­ní nej­no­věj­ší verze se­sta­vy Me­traS­CAN 3D, což je mo­der­ní op­tic­ký CMM ske­ner vy­vi­nu­tý spe­ci­ál­ně pro me­t­ro­lo­gii – 3D mě­ře­ní a in­spek­ce – přímo ve vý­rob­ní hale. Jako nej­rych­lej­ší a nej­přes­něj­ší pře­nos­ný op­tic­ký CMM ske­ner, může být Me­traS­CAN Black bez pro­blé­mů in­te­gro­ván do ja­ké­ho­ko­li ří­ze­ní kva­li­ty, za­jiš­tě­ní kva­li­ty, kon­t­ro­ly, MRO (údrž­ba, opra­vy a ge­ne­rál­ní opra­vy) nebo pra­cov­ní­ho po­stu­pu zpět­né­ho in­že­nýr­ství s ob­slu­hou uži­va­te­li ja­ké­ko­li úrov­ně do­ved­nos­tí v ja­kém­ko­li typu pro­stře­dí.

Tags: AEC | COVID-19 | HTC | Nvidia | PNY | Spolupráce | Virtuální realita | Webináře

vr-webinar-2026Při­poj­te se k živě vy­sí­la­né­mu webi­ná­ři a po­dí­vej­te se, jak NVI­DIA Quadro RTX a HTC spo­ju­jí lidi pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (VR). Toto part­ner­ství umož­ňu­je pod­ni­kům, vlá­dám, in­sti­tu­cím a jed­not­liv­cům bez­peč­ně pře­kle­nout me­ze­ru v so­ci­ál­ním od­stu­pu během to­ho­to bouř­li­vé­ho a trans­for­mač­ní­ho ob­do­bí. Gra­fic­ké pro­ce­so­ry NVI­DIA Quadro RTX na­bí­ze­jí hard­wa­ro­vou plat­for­mu VR nej­vyš­ší úrov­ně.

Tags: 4D SERVICES | CAD/CAM | Centersoft | PLM | TopSolid

TopSolid Czech Team-2026 2Top­so­lid SAS, jeden ze svě­to­vých lídrů v CAD/CAM/PDM ře­še­ních pro ko­vo­vý a dře­vař­ský prů­my­sl, pro­vá­dí svou me­zi­ná­rod­ní růsto­vou stra­te­gii akvi­zi­cí dvou svých his­to­ric­kých dis­tri­bu­to­rů v Bel­gii a České re­pub­li­ce. V Bel­gii jde o spo­leč­nost 4D Ser­vi­ces, která je part­ne­rem Top­so­li­du více než 17 let, má po­zo­ru­hod­ný tým a uzná­va­né tech­nic­ké zna­los­ti. Ze 4D Ser­vi­ces se stal Top­so­lid Bel­gi­um. Cen­ter­soft je v síti 70 dis­tri­bu­to­rů 10 let a je je­di­ným pro­dej­cem soft­wa­ru Top­So­lid v České re­pub­li­ce. Cen­ter­soft spo­lu­pra­cu­je s mnoha prů­mys­lo­vý­mi spo­leč­nost­mi, které jsou ve svém oboru čin­nos­ti dobře hod­no­ce­ny.

Tags: Aktualizace | Data | Evropa | Geosystems | Hexagon | HxGN Content Program | USA

Hexagon Image Maps-2026Di­vi­ze Ge­o­sys­tems He­xa­go­nu ozná­mi­la 23. červ­na, že HxGN Con­tent Pro­gram, nej­vět­ší knihov­na vy­so­ce přes­ných le­tec­kých dat, ak­tu­a­li­zu­je v roce 2020 3 milióny čtve­reč­ních ki­lo­me­t­rů vy­so­ce přes­ných 4pásmo­vých or­tos­ním­ků, di­gi­tál­ních mo­de­lů po­vrchu (DSM) a ste­reo sním­ky na­příč Spo­je­ný­mi státy a Ev­ro­pou. V Se­ver­ní Ame­ri­ce bude ob­sa­ho­vý pro­gram HxGN ak­tu­a­li­zo­vat 2,5 miliónu čtve­reč­ních ki­lo­me­t­rů vzduš­ných dat, téměř tře­ti­nu kon­ti­nen­tál­ních Spo­je­ných států.

Tags: 2D/3D | Aktualizace | CAD | Market | nanoCAD | Nanosoft | Plus 20

nanoCAD-BoundingP-2026Do le­toš­ní­ho vy­dá­ní na­no­CAD Plus, ce­no­vě do­stup­né­ho 2D/3D CAD pro­gra­mu firmy Nanosoft, byly při­dá­ny de­sít­ky no­vých pří­ka­zů a funk­cí, pro ještě větší vý­kon­nost. Mezi za­jí­ma­vé nové funk­ce patří na­pří­klad Po­rov­ná­ní vý­kre­sů – pro od­stra­ně­ní vi­di­tel­ných roz­dí­lů mezi dvěma po­dob­ný­mi vý­kre­sy, Boun­ding Prism – pro oříz­nu­tí 3D mo­de­lů, aby bylo vidět je­jich útro­by, Sys­tem Va­ri­a­ble Mo­ni­tor – pro snad­něj­ší pře­hled, které pro­měn­né se mění, Ve­sta­vě­ný edi­tor skrip­tů – pro psaní a úpra­vy skrip­tů, které po­má­ha­jí au­to­ma­ti­zo­vat kres­le­ní a úpra­vy.

Tags: Dotace | ESPRIT | PIMPEL | POVEZ II | Školení | Úřad práce

Pimpel Academy-2026Spo­leč­nost Pim­pel, dis­tri­bu­tor CAM sys­té­mu ESPRIT, upo­zor­ňu­je na mož­nost vy­u­ži­tí do­ta­cí na ško­le­ní ESPRIT pro za­měst­nan­ce firem z pro­jek­tu Pod­po­ra od­bor­né­ho vzdě­lá­vá­ní za­měst­nan­ců II – POVEZ II. Tato fi­nanč­ní pod­po­ra je fir­mám po­sky­to­vá­na pro­střed­nic­tvím Úřadu práce České re­pub­li­ky. Hlav­ním cílem pro­jek­tu je po­mo­ci za­měst­na­va­te­lům v od­bor­ném vzdě­lá­vá­ní stá­va­jí­cích i nově při­jí­ma­ných za­měst­nan­ců, stej­ně jako oso­bám sa­mo­stat­ně vý­dě­leč­ně čin­ným (OSVČ) tak, aby mohli pruž­ně re­a­go­vat na mě­ní­cí se si­tu­a­ci a pod­mín­ky na trhu.

Tags: Absolute Tracker | ATS600 | Hexagon MI | Leica | Vzdělávání | Webinar

ATS600 Update Webinar-2026Webi­nář s ná­zvem „Ak­tu­a­li­za­ce Leica Ab­so­lu­te Trac­ker AT­S600 – nové vlast­nos­ti a funk­ce“ a tr­vá­ním 30 minut sou­vi­sí s ozná­me­ním nové verze sys­té­mo­vé­ho soft­wa­ru z 10. červ­na 2020, o které jsme psali. Bude se konat 25. červ­na od 9:00 a od 16:00 hodin. Leica Ab­so­lu­te Trac­ker AT­S600, ozna­čo­va­ný za prů­kop­nic­ký la­se­ro­vý trac­ker He­xa­go­nu s přímým ske­no­vá­ním, na­bí­zí bez­kon­takt­ní mě­ře­ní po­vrchu až do vzdá­le­nos­ti 60 metrů. Nově vy­da­ná ak­tu­a­li­za­ce sys­té­mo­vé­ho soft­wa­ru pro AT­S600 při­ná­ší uži­va­te­lům AT­S600 řadu vý­znam­ných no­vých funk­cí pro sys­témy již pro­vo­zo­va­né a nové.

Tags: Azure | Factory Insights | FactoryTalk | InnovationSuite | IoT | LiveWorx | Microsoft | PTC | Rockwell

PTC-factoryinsights-2026PTCRoc­kwell Au­to­mati­on před­sta­vi­ly Fac­to­ry In­si­ghts jako služ­bu, clou­do­vé ře­še­ní na klíč, díky kte­ré­mu mohou vý­rob­ci do­sáh­nout se svými ini­ci­a­ti­va­mi v ob­las­ti di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ne­bý­va­lých vý­sled­ků i rych­los­ti. Nová na­bíd­ka, před­sta­ve­ná během svě­to­vé­ho sum­mi­tu part­ne­rů spo­leč­nos­ti PTC v rámci akce Li­veWorx 2020 za­mě­ře­né na di­gi­tál­ní tran­s­for­ma­ci, zna­me­ná vý­znam­ný po­krok ve spo­lu­prá­ci mezi spo­leč­nost­mi Roc­kwell Au­to­mati­on, Micro­soft a PTC.

Tags: 3D tisk | FDM | Marketplace | Materiály | Polyuretan | TPU | Ultimaker

Lubrizol Ultimaker-2025 2Na Ul­ti­ma­ker Mar­ket­pla­ce byly uve­de­ny tři ter­mo­plas­tic­ké po­ly­u­re­ta­no­vé (TPU) ma­te­ri­á­ly Lubri­zol. Pro­střed­nic­tvím svých de­sí­tek part­ne­rů v ob­las­ti ma­te­ri­á­lů na­bí­zí Ul­ti­ma­ker řadu po­ly­mer­ních ma­te­ri­á­lů pro po­u­ži­tí ve svém port­fo­liu Fused De­po­si­ti­on Mo­de­ling (FDM) 3D tis­ko­vých ma­te­ri­á­lů. Uži­va­te­lé tis­ká­ren Ul­ti­ma­ker budou mít nyní pří­stup k ma­te­ri­á­lům Lubri­zol ES­TA­NE 3D TPU F94A-055 OR HH PL, ES­TA­NE 3DP TPU 98A a ES­TA­NE 3DP TPU F70D. Díky svým pa­t­řič­ným schop­nos­tem tyto tři ma­te­ri­á­ly sli­bu­jí uži­va­te­lům 3D tis­ká­ren Ul­ti­ma­ker zvlád­nout řadu pro­blé­mů.

Tags: CAE | e-learning | Hexagon MI | MSC | MSCOne | MSCOneSE

msc-one-2025 3MSC Soft­ware, sou­část di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon, roz­ší­řil svou na­bíd­ku po­kro­či­lých si­mu­la­cí tím, že svým zá­kaz­ní­kům po­sky­tu­je pří­stup k soft­wa­ru od tech­no­lo­gic­kých part­ne­rů pro­střed­nic­tvím své plat­for­my MSCO­ne. MSCO­ne or­ga­ni­zu­je fle­xi­bil­ní to­ke­no­vé li­cen­ce, které uži­va­te­lům po­sky­tu­jí pří­stup k veš­ke­ré­mu CAE soft­wa­ru, který po­tře­bu­jí během ži­vot­ní­ho cyklu vý­vo­je pro­duk­tů – od vý­zku­mu a vý­vo­je ma­te­ri­á­lů a in­že­nýr­ství po vir­tu­ál­ní vý­ro­bu a tes­to­vá­ní pro­duk­tů. To na­bí­zí ve­dou­cím kon­struk­ce schop­nost po­sky­to­vat oka­mži­tý pří­stup k si­mu­lač­ním ná­stro­jům, kdy a kde je soft­ware po­třeb­ný, a umožňuje or­ga­ni­za­cím ma­xi­ma­li­zo­vat ná­vrat­nost in­ves­tic bez ohle­du na je­jich CAE roz­po­čet.

Tags: CAD | CAE | CAM | Flow Science | FLOW-3D Cast | Kovy | Lití | v5.1

Flow3D Cast-2025Flow Science ozná­mi­la vý­znam­né vy­dá­ní svého si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru pro lití kovů, FLOW-3D CAST v5.1, mo­de­lo­va­cí plat­for­mu, která kom­bi­nu­je mi­mo­řád­nou přes­nost s uni­ver­zál­nos­tí, snad­nos­tí po­u­ži­tí a vy­so­ce vý­kon­ným cloud com­pu­tingem. FLOW-3D CAST v5.1 ob­sa­hu­je nové pro­ces­ní pra­cov­ní ob­las­ti pro lití mo­de­lu, vý­ro­bu pís­ko­vé­ho jádra, od­stře­di­vé a kon­ti­nu­ál­ní lití, jakož i model tuhnu­tí sli­ti­ny na bázi che­mie, který je scho­pen před­po­vě­dět pev­nost sou­čás­ti na konci pro­ce­su, roz­sáh­lou exo­ter­mic­ká da­ta­bá­zi a vy­lep­še­né vy­tvá­ře­ní in­ter­ak­tiv­ní ge­o­me­t­rie.

Tags: Advanced FDM | GrabCAD Print | Pracovní postupy | Stratasys | Workflow

AdvancedFDM-2025Pokud máte rádi Advan­ced FDM v Grab­CAD Prin­tu, za­mi­lu­je­te si jed­no­du­chou – přes­to ča­so­vě úspor­nou změnu – právě pro­ve­de­nou v pro­gra­mu Grab­CAD Print verze 1.43. V této verzi je Advan­ced FDM nyní au­to­ma­tic­ky sou­čás­tí Grab­CAD Prin­tu. Správ­ně, již ne­mu­sí­te ručně vy­bí­rat mož­nost „Po­vo­lit Advan­ced FDM“. Nyní jsou všech­ny funk­ce, které byly k dis­po­zi­ci pouze v Advan­ced FDM pro­jek­tech, do­stup­né pro tis­ko­vé pro­jek­ty. Zna­me­ná to, že volba Ena­ble Advan­ced FDM byla z na­bíd­ky Pre­fe­ren­ces od­stra­ně­na, stej­ně jako Akce na vy­tvo­ře­ní no­vé­ho pro­jek­tu Advan­ced FDM z le­vé­ho pa­ne­lu ná­stro­jů. Kromě toho jsou stále k dis­po­zi­ci všech­ny funk­ce vy­tvo­ře­né v pro­jek­tu Advan­ced FDM.

Strana 3 z 660

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>