Alvao
Lomax
Google překladač: English Deutsch
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: ACCC | CTC Global | Kontrola | VN rozvody | Vodiče

CTC Global-ACCC-InfoCore System-2012Další po­kro­kem v ob­las­ti tech­no­lo­gie ka­be­lů a vo­di­čů před­sta­vu­je sys­tém ACCC In­fo­Co­re od firmy CTC Glo­bal, který na­bí­zí rych­lé, spo­leh­li­vé a přes­né zjiš­tě­ní správ­nos­ti in­sta­la­ce ACCC vo­di­čů – hli­ní­ko­vých vo­di­čů s kom­po­zit­ním já­drem. Sys­tém ACCC In­fo­Co­re sni­žu­je ri­zi­ka vy­plý­va­jí­cí z ne­správ­né in­sta­la­ce ka­be­lo­vých sys­té­mů ze stra­ny pro­vo­zo­va­te­lů in­že­nýr­ských sítí, smluv­ních part­ne­rů i ka­be­lo­vých tech­ni­ků.

Tags: CAD | CrossManager | Cross­Cad/Ware | Data | Datakit | glTF | JSON | konverze | SDK | Výměna

gltf-logo-2012Fran­couz­ský vy­da­va­tel Da­ta­kit, spe­ci­a­lis­ta na ná­stro­je pro vý­mě­nu dat mezi CAD sys­témy, při­dá­vá do své na­bíd­ky zápis do for­má­tu sou­bo­rů glTF (Gra­phics Lib­ra­ry Transmis­si­on For­mat), který se po­u­ží­vá hlav­ně k zob­ra­zo­vá­ní 3D mo­de­lů na webu. Bez­plat­ný for­mát sou­bo­rů glTF (.gltf a .glb) je za­lo­že­ný na for­má­tu JSON a byl vy­tvo­řen pro usnad­ně­ní vý­mě­ny scén a mo­de­lů mezi růz­ný­mi 3D apli­ka­ce­mi. Po­pr­vé s ním při­šlo v roce 2012 prů­mys­lo­vé kon­sor­ci­um Khro­nos Group, jehož cílem je vy­tvá­řet agnos­tic­ká API s ve­řej­ný­mi spe­ci­fi­ka­ce­mi, které lze zdar­ma po­u­žít k „vy­tvá­ře­ní a spouš­tě­ní mul­ti­me­di­ál­ních apli­ka­cí na vel­kém počtu plat­fo­rem“.

Tags: 5osé | ModuleWorks | Obrábění | Spolupráce | Strojírenství | TopSolid

5ose obrabeni-TopSolidModuleWorks-2012Spo­leč­nos­ti Mo­du­leWorksTop­So­lid po­de­psa­ly part­ner­skou smlou­vu, která umožňuje Top­So­li­du po­u­ží­vat 5osé ob­rá­bě­cí kom­po­nen­ty Mo­du­leWorks pro zrych­le­ní vý­vo­je soft­wa­ru a zvý­še­ní vý­ko­nu a funkč­nos­ti svých 5osých ře­še­ní. Mo­du­leWorks 5osé kom­po­nen­ty in­te­gro­va­né do Top­So­lid ře­še­ní umožňují Top­So­li­du na­bí­zet celou škálu cyklů hru­bo­vá­ní a do­kon­čo­va­cích cyklů drah ná­stro­jů pro slo­ži­té fré­zo­va­cí apli­ka­ce, včet­ně vý­ko­no­vě op­ti­ma­li­zo­va­ných a plně au­to­ma­ti­zo­va­ných cyklů pro ví­ce­lis­té díly. Kom­po­nen­ty Mo­du­leWorks jsou na­vr­že­ny pro rych­lou a bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci, která po­má­há Top­So­li­du k urych­le­ní vý­vo­je a na­sa­ze­ní pro­duk­tu.

Tags: 2020 | Analýzy | Maple | Maplesoft | Matematika | Nové funkce | Vizualizace

maple-2020-2012Spo­leč­nost Ma­ple­soft ozná­mi­la 12. břez­na 2020 vý­znam­né nové vy­dá­ní svého pro­duk­tu Maple, vý­kon­né­ho a snad­no po­u­ži­tel­né­ho ma­te­ma­tic­ké­ho soft­wa­ru. Maple po­u­ží­va­jí ma­te­ma­ti­ci, pe­da­go­go­vé, stu­den­ti, in­že­ný­ři a vědci k ana­lý­ze, zkou­má­ní, vi­zu­a­li­za­ci a ře­še­ní ma­te­ma­tic­kých pro­blé­mů. Nová verze Maple 2020 na­bí­zí ob­rov­skou sbír­ku vy­lep­še­ní jak pro dlou­ho­do­bé zá­kaz­ní­ky, tak pro ty, kteří Maple po­u­ží­va­jí úplně po­pr­vé. Maple 2020 při­ná­ší vý­kon­něj­ší ma­te­ma­tic­ký en­gi­ne, nové a vy­lep­še­né ná­stro­je pro in­ter­ak­tiv­ní ře­še­ní pro­blé­mů, vývoj apli­ka­cí, učení stu­den­tů, vy­tvá­ře­ní do­ku­men­tů a pro­gra­mo­vá­ní.

Tags: Aktualizace | BIM | iCON site | Inženýrské stavby | Leica | Silnice | Software | Stavebnictví

Leica1-2012Leica Ge­o­sys­tems, sou­část He­xa­go­nu, ozná­mi­la novou verzi soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní Leica iCON site pro stav­bu sil­nic a in­že­nýr­ské stav­by. Nová verze bude vy­dá­na 15. dubna 2020 a za­hr­nu­je vý­znam­ná vy­lep­še­ní, nové funk­ce a po­si­lu­je ino­va­tiv­ní pra­cov­ní po­stu­py a gra­fi­ku. Port­fo­lio Leica iCON je na­vr­že­no pro efek­tiv­ní pro­po­je­ní růz­ných úkolů, stro­jů a týmů na sta­ve­niš­tích. V tomto port­fo­liu ře­še­ní na­bí­zí iCON site in­te­li­gent­ní a při­způ­so­be­ná ře­še­ní pro ur­čo­vá­ní po­lo­hy pro stav­bu sil­nic a in­že­nýr­ské stav­by. Ře­še­ní umožňuje in­te­gra­ci a ko­nek­ti­vi­tu z kan­ce­lá­ře, stro­je a te­ré­nu, zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu webu a za­jiš­ťu­je vy­so­kou pro­vo­zu­schop­nost na místě.

Tags: Faro | FARO CAM2 | Měření | Metrologie | Předplatné | Software

FARO CAM2-2011Spo­leč­nost FARO Tech­no­lo­gies ozná­mi­la 5. břez­na nej­no­věj­ší ite­ra­ci svého soft­wa­ru CAM2 2020. Vy­dá­ní ob­sa­hu­je řadu vy­lep­še­ní vý­ko­nu a uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, nové funk­ce a novou mož­nost před­plat­né­ho li­cen­ce. Uži­va­te­lé v této po­sled­ní ite­ra­ci me­t­ro­lo­gic­ké soft­wa­ro­vé plat­for­my nyní mohou do­sáh­nout větší kon­t­ro­ly nad celým vý­rob­ním pro­ce­sem při niž­ších vstup­ních ná­kla­dech. Nový model před­plat­né­ho umož­ňu­je uži­va­te­lům těžit z CAM2 při nižší po­čá­teč­ní in­ves­ti­cí. Na­bí­zí šká­lo­va­tel­nost pro­střed­nic­tvím fle­xi­bil­ní­ho li­cenč­ní­ho mo­de­lu a za­jiš­ťu­je uži­va­te­lům vždy pří­stup k nej­no­věj­ší a nej­ak­tu­ál­něj­ší verzi CAM2.

Tags: 2020.1 | AXYZ | CEGRA | PC Design | Twinmotion | Vizualizace

twinmotion-2020-1-2011Jak nás upo­zor­nil náš dlou­ho­le­tý do­da­va­tel za­jí­ma­vých člán­ků o soft­warech z ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, Libor Štolc, je od stře­dy 11. břez­na 2020 do­stup­ná nová verze pro­gra­mu Twin­mo­ti­on 2020.1. Je vy­ba­ve­na no­vý­mi funk­ce­mi, které po­má­ha­jí pro­mě­nit CAD a BIM mo­de­ly na ještě více pře­svěd­či­věj­ší vi­zu­a­li­za­ce a po­hl­cu­jí­cí zá­žit­ky pou­hý­mi ně­ko­li­ka klik­nu­tí­mi a po­sky­tu­jí nové mož­nos­ti pro pre­zen­ta­ci a re­vi­ze. Hned po spuš­tě­ní si všim­ne­te kva­lit­něj­ší­ho vzhle­du scén díky zcela pře­pra­co­va­né­mu sys­té­mu osvět­le­ní a stí­no­vá­ní, který je vy­ba­ven novou me­to­dou glo­bál­ní­ho osvět­le­ní SSGI (Scre­en-Space Glo­bal Illu­mi­nati­on) pro ne­pří­mé osvět­le­ní a lepší zá­klad­ní na­sta­ve­ní do­ko­na­le­ji od­po­ví­da­jí­cí fy­zic­kým svět­lům.

Tags: 3D tisk | Cloud | Fragaria | Karmen | Karmen Pill

KARMEN-4.1-2011Česká vý­vo­jář­ská firma Fra­ga­ria před­sta­vi­la 12. břez­na 2020 ře­še­ní Kar­men, které přidá běž­ným 3D tis­kár­nám novou úroveň „chyt­ros­ti“, pří­stup­nos­ti a po­ho­dl­nos­ti po­u­ží­vá­ní. Po­mo­cí Kar­men může uži­va­tel spra­vo­vat 3D tis­ko­vé úlohy od­kud­ko­li – spouš­tět je, po­za­sta­vo­vat, rušit nebo třeba sle­do­vat, jak vzni­ka­jí vrst­vu po vrst­vě. Je jedno, jest­li se ob­slu­ha tis­kár­ny na­chá­zí ve stej­né míst­nos­ti, v práci nebo třeba na druhé stra­ně světa. Vzdá­le­nou sprá­vu dosud vět­ši­na běž­ných 3D tis­ká­ren ne­ob­sa­hu­je, ob­slu­ha tak mu­se­la být do dneš­ní­ho dne fy­zic­ky pří­tom­na v místě tisku.

Tags: 2020 | CorelDRAW | CorelDRAW.app | Grafika | Graphics Suite | Mac | Windows

GoToWebinar-002-2011Od čtvrt­ka 12. břez­na 2020 je ke koupi nová verze ob­lí­be­né­ho gra­fic­ké­ho ba­líč­ku Co­rel­DRAW. Za dlou­há léta své exis­ten­ce na trhu zís­ka­l Corel vel­kou ko­mu­ni­tu uži­va­te­lů, kteří mohou vy­tvá­řet ilu­stra­ce, re­klam­­ní ta­bu­le, loga a mnoho dal­ší­ho v sys­té­mech Win­dows nebo Mac, ale i na cestách s apli­ka­cí Co­rel­DRAW.app. Velký důraz je v po­sled­ní době kla­den na mož­nost spo­lu­prá­ce s kli­en­ty a ko­le­gy, což za­jiš­ťu­je právě apli­ka­ce Co­rel­DRAW.app včet­ně shro­maž­ďo­vá­ní zpět­né vazby od jed­no­ho či více re­cen­zen­tů. Nová verze po­sky­tu­je díky pro­duk­tiv­ním ná­stro­jům pro všech­ny typy vý­stu­pů rych­le­ji vý­ji­meč­né vý­sled­ky.

Tags: 3D tisk | Hotel Energie | ITS | Semináře | Vzdělávání

ITS4-2011Pří­no­sy 3D tisku v prů­mys­lu jsou ne­u­vě­ři­tel­né, po­kud se k němu při­stu­pu­je správ­ně. Mno­zí ale na­ra­zi­li – po­ří­di­li tis­kár­nu s dobrou myš­len­kou, že své fir­mě ušet­ří spous­tu pe­něz a všech­no skon­či­lo zkla­má­ním – tech­no­lo­gie, kte­rou po­ří­di­li, vůbec ne­spl­ňu­je pod­mín­ky toho, na co ji chtě­li po­u­žít. Spo­leč­nost In­dustrial Tech­no­lo­gy Sys­tems (ITS) při­pra­vi­la se­mi­nář, na kte­rém se do­zví­te všech­no, co po­tře­bu­je­te, abys­te i vy ve vaší fir­mě bez­peč­ně za­ved­li tech­no­lo­gii 3D tisku. Do­zví­te se, jaké kroky je po­tře­ba udě­lat v pří­stu­pu kon­struk­ce a jaké soft­wa­ro­vé ná­stro­je po­tře­bu­je­te, abys­te své vý­rob­ky tisk­li tech­no­lo­gií 3D tisku.

Tags: Akvizice | Bentley Systems | Cloudové služby | GroupBC | Správa stavebních informací

Group BC v2 Screens-2011Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 11. břez­na 2020 akvi­zi­ci firmy GroupBC, před­ní­ho brit­ské­ho soft­wa­ro­vé­ho ino­vá­to­ra SaaS, lídra v ob­las­ti clou­do­vých slu­žeb pro sprá­vu sta­veb­ních in­for­ma­cí. Soft­wa­ro­vá ře­še­ní GroupBC a Bent­ley jsou již více než dva­cet let na­sa­zo­vá­na pro doplňkové účely kvůli zlep­še­ní sprá­vy in­for­ma­cí o pro­jek­tech a pro­střed­cích. Ozná­me­ná trans­ak­ce je vý­sled­kem ex­pan­ziv­ní­ho pro­gra­mu GroupBC a in­ves­tič­ní chuti Bent­ley k me­zi­ná­rod­ním růsto­vým pří­le­ži­tos­tem vy­plý­va­jí­cím z ná­rod­ních ini­ci­a­tiv Spo­je­né­ho krá­lov­ství pro velké in­ves­ti­ce do in­frastruk­tu­ry a di­gi­tál­ních dvoj­čat v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry.

Tags: Hardware | Interní | Logistika | MiR250 | Mobile Industrial Robots | Roboty

MiR250 V-lr-2011Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uvádí na trh no­vé­ho au­to­nomní­ho mo­bil­ní­ho ro­bo­ta Mi­R250, ino­va­tiv­ní model plný nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií se snad­nou a efek­tiv­ní na­vi­ga­cí v pro­stře­dích s vy­so­kou kon­cen­t­ra­cí osob. Uve­de­ním mo­de­lu Mi­R250 zís­ká­va­jí od­vět­ví prů­mys­lo­vé vý­ro­by, lo­gis­ti­ky a zdra­vot­nic­tví zcela nový ná­stroj pro op­ti­ma­li­za­ci vni­t­ro­pod­ni­ko­vé pře­pra­vy. Nový robot se do­ká­že po­hy­bo­vat rych­los­tí 7,2 km za ho­di­nu. Jeho kon­struk­ce je krat­ší a nižší a umožňuje pohyb v ome­ze­ném pro­sto­ru - pro­je­de na­pří­klad dveř­mi o šířce 80 cm.

Tags: Deep Learning | Nvidia | Scott Eaton | Umělá inteligence | Umělci | Webinar

nv scott eaton webinar-2011Při ak­tu­ál­ní si­tu­a­ci ší­ří­cí­ho se ko­ro­na­vi­ru a zá­sa­hů států do ko­ná­ní růz­ných akci bude asi lépe sedět v kan­ce­lá­ři nebo doma a za­po­jo­vat se do růz­ných in­ter­ne­to­vých se­mi­ná­řů. Jeden ta­ko­vý při­pra­vi­la spo­leč­nost Nvi­dia pod ná­zvem Ar­tists + AI: Fi­gu­res, Form and other Fan­tas­ti­cal Ex­pe­ri­ments in Deep Lear­ning, tedy Uměl­ci + umělá in­te­li­gen­ce: Po­sta­vy, formy a další fan­tas­tic­ké ex­pe­ri­men­ty v in­te­li­gent­ním učení.

Strana 3 z 645

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>