SolidWorks
CEGRA
Asseco - Presco 2
Google překladač: English Deutsch

Tags: 3D tisk | Desktop Metal | Nepřetržité vlákno

DM split1-2-1945Desktop Metal při­chá­zí s no­vin­kou, 3D tis­ko­vou plat­for­mou Fiber vy­u­ží­va­jí­cí ne­pře­tr­ži­té vlák­no pro kom­po­zit­ní ma­te­ri­á­ly. Stol­ní sys­tém pro 3D tisk je za­lo­žen na pro­ce­su, kte­ré­mu firma Desktop Metal říká micro au­to­ma­ted fibre repla­ce­ment (μAFP, au­to­ma­ti­zo­va­ná mikro vý­mě­na vlák­na) a jenž má údaj­ně schop­nost tisk­nout ne­pře­tr­ži­tě kom­po­zit­ní ma­te­ri­á­ly po­u­ží­va­né u AFP pro­ce­sů. Tis­kár­na se hodí pro vý­ro­bu men­ších sou­čás­tí pod 9 ki­lo­gra­mů, jež se dají vy­u­žít v pro­stře­dích s vy­so­ký­mi tep­lo­ta­mi. Plat­for­ma Fiber bude vna­bíd­ce ve dvou pro­ve­de­ních, HT a LT, a půjde ji vy­u­žít i v tis­ko­vých far­mách s šesti nebo de­se­ti stro­ji.

Tags: BIM | Bricscad | Software | Stavebnictví | Verze 20

grasshopper header 2-1945Soft­ware Brics­CAD BIM je určen pro na­vr­ho­vá­ní těles od kon­cep­tu po do­ku­men­ta­ci a vy­tvo­ře­ní BIM spřes­ným CAD, a to vše ve 3D pro­stře­dí. Rov­něž lze ná­sled­ně vy­u­žít ano­tač­ní ná­stro­je. Nová verze 20 na­bí­zí in­te­gra­ci IFC 4.0 a BCF, díky nimž může soft­ware ko­mu­ni­ko­vat s ja­kou­ko­liv jinou apli­ka­cí. Panel BCF je za­lo­žen na stan­dar­du Open BIM Colla­bo­rati­on For­mat, stan­dard IFC 4.0 umožňuje im­port a ex­port dat age­o­me­t­rie. V na­bíd­ce je dále mnoho no­vých pra­cov­ních po­stu­pů se schop­nost­mi au­to­ma­ti­za­ce jako pa­ra­me­t­ric­ký ge­ne­rá­tor scho­dů Bim­stair nebo ná­stroj Au­to­match pro au­to­ma­tic­ké ko­pí­ro­vá­ní se­stav a po­drob­nos­tí v rámci ce­lé­ho BIM.

Tags: 2020 | 3E Praha Engineering | Konference | Setkání | SolidWorks | Uživatelé

DSC08017-3e-setkani-2018Pod ná­zvem Se­tká­ní uži­va­te­lů So­lid­works 2020 chys­tá spo­leč­nost 3E Pra­ha En­gi­nee­ring se­tká­ní svých zá­kaz­ní­ků, které se usku­teč­ní ve dnech 12. – 13. lis­to­pa­du 2019 v ho­te­lu Tři vě­žič­ky ne­da­le­ko dál­nič­ní kři­žo­vat­ky D1 u Jih­la­vy. Účast­ní­ci bu­dou se­zná­me­ni s no­vin­ka­mi v 3D CAD pro­gra­mu So­lid­works 2020, s ob­lí­be­ný­mi ti­py a tri­ky ne­bo za­jí­ma­vý­mi hos­ty. V pro­gra­mu ne­chy­bí ani se­mi­ná­ře a ve­čer­ní pro­gram na kon­ci prv­ní­ho dne kon­fe­ren­ce. Pro ten jsou na­chys­tá­ny za­bí­jač­ko­vé hody, ochut­náv­ka pá­len­ky a bow­ling. Re­gis­tra­ce se­tká­ní bude pro­bí­hat 12. 11. 2019 od 8:30 do 9:30 hodin v kon­gre­so­vé bu­do­vě ho­te­lu Tři vě­žič­ky.

Tags: 3D tisk | Ben Ainslie | INEOS TEAM UK | Jachtařství | Renishaw

T5 testovaci lod lr-1945Spo­leč­nost Re­ni­shaw pod­po­ru­je le­gen­dár­ní­ho jach­ta­ře, sira Be­na Ain­slieye a je­ho Ineos Team UK v je­jich úsi­lí při­vézt Pohár Ame­ri­ky do­mů do Bri­tá­nie. Jako ofi­ci­ál­ní part­ner týmu při­spě­je Re­ni­shaw svými tech­nic­ký­mi zna­lost­mi v přes­ném mě­ře­ní a 3D tisku z kovu ke stav­bě pla­chet­ni­ce, se kte­rou bude Benův tým v roce 2021 usi­lo­vat o ví­těz­ství v jed­nom z nej­tra­dič­něj­ších spor­tov­ních zá­vo­dů. Pohár Ame­ri­ky je nej­star­ší me­zi­ná­rod­ní tro­fe­jí svě­to­vé­ho spor­tu. Bri­tá­nie ji do­sud nikdy ne­zís­ka­la. Po prv­ním ví­těz­ství lo­di s ná­zvem Ame­ri­ka v roce 1851 se sou­těž ote­vře­la pro jach­ty z ce­lé­ho světa, kte­ré se utká­va­jí o prá­vo vy­zvat ob­ha­ju­jí­cí­ho šam­pió­na.

Tags: 3D tisk | Hardware | Kovy | Laserdyne 430 DED | Prima Additive | Print Genius 250

Prima Additive Print Genius 250-1945Spo­leč­nost Prima Ad­di­ti­ve pře­sta­vi­la plat­for­mu Print Ge­nius 250 pro ta­ve­ní z práš­ko­vé­ho lo­že a Laserdyne 430 DED pro la­se­ro­vé na­va­řo­vá­ní práš­ko­vých ko­vů s no­vou, zdo­ko­na­le­nou na­ná­še­cí hla­vou. 3D port­fo­lio fir­my Pri­ma Ad­di­ti­ve tak ny­ní ob­ná­ší dva sys­té­my s ta­ve­ním z práš­ko­vé­ho lo­že a tři stro­je pro la­se­ro­vé na­va­řo­vá­ní. Tis­kár­na Print Ge­nius 250 je ur­če­na pro vý­ro­bu střed­ně vel­kých kom­po­nent a na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 262 × 262 × 350 mm s mož­nos­tí mo­ni­to­ro­vá­ní tis­ku a dvo­ji­tý 500W la­ser v jed­nom mó­du. Do­ká­že tisk­nout ne­re­zo­vou ocel, vy­so­ko­pev­nost­ní ocel, vy­so­ko­tep­lot­ní sli­ti­ny na bá­zi nik­lu, ti­tan, ko­balt-chrom a hli­ník.

Tags: 2019–2025 | 3D CAD | Analýzy | Grand View Research | Trh

us-3d-cad-software-market-1945Podle ana­lýz zprá­vy 3D CAD Soft­ware Mar­ket Size, Share & Trends Ana­­ly­­sis Re­port by Deploy­ment, by Ap­pli­cati­on and Seg­ment Fo­re­casts, 2019 – 2025 společnosti Grand View Research by měl do roku 2025 do­sáh­nout trh s 3D CAD soft­warem 13,04 mi­li­ard do­la­rů a stou­p­­nout o 6,2 % u slo­že­né roční míry růstu. CAD se na­dá­le upe­v­ňu­je v růz­ných prů­mys­lo­vých obo­rech jako zdra­vot­ní péče (zde se čeká růst o 8 %), sta­veb­nic­tví, vý­ro­ba a au­to­mo­bi­ly, kde soft­ware vy­tvá­ří troj­roz­měr­né mo­de­ly sou­čás­tí nebo ce­lých sys­té­mů pro­duk­tu. Díky tomu se sni­žu­je ri­zi­ko vý­ro­by vad­ných sou­čás­tí i ná­kla­dy.

Tags: DJI | Droby | DronEdge | eBee | ELIOS2 | Konference | UAVA | WingtraOne

DronEdge2019-1945Již pátý roč­ník kon­fe­ren­ce Ali­an­ce pro bez­pi­lot­ní le­tec­ký prů­my­sl – Dro­nE­d­ge 2019, která kromě vý­rob­ců, pro­vo­zo­va­te­lů dronů sdru­žu­je rov­něž uni­ver­zi­ty, vý­zkum­né ústa­vy a další in­sti­tu­ce či firmy, se koná 6. lis­to­pa­du v Plzni. Pro­gram na­bíd­ne čtyři té­ma­tic­ké bloky. První se­zná­mí s ak­tu­ál­ním sta­vem a plány v ev­rop­ské a tu­zem­ské le­gisla­ti­vě spo­je­né s bez­pi­lot­ní­mi le­ta­dly. Druhý se za­mě­ří na tech­nic­ké a apli­kač­ní no­vin­ky, které mají vý­znam­ný dopad na bez­pi­lot­ní le­tec­ký prů­my­sl. Třetí blok bude vě­no­ván re­ál­né­mu apli­kač­ní­mu vy­u­ži­tí dronů. Čtvr­tý, který bude pro­bí­hat sou­běž­ně (ča­so­vě) s tře­tím blo­kem, bude za­mě­řen na tech­no­lo­gie.

Tags: 3D tisk | DSM | Materiály | Novamid AM1030 FR | Samozhášecí

DSM UL-certified flame retardant-1945Sa­moz­há­še­cí po­ly­a­mi­do­vý (PA6/66) ma­te­ri­ál pro 3D tisk s ná­zvem No­va­mid AM1030 FR firmy DSM Engineering Plastics má cer­ti­fi­ka­ci UL (po­mo­cí pro­gra­mu Blue Card s tis­kem sou­čás­ti na Ul­ti­ma­keru S5) a je určen pro po­u­ži­tí na ote­vře­ných 3D tis­ko­vých plat­for­mách s vý­tlač­ní­ky. Ma­te­ri­ál vy­vi­nu­tý z tech­no­lo­gie No­va­mid, která byla vy­vi­nu­ta v DSM jako spe­ci­ál­ní řada pro ja­pon­ské zá­kaz­ní­ky, má hod­no­tu V0 (ho­ře­ní se za­sta­ví do 10 sekund) u ver­ti­kál­ních vzor­ků 1,6 a 3,2 mm a V2 (ho­ře­ní se za­sta­ví do 30 sekund) u ver­ti­kál­ních vzor­ků 0,85 mm.

Tags: CAD | Data | Hexagon | prohlížeče | Verze 2020.1 | WorkXplore

hexagon-viewer-Page4b-1945CAD pro­hlí­žeč Wor­kx­plo­re pů­vod­ně vzni­kl pro im­port a ana­lý­zu sou­bo­rů všech typů a ve­li­kos­tí při vy­so­ké rych­los­ti. Do­ve­de ex­por­to­vat ote­vře­ná i za­vře­ná tě­le­sa, sí­ťo­vé mo­de­ly i sítě (ty také im­por­to­vat). Mezi no­vin­ka­mi verze Wor­kx­plo­re 2020.1 na­jde­me schop­nost im­por­tu a ex­por­tu for­má­tu IGP pro He­xa­gon I++ Si­mu­la­to­ru, který je ur­če­ný pro si­mu­la­ci po­hy­bů těles. Dal­ší­mi pře­kla­da­či čteč­ky jsou Solid Edge 2D Im­por­ter nebo IGES Rea­der Transla­tor (se dvěma mož­nost­mi vý­bě­ru im­por­tu), do roz­hra­ní Solid Edge při­by­la schop­nost číst vý­kre­sy.

Tags: Aktualizace | Digital | Siemens | Simcenter | Spalování | STAR-CCM+

Star-CCM EngineCombusionSimulation-1944Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wa­re ozná­mi­la vy­dá­ní nej­no­věj­ší ver­ze soft­wa­ru Sim­cen­ter STAR-CCM+, kte­rá na­bí­zí nové fy­zi­kál­ní mo­de­ly s vyš­ší re­a­li­tou a věr­nos­tí si­mu­la­cí, ale pře­de­vším vel­mi oče­ká­va­nou možnost modelování spa­lo­vá­ní motoru a ta­ké no­vé ná­stro­je. No­vá schopnost mo­de­lo­vá­ní spa­lo­vá­ní do­vo­lu­je snad­no a rych­­le po­sou­dit vý­kon mo­to­rů s pří­mým vstři­ko­vá­ním a au­to­ma­tic­ky spus­tit otáč­ky mo­to­ru a sle­do­vat zrych­le­ní, aby se daly vy­tvo­řit di­gi­tál­ní ma­py vý­ko­nu. Všech­ny prak­tic­ké pro­b­lé­my s prů­to­kem za­hr­nu­jí in­ter­ak­ci me­zi ka­pa­li­na­mi a pev­ný­mi lát­ka­mi.

Tags: Autodesk | BIM 360 | Civil 3D | Cloud | Projekty | Spolupráce | Stavebnictví

Autodesk BIM 360 Collaboration for Civil 3D-1944Spo­leč­nost Au­to­de­sk ozná­mi­la roz­ší­ře­ní soft­wa­ru Au­to­de­sk BIM 360 De­sign o Au­to­de­sk Civil 3D. Dí­ky to­mu se na­bí­zí jed­not­né, clou­do­vé a kom­plex­ní ře­še­ní pro spo­lu­prá­ci tý­mů na cel­ko­vých pro­jek­tech s ho­ri­zon­tál­ní­mi i ver­ti­kál­ní­mi struk­tu­ra­mi. Před­pla­ti­te­lé BIM 360 De­sign a Ci­vil 3D tedy mo­hou spo­lu­pra­co­vat s pro­jek­to­vý­mi part­ne­ry kdy­ko­liv a od­kud­ko­liv. Me­zi dal­ší klí­čo­vé prvky patří pro­po­je­ní dat bě­hem ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu pro­jek­tu, zob­ra­ze­ní změn v pro­jek­tu a do­pa­du no­vých in­for­ma­cí na prá­ci nebo cen­t­ra­li­zo­va­ná sprá­va dat a kaž­do­den­ních ak­ti­vit. 

Tags: Dotykové sondy | Hardware | Hexagon | Měření | RWP20.50-G-UTP | Ultrazvuk

HexagonMIMediaReleaseRWP2050GUTP-1944Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon na­bí­zí no­vé ul­tra­zvu­ko­vé ře­še­ní pro sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je k mě­ře­ní tloušť­ky stěn vět­ších sou­čás­tí. Do­ty­ko­vá son­da RWP20.50-G-UTP pro tu­to au­to­ma­tic­ké mě­ře­ní vy­u­ží­vá ul­tra­zvuk, přes­ně­ji frek­venč­ní roz­sah ra­di­o­vých vln v hod­no­tě 2,4 GHz. Son­du RWP20.50-G-UTP lze pře­dě­lat na roz­mě­ro­vou ne­bo tep­lot­ní son­du pros­tou změ­nou jed­no­tek mě­ře­ní. Na roz­díl od ji­ných ul­tra­zvu­ko­vých sond tato ne­vy­ža­du­je ka­pa­li­no­vou vaz­bu, což zjed­no­du­šu­je ope­ra­ce a udr­žu­je sou­čás­ti čist­ší.

Tags: Bluebeam | CAD | eXtreme | Nemetschek Group | Rendering | Revu 2019 | Standard | Vykreslování

bluebeam reve-1944Nej­no­věj­ší verze Revu 2019 spo­leč­nos­ti Blu­e­be­am, jež je sou­čás­tí Ne­met­s­chek Group, umo­ž­ňu­je hlad­ší a rych­lej­ší při­bli­žo­vá­ní a od­da­lo­vá­ní, a to díky no­vé­mu hard­wa­ro­vě zrych­le­né­mu vy­kres­lo­va­cí­mu en­gi­nu. Stej­ně tak rych­lej­ší je ob­no­ve­ní ne­bo do­ba na­hrá­vá­ní, a to vše bez ohle­du na ve­li­kost na­sta­ve­ní pro­jek­to­vé­ho do­ku­men­tu. Dá­le Re­vu 2019 na­bí­zí funk­ce pro ode­bra­ná množ­ství a od­ha­dy ná­kla­dů, au­to­ma­tic­kou vý­zvu k na­sta­ve­ní mě­řít­ka nebo mož­nost na­sta­ve­ní ne­zá­vis­lých jed­no­tek pro rů­z­né typy mě­ře­ní.

Strana 3 z 628

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>