E LINKX
Google překladač: English Deutsch
SOLIDWORKS
Siemens

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 3D Art challenge | Hum3D | Soutěž | Space Rover | Vítězové

Hum3D-Space Walk blog-2025Sou­těž o níž jsme naše čte­ná­ře in­for­mo­va­li, a která pro­bí­ha­la v době ce­lo­svě­to­vé­ho ší­ře­ní viru Covid-19, skon­či­la 3. červ­na 2020. Po­řa­da­tel Hum3D již vy­hlá­sil její vý­sled­ky. První cenu za práci na­zva­nou Space Walk zís­kal Pa­tryk Ur­ba­ni­ak a hned si k ní při­bral také zvlášt­ní cenu od týmu Chaos za „Nej­lep­ší ren­der, který byl vy­tvo­řen po­mo­cí V-ray“. Při své práci po­u­žil 3ds Max, V-Ray, Pho­to­shop a After Ef­fects. Druhé místo za práci The Har­vest zís­kal David Ague­ro a i ten k ní při­bral spe­ci­ál­ní cenu – od týmu Li­gh­twa­ve – za „Nej­lep­ší práci, která byla pro­ve­de­na po­mo­cí Li­gh­twa­ve 3d“. Při práci vy­u­žil soft­wa­ry Li­gh­twa­ve 3d, Sub­stan­ce pa­in­ter a Af­fi­ni­ty photo.

Tags: Cogineer | Eplan | eView | HPS | Pro Panel Copper | Rozvaděče

Eplan-ep1910443-2025Au­to­ma­ti­za­ce šetří čas vý­rob­cům roz­vadě­čů (a to i při ku­so­vé vý­ro­bě roz­vadě­čů), kteří au­to­ma­ti­zu­jí své pro­ce­sy, a tím nejen zkra­cu­jí dobu po­třeb­nou pro návrh roz­vadě­čů, ale i zlep­šu­jí kva­li­tu pro­jek­tů. Zjed­no­du­šu­jí se tím i další doplňující pro­ce­sy, jako je na­pří­klad tvor­ba do­ku­men­ta­ce. Ale kolik času se sku­teč­ně v celém pro­ce­su ušet­ří? Spo­leč­nost Han­se­a­tic Power So­lu­ti­ons (HPS) v ně­ko­li­ka kro­cích zau­to­ma­ti­zo­va­la kon­stru­o­vá­ní svých roz­vadě­čů a za­čle­ni­la do to­ho­to po­stu­pu soft­ware EPLAN Co­gi­neer. Pro vy­hod­no­ce­ní a sle­do­vá­ní sku­teč­né úspo­ry času po­u­ží­vá srov­ná­vá­ní „před“ a „po“ im­ple­men­ta­ci sys­té­mu EPLAN Co­gi­neer.

Tags: Fotoaparáty | Olympus | OM-D | Pen | Školení | Vzdělávání

POlympus-2025o nu­ce­né pauze za­vi­ně­né opat­ře­ní­mi proti ší­ře­ní Covid-19 spo­leč­nost Olym­pus opět spouš­tí ob­lí­be­ná pro­duk­to­vá ško­le­ní za­mě­ře­ná zvlášť na fo­to­a­pa­rá­ty PEN a OM-D ve svém praž­ském sídle. Pokud se tedy chce­te na­u­čit svůj fo­to­a­pa­rát do­ko­na­le ovlá­dat, ne­vá­hej­te se při­hlá­sit. Pro členy klubu Můj Olym­pus jsou ško­le­ní zcela zdar­ma. Přes­to­že fo­to­a­pa­rá­ty Olym­pus patří k ab­so­lut­ní svě­to­vé špič­ce a udá­va­jí trend ve své oboru, v Olym­pu­su si uvě­do­mu­jí, že ani ten nej­lep­ší fo­to­a­pa­rát není zá­ru­kou toho, že je­jich ma­ji­tel bude au­to­ma­tic­ky skvě­lým fo­to­gra­fem. K tomu je za­po­tře­bí na­u­čit se foto tech­ni­ku dobře ovlá­dat a mít ale­spoň zá­klad­ní fo­to­gra­fic­ké zna­los­ti.

Tags: Hardware | Inteligentní | OnRobot | Plug-and-Play | Screwdriver | Šroubovák

OR Screwdriver 110-2025Spo­leč­nost OnRo­bot před­sta­vi­la svůj in­te­li­gent­ní Screw­dri­ver ur­če­ný k rych­lé, snad­né a fle­xi­bil­ní au­to­ma­ti­za­ci celé řady mon­táž­ních po­stu­pů. Za­ří­ze­ní je při­pra­ve­no k po­u­ži­tí hned po vy­ba­le­ní. Je to ví­ta­né ře­še­ní pro všech­ny vý­rob­ce, kteří po­tře­bu­jí au­to­ma­ti­zo­vat opa­ku­jí­cí se, ne­er­­go­no­mic­ké a často ne­kon­zis­tent­ní ruční šrou­bo­va­cí pro­ce­sy, a zá­ro­veň ne­mo­hou in­te­gro­vat a pro­gra­mo­vat ty­pic­ké sys­témy po­stup­né­ho šrou­bo­vá­ní. Pro­gra­mo­vá­ní jed­not­ky OnRo­bot Screw­dri­ver zvlád­ne každý, pro­to­že stačí na uži­va­tel­ském roz­hra­ní, které je sou­čás­tí mo­du­lu Teach Pen­dant ří­di­cí­ho ro­bo­tu, zadat pří­sluš­nou délku šrou­bu a hod­­no­tu uta­ho­va­cí­ho mo­men­tu.

Tags: 3D tisk | Desktop Metal | Kovový tisk | MCAE Systems | Studio System+ | Vzdělávání | Webináře

MCAE Desktop Metal-2025Pro všech­ny, kteří hle­da­jí ře­še­ní pro rych­lé pro­to­ty­po­vá­ní z kovů, chtě­li by vy­u­žít ko­vo­vý 3D tisk, ale ne­vě­dí, kde začít, po­řá­dá spo­leč­nost MCAE Sys­tems bez­plat­ný webi­nář, kde před­sta­ví 3D tis­kár­nu Stu­dio Sys­tem+ od spo­leč­nos­ti Desktop Metal. Sami uvi­dí­te, jak ši­ro­ké je spek­trum je­jí­ho vy­u­ži­tí, od funkč­ní­ho pro­to­ty­po­vá­ní přes mon­táž­ní pří­prav­ky a vý­rob­ní ná­stro­je až po níz­ko­ob­je­mo­vou pro­duk­ci. 3D tis­kár­na Stu­dio Sys­tem+ je bez­peč­né, snad­no ovla­da­tel­né za­ří­ze­ní pro 3D tisk z kovů, které umožňuje rych­lou vý­ro­bu ko­vo­vých dílů bez po­tře­by spe­ci­ál­ní­ho pro­stře­dí či vy­ba­ve­ní.

Tags: 3D skenování | Allplan | Allplan 2020 | Mračno bodů | Plug-in | Scalypso | Stavebnictví

Allplan Point Cloud-2025Aby bylo možné zpřístup­nit způ­sob práce s mra­kem bodů jed­no­du­chou a prak­tic­kou for­mou ši­ro­ké­mu okru­hu uži­va­te­lů, roz­hod­la se spo­leč­nost All­plan pro part­ner­skou spo­lu­prá­ci s fir­mou Sca­ly­p­so, spe­ci­a­li­zo­va­nou na la­se­ro­vé ske­no­vá­ní. V rámci této spo­lu­prá­ce byl vy­vi­nut zá­suv­ný modul, který je do­stup­ný v ak­tu­ál­ní verzi soft­wa­ru All­plan 2020. Sta­no­ve­ní roz­sa­hu prací s po­mo­cí la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní je ča­so­vě mno­hem úspor­něj­ší a pre­ciz­něj­ší. Vý­sled­kem jsou husté mraky bodů, která mnoh­dy za­hr­nu­jí mi­li­o­ny jed­not­li­vých bodů. V ta­ko­vém množ­ství dat je ob­tí­že­né za­cho­vat si pře­hled a od­li­šo­vat re­le­vant­ní in­for­ma­ce od těch ne­vý­znam­ných.

Tags: AUTOCONVERTER | BIM | Projektování | Scia | Statika | Stavebnictví

SCIA AC-2025SCIA in­for­mo­va­la o uve­de­ní no­vé­ho pro­duk­tu SCIA Au­to­Con­ver­ter na trh. Jedná se o uni­kát­ní a re­vo­luč­ní apli­ka­ci, které roz­ši­řu­je stá­va­jí­cí port­fo­lio firmy SCIA a která mění způ­sob práce sta­ti­ka v rámci BIM pro­ce­su. Ve SCIA, spolu s part­ne­ry ze sku­pi­ny Ne­met­s­chek, vědí, že spo­lu­prá­ce mezi díl­čí­mi pro­fe­se­mi včet­ně ar­chi­tek­tů, kres­li­čů, sta­ti­ků a dal­­ších je zá­kla­dem pro vy­tvo­ře­ní bez­peč­né­ho, eko­no­mic­ké­ho a eko­­lo­gic­ké­ho pro­jek­tu. Proto se stále za­bý­va­jí hle­dá­ním no­vých mož­nos­tí pro zlep­še­ní pra­cov­ní­ho po­stu­pu tak, aby se BIM stal při­ja­tel­nou a efek­tiv­ní ces­tou pro všech­ny za­in­te­re­so­va­né stra­ny, včet­ně sta­ti­ků.

Tags: API | CROSSWALK | CSI | Informace | Stavebnictví

crosswalk-image-2025Architekti, inženýři, dodavatelé a vlastníci nyní mají nástroj digitální produktivity a přesnosti, který přináší vyšší úroveň efektivity do každé fáze životního cyklu projektu a budovy. Construction Specifications Institute (CSI), národní sdružení zaměřené na zlepšení komunikace stavebních informací, představil Crosswalk. Crosswalk rozšiřuje proces návrhu a konstrukce tím, že umožňuje platformám stavebních technologií propojit se pomocí aplikačního programovacího rozhraní (API). Toto API rozhraní se připojuje k verzím klasifikací a standardů stavebních informací CSI MasterFormat, Uniformat a OmniClass, které jsou k dispozici po celé desetiletí.

Tags: 2021 | BIM | CGS Labs | Civil Solutions | Software | Stavebnictví

CGS Labs-2025CGS Labs, slovinský vý­vo­jo­vý part­ner firem Au­to­de­sk a Bric­sys ozná­mil nové hlav­ní vy­dá­ní svých soft­wa­ro­vých BIM ře­še­ní pro návrh sta­veb­ní in­frastruk­tu­ry. CGS Labs Civil So­lu­ti­ons je sbír­ka spe­ci­a­li­zo­va­ných apli­ka­cí pro návrh sil­nic (Pla­te­ia, Au­to­path, Au­to­sign), návrh že­lez­nic (Fer­ro­via), říční in­že­nýr­ství (Aqua­ter­ra) a návrh elek­tric­ké­ho ve­de­ní (Elect­ra). Vy­dá­ní 2021 při­ná­ší spou­s­tu no­vých funk­cí a vý­raz­ně zlep­šu­je ně­kte­ré ze stá­va­jí­cích. V rámci soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro návrh sil­nic před­sta­vu­je CGS Labs nový pro­dukt „Au­to­sign Ul­ti­ma­te“, soft­ware při­pra­ve­ný pro BIM k vy­tvá­ře­ní a sprá­vě do­prav­ních zna­ček a sil­nič­ní­ho zna­če­ní v pro­gra­mech Civil 3D, Au­to­CAD nebo Brics­CAD.

Tags: COVID-19 | CPAP | Dýchací přístroje | Manufacturing | Panasonic

Panasonic covid-2025Tým z car­di­ffské­ho zá­vo­du spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic Ma­nu­factu­ring vy­ro­bil 80 pro­to­ty­pů dý­cha­cích pří­stro­jů, které po­má­ha­jí hospi­ta­li­zo­va­ným pa­ci­en­tům tr­pí­cím one­moc­ně­ním COVID-19. Nou­zo­vý dý­cha­cí pří­stroj typu CPAP (s kon­ti­nu­ál­ním pře­tla­kem v dý­cha­cích cestách) spo­leč­ně na­vrh­li lékař Rhys Tho­mas z ne­moc­ni­ce Glan­gwi­li v Car­marthe­nu a Mau­ri­ce Clar­ke ze spo­leč­nos­ti CR Clar­ke & Co. Za­měst­nan­ci vý­rob­ní­ho zá­vo­du Pa­na­so­nic pak pra­co­va­li s ma­xi­mál­ním na­sa­ze­ním, aby vy­ho­vě­li žá­dosti velšské vlády a za­jis­ti­li vý­ro­bu pro­to­ty­pů nut­ných ke schvá­le­ní re­gu­lač­ním úřa­dem a ke kli­nic­kým zkouškám.

Tags: AP24E2 | CrossMnager | Cross­Cad/Ware SDK | Data | Datakit | ISO | konverze | Standardy | STEP

CrossCad-WareDa­ta­kit se ak­tiv­ně po­dí­lel na vý­vo­ji STEP AP242, edi­ti­on 2, a již je při­pra­ven na­bíd­nout čtení a zápis dat STEP AP242E2 po­mo­cí svých ná­stro­jů pro vý­mě­nu CAD dat. Druhá edice STEP AP242 (AP242E2) byla vy­dá­na Me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­cí pro nor­ma­li­za­ci ISO (ISO 10303-242: 2020) na konci dubna 2020 a při­nes­la celou dávku no­vi­nek. Ak­tiv­ní účast Da­ta­ki­tu se týká práce ve vý­bo­ru pro nor­ma­li­za­ci (AFNOR, ISO TC184 SC4), v pra­cov­ních sku­pi­nách, na pro­to­ty­pech a pi­lot­ních pro­jek­tech (v rámci sku­pi­ny LOTAR), im­ple­men­tač­ním fóru (rámec MBx-IF: CAX-IF, EWIS-IF , PDM-IF)… což mu umož­ňu­je, aby držel krok s vý­vo­jem for­má­tu, nor­mou i její im­ple­men­ta­cí.

Tags: BASF | Fast Radius | Golf Cobra | HP 3D | HP Inc | Oechsler | Professional Services

HP Metal Jet Factory-2024Spo­leč­nost HP vy­da­la ně­ko­lik ozná­me­ní po­tvr­zu­jí­cích po­kra­ču­jí­cí vývoj v ob­las­ti 3D tisku a di­gi­tál­ní vý­ro­by, což umocňuje po­sta­ve­ní HP v tom­to oboru. HP po­má­há roz­ši­řo­vat trh v jeho stá­va­jí­cí po­do­bě a na­bí­zí zá­kaz­ní­kům nové způ­so­by po­u­ži­tí. Vývoj 3D tisku na­bí­rá na dy­na­mi­ce díky no­vé­mu PP ma­te­ri­á­lu pro kon­co­vé díly, roz­ší­ře­né ali­an­ci se spo­leč­nos­tí BASF, part­ner­ství v ob­las­ti di­gi­tál­ní vý­ro­by se spo­leč­nos­tí Oech­sler a rov­něž díky novým zá­jem­cům o tis­kár­ny Metal Jet. Ve snaze na­bíd­nout nové pří­le­ži­tos­ti na trhu spo­lu­pra­cu­je HP rov­něž se spo­leč­nost­mi Extol, GKN Pow­der Me­tallur­gy/Fo­re­cast 3D, Hen­kel a Pro­to­tal.

Tags: 3D Systems | Aditivní | Konference | Přednášky | Služby | Subtraktivní | Virtuální | Výroba

3DSystems-20243D Sys­tems po­řá­dá ve stře­du 8 čer­ven­ce 2020 vir­tu­ál­ní akci, na které bu­de­te mít mož­nost ob­je­vit, jak in­te­gro­va­né vý­rob­ní toky mohou urych­lit vaše ob­chod­ní vý­sled­ky. On-line před­náš­ky za­čí­na­jí v 16.00 hodin a končí až ho­di­nu po půl­no­ci ná­sle­du­jí­cí­ho dne. Pokud byste však ne­mě­li čas, mů­že­te si pre­zen­ta­ce pře­hrán na vy­žá­dá­ní ná­sle­du­jí­cích 30 dnů. Pod­ni­ky se v sou­čas­nos­ti za­mě­řu­jí na sni­žo­vá­ní ri­zi­ka, ře­še­ní zá­vis­los­tí v do­da­va­tel­ském ře­těz­ci, ze­fek­tiv­ně­ní dis­tri­buce od do­da­va­te­lů a za­me­ze­ní pře­ru­še­ní pří­stu­pu k do­dáv­kám.

Strana 4 z 660

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>