SolidWorks
Google překladač: English Deutsch

Tags: 1640 | 1654 | Canon | Colorado | FESPA 2019 | FLX finish | Tiskárny | UVgel | Velkoformáty | Zákazníci

Colorado 1650-1948Canon již in­sta­lo­val zá­kaz­ní­kům po celém světě více než tisíc vel­ko­for­má­to­vých roll-to-roll tis­ká­ren řady Co­lo­ra­do s tech­no­lo­gií UVgel. Od zá­ří le­toš­ní­ho roku již do­sáh­lo toto množ­ství in­sta­lo­va­ných tis­ká­ren Co­­lo­ra­­do 1640 a 1650 cel­ko­vých mě­síč­ních ob­je­mů tisku přes mi­li­on metrů čtve­reč­ních. Ti­sí­cov­ka podle Ca­no­nu ur­či­tě není ko­neč­ným čís­lem, pro­to­že ob­li­ba vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren Co­lo­ra­do rych­le roste a nad oče­ká­vá­ní vy­so­ké jsou i ob­je­my tisku, které každý jed­not­li­vý stroj zvlá­dá pro­du­ko­vat. Podle údajů spo­leč­nos­ti Canon vy­tisk­ne téměř pě­ti­na zá­kaz­ní­ků, kteří si po­ří­di­li Co­lo­ra­do 1640 nebo 1650, ročně do­kon­­ce přes 25 000 čtve­reč­ních metrů.

Tags: Au­to­de­sk Uni­ver­si­ty 2019 | HP Inc. | HP ZCen­t­ral | Las Vegas | Remote Boost | Single-source

HP ZCentral-1948Spo­leč­nost HP Inc. na kon­fe­ren­ci Au­to­de­sk Uni­ver­si­ty 2019 v Las Vegas před­sta­vi­la ře­še­ní HP ZCen­t­ral, po­há­ně­jí­cí novou ge­ne­ra­ci vý­po­čet­ní tech­ni­ky s his­to­ric­ky první sin­gle-sour­ce pra­cov­ní sta­ni­cí na světě. ZCen­t­ral cen­t­ra­li­zu­je špič­ko­vý po­čí­ta­čo­vý výkon na jed­nom místě, čímž osvo­bo­zu­je uži­va­te­le, kteří pra­cu­jí s gra­fic­ky ná­roč­ný­mi apli­ka­ce­mi. ZCen­t­ral je kom­plex­ní ře­še­ní, jež se sklá­dá z vy­so­ce vý­kon­ných rac­ko­vých pra­cov­ních sta­nic řady Z od HP, nové ge­ne­ra­ce soft­wa­ru ZCen­t­ral Re­mo­te Boost – dříve zná­mé­ho jako Re­mo­te Gra­phics Soft­ware (RGS) – a ne­dáv­no pa­ten­to­va­né­ho soft­wa­ru ZCen­t­ral Con­nect pro urych­le­ní ex­trém­ně ná­roč­ných vý­po­čet­ních úloh.

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Analyzátor | Arcam EBM | GE Additive | Kovy | Materiály | Spectra Build Performance

Concept Laser M2 Series 5-1948Dvě no­vé tis­kár­ny ma­jí ná­zev Ar­cam EBM Spect­ra L a Con­cept La­ser M2 Se­ries 5. Tis­kár­na Ar­cam EBM Spect­ra L je ur­če­na pro vý­ro­bu vel­kých ti­ta­no­vých sou­čás­tí. Pra­cu­je s práš­ky Ti6A­l4V stup­ně 5 a 23. Tis­ko­vá plo­cha činí 350 × 430 mm, vý­kon pa­pr­sku je 4,5 kW. Je o 4,5 ho­di­ny rych­lej­ší při tisku než model Q20­plus díky vy­lep­še­né­mu kla­de­ní vrs­tev a ovlá­dá­ní tep­la. Pro tu­to tis­kár­nu by­la na­víc vy­tvo­ře­na sta­ni­ce pro au­to­ma­tic­kou ob­no­vu práš­ku, Ar­cam PRS 30.

Tags: ArcGIS Online | InfoWater Pro 2.0 | Innovyze | Přehledy | Simulace

infowater-3d-1948In­foWa­ter Pro v nové verzi 2.0 na­bí­zí nové sche­ma­tic­ké zob­ra­ze­ní pro sou­hrn­né pře­hle­dy s mapou, které jsou snad­no sro­zu­mi­tel­né lidem, kteří nejsou s daným mo­de­lem obe­zná­me­ni. Ar­c­GIS On­li­ne je nyní pod­po­ro­ván v In­foWa­ter Pro GIS Ga­teway, takže lze vy­tvá­řet mo­de­ly ze zdro­jů dat Ar­c­GIS On­li­ne a ak­tu­a­li­zo­vat Ar­c­GIS On­li­ne o vodní vý­sled­ky. Ša­b­lo­ny jsou nyní re­la­tiv­ní, takže je možné de­fi­no­vat vlast­ní čas za­čát­ku před­lo­hy pro různé časy za­čát­ku si­mu­la­ce, no­vin­kou je pro­po­je­ní s ex­ter­ní­mi te­le­me­t­ric­ký­mi daty pro ne­pře­tr­ži­té ově­řo­vá­ní.

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Altair | Inspire | Print3D | Simulace

Inspire-Print3D-1947In­spi­re Prin­t3D společnosti Altair je nové si­mu­lač­ní ře­še­ní pro adi­tiv­ní vý­ro­bu, které na­bí­zí sadu ná­stro­jů pro ná­vrh a si­mu­la­ce dílů vy­rá­bě­ných pro­ce­sem se­lek­tiv­ní­ho la­se­ro­vé­ho ta­ve­ní (SLM). Fá­ze ná­vr­hu umo­ž­ňu­je kro­mě sa­mot­ných dílů pra­co­vat i s pod­půr­ný­mi ma­te­ri­á­ly a prvky, vy­tvá­řet je a edi­to­vat. Sou­čás­tí ře­še­ní je i za­bu­do­va­ný sol­ver pro si­mu­la­ci tep­lot a me­cha­nic­kých vlast­nos­tí bě­hem ce­lé­ho tisku včet­ně chla­ze­ní ne­bo oře­zá­vá­ní. In­spi­re Prin­t3D do­ká­že rov­něž najít různé de­fek­ty včet­ně vel­kých de­for­ma­cí, nad­měr­ných tep­lot ne­bo roz­vrstve­ní.

Tags: 2019.4 | Data | Datakit | konverze | Nové funkce | Výměna

shema-plug-ins-rhino-creo-view-revit-ifc-1947Soft­ware pro vý­mě­nu 2D a 3D CAD dat na­bí­zí nově kon­ver­zi do for­má­tů FBX a glTF, pod­po­ru no­vých ver­zí for­má­tů Creo Pa­ra­met­ric, Pa­ra­so­lid, NX a So­lid Edge a tři no­vé do­plň­ky pro Rhi­no. Pře­vod­ník dat Cross­Ma­na­ger nyní umož­ňu­je pře­vod z 15 růz­ných for­má­tů do FBX, a ta­ké do GLTF a GLB, což je ote­vře­ný for­mát od fir­my Khro­nos Group, po­pi­so­va­ný jako 3D JPEG. Da­ta­kit 2019.4 dá­le umož­ňu­je číst a pře­vá­dět no­vé ver­ze růz­ných CAD for­má­tů, např. Creo 6.0, no­vé ver­ze NX až do NX 1880, So­lid Edge 10 až 2020 ne­bo Pa­ra­so­lid 32. Tři no­vé do­plň­ky pro Rhi­no­ce­ros do­vo­lu­jí při­dat do sou­bo­ru Creo View, Re­vit a IFC mož­nost im­por­tu.

Tags: 3D tiskárny | 3ntr | Clean Sky Pro­ject | FFF | Polymery | Spectral 30

3ntr-SPECTRAL30-3D-printer-19473D tis­kár­na Spec­t­ral 30, která bu­de na trh uve­de­na firmou 3ntr za­čát­kem pří­ští­ho ro­ku, na­bí­zí 3D tisk při vy­so­kých tep­lo­tách (až 500 °C) a mož­nost prá­ce s po­ly­me­ry jako PEEK, Ultem, PEI nebo PEKK. Vý­voj tis­kár­ny, kte­rý pro­bě­hl ve spo­lu­prá­ci s fir­ma­mi Re­scollAi­r­bus, je vý­sled­kem pro­je­k­tu Clean Sky, vý­zkum­né­ho pro­gra­mu na sní­že­ní emi­sí CO2 a sní­že­ní hluku le­ta­del, pod­po­ro­va­né­ho Ev­rop­skou unií. Tis­kár­na Spectral 30 ob­sa­hu­je čty­ři trys­ky s prů­mě­rem 1,75 mm, jež mo­hou rych­le mě­nit ma­te­ri­á­ly, au­to­ma­tic­ké na­sta­ve­ní lůžka, au­to­ma­tic­kou ka­lib­ra­ci, 10­" do­ty­ko­vý dis­plej a tis­ko­vou plo­chu 300 × 300 × 300 mm.

Tags: Autodesk | BIM 360 | Budovy | EC3 | Materiály | Stavebnictví | Výpočet uhlíku

Autodesk EC3-screenshot-1947Spo­leč­nost Au­to­de­sk po celý uply­nu­lý rok spo­lu­pra­co­va­la Car­bon Lea­­der­­ship Forem, Skan­skou, C Chan­ge Labs a dal­ší­mi skoro 50 part­ne­ry na vý­vo­ji ná­stro­je Em­bo­died Car­bon in Con­structi­on (EC3), který je nyní do­stup­ný v be­ta ver­zi. Podle sdě­le­ní fó­ra se výš­ko­vé bu­do­vy po­dí­le­jí ze sko­ro 40 % na emi­sích CO2 a do ro­ku 2060 se počet pater bu­dov má zdvoj­ná­so­bit. Po­lo­vi­nu uh­lí­ko­vé stopy bude tvo­řit plyn ve sta­veb­ních ma­te­ri­á­lech, a také z těžby su­ro­vin, do­pra­vy, ra­fi­na­ce a vý­ro­by sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů.

Tags: 3E Praha Engineering | Setkání | Učitelé | Vzdělávání

3Epraha-TZ-EDU12-ucebna-3D-technologii-1947Ve dnech 22.–23. lis­to­pa­du or­ga­ni­zu­je 3E Praha En­gi­nee­ring spo­leč­ně se Střed­ní prů­mys­lo­vou ško­lou Na Tře­be­ší­ně v Praze 10 se­tká­ní uči­te­lů střed­ních tech­nic­kých škol. Mot­tem se­tká­ní je pod­po­ra Prů­mys­lu 4.0 ve ško­lách a s tím spo­je­né po­třeb­né ak­ti­vi­ty ve výuce, které ozna­ču­je­me jako Výuka 4.0 ve ško­lách. Jed­ním z hlav­ních témat le­toš­ní­ho se­tká­ní je ob­last mě­ře­ní, di­gi­ta­li­za­ce a zpra­co­vá­ní dat. Part­ne­ři 3e Praha se­zná­mí uči­te­le s mo­der­ní­mi po­stu­py mě­ře­ní, včet­ně bez­drá­to­vé­ho pře­no­su dat a je­jich zpra­co­vá­ní a vy­u­ži­tí ve vý­rob­ním cyklu.

Tags: 3D tiskárny | Admaflex 300 | Admatec | Hardware

Admatec Admaflex 300--1947Mo­du­lár­ní tis­kár­na Ad­ma­flex, vy­u­ží­va­jí­cí DLP tech­no­lo­gii, do­ve­de tisk­nout ke­ra­mic­ké i ko­vo­vé ma­te­ri­á­ly, při­čemž na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 200 × 200 × 300 mm, a také kon­t­ro­lu kva­li­ty během tisku. Sle­do­vat lze tep­lo­tu a vlh­kost, po­sou­dit vy­u­ži­tí fólie, díky dvěma ka­me­rám sle­do­vat pro­ces v re­ál­ném čase nebo vy­u­žít ča­sosběr­né na­hráv­ky. Tis­kár­na umo­ž­ňu­je vlast­ní uži­va­tel­ské na­sta­ve­ní a ma­xi­mál­ní do­hled, jde vy­tvo­řit a po­u­žít vlast­ní ma­te­ri­á­ly nebo na­sta­vit tisk podle vlast­ních vý­rob­ních po­ža­dav­ků. Dále na­bí­zí au­to­ma­tic­ký pa­ten­to­va­ný sys­tém po­dá­vá­ní ná­pl­ně nebo při­po­je­ní přes Ether­net a USB.

Tags: AutoCAD | BIMTrack | BOM 360 | Clarity | IMAGINiT | Navisworks | Revit | Verze 2020.1

IMAGINiT Clarity-1947Spo­leč­nost IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies vy­dá­vá Cla­ri­ty 2020.1, jež je kom­pa­ti­bil­ní s Au­to­de­sk Re­vi­tem 2017 – 2020, Colla­bo­rati­on pro Revit a BIM 360 De­sign. Ak­tu­a­li­zo­va­ná verze na­bí­zí širší in­te­gra­ci s plat­for­ma­mi Au­to­de­sk BIM 360, Au­to­CAD, Na­visworks, BIM­Track a Micro­soft One Drive, ote­vře­nost Cla­ri­ty API pro vý­vo­já­ře a tím i mož­nost no­vých pro­jek­tů s kon­zis­tent­ní­mi stan­dar­dy, vy­lep­še­nou au­to­ma­ti­za­ci zá­klad­ních úloh (např. au­to­ma­tic­ké ode­slá­ní ex­por­to­va­né­ho mo­de­lu na různá místa, fle­xi­bil­něj­ší plá­no­vá­ní, ana­lý­zy dat a funkč­nos­ti mo­de­lu apod.) nebo lepší zob­ra­ze­ní dat.

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Hardware | MAMA | Modix | Velkoformátovy

Modix-Big-Mama-3D-Printer-1947Nová a extra vel­ká tis­kár­na na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu v roz­sa­hu 1 × 1 × 1 metr až 2 × 5 × 1 metr (XYZ). Její ná­zev Mo­dix je zkrat­kou slov Mo­du­lar Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring As­sem­bler, mo­du­lár­ní se­sta­va pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. Tis­kár­na je ur­če­na pro au­to­mo­bi­lo­vý, le­tec­ký a lod­ní prů­my­sl a tam, kde se vy­rá­bě­jí pro­duk­ty vět­ší ve­li­kos­ti. No­vá mo­du­lár­ní 3D tis­kár­na Mo­dix MAMA umož­ňu­je 3D tisk pro­to­ty­pů i fi­nál­ní pro­duk­ci. Je spe­ci­ál­ně vy­tvo­ře­na tak, aby fun­go­va­la při vy­so­ké zá­tě­ži a ob­sa­hu­je pro­to těž­ké tis­ko­vé hla­vy a spe­ci­ál­ní vý­tlač­ní­ky (ex­tru­de­ry) jako Pul­sar firmy Ca­na­di­an Dy­ze De­sign ne­bo Ty­pho­on, kte­ré do­ve­dou za ho­di­nu vy­tisk­nout ně­ko­lik ki­lo­gra­mů plas­tu.

Tags: Atributů | AutoCAD | BatchAttEdit 3.1.1 | Bricscad | Dávkové editace | JTB

jtb-batchedit-Hide Show Columns-1947JTB BatchAt­tE­dit je apli­ka­ce pro dáv­ko­vou edi­ta­ci atri­bu­tů v pro­gra­mech Brics­CAD nebo Au­to­CAD, kte­rá shro­maž­ďu­je vlast­nos­ti ze všech blo­ků uži­va­te­lem ur­če­ných náz­vů ve ví­ce vý­kre­sech a zob­ra­zí je v ši­ro­ké ta­bul­ce. Poté lze edi­to­vat tex­ty atri­bu­tů stej­ně snad­no jako při prá­ci s pro­gra­mem Ex­cel. Po do­kon­če­ní sta­čí klik­nout na Apply At­tri­bu­te Chan­ges (Po­u­žít změ­ny atri­bu­tů) a tím se ak­tu­a­li­zu­jí hod­no­ty ve všech zvo­le­ných vý­kre­sech. No­vá ver­ze opra­vu­je chybu, kdy se vlast­nos­ti ne­da­ly edi­to­vat, po­kud tag ob­sa­ho­val me­ze­ru.

Strana 4 z 632

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>