SolidWorks
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 3D tisky | CADaaS | Shapeways | Umělá inteligence | ZVerse

zverse-shapeways-1939Spo­leč­nos­ti ZVer­se a Sha­pe­ways se spo­ji­ly, aby na­bíd­ly CAD jako služ­bu (CA­Da­aS) u 3D tis­ko­vé na­bíd­ky Sha­pe­ways. Ta umož­ní ná­vrh a op­ti­ma­li­za­ci 3D sou­bo­ru, vy­u­ži­tí umě­lé in­te­li­gen­ce a obec­ně roz­ší­řit síť cer­ti­fi­ko­va­ných 3D ná­vr­há­rů. Ti ne­tvo­ří jen ná­vr­hy, ale ta­ké op­ti­ma­li­zu­jí 3D sou­bo­ry pro lep­ší 3D tisk­nu­tel­nost, ne­bo je pře­vá­dě­jí do ji­ných for­má­tů. Plat­for­ma ZVer­se dí­ky umě­lé in­te­li­gen­ci au­to­ma­ti­zu­je řadu po­stu­pů při tvor­bě sou­bo­rů, Sha­pewa­ys poté na­bí­zí vý­běr z mno­ha ma­te­ri­á­lů a mož­nos­tí do­kon­če­ní.

Tags: MagicDraw | MapleMBSE | Maplesoft | MBSE | SysML | Verze 2019.1

Generic-MBSE-Flow-1939Ma­pleMB­SE společnosti Maplesoft je soft­ware, jenž fir­mám umož­ňu­je za­čle­nit pro­ces MBSE (sys­té­mo­vé in­že­nýr­ství podle mo­de­lů) do svých pro­jek­tů bez nut­nos­ti být od­bor­ní­kem na kom­plex­ní ná­stro­je MBSE. Využí­vá pře­hled­né, ex­ce­lo­vé roz­hra­ní. Nej­no­věj­ší ver­ze Ma­pleMB­SE 2019.1 na­bí­zí ví­ce ná­stro­jů pro tvor­bu, úpra­vy a zkou­má­ní mo­de­lů, včet­ně pod­po­ry no­vých ty­pů dat, usnad­ňu­jí­cí práci s po­ža­dav­ky, pa­ra­me­t­ric­ký­mi sché­ma­ty a vnitř­ní­mi blo­ky. No­vé vy­hle­dá­va­cí ná­stro­je do­ve­dou se­sta­vit se­znam po­ža­dav­ků de­fi­no­va­ných v mo­de­lu bez ohle­du na to, kde se na­chá­ze­jí.

Tags: 3E Praha Engineering | CAMWorks 2020 | CNC | Novinky | Obrábění.CAD/CAM

Inzerce-1939Přijď­te nás na­vští­vit na Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh do Brna 7.–11.10.2019 a zjis­tě­te více.
Na­jde­te nás na našem stán­ku 006 pa­vi­lónu P.

CA­MWorks, byť no­vá­ček na čes­kém trhu, ne­za­os­tá­vá a jeho vý­vo­já­ři po­kra­ču­jí v na­sto­le­ném tren­du a při­ná­ší novou verzi s ozna­če­ním CAMWorks 2020, která vyjde letos na pod­zim. Pojď­me se po­dí­vat na výběr za­jí­ma­vých no­vi­nek, které již brzy usnad­ní práci uži­va­te­lům to­ho­to CAM sys­té­mu.

Tags: Brno | CNC | Digitalizace | MindSphere | MSV | Průmysl | Siemens

IMG 20190916 142902931 HDR-1939Ex­po­zi­ce no­vi­nek a ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu (pavilón P, stá­nek 16) již po jed­na­še­de­sá­té uká­že směr dal­ší­ho vý­vo­je ne­jen v obo­ru ob­rá­bě­cích stro­jů a prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce, ale pře­de­vším prů­mys­lo­vé di­gi­ta­li­za­ce. Pod mot­tem „Tvo­ří­me di­gi­tál­ní bu­douc­nost prů­mys­lu“ Si­e­mens před­sta­ví svá ře­še­ní pro vše­ch­ny kro­ky ži­vot­ní­ho cyk­lu vý­rob­ku – od ná­vr­hu po ser­vis. Chce tak uká­zat, že di­gi­ta­li­za­ce je to nej­lep­ší ře­še­ní pro fir­my všech ve­li­kos­tí, kte­ré si chtě­jí dlou­ho­do­bě udr­žet kon­ku­ren­ce­schop­nost a růst.

Tags: 3D tisk | 3DWOX 1 | Brno | Conrad | Electronic | Fluke | Měření | MSV | Sindoh

3D tiskarna Sindoh 3DWOX 1-1939Letos po­pr­vé bude Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně (7. až 11. října) i s účas­tí Con­rad Elec­tro­nic. Na svém stán­ku bude mít k pro­hléd­nu­tí i vy­zkou­še­ní pro­duk­ty z ka­te­go­rií mě­ři­cí tech­ni­ky, ochran­ných po­mů­cek, 3D tis­ku i ná­řa­dí. To vše od svě­to­vých zna­ček jako na­pří­klad Pro­xxon Micro­mot, Flir, Flu­ke, Tes­to ne­bo vlast­ních pri­vát­ních zna­ček jako Volt­craft či Tool­craft. Na stán­ku Con­rad Elec­tro­nic bu­dou k vi­dě­ní pro­duk­ty všech mož­ných ty­pů a dru­hů. Me­zi ty nej­po­pu­lár­něj­ší ka­te­go­rie bu­de pa­t­řit bez po­chy­by 3D tisk, mě­ři­cí tech­ni­ka a ter­moka­me­ry.

Tags: Aplikace | Canon | imagePROGRAF | velkoformátové tiskárny

person-using-mobile-phone-1939Nová apli­ka­ce Canon Large For­mat Prin­ter App je ur­če­na pro tis­kár­ny řady image­PRO­GRAF. Umožňuje re­gis­tra­ci tis­kár­ny a za­sí­lá­ní ak­tu­a­li­za­cí a no­vi­nek o tis­kár­ně, soft­wa­ru a fir­m­wa­ru, na­bíd­ce pa­pí­rů, ukáz­ko­vá a vý­u­ko­vá videa, a také upo­zor­ně­ní na akce a udá­los­ti s tis­kem a tis­kár­na­mi spo­je­né (ve­letrhy, třídy, worksho­py, akce sa­mot­né firmy Canon apod.), na něž se lze přes apli­ka­ci rov­nou při­hlá­sit. Apli­ka­ce dále do­vo­lu­je vy­hle­dá­vat a zjis­tit si bliž­ší in­for­ma­ce o všech vel­ko­for­má­to­vých tis­kár­nách Canon a je­jich soft­wa­ru, možný je i pří­stup ke vzdě­lá­va­cím a mar­ke­tingo­vým vi­deím, včet­ně těch ve stylu jak na to.

Tags: Digimat-VA | e-Xstream | Engineering | Hexagon MI | MaterialCenter | MSC Software | Verze 2020

MC webinar-1939Spo­leč­nost e-Xstre­am en­gi­nee­ring, sou­část MSC Soft­ware di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce firmy He­xa­gon, ak­tu­a­li­zo­val svůj soft­ware pro sprá­vu dat o ma­te­ri­á­lech, Ma­te­ri­al­Cen­ter, na verzi 2020. Ta umožňuje lepší sprá­vu zá­klad­ních dat v rámci ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu, aby bylo možné hro­mad­ně im­por­to­vat star­ší data. Ma­te­ri­al­Cen­ter 2020 navíc ob­sa­hu­je in­te­gra­ci s pro­duk­tem Di­gi­mat-VA (Vir­tu­al Allowa­bles) pro si­mu­la­ci mo­de­lo­vá­ní kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů. Podle slov zá­stup­ců spo­leč­nos­ti tak oba pro­duk­ty udě­la­ly velký krok k in­te­gro­va­né­mu vý­po­čet­ní­mu ma­te­ri­á­lo­vé­mu in­že­nýr­ství (ICME) díky je­di­neč­né kom­bi­na­ci sprá­vy dat a pod­po­ry va­li­da­ce a ana­lýz.

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Brno | Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by | MSV

Forum aditivni vyroby na MSV v Brne-1938Již šestý roč­ník této ob­lí­be­né kon­fe­ren­ce před­sta­ví nej­vy­spě­lej­ší me­to­dy pro­fe­si­o­nál­ní­ho 3D tisku, který se stává do­stup­něj­ším i pro menší firmy a jed­not­liv­ce. Na­bíd­ne pes­trou pře­hlíd­ku tech­no­lo­gií adi­tiv­ní vý­ro­by ko­vo­vých, plas­to­vých i kom­po­zit­ních dílů s dů­ra­zem na je­jich uplat­ně­ní v praxi. S účas­tí ne­vá­hej­te, pokud se za­jí­má­te o vy­u­ži­tí po­kro­ko­vých tech­no­lo­gií pro pro­duk­tiv­něj­ší vý­ro­bu pro­to­ty­pů, ná­stro­jů nebo kon­co­vých vý­rob­ků. Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by na MSV 2019 v Brně na­bíd­ne ce­lo­den­ní pro­gram, v rámci kte­ré­ho vy­stou­pí téměř dvě de­sít­ky od­bor­ní­ků na adi­tiv­ní vý­ro­bu.

Tags: Brno | CAD/CAM | Forum aditivní výroby | Masaryk | MCAE Systems | MSV | Stratasys | Tebis

MCAE-foto-1938Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně se po­ma­lu blíží a MCAE Sys­tems tam jako dlou­ho­le­tý do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií ne­mů­že chy­bět. Ná­vštěv­ní­kům ukáže všech­ny své no­vin­ky a předá ty nej­za­jí­ma­věj­ší in­for­ma­ce. Má při­pra­ve­ny kon­krét­ní apli­ka­ce, na kte­rých do­ká­že, jak se dá po­mo­cí 3D tech­no­lo­gií zkrá­tit čas vý­vo­je, ze­fek­tiv­nit vý­ro­ba a sní­žit ná­kla­dy. Na ploše 300 m2 stán­ku č. 001 v pavilónu A1. krát­kém kří­d­le, uvi­dí­te nejen tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky, ale pře­de­vším prak­tic­ké pří­kla­dy vy­u­ži­tí 3D tech­no­lo­gií ve stro­jí­ren­ských a ji­ných od­vět­vích. Těšit se mů­že­te na kom­plex­ní pře­hled ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií jako je adi­tiv­ní vý­ro­ba (3D tisk), 3D op­tic­ké mě­ře­ní a CAD/CAM.

Tags: Automatizace | HSF System | Ingeteam | Ostrava | Robotizace | Vývoj | Výzkum

Vizualizace Roboticke pracoviste vyzkumneho centra-1938HSF Sys­tem je ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lem nové pro­voz­ní bu­do­vy, kte­rou chce v Os­t­ra­vě otevřít spo­leč­nost In­ge­te­am. Vý­znam­ná část ob­jek­tu bude slou­žit jako vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé cen­t­rum za­mě­ře­né na prů­mys­lo­vou au­to­ma­ti­za­ci a ro­bo­ti­za­ci. In­ves­ti­ce při­ne­se také nová pra­cov­ní místa i spo­lu­prá­ci s VŠB-TU Os­t­ra­va. Do­kon­če­ní stav­by je plá­no­vá­no na čer­ven 2020. Pro­jekt nové pro­voz­ní bu­do­vy spo­leč­nos­ti In­ge­te­am za­hr­nu­je vý­stav­bu tří­pod­laž­ní­ho ob­jek­tu a pří­stu­po­vé ko­mu­ni­ka­ce. Bu­do­va bude mít cel­ko­vou pů­do­rys­nou plo­chu při­bliž­ně 520 m2 a bude 10 metrů vy­so­ká.

Tags: 3D řešení | AEC | As-built Modeler | Faro | Focus Laser Scanner | Průmysl | Sada

As-built-software-gallery-image-5-1938Ino­va­tiv­ní sada 3D ře­še­ní, představená na výstavě Intergeo 2019 ve Stuttgartu, byla spe­ci­ál­ně vy­vi­nu­ta pro pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství a sta­vi­tel­ství. Se­stá­vá z mo­bil­ní­ho ske­ne­ru pro vnitř­ní pro­sto­ry a mo­de­lo­va­cí­ho soft­wa­ru. Mo­bil­ní ske­no­vá­ní vnitř­ních pro­stor vy­u­ží­vá ki­ne­ma­tic­ké 3D skeny, kter­é jsou sedm­krát rych­lej­ší než sé­rie tra­dič­ní­ho ske­no­vá­ní pev­ných bo­dů přes srov­na­tel­né ob­las­ti. Ske­ner na­víc ob­sa­hu­je mož­nost pře­p­nout na pra­vi­del­né ske­no­vá­ní v re­ál­ném ča­se a vy­so­kém roz­li­še­ní. To­to ře­še­ní v so­bě kom­bi­nu­je ně­ko­lik tech­no­lo­gií, např. Fo­cus La­ser Scan­ner fir­my FARO.

Tags: 3D tisk | GrabCAD | Novinky | PolyJet | Print | SlicerFDM | Verze 1.34 | Vylepšení

GrabCAD 1 34-1938Pro uži­va­te­le FDM a Po­ly­Jet tis­ká­ren vy­šla no­vá ver­ze soft­wa­ru Grab­CAD Print. Ve ver­zi 1.31 byl jako vo­li­tel­ná mož­nost na­bíd­nut Po­ly­Jet Advan­ced Sli­cer pro 3D tis­kár­ny J750/J735, v ak­tu­a­li­za­ci 1.34 je již jako stan­dard­ní vý­ba­va, a to s vy­lep­še­nou přes­nos­tí od­ha­du a ně­ko­li­ka no­vý­mi funk­ce­mi, je­jichž se­z­nam je zde. Po­kud uži­va­tel po­tře­bu­je z ně­ja­ké­ho dů­vo­du sta­rý sli­cer, dá se ten­to vy­pnout v pre­fe­ren­cích. Rych­lej­ší al­ter­na­ti­vou k FDM Sli­ce Pre­view je ny­ní mož­nost ná­hle­du po­vrchů po­mo­cí pří­ka­zu Pre­view Sup­por­ted Sur­fa­ces (ná­hled pod­po­ro­va­ných po­vrchů), se zob­ra­ze­ním ori­en­ta­ce a pod­půr­ných na­sta­ve­ní.

Tags: 3D Point Cloud | BIM | Elysium | InfiPoints | Interoperabilita | Revit | Verze 6.0 | Vylepšení

Revit InfiPoints Interoperability-1938Spo­leč­nost Ely­si­um při­da­la do ver­ze 6.0 svého soft­wa­ru In­fi­Points no­vou mož­nost pro mo­de­lo­vá­ní po­tru­bí a sta­veb pří­mo z la­se­ro­vých skenů do Au­to­de­sk Re­vi­tu. Ne­ní te­dy po­tře­ba vy­tvá­řet mo­de­ly exis­tu­jí­cích bu­dov od zá­kla­dů, sta­čí im­por­to­vat CAD da­ta z mrač­na bo­dů v In­fi­Points au­to­ma­tic­ky do Re­vi­tu, vy­tvo­řit CAD mo­del a jen při­dat ko­neč­né úpra­vy. Ve ver­zi 6.0 umož­ňu­je do­pl­něk In­fi­Points pro Re­vit pří­mé pro­po­je­ní s pro­stře­dím Re­vi­tu.

Strana 4 z 623

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>