Google překladač: English Deutsch
AVeng
Siemens - Letní akademie
Předplatné časopisu CAD

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Cloud | Cogineer | ECAD | Eplan | ePULSE | eView | Pro­jekt | Rozvaděče | Služby

Eplan Solutions-350-1932Co zna­me­ná di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce pro in­že­nýr­skou práci a jakou roli v ní hraje Pro­jekt EPLAN? Roz­ho­du­jí­cí, pro­to­že di­gi­ta­li­za­ce ne­sou­vi­sí jen s vý­rob­ní­mi nebo ob­chod­ní­mi pro­ce­sy. Za­sa­hu­je do ce­lé­ho pro­ce­su vý­vo­je pro­duk­tu. Prak­tic­ké vý­ho­dy jsou na­sna­dě: uži­va­te­lé mohou vy­u­ží­vat slu­žeb v pro­stře­dí plat­for­my EPLAN a sou­čas­ně zís­ka­jí při­da­nou hod­no­tu z clou­do­vých slu­žeb. Zá­klad­ním cílem di­gi­ta­li­za­ce je op­ti­ma­li­za­ce pro­ce­sů, zvy­šo­vá­ní efek­ti­vi­ty a ma­xi­ma­li­za­ce do­stup­nos­ti jed­not­li­vých stro­jů a sys­té­mů. Tento pro­ces je pod­po­ro­ván kon­ti­nu­ál­ním vý­vo­jem plat­for­my EPLAN.

Tags: PDM | Siemens | Speáva dat

Siemens PDM-1-1932Nákup sys­té­mu pro sprá­vu dat je z po­hle­du bu­dou­cí­ho roz­vo­je firmy těž­kým roz­ho­do­vá­ním. Za­tím­co nákup další li­cen­ce CAD soft­wa­ru se zdá být snad­ným roz­hod­nu­tím, které nikdo ne­zpo­chybňuje, v oka­mži­ku, kdy za­čne­te dis­ku­to­vat nákup soft­wa­ru pro sprá­vu pro­duk­to­vých dat (PDM), mů­že­te na­ra­zit na různé pře­káž­ky. Za­čne­te sou­pe­řit se všemi dal­ší­mi po­ža­dav­ky na in­ves­ti­ce z ostat­ních od­dě­le­ní ve firmě. Vý­ho­dy no­vé­ho pě­ti­o­sé­ho ob­rá­bě­cí­ho cen­t­ra jsou jasné. Jak pro­ká­zat, že vy­na­lo­žit in­ves­ti­ce na PDM je lepší volba pro bu­douc­nost firmy?

Tags: Airbus | IPQA | Kovový 3D tisk | PrintRite3D | Sigma Labs | Testování

sigma-3dprintrite3d-operation-1931Společnost Airbus začne testovat a vyhodnocovat nejnovější verzi PrintRite3D od Sigma Labs. Partnerství navazuje na připojení Sigma Labs k síti Fraunhofer IAPT Additive Alliance, v níž se Airbus rovněž účastní. Tato letecká společnost bude analyzovat výkon PrintRite3D Inspect verze 5.0 a možnosti In-Process-Quality-Assurance (IPQA) při monitorování materiálů, strojních procesů a celkové konzistenci aditivní výroby. A to tak, aby se systém spékání kovové práškové vrstvy dal využít pro sériovou výrobu, a samotná technologie varovala před přerušením procesu, umožnila extrahovat data a obnovit procesy.

Tags: 3D skenování | Aktualizace | EinScan | Pro | Pro+ | Software | Verze 3.0

EinScan 3 0-1931Společnost Shining 3D na základě požadavků a odezvy zákazníků a po testování beta provedení vydává software EinScan ve verzi 3.0 pro skenery EinScan-Pro a Pro+. Nová verze nabízí zcela nové uživatelské rozhraní, přibyl seznam dat včetně skenů a skupin v módu Fixed Scan – každý sken je zanesen do seznamu individuálně a dá se editovat. Nástroje pro editaci dat byly ostatně rovněž vylepšeny. Modul pro následné zpracování je nyní samostatným procesem.

Tags: BIMDrop | Carmel Software | HVAC | MEP | Průmysl | TZB

BIMDrop-1931Nová internetová služba s názvem BIMDrop nabízí on-line katalog vy­ba­ve­ní a součástek zaměřený na stro­jí­ren­ský, elektrický a instalatérský průmysl. Výrobci nebo distributoři systémů topení, ventilace a kli­ma­ti­za­ce (HVAC) mohou nahrát informace a obrázky k jakémukoliv nebo ke všem zařízením/součástkám, které na­bí­ze­jí, a ty budou dohledatelné přes vyhledávač podle čísla či popisu. Prozatím to vypadá jako většina po­do­b­ných katalogů na internetu, jenže tento nabízí možnost, aby si vý­rob­ce vybral reklamní banner pro jednu nebo více součástek do mo­bil­ních aplikací třetích stran.

Tags: AIM | AMC Bridge | ANSYS | Aras | Innovator

aras-for-ansys-aim-1931V rámci probíhajícího výzkumu vzájemné operační součinnosti před­sta­vu­je AMC Bridge Aras-for-ANSYS-AIM, technologickou novinku pro ANSYS AIM, která dovede navázat obousměrné spojení s platformou Aras Innovator. Aras-for-ANSYS-AIM umožňuje uživatelům přístup k platformě Aras Innovator přímo z ANSYS AIM, uložit ANSYS AIM soubory na server Aras Innovator a využít funkcí Aras Innovator pro správu projektů v ANSYS AIM. Jak technologie funguje, to je možno zhlédnout v následujícím krátkém ukázkovém videu.

Tags: KeyShot | Luxion | Nvidia | OptiX | Podpora | Rendering | RTX

keyshot-9-gpu-nvidia-rtx-01-1931KeyShot, program pro 3D vykreslování a animace se sledováním paprsku v reálném čase, nově umožňuje GPU akceleraci s využitím Nvidia RTX s Nvidia OptiX. Podporuje prozatím jen Windows a bude dostupný s vydáním KeyShotu ve verzi 9, jež je aktuálně v beta verzi a ostré vydání se předpokládá na podzim 2019. Podporovány budou grafické karty Nvidia GeForce, Quadro, a produkty Tesla s Maxwellem a novějšími generacemi GPU. Pokud uživatel spustí KeyShot ze své stolní pracovní stanice nebo notebooku RTX Studio, a ty detekují kompatibilní Nvidia GPU, uvidí nové tlačítko GPU v liště KeyShotu.

Tags: AR a VR | Ekosystém | GitHub | Group | Khronos | OpenXR 1.0 | Specifikace

Open XR beforeafter-1931Otevřené konsorcium předních hardwarových a softwarových firem Khronos Group vytvořilo pokročilé akcelerační standardy a nyní oznámilo ratifikaci a veřejné vydání specifikace OpenXR 1.0. Jde o sjednocující standard bez licenčních poplatků, jenž zajišťuje napříč platformami vysoce výkonný přístup k platformám a zařízením virtuální a rozšířené reality (obecně známým jako XR). Nová specifikace je k nalezení jak na stránkách konsorcia Khronos website, tak přes GitHub.

Tags: 3Dfind.it | BIM | Modely | Stavebnictví | Vizuální | Vyhledávač

3dfindit-1931Společnost CADENAS vyvinula vizuální vyhledávací engine s názvem 3Dfind.it, jenž umožňuje projektantům vyhledávat v milionech 3D CAD a BIM modelů ze stovek katalogů výrobců z celého světa a poté si je stáhnout a použít ve svém návrhu. Výsledky vyhledávání nabízejí také digitální produktová data komponent. Mnoho katalogů obsahuje více než 150 různých nativních a  eutrálních CAD formátů jako Autodesk Revit, Nemetschek Allplan, ArchiCAD, Autodesk AutoCAD a Inventor, NX, Solid Edge, PTC Creo Parametric, Catia nebo Solidworks.

Tags: BIM | CAD | Facet Modeler | ODA | SDK

box-facet-modeler.1931Open Design Alliance (ODA) oznámila vydání Facet Modeleru SDK, který nabízí řadu funkcí pro práci s polygonálními sítěmi modelů v kontextu CAD a BIM. Facet Modeler umožňuje tvorbu jednoduchých 3D těles, provádět booleovské operace a řezy těchto těles. Tato funkce se často využívá v architektonických aplikacích třeba pro výpočet průřezů stěn. Podporovány jsou také geometrické transformace jako škálování, rotace, zrcadlení, a rovněž výpočty ploch a objemu. Facet Modeler je samostatný produkt, ale využívá jej i Architecture SDK.

Tags: 100 Stories | BVV | CAD/CAM | Ladislav Jezbera | MCAE Systems | Tebis | TGM

TGM na BVV 7-1931Vzpomínáte si na sochu Tomáše Garriqua Masaryka, který se obráběl na MSV v pavilonu A? Firma MCAE Systems nezahálela a společně s BVV pomohla zajistit odlití bronzové sochy, která stála na začátku dlou­hé­ho křídla pavilonu A v sekci Stories – průmyslové legendy. Vše­ch­no začalo zkraje minulého léta, kdy se MCAE domluvila na spo­lu­prá­ci s BVV při příležitosti výstavy průmyslových legend. Historickou po­do­bi­z­nu prvního prezidenta Československa, jež vychází z díla Otakara Špa­ni­e­la, převedla do digitální podoby pomocí 3D skeneru GOM ATOS 5 v depozitáři Národního muzea.

Tags: Dragonfly | Hensoldt | LDM | Nano Dimension | PCB | Plošné spoje | Tevhnologie

DragonFly-ALM SalomonStorz red-1931Firma Nano Dimension představila svou novou tiskovou technologii Dra­gon­Fly Lights-Out Digital Manufacturing (LDM) vytvořenou pro nepřetržitý 3D tisk elektronických obvodů. Systém je postaven na Dra­gon­Fly Pro, jenž přišel na trh v roce 2017 a byl určen k tisku ví­ce­vrst­vých desek plošných spojů (PCB), antén, kondenzátorů a senzorů. LDM tyto možnosti rozšiřuje o nepřetržitou malosériovou výrobu. Sy­s­tém doplňuje řada nových funkcí, které optimalizují celkovou účinnost zařízení a vylepšují pracovní postupy. Nové algoritmy pro správu soft­wa­ru tiskové hlavy umožňují automatické samočištění tiskových hlav kaž­dých několik hodin.

Tags: ANSYS | CAE | Částice | Kapaliny | Mechanical | MPS | Particleworks | Prometech | Simulace | Workbench

Particleworks mainimg orig-1931Společnost Prometech Software začala nabízet Particleworks pro An­sys, mezičlánek mezi Particleworks a simulačním softwarem Ansys. Particleworks je rovněž simulační software pro tok kapalin, využívající metodu MPS (moving particle simulation – simulace pohybu částic). Ho­dí se pro simulace směsí, maziv, postřiků a rozstřikovačů apod. v rů­z­ných oblastech průmyslu. Particleworks pro Ansys nabízí spe­cia­li­zo­va­né a rychlé simulace pohybu kapalin s velkou deformací volné hladiny. Particleworks je nyní integrován do prostředí Ansys Workbench a lze jej kombinovat se simulačními schopnostmi Ansysu pro realističtější vy­ho­d­no­ce­ní návrhu výrobku.

Strana 4 z 615

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>