SolidWorks
CEGRA
Asseco - Presco 3
Google překladač: English Deutsch

Tags: 2019.2 | Server | Siemens | Simcenter | Webapp

Simcenter Clipboard-1943Simcenter Webapp Server 2019.2 se v nové verzi soustřeďuje na větší možnosti přizpůsobení a rozšíření přístupu k simulacím modelů pro širší veřejnost. Když nyní majitel model nahraje na Simcenter Webapp Server, může si nakonfigurovat zobrazení výsledků tak, jak je uvidí uži­va­tel modelu. Proces je jednoduchý, stačí jen funkcí „táhni a pusť“ přesunout proměnné na schéma výsledků. Podporovány jsou rovněž standardní proměnné v Simcenter Amesimu pro následné zpra­co­vá­ní.

Tags: 2020 | ANSYS | Granta Design | GRANTA Selector | Materiály | výběr

Granta-Selector-New-DBs-1943Di­vi­ze ANSYS Gran­ta nově na­bíd­ne Gran­ta Se­lec­tor 2020, pře­jme­no­va­ný a ak­tu­a­li­zo­va­ný soft­ware pro výběr ma­te­ri­á­lů. Poté, co ANSYS kou­pil spo­leč­nost Gran­ta De­sign v únoru to­ho­to roku, se CES Se­lec­tor stane sou­čás­tí Gran­ta Se­lec­to­ru a tech­no­lo­gic­ká in­for­mač­ní ře­še­ní tý­ka­jí­cí se ma­te­ri­á­lů budou na­dá­le na­bí­ze­na pod znač­kou ANSYS GRAN­TA. Gran­ta Se­lec­tor 2020 vyjde v lis­to­pa­du a bude ob­sa­ho­vat např. novou da­ta­bá­zi spe­ci­fi­ka­cí kovů, jež v sobě slu­ču­je stá­va­jí­cí data v jedné ta­bul­ce a data ASM Alloy Fin­der. Díky tomu půjde snad­ně­ji po­rov­nat a vy­brat kovy s vy­u­ži­tím ce­lo­svě­to­vých zdro­jů.

Tags: 3D tiskárny | Hardware | LK4 Pro | Longer3D | Orange 30 | Stolní

Longer Orange 30LK4 Pro-1943No­vý­mi tis­kár­na­mi jsou Oran­ge 30 a LK4 Pro. LCD ste­re­o­li­to­gra­fic­ká tis­kár­na Oran­ge 30, která pra­cu­je s prys­ky­ři­ce­mi, patří do řady Lon­ger3D Oran­ge (kam patří i tis­kár­ny Oran­ge 10 / 120 / 200 / 300). Na roz­díl od svého před­chůd­ce Oran­ge 10 má větší tis­ko­vou plo­chu, a to 120 × 68 × 170 mm, což je o tro­chu víc, než má vět­ši­na SLA tis­ká­ren na trhu. Roz­li­še­ní je 2560 × 1440 pi­xe­lů a 47,25 mi­k­ro­nů. Tis­kár­na opět vy­u­ží­vá UV LED, va­ro­vá­ní před pře­hřá­tím, tichý vě­t­rák, na­bí­zí 2,8pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej. Oran­ge 30 je navíc kom­pa­ti­bil­ní s Chi­tu­bo­xem pro tvor­bu děr a ot­vo­rů.

Tags: 25. ročník | Atlas | Atlas DMT | Gepro | GIS | Konference | MISYS | Setkání

IMG 20191022 100719424-1933V do­po­led­ních ho­di­nách 22. října 2019 se za­ča­ly plnit kon­gre­so­vé pro­sto­ry praž­ské­ho ho­te­lu Ol­šan­ka účast­ní­ky le­toš­ní­ho dvou­den­ní­ho Se­tká­ní GEPRO & ATLAS. Kon­cep­ce kon­fe­ren­ce se už ně­ko­lik let ne­mě­ní, stej­ně jako místo po­řá­dá­ní, a tak asi ni­ko­ho ne­pře­kva­pí, že úvod­ním slo­vem za­há­jil Zde­nek Ho­f­f­mann. Při­po­mněl, že tato akce je dru­hou nej­vět­ší z ob­las­ti GIS v České re­pub­li­ce s při­hlá­še­ný­mi 320 účast­ní­ky. Nos­ný­mi té­ma­ty jsou ra­ci­o­na­li­za­ce, di­gi­ta­li­za­ce, au­to­ma­ti­za­ce, mo­bi­li­ta, ro­bo­ti­za­ce a vir­tu­a­li­za­ce. Již na za­čát­ku také slí­bil od­ha­le­ní mnoha no­vi­nek. Kon­fe­ren­ce má jako ob­vykle vý­znam­né řeč­ní­ky, mnohé účast­ní­ci už dů­věr­ně znají z mi­nu­lých let.

Tags: 3D modely | AEC | AECInspire | BIM | Cloudová platforma | Sanveo | Stavebnictví

sanveo-1942Spo­leč­nost Sa­n­veo, na­bí­ze­jí­cí ře­še­ní pro pod­po­ru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce AEC prů­mys­lu, spus­ti­la novou plat­for­mu pro sprá­vu ná­ku­pu a do­da­va­tel­ských ře­těz­ců. AE­CIn­spi­re je clou­do­vý pro­dukt pra­cu­jí­cí v rámci in­ter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če, který umožňuje do­da­va­te­lům snad­no ově­řo­vat, spra­vo­vat a ob­sta­rá­vat sta­veb­ní ma­te­ri­á­ly. Plat­for­ma AE­CIn­spi­re ex­tra­hu­je re­le­vant­ní data ze 3D BIM mo­de­lů nebo 2D vý­kre­sů, aby na­bíd­la kom­plex­ní se­zna­my ma­te­ri­á­lů a počty kusů pro hlad­ký a plně in­te­gro­va­ný pro­ces ná­ku­pu.

Tags: flyingshapes° | Unity | VR CAD

flyingshapes--1942Spo­leč­nost fly­ingsha­pes° na­bí­zí ko­merč­ně CAD apli­ka­ci pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu nové ge­ne­ra­ce, ur­če­nou pro snad­nou tvor­bu 3D mo­de­lů a na­vr­ho­vá­ní na­příč růz­ný­mi obory. Je po­sta­ve­na na vy­kres­lo­va­cím en­gi­nu Unity a pra­cu­je s ná­h­lav­ní­mi soupra­va­mi Ocu­lus Rift a HTC Vive. Pra­cov­ní po­stu­py apli­ka­ce VR CAD pro 3D pro­sto­ro­vé mo­de­lo­vá­ní tak lze vy­u­žít v plně vir­tu­ál­ním, 360° pro­stře­dí pro víc smys­lů, s in­tu­i­tiv­ním hma­to­vým ovlá­dá­ním a in­ter­ak­tiv­ní­mi ná­stro­ji pro tvor­bu vý­kre­sů, po­vrchů a spo­lu­prá­ci s týmy přes clou­do­vé pro­stře­dí. Apli­ka­ce se sou­stře­dí na sní­že­ní počtu cyklů opa­ko­vá­ní během fáze tvor­by pro­to­ty­pů a v ra­ných stá­di­ích ná­vr­hu vy­hle­dá­ním ne­do­stat­ků a ne­srov­na­los­tí mezi pů­vod­ním pro­to­ty­pem a fi­nál­ním mo­de­lem.

Tags: Digitální realita | Efektivita | Gefos | Geospatial | Green Point | Hexagon | Praha | Workshop

hexagon-1942He­xa­gon Ge­o­spa­tial ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Gefos po­řá­dá ve čtvr­tek 24. října 2019 v Kon­fe­renč­ním cen­t­ru Green Point, Praha–Straš­ni­ce, od­bor­ný work­shop za­mě­ře­ný na té­ma 3D mrač­na bodů. Na work­sho­pu se účast­ní­ci se­zná­mí s po­ří­ze­ním 3D ba­rev­ných mra­čen bodů, je­jich zpra­co­vá­ním a hlavě sdí­le­ním a vi­zu­a­li­za­ce­mi pro další užití. Díky tech­no­lo­giím He­xa­gon jsou nyní tyto pra­cov­ní pro­ce­sy snad­něj­ší a do­stup­něj­ší než kdy­ko­liv před­tím.

Tags: 3D biotiskárny | 3D tisk | BAT | BioAssembly Tool | Factory in a Tool | FIT | Hardware | nRugged | nScrypt

nscrypt1-1942Po ozná­me­ní part­ner­ství s ame­ric­kou ar­má­dou le­tos v lé­tě se fir­ma nScrypt za­mě­ři­la na ver­zi bi­o­tis­kár­ny Bi­o­As­sem­bly Tool (BAT) ur­če­nou pro ná­roč­ná pro­stře­dí. V čer­ven­ci se tis­kár­na do­sta­la do kos­mu na pa­lubě Me­zi­ná­rod­ní kos­mic­ké sta­ni­ce (ISS). Plat­for­ma pro 3D bi­o­lo­gic­ký tisk má oz­na­če­ní nRu­g­ged a je po­sta­ve­na na di­gi­tál­ním vý­rob­ním sys­té­mu Fac­to­ry in a Tool (FIT), umo­ž­ňu­jí­cím au­to­ma­tic­kou vý­mě­nu ná­stro­jů buď pro 3D tisk, nebo bi­o­lo­gic­ký tisk. Což v pra­xi zna­me­ná, že např. elek­tro­nic­ké za­ří­ze­ní a bi­o­ak­tiv­ní obvaz lze vy­tisk­nout sou­čas­ně na jed­nom za­ří­ze­ní.

Tags: Formáty | Import | Pointwise | Prohlížeč | Sítě | Viewer

Pointwise-Viewer-in-V183-1942CAD pro­hlí­žeč Poin­twi­se Vie­wer je zdar­ma a umo­ž­ňu­je im­port, pro­hlí­že­ní, mě­ře­ní a pro­zkou­má­ní kva­li­ty me­t­rik bu­něk prak­tic­ky ja­ké­ko­liv sí­tě ve 3D. Pro­hlí­žeč zob­ra­zí sí­tě v růz­ných sty­lech a vy­po­čí­tá řadu kva­li­ta­tiv­ních me­t­rik. Za­bu­do­va­né funk­ce pro im­port zvlá­da­jí přes dva­cet for­má­tů včet­ně CGNS, FUN3D, Open­FO­AM, SU2, UGRID a dal­ších. Po­kud for­mát sí­tě ne­ní do­stup­ný, lze přes Plu­gin SDK do­psat vlast­ní im­por­tér pro tu­to síť, kte­rý se pak ob­je­ví po re­star­tu au­to­ma­tic­ky jako prv­ní v na­bíd­ce roz­hra­ní.

Tags: 3D tisk | CAM | DED | Open Mind | Simulace | WAAM

3d-printing-3-z-1942No­vin­kou v CAD/CAM řa­dě Open Mind hy­per­MILL je im­ple­men­ta­ce hy­per­MILL Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­rin­gu pro pod­po­ru adi­tiv­ní vý­ro­by. Soft­ware hy­per­MILL Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring na­bí­zí fle­xi­bil­ní mož­nos­ti pro pro­ce­sy Di­rec­ted Ener­gy De­po­si­ti­on (DED) a Wi­re Arc Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring (WAAM) s kom­plex­ním pě­ti­osým sou­běž­ným zpra­co­vá­ním. Po­mo­cí to­ho­to soft­wa­ru lze kon­t­ro­lo­vat a ovlá­dat se­lek­tiv­ní na­va­řo­vá­ní ma­te­ri­á­lu jak u ob­rá­bě­cích hlav s trys­ka­mi vy­u­ží­va­jí­cí­mi laser a prá­šek, tak při vý­ro­bě po­mo­cí ná­stři­ků elek­tric­kým ob­lou­kem.

Tags: Altair | Inspire Studio | Průmyslový design | Rendering | Vykreslování

Geko-ring-collection-1942Pro ná­vr­há­ře, ar­chi­tek­ty a di­gi­tál­ní uměl­ce je ur­če­no no­vé ře­še­ní Al­tair In­spi­re Stu­dio pro 3D na­vr­ho­vá­ní a ren­de­ro­vá­ní, jež je po­sta­ve­né na funk­cích Al­tair Evol­ve. Umo­ž­ňu­je vy­tvá­řet, vy­hod­no­tit a zob­ra­zit ná­vrh rych­le, fle­xi­bil­ně a přes­ně. Na­bí­zí kro­mě údaj­ně in­tu­i­tiv­ní­ho roz­hra­ní také vět­ší množ­ství mo­de­lo­va­cích tech­nik (včet­ně pa­ra­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­vá­ní Po­ly­NURBS), funk­ci his­to­rie vý­tvo­rů (au­to­ma­tic­ky uklá­da­jí­cí před­cho­zí verze ná­vr­hu pro mož­né dal­ší po­u­ži­tí ne­bo opě­tov­ný návrh) a In­spi­re Ren­der pro 3D vy­kres­lo­vá­ní a ani­ma­ce s fy­zic­ky re­a­lis­tic­kým osvět­le­ním.

Tags: 2.6 | Enscape | Osvětlení | Rendering | Vykreslení

Emscape lighting releasegrafik kl-1-1942Soft­ware Ens­ca­pe na­bí­zí ve ver­zi 2.6 pře­pra­co­va­ný vý­po­čet al­go­rit­mů osvět­le­ní, aby na­bí­dl lep­ší věr­nost od­ra­zu a přes­né ne­pří­mé osvět­le­ní jak u skle­ně­ných bu­dov, tak in­te­ri­é­rů s umě­lým osvět­le­ním, re­flex­ní­mi před­mě­ty a slo­ži­tý­mi stíny. Další no­vin­kou je edi­tor ma­te­ri­á­lů Ar­chi­CAD Ma­te­rial Edi­tor s mož­nos­tí mno­ha na­sta­ve­ní pa­ra­me­t­rů včet­ně hr­bo­lů ne­bo hru­bos­ti. Pře­pra­co­vá­na byla na­sta­ve­ní (třeba přes­ná ka­lib­ra­ce), kte­rá lze ny­ní ulo­žit pří­mo do CAD sou­bo­ru. Roz­ší­řil se počet po­lo­žek v knihov­ně o více než 300 no­vých mo­de­lů lidí, tro­pic­kých rost­lin, po­tra­vin apod.

Tags: Brno | BVV | Maker Faire | Mini | Pavilón A1 | Výstaviště

Maker Faire Praha-4-1942Už o tom­to ví­ken­du 19.–20. říj­na se na br­něn­ském vý­sta­viš­ti v pa­vi­ló­nu A1 ko­ná prv­ní Ma­ker Fai­re, se­tká­ní ino­vá­to­rů, vy­ná­lez­ců, ku­ti­lů, de­sig­né­rů a nad­šen­ců. Kutil 21. sto­le­tí je každý, kdo se ne­spo­ko­jí s do­stup­ný­mi věc­mi, vy­tvá­ří si no­vé, ale zá­ro­veň si je ne­ne­chá­vá pro se­be, sdí­lí je s ostat­ní­mi. S ak­ce­mi Ma­ker Fai­re jsme se moh­li už dří­ve se­tkat na­pří­klad v Ra­kous­ku, vlo­ni a le­tos v Pra­ze a ny­ní i v Brně. Ma­ker Fai­re je nej­vět­ší svě­to­vá pře­hlíd­ka ino­va­cí, kre­a­ti­vi­ty a dů­my­sl­nos­ti pro ce­lou ro­di­nu. Je to se­tká­ní tvo­ři­vých a zví­da­vých li­dí, kter­é ba­ví zkou­šet no­vé vě­ci a ne­for­mál­ně sdí­let po­znat­ky a zku­še­nos­ti v přá­tel­ském pro­stře­dí.

Strana 5 z 628

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>