CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
EBOOK 3D Tisk

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 2020 | Acronis | Cloud | Ochrana dat | True Image

ATI-simple-interface-1934Chrá­nit svá data je be­ze­spo­ru pr­vot­ním zá­jmem nejen kon­struk­té­rů a pro­jek­tan­tů. Z to­ho­to hle­dis­ka je dobré vědět, že Acro­nis ohlá­sil no­vou verzi pro­duk­tu osob­ní ky­ber­ne­tic­ké ochra­ny Acro­nis True Image 2020, která umožňuje uži­va­te­lům au­to­ma­tic­ky repli­ko­vat lo­kál­ní zá­lo­hy do clou­du. Tak se stává prv­ním ře­še­ním, jež au­to­ma­ti­zu­je vět­ši­nou od­bor­ní­ků do­po­ru­čo­va­né zá­lo­ho­va­cí pra­vi­dlo 3-2-1. Repli­kač­ní funk­ce Dual Pro­tecti­on je ale jen jed­nou z více než stov­ky ino­va­cí a vy­lep­še­ní za­bu­do­va­ných do soft­wa­ru Acro­nis True Image 2020, která jsou za­mě­ře­na na další zlep­še­ní vý­kon­nos­ti, uži­va­tel­ské­ho ovlá­dá­ní a úrov­ně bez­peč­nos­ti.

Tags: Azure Sphere | Hardware | In­no­AGE SSD | In­no­disk | Microsoft

Innoage ssd-1934In­no­AGE SSD je prv­ním hyb­rid­ním dis­kem na svě­tě s in­te­gro­va­ným sys­té­mem Micro­soft Azu­re Sphe­re. Micro­soft Azu­re Sphe­re po­sky­tu­je dis­kům In­no­disk In­no­AGE SSD zvlášt­ní za­bez­pe­če­ní na úrov­ni vrs­tev a vzdá­le­né sle­do­vá­ní s nu­lo­vou ad­mi­nis­tra­cí. V za­ří­ze­ních edge sbí­ra­jí In­no­AGE SSD da­ta a dá­va­jí přes cloud pří­ka­zy pro ví­ce­funkč­ní sprá­vu, např. opra­vy chyb, ak­tu­a­li­za­ce fir­m­wa­ru, ana­lý­zu dat, AES kódo­vá­ní, rych­lé sma­zá­ní, zni­če­ní, ochra­nu zá­pi­su, ob­no­vu a zo­ta­ve­ní. Dí­ky to­mu jsou ty­to dis­ky vhod­né pro apli­ka­ce AIoT. Pře­hled­né roz­hra­ní In­no­AGE SSD na­bí­zí vlast­ní clou­do­vou plat­for­mu pro sprá­vu dis­ku.

Tags: CAM | CAMplete | Obrábění | TurnMill

TurnMill-V9-Image-Close-Up-1934Tur­n­Mill V9 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní u 3D vy­kres­lo­vá­ní, si­mu­la­cí a pod­po­ry ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní. U 3D zob­ra­ze­ní nyní za­hr­nu­je re­a­lis­tic­ké vy­kres­le­ní stí­no­vá­ní kovů, mo­de­lo­vá­ní od­ra­zů a svě­tel a mož­nost vý­kre­sů na zá­kla­dě me­to­dy de­tek­ce okra­jů. Zvo­le­né ob­jek­ty jsou no­vě lé­pe zvý­raz­ně­ny a při­by­la pod­po­ra my­ši 3D Spa­ce Mou­se pří­mo z uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní a pod­po­ra ovla­da­če hard­wa­ru pro ši­ro­kou šká­lu video ka­ret. U si­mu­la­cí do­vo­lu­jí mož­nos­ti Col­li­si­on Mo­de Pau­sing a In­ter­po­lati­on View přes­ně pro­zkou­mat všech­ny bo­dy po­hy­bu, do­kon­ce i mezi na­pro­gra­mo­va­ný­mi body, a vy­lep­še­no by­lo 3D zob­ra­ze­ní ko­li­zí v ge­o­me­t­rii.

Tags: 3D tis­kár­ny | Ai­rwolf 3D | EVO R | Hardware | Kom­pakt­ní

EVO-R-3D-Printer-for-Education-1934Nová stol­ní 3D tis­kár­na EVO R spo­leč­nos­ti Ai­rwolf 3D na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 300 × 220 × 229 mm, funk­ce před­cho­zích mo­de­lů EVO (např. vel­ký, sed­mi­pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej, HEPA a uh­lí­ko­vý filtr, 32­bi­to­vý mi­k­ro­o­vla­dač Ge­ne­sis, za­rov­ná­va­cí vo­dít­ka či prá­ci s vy­so­ký­mi tep­lo­ta­mi) a sa­mo­zřej­mě i funk­ce nové. Me­zi ni­mi na­jde­me tře­ba au­to­ma­tic­ké vy­rov­ná­vá­ní, hli­ní­ko­vou kon­struk­ci, po­mo­cí CNC vy­ro­be­né hot endy (na zhru­ba 25 wat­tech), oce­lo­vé lůž­ko z jed­no­ho ku­su, dva vý­tlač­ní­ky nebo ko­mu­ni­kač­ní ka­bel po­kry­tý teflo­nem.

Tags: BIM | iOS | iPad | iPhone | Procore | Správa | Stavebnictví | Technologies

ENT-BIM-1934Spo­leč­nost Pro­co­re Tech­no­lo­gies, která na­bí­zí soft­wa­re pro sprá­vu sta­veb, ny­ní při­chá­zí s Pro­co­re BIM. Tent­o pro­dukt umo­ž­ňu­je tý­mům v te­ré­nu vy­lep­še­ný pří­stup k BIM a ke 3D mo­de­lům na je­jich iOS za­ří­ze­ních. Tý­my mo­hou pu­b­li­ko­vat sou­řad­né 3D mo­de­ly pří­mo do iOS apli­ka­ce Pro­ci­te, pří­pad­ně si je pro­hléd­nout z ja­ké­ho­ko­liv za­ří­ze­ní Apple. Pro­co­re BIM do­ká­že na­víc s vel­ký­mi 3D mo­de­ly a je plně in­te­gro­ván s ná­stro­jem 2D Dra­wings pro 2D vý­kre­sy.

Tags: Frost & Sul­li­van | Oce­ně­ní | Product Leadership Award 2019 | PTC | Wind­chill

Frost--Sullivan1934Frost & Sul­li­van vy­hod­no­til silné a slabé strán­ky do­da­va­te­lů PLM ře­še­ní s cílem po­rov­ná­ní PLM ře­še­ní pro pod­po­ru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce vý­rob­ních spo­leč­nos­tí a po­sou­ze­ní vy­bra­ných do­da­va­te­lů PLM ře­še­ní na­vzá­jem. Pro ob­jek­tiv­ní po­sou­ze­ní po­u­ži­li ex­per­ti De­ci­si­on Sup­port Sco­re­card, který hod­no­til dvě zá­klad­ní ob­las­ti – Atri­bu­ty pro­duk­tů, kde bylo po­sou­ze­no při­způ­so­be­ní pro­duk­tu po­ža­dav­kům trhu, spo­leh­li­vost a kva­li­ta, hod­no­ta pro­duk­tu/služ­by, cí­le­ní pro­duk­tu a de­sign, a Ob­cho­d­­ní aspek­ty do­da­va­te­lů, kde se vy­hod­no­co­va­la fi­nanč­ní vý­kon­nost, schop­nost zís­ká­vat zá­kaz­ní­ky, cel­ko­vá efek­ti­vi­ta, růsto­vý po­ten­ci­ál a lid­ské zdro­je.

Tags: Design Reality | HP Multi Jet Fusi­on | LIMB-Art | Mark Williams | Protetika | Protézy

LEG-PRINT-02-1934De­sign po­vrchů pro­téz no­hou od fir­my LIMB-Art bu­de ny­ní mí­sto tra­dič­ní me­to­dy vstři­ko­vá­ní plas­tů tiš­těn u ser­vis­ní­ho po­sky­to­va­te­le De­sign Re­a­li­ty na 3D plat­for­mě Multi Jet Fusi­on 4200 od HP. Tis­kár­na do­vo­lí tisk ni­ko­liv jen jed­no­ho dru­hu de­sig­nu, jak to­mu by­lo do­po­sud, ale ná­vrhy od­liš­ných tva­rů a vzo­rů. Spo­leč­nost LIMB-Art za­lo­žil bý­va­lý pa­ra­lym­pij­ský pla­vec Mark Wil­li­ams a je­ho man­žel­ka Ra­cha­el a v na­bíd­ce mají hodně krytů pro­téz růz­ných barev i es­te­tic­ké­ho vzhle­du. Do­stup­ná je řada mož­nos­tí do­kon­čo­va­cích prací, a navíc si zá­kaz­ní­ci mohou také vy­tvo­řit svůj vlast­ní de­sign.

Tags: Do­pl­něk | Grasshopper | Pod­po­ra | Pu­f­fer­fish | Sha­pe­Di­ver

Pufferfish-Supported-ShapeDiver-1934Od první vy­da­né ver­ze se ten­to do­pl­něk stal jed­ním z nej­ob­lí­be­něj­ších pro eko­sys­tém Grass­hop­pe­ru. Do začátku srpna si jej stáh­lo na Fo­od­4Rhi­no přes 60 000 uži­va­te­lů, čímž se stal jed­ním z de­se­ti nej­sta­ho­va­něj­ších plu­gi­nů (Sha­pe­Di­ver už pod­po­ru­je ně­ko­lik dal­ších z první de­sít­ky, třeba Kan­ga­roo, Lun­chbox, Me­shE­ditHuman). Pu­f­fer­fish se­stá­vá z 280 lo­gic­ky se­tří­dě­ných kom­po­nent, kte­ré se za­mě­řu­jí na Tween (do­pl­ně­ní), Blends (smě­si), Mor­phs (morfy), Ave­rages (prů­mě­ry), Trans­for­mati­ons (trans­for­ma­ce) a In­ter­po­lati­ons (in­ter­po­la­ce) ur­če­né pro změ­ny tva­rů.

Tags: 3D tisk | Aerotropolis | Austrálie | GE Ad­di­ti­ve | MoU | Nový Již­ní Wa­le­s | Spo­lu­práce | Sydney

GE Additive Gladys Berejiklian-2-1934V Mni­cho­vě ten­to tý­den po­de­psa­la fir­ma GE Ad­di­ti­ve, za­bý­va­jí­cí se 3D tis­kem ko­vů, me­mo­ran­dum o po­ro­zu­mě­ní (Me­mo­ran­dum of Un­der­stan­ding – MoU) s vlá­dou No­vé­ho Již­ní­ho Wa­le­su, síd­lí­cí v Aus­trá­lii. Stá­vá se tak jed­ním ze za­klá­da­jí­cích part­ne­rů na­da­ce a bu­de mít za úkol vy­vi­nout prů­mys­lo­vý 3D tisk pro Wes­tern Syd­ney Ae­ro­t­ro­po­lis. Zá­pad­ní Syd­ney se tak stane cen­t­rem 3D tis­ku v Aus­trá­lii. Po­d­le pre­mi­ér­ky Gla­dys Be­re­jikli­an bu­de vět­ší část prů­mys­lo­vé­ho uz­lu v Ae­ro­t­ro­po­li­su se za­mě­ře­ním na le­tec­tví, lé­kař­ství a au­to­mo­bi­ly po­sí­le­na mož­nost­mi 3D tisku.

Tags: 3D InterOp | CMG | Das­sault Sys­tè­mes | Spatial

spatial-AdditiveCGMwithCode-1934Fir­ma Spa­tial, dce­ři­ná spo­leč­nost Das­sault Sys­tè­mes, na­bí­zí v pro­duk­tu Spa­tial verze 2019 1.0.2 pro 3D In­te­rOp ví­ce­ná­sob­né zpra­co­vá­ní u im­ple­men­ta­ce UCon­nect v mno­ha for­má­tech pří­mo v pro­stře­dí 3D In­te­rOp CGM, což je vhod­né pro ote­ví­rá­ní vel­kých se­stav. Im­ple­men­to­vá­ny by­ly ta­ké ver­ze for­má­tů NX1847, Creo 6.0 a Pa­ra­so­lid 31.1. U mo­de­lo­va­cí­ho já­d­ra CGM Core Mo­de­ler se ob­je­vu­je di­a­gnos­ti­ka dat im­por­to­va­ných mo­de­lů s ka­ta­lo­gem více než 10 000 chy­bo­vých zpráv pro CMG operátory a mož­nos­tí re­de­sig­nu po­mo­cí CGM Di­rect Edit nebo mo­di­fi­ka­cí off­se­to­vých hod­not.

Tags: Ana­lý­zy | Ashrae | CFD | Pře­no­s tepla | Simulace | Sim­S­ca­le

radiation-panels-in-office-1934SaaS apli­ka­ce pro in­že­nýr­ské si­mu­la­ce od spo­leč­nos­ti Sim­S­ca­le no­vě na­bí­zí ana­lý­zy pře­no­su tep­la za po­mo­ci vý­po­čtu dy­na­mi­ky prou­dě­ní ka­pa­lin (CFD) pro na­le­ze­ní op­ti­mál­ních hla­din tepla a prou­dě­ní vzdu­chu a umís­tě­ní kom­po­nent jako zá­suv­ky, kli­ma­ti­za­ce ne­bo to­pe­ní. Uži­va­te­lé Sim­S­ca­le mohou si­mu­lo­vat účin­ky tep­la pro op­ti­ma­li­za­ci a po­ho­du lidí v jed­not­li­vých míst­nos­tech celé bu­do­vy, tedy kan­ce­lá­řích, obyt­ných do­mech či di­va­dlech. Po­d­le stu­die uni­ver­zi­ty v Chi­ca­gu kle­sá při vy­so­kých tep­lo­tách pro­duk­ti­vi­ta lid­ské prá­ce o 4 % na je­den stu­peň.

Tags: Panattoni Europe | Plzeň-Bory | Průmysl 4.0 | Virtuální realita | Virtuplex | VRgineers

Vizualizace projektu Panattoni Pilsen Digital Park-1933Sta­vi­tel prů­mys­lo­vých zón Pa­natto­ni Eu­ro­pe před­sta­vil v praž­ské la­bo­ra­to­ři spo­leč­nos­ti Virtu­plex svůj nový pro­jekt na Bor­ských te­ra­sách v Plzni. Bez dlou­hé pre­zen­ta­ce a vy­svět­lo­vá­ní, ale se spe­ci­ál­ní­mi VR brý­le­mi, vy­so­ce vý­kon­ný­mi po­čí­ta­či HP na zá­da a pro­pra­co­va­ným vir­tu­ál­ním mo­de­lem in­dustri­ál­ních budov, které lze rov­nou na­vští­vit, jako kdyby už stály. Plzeňští za­stu­pi­te­lé a zá­stup­ci od­bor­né ve­řej­nos­ti se tak mohli osob­ně se­zná­mit s při­pra­vo­va­ným Pa­natto­ni Pil­sen Di­gi­tal Par­kem, který by měl být prů­kop­nic­kým čes­kým pro­jek­tem dle kon­cep­ce Prů­my­sl 4.0.

Tags: Aplitop | BIM | ESRI | Modelování krajiny | TcpMDT 8 | Topografie | Výstavba | ZWCAD 2020

tcpmdt2-16-1933Apli­ka­ce TcpM­DT 8 pro ZWCAD, kte­rou vy­vi­nu­la fir­ma Aplitop, je scho­p­na pra­co­vat s to­po­gra­fic­ký­mi pro­jek­ty a roz­díl­ný­mi po­stu­py umo­ž­ňu­je mo­de­lo­vá­ní kra­ji­ny a zpra­co­vá­ní kom­plex­ních pro­jek­tů měst­ské vý­stav­by. Uži­va­te­lé Win­dows nebo An­dro­i­du mo­hou vy­u­žít te­rén­ních apli­ka­cí Tcp­G­PS, tedy pro­vá­dět prů­zku­my po­mo­cí růz­ných při­jí­ma­čů GNSS, vy­ty­čo­vat po­zem­ky a te­ré­ny, k dis­po­zi­ci jsou ta­ké ma­py Esri, or­to­gra­fic­ké ob­ráz­ky, kar­to­gra­fie a ma­po­vé služ­by na in­ter­ne­tu. Apli­top ta­ké vy­u­ží­vá IFC Alig­n­ment pro sprá­vu vy­ty­če­ní sil­nic, že­lez­nic, tu­ne­lů a mo­s­tů a mož­nost pra­co­vat s BIM pro­jek­ty.

Strana 5 z 619

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>