GFI
Google překladač: English Deutsch

Tags: Altair | Elektromagnetismus | Plánování | Sítě | Správa | Wrap

radio-network-2020Spo­leč­nost Al­tair ozná­mi­la akvi­zi­ci soft­wa­ro­vé části švéd­ské spo­leč­nos­ti WRAP In­ter­nati­o­nal AB. WRAP je před­ní svě­to­vá soft­wa­ro­vá tech­no­lo­gie pro sprá­vu spek­tra a plá­no­vá­ní rá­di­o­vých sítí pro ci­vil­ní a ob­ran­né or­ga­ni­za­ce. S 30le­tým vý­vo­jem, pů­vod­ně v Saabu, po­krý­vá WRAP soft­wa­re ši­ro­kou škálu apli­ka­cí se za­mě­ře­ním na ří­ze­ní zdro­jů rá­di­o­vé­ho spek­tra pro ma­xi­mál­ní vy­u­ži­tí, včet­ně rá­di­o­vé­ho plá­no­vá­ní, vý­po­čtů ru­še­ní a po­kry­tí, a doplňuje stá­va­jí­cí soft­wa­re Altai­ru Feko, new­FA­SANTWin­Prop. pro mo­de­lo­vá­ní ší­ře­ní bez­drá­to­vých sig­ná­lů a plá­no­vá­ní sítě.

Tags: Alibre design | AlibreCAM 2020 | CAM | Certifikace | MecSoft | Obrábění | v21

MecSoft1-1-2020Spo­leč­nost Mec­Soft Cor­po­rati­on ozná­mi­la, že Alib­re­CAM 2020, nej­no­věj­ší verze in­te­gro­va­né­ho CAM ře­še­ní spo­leč­nos­ti Mec­Soft pro Alib­re De­sign, je cer­ti­fi­ko­vá­na pro nej­no­věj­ší verzi Alib­re De­sign v21 [Se­sta­ve­ní 21034]. Tato cer­ti­fi­ka­ce za­ru­ču­je, že kon­struk­té­ři a CNC pro­gra­má­to­ři mohou po­u­ží­vat Alib­re­CAM 2020 k pro­gra­mo­vá­ní jed­no­du­chých a slo­ži­tých dílů pro ob­rá­bě­ní na všech dru­zích CNC sou­stru­hů, fré­zek, sou­struž­nic­kých cen­ter a ví­ce­o­sých ob­rá­bě­cích cen­ter přímo z Alib­re De­sig­nu v21. Kromě toho byl Alib­re­CAM 2020 cer­ti­fi­ko­ván jako kom­pa­ti­bil­ní s nej­no­věj­ší­mi i star­ší­mi zob­ra­zo­va­cí­mi ovla­da­či v Alib­re De­sig­nu v21.

Tags: 3D Systems | 3D tisk | DuraForm | HST | SLS | Výroba

SLS Thermoplastic-2020Se­lek­tiv­ní la­se­ro­vé sli­no­vá­ní (SLS) se ob­je­vu­je jako mocná tech­no­lo­gie pro funkč­ní pro­to­ty­po­vá­ní i vý­ro­bu pro ko­neč­né po­u­ži­tí. Roz­bi­tím ře­těz­ců tra­dič­ní vý­ro­by SLS od­st­raňuje po­tře­bu ná­stro­jů, umož­ňu­je ná­kla­do­vě efek­tiv­ní hro­mad­nou za­káz­ko­vou vý­ro­bu a vý­raz­ně zlep­še­né to­le­ran­ce, Takže in­že­ný­ři mo­hou na­vr­ho­vat funkč­ně s kom­plex­ní­mi vlast­nost­mi s lep­ším vý­ko­nem. V kom­bi­na­ci s port­fo­li­em uni­ver­zál­ních a ro­bust­ních ma­te­ri­á­lů 3D Sys­tems je k dis­po­zi­ci tech­no­lo­gie pro vy­tvá­ře­ní sou­čás­tí vy­so­ce odol­ných vůči teplu, che­mi­ká­li­ím a ná­ra­zům a při­pra­ve­nost vy­dr­žet i ty nej­ná­roč­něj­ší pod­mín­ky.

Tags: 3D tiskárny | Hardware | MakerBot SKETCH | MCAE Systems | Školy | Vzdělávání | Webinar

Webinar MakerBot SKETCH-2019Ma­ker­Bot SKETCH Clas­sro­om je se­sta­va 3D tis­ká­ren a softwaru ur­če­ná pro výuku 3D tisku ve ško­lách. Před­sta­vu­je kom­plex­ní ře­še­ní, které ob­sa­hu­je vše, co pe­da­go­go­vé a žáci po­tře­bu­jí, aby při výuce 3D tisku do­sáh­li úspě­chu. Spo­leč­nost MCAE Sys­tems po­řá­dá krát­ký bez­plat­ný webi­nář, kde vás s touto se­sta­vou 3D tis­ká­ren se­zná­mí. Se­sta­va SKETCH Clas­sro­om po­má­há rych­le­ji in­te­gro­vat 3D tisk do výuky. Uči­te­lé se naučí vy­tvá­řet pou­ta­vé učeb­ní plány, ve kte­rých naučí žáky kon­cepč­ní­mu myš­le­ní a ino­va­cím po­mo­cí 3D tisku. Žáci ob­je­ví krásu 3D mo­de­lo­vá­ní a naučí se pra­co­vat s 3D tis­kár­nou.

Tags: 3D skenery | ATOS Q | GOM | Hardware | Inspekce | Měření | Měřící systémy

gom webinar-atos-q-2019Nový ATOS Q spo­leč­nos­ti GOM je vý­kon­ný 3D ske­ner pro slo­ži­té in­spekč­ní úkoly. Lehký a fle­xi­bil­ní sys­tém je vy­ba­ven vhod­ný­mi vy­mě­ni­tel­ný­mi čočka­mi pro malé a střed­ní díly a je do­dá­ván s nej­no­věj­ším GOM soft­warem. Pokud jde o za­jiš­tě­ní kva­li­ty pro­duk­tů a op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­sů, mnoho spo­leč­nos­tí se spo­lé­há na op­tic­ké 3D mě­ři­cí sys­témy GOM. Ob­las­ti po­u­ži­tí 3D me­t­ro­lo­gie sa­ha­jí od au­to­mo­bi­lo­vé­ho, for­mař­ské­ho, plas­ti­kář­ské­ho a slé­vá­ren­ské­ho prů­mys­lu až po le­tec­ký prů­my­sl. Kom­bi­no­vá­ním vy­so­ce vy­spě­lé elek­tro­ni­ky a op­ti­ky s ro­bust­ním de­signem a vý­kon­ným soft­warem jsou sys­témy ATOS v po­pře­dí z hle­dis­ka vy­so­ce přes­ných vý­sled­ků mě­ře­ní.

Tags: CAD Schröer | DXF/DWG | M4 P&ID FX | P&ID | Potrubí | Verze 7.0 | Výkresy

PID software CAD Schroer-2019Nová verze 7.0 pro­fe­si­o­nál­ní­ho P&ID soft­wa­ru fir­my CAD Schroer op­ti­ma­li­zu­je snad­né vy­tvá­ře­ní P&ID – po­trub­ních a pro­ces­ních sche­ma­tic­kých vý­kre­sů. K dis­po­zi­ci je také mnoho no­vých mož­nos­tí při­způ­so­be­ní, které splňují po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků. Soft­ware M4 P&ID FX na­bí­zí spo­leč­nos­tem pří­le­ži­tost po­vý­šit své P&ID ná­vrhy na pro­fe­si­o­nál­ní úroveň při skrom­ném roz­počtu. U verze 7.0 byla jako ob­vykle vě­no­vá­na zvlášt­ní po­zor­nost uspo­ko­jo­vá­ní po­třeb a po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ků a zá­ro­veň se soft­ware stal uži­va­tel­sky pří­vě­ti­věj­ším než kdy­ko­li před­tím.

Tags: Absolute Tracker | Certifikace | Hexagon MI | ISO | ISO 17025 | Leica | Praha

Absolute-Tracker-ISO-certification-Prague-2019Osvěd­če­né ser­vis­ní stře­dis­ko He­xa­go­nu v Praze nyní na­bí­zí kom­plet­ní cer­ti­fi­ka­ci ISO 17025 pro sys­témy Ab­so­lu­te Trac­ker z nově akre­di­to­va­né la­bo­ra­to­ře. Praž­ské ser­vis­ní stře­dis­ko di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon nyní ofi­ci­ál­ně na­bí­zí kom­plet­ní re­cer­ti­fi­kač­ní služ­by ISO 17025 pro la­se­ro­vé sle­do­va­cích sys­témy. Tato nově akre­di­to­va­ná la­bo­ra­toř zvy­šu­je stá­va­jí­cí glo­bál­ní ka­pa­ci­tu spo­leč­nos­ti He­xa­gon pro cer­ti­fi­ka­ci ISO 17025 a dále roz­ví­jí je­jich cíl roz­vo­je je­jich lo­ka­li­zo­va­ných slu­žeb a pod­po­ry in­frastruk­tu­ry pro uži­va­te­le la­se­ro­vých trac­ke­rů po celém světě.

Tags: AutoCAD | dopravníky | Interroll | Konstruování | Layouter | Plug-in | Projektování | Tok materiálu

MPP Layout-2019Spo­leč­nost In­terroll opět roz­ší­ři­la roz­sah vy­u­ži­tí své apli­ka­ce In­terroll La­y­ou­ter tím, že do ní za­čle­ni­la ne­dáv­no uve­de­né stro­je a linky pro ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem ve skla­dech a pro jeho výdej a ma­ni­pu­lač­ní vo­zí­ky. S touto apli­ka­cí, kte­rou lze plně in­te­gro­vat do kon­strukč­ní­ho pro­gra­mu Au­to­CAD, mohou nyní kon­struk­té­ři a in­te­grá­to­ři sys­té­mů vi­zu­a­li­zo­vat i slo­ži­té do­prav­ní­ko­vé sys­témy klik­nu­tím myši a zpřístup­nit je pro pro­ces tvor­by na­bí­dek a ob­jed­ná­vek. Di­gi­ta­li­za­ce ře­těz­ce ne­zbyt­ných pro­ce­sů dra­ma­tic­ky sni­žu­je objem práce, kte­rou na ně musí zá­kaz­ník vy­na­lo­žit – v zá­vis­los­ti na po­čá­teč­ní si­tu­a­ci až o 90 %.

Tags: Augmented Reality | CAD | IIoT | Konference | LiveWorx | PLM | PTC | Virtuální

LiveWorx20 Virtual-2019Pů­vod­ně se tato kon­fe­ren­ce za­mě­řu­jí­cí se na di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci měla konat ve dnech 8.–11. červ­na 2020 v Bos­to­nu. Jak se ale dalo před­po­klá­dat, ani tato pra­vi­del­ná bos­ton­ská akce se ne­u­sku­teč­ní. Or­ga­ni­zá­to­ři ze spo­leč­nos­ti PTC ji na­hra­di­li bez­plat­nou vir­tu­ál­ní akcí 9. červ­na 2020. Je za­mě­ře­na na vzdě­lá­vá­ní pra­cov­ní­ků z prů­mys­lo­vých pod­ni­ků o tom, jak do­sáh­nout stra­te­gic­ké ob­chod­ní efek­ti­vi­ty, a spo­je­ní di­gi­tál­ních ná­stro­jů, stra­te­gic­kých ře­še­ní a no­vých tech­no­lo­gií, které mění spo­leč­nos­ti po celém světě. V pro­gra­mu Li­veWorx na­jde­te nej­no­věj­ší di­srup­tiv­ní tech­no­lo­gie od roz­ší­ře­né re­a­li­ty a IIoT po ro­bo­ti­ku a při­po­je­né pro­duk­ty.

Tags: 2020 | CAM | hrubování | Obrábění | Simulace | SolidCAM | SolidVision | Strojírenství | Turbo HSR | Webináře

SOLIDCAM-2019So­lid­CAM s kaž­dou další verzí ino­vu­je to, co již dlou­há léta běží, roz­ví­jí nové směry a také při­dá­vá nové funk­ce. S verzí So­lid­CAM 2020 je tomu stej­ně tak, a proto při­ne­se na­pří­klad jed­no­du­chá vy­lep­še­ní u ope­ra­ce Kapsa při do­kon­čo­vá­ní nebo na­jíž­dě­ní z venku. Dále nová verze roz­ví­jí již za­běh­lé po­u­ží­vá­ní ša­b­lon po­mo­cí Drag & Drop nebo ve­li­ce oče­ká­va­nou vlast­ní Si­mu­la­ci. A v ne­po­sled­ní řadě verze 2020 na­bíd­ne zcela nový balík hru­bo­va­cích ope­ra­cí pod vý­stiž­ným ná­zvem Turbo HSR. U pří­le­ži­tos­ti uve­de­ní nové verze se budou konat ve dnech 14., 21. a 28. květ­na 2020 vždy ve 13 hodin webi­ná­ře.

Tags: Petr Šimáček | VoI | Voices of Industry | Yamazaki Mazak

Petr Simacek VOI final foto-2019Po­kra­ču­je­me ve zve­řejňování Hlasů prů­mys­lu po­ří­ze­ných na stán­ku vy­da­va­tel­ství CCB během Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně 2019. Je­jich dal­ším pro­ta­go­nis­tou byl Petr Ši­má­ček ze spo­leč­nos­ti Ya­ma­za­ki Mazak. Tato spo­leč­nost byla za­lo­že­na v roce 1919 ve městě Na­go­ja v Ja­pon­sku. Nyní má po celém světě více než 8300 za­měst­nan­ců. Ya­ma­za­ki Mazak má 10 stá­va­jí­cích vý­rob­ních zá­vo­dů, z nichž 5 je v Ja­pon­sku, a dále jsou vý­rob­ní pro­vo­zy ve Spo­je­ných stá­tech, Spo­je­ném krá­lov­ství, Sin­ga­pu­ru a v Číně.

Tags: Arcadia | BIM | CADservis | Edificius | IFC | RoadPack | Stavebnictví | ZWCAD

Arcadia BIM-2019Jistě jste se s po­jmem BIM (In­for­mač­ní model bu­do­vy) už se­tka­li. Do­kon­ce je mnoho kan­ce­lá­ří, které už BIM ře­še­ní ak­tiv­ně vy­u­ží­va­jí se všemi vý­ho­da­mi a můžou kon­sta­to­vat, že je to dobré ře­še­ní. Týká se to hlav­ně pro­jek­tan­tů po­zem­ních sta­veb, kde už BIM za­čí­ná být stan­dar­dem. Také pře­vod­ní for­mát IFC (In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses), ozna­čo­va­ný dnes za me­zi­ná­rod­ní normu ISO 16739:2013 v této ob­las­ti, za­čí­ná být ve­li­ce sta­bil­ní.

Tags: Británie | Electric Avenue | Elektromobily | Siemens | Sutherland Avenue | ubitricity | Westminster

Electric Avenue W9-2018Si­e­mens v Bri­tá­nii před­sta­vil první tzv. „Elek­tric­kou ulici“, která je dlou­há přes půl míle (800 metrů) a je plně při­pra­ve­na pro pod­po­ru elek­tric­kých vo­zi­del – proto zís­ka­la ozna­če­ní „Elect­ric Ave­nue, W9”. Pro­jekt vzni­kl ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí ubit­ri­ci­ty (po­sky­to­va­tel na­bí­je­cích ře­še­ní) a měst­skou radou čtvr­ti West­min­ster. V rámci pro­jek­tu bylo upra­ve­no 24 pou­lič­ních lamp, které dnes fun­gu­jí jako na­bí­je­cí místa za vy­u­ži­tí již exis­tu­jí­cí měst­ské in­frastruk­tu­ry. Oby­va­te­lé si nyní mohou na­bí­jet své elek­tro­mo­bi­ly na růz­ných mís­tech v celé lon­dýn­ské Su­ther­land Ave­nue. V ná­sle­du­jí­cím ob­do­bí plá­nu­je měst­ská část stej­ným způ­so­bem upra­vit další dvě ulice.

Strana 5 z 655

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>