GFI
Google překladač: English Deutsch

Tags: MSV | Pavel Cesnek | Streamtech.tv | VoI | Voices of Industry | ŽĎAS

VoI-Pavel Cesnek-ZDAS-2015V dal­ším dílu me­zi­ná­rod­ní ná­zo­ro­vé plat­for­my Voices of In­dust­ry, jejíž pod­kla­dy vzni­ka­ly během Me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu v Brně na stán­ku spo­leč­nos­ti CCB, je před­sta­ven Pavel Cesnek – ře­di­tel spo­leč­nos­ti ŽĎAS, a. s. V této spo­leč­nos­ti umí udě­lat zá­kaz­ní­ko­vi kon­krét­ní ma­te­ri­ál přímo na míru. Klí­čo­vým trhem se pro ni v po­sled­ní době stává ruský trh. Snaží se pra­co­vat na kon­tak­tech a pra­cu­je na do­dáv­kách pro rus­kou ener­ge­ti­ku. Tren­dem v ruské ener­ge­ti­ce je vý­stav­ba ma­lých ener­ge­tic­kých kom­plexů v rámci fab­ri­ky nebo města.

Tags: BLK2GO | COVID-19 | Gefos | Geodézie | Geosystémy | Laserové skenování | Leica | Novinky | on-line | Tour

Leica Tour 2020-2015Leica Tour 2020 star­to­va­la 9. břez­na 2020 v Ústí nad Labem a v plánu bylo pro­jet s ní trasu Kar­lo­vy Vary, České Bu­dě­jo­vi­ce, Praha, Par­du­bi­ce, Os­t­ra­va, Olo­mouc a Brno. Zá­jem­ci se při­šli, či měli při­jít se­zná­mit s no­vin­ka­mi Leica Ge­o­sys­tems. K vi­dě­ní byl i nový mo­bil­ní ske­ner Leica BL­K2­GO. Ovšem po ab­sol­vo­vá­ní po­lo­vi­ny plá­no­va­ných za­stá­vek za­sáh­ly do roz­je­té tour vlád­ní opat­ře­ni proti ko­ro­na­vi­ru Covid-19. Na no­vin­ky a akce se tak nyní mů­že­te nyní po­dí­vat z kan­ce­lá­ře nebo do­mo­va. 

Tags: 3E Praha Engineering | CAD | Kreslení | Modelování | Školy | Soutěž | Vzdělávání

P2203387-2014Ve čtvr­tek 26. břez­na se konal již 19. roč­ník ce­lo­stát­ní sou­tě­že v CAD kres­le­ní a mo­de­lo­vá­ní pro stu­den­ty střed­ních škol, or­ga­ni­zo­va­ná fir­mou 3E Praha En­gi­nee­ring. Uza­vře­ní škol kvůli ná­ka­ze ko­ro­na­vi­rem se stalo vý­zvou pro vy­u­ži­tí mo­der­ních forem i pro tak or­ga­ni­zač­ně ná­roč­nou akci jako je sou­těž škol z celé České re­pub­li­ky. Podle slov Jo­se­fa Ma­lé­ho, ře­di­te­le 3E Praha, by bylo jed­no­du­chým ře­še­ním sou­těž od­vo­lat, tak jako se stalo u velké řady akcí. Ale v 3E ne­chtě­li úsilí a ener­gii vě­no­va­nou pří­pra­vám této akce jen tak za­ho­dit.

Tags: Hanwha | Hardware | HCR CZECH | HCR-12 | HCR-3 | HCR-5 | Kolaborativní | Roboty | Rodi

HCR wModel Original 2019-2014Jeden z nej­vět­ších glo­bál­ních hráčů na poli ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů – ji­ho­ko­rej­ská spo­leč­nost Ha­nwha – vidí v České re­pub­li­ce velký po­ten­ci­ál. V sou­čas­nos­ti na­bí­zí tu­zem­ským zá­kaz­ní­kům tro­ji­ci svých ro­bo­tů, další budou brzy při­bý­vat. Ex­klu­ziv­ním do­da­va­te­lem ro­bo­tů Ha­nwha pro český a slo­ven­ský trh je spo­leč­nost HCR CZECH. Ta má s ji­ho­ko­rej­ským gi­gan­tem po­de­psa­nou smlou­vu na 25 let. Cílem spo­lu­prá­ce je zís­kat co nej­vět­ší podíl na trhu s ko­la­bo­ra­tiv­ní­mi ro­bo­ty, o které má zájem čím dál více firem, a to pře­de­vším proto, že tyto ro­bo­ty do­ká­žou přímo spo­lu­pra­co­vat s člo­vě­kem bez ja­kých­ko­li rizik ohro­žu­jí­cích bez­peč­nost lid­ské­ho pra­cov­ní­ka.

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | COVID-19 | ČVUT | Respirátory | RP95-3D | Siemens | Zdravotníci

covid-RP95-3D-2014Si­e­mens spo­jil síly s CIIRC při ČVUT a v zá­vo­dě Si­e­mens Elek­tro­mo­to­ry Mo­hel­ni­ce na spe­ci­ál­ní 3D tis­kár­ně denně vy­rá­bí přes 40 ochran­ných re­spi­rač­ních po­lo­ma­sek model RP95-3D s nej­vyš­ším stup­něm ochra­ny. Vý­ro­bu ko­or­di­nu­je a re­spi­rá­to­ry kom­ple­tu­je spo­leč­nost 3Dees In­dustries, fil­try do­dá­vá Sigma Lutín. Všech­ny po­lo­mas­ky, které touto ces­tou vznik­nou, pře­dá­vá Mi­nis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví lé­ka­řům, se­strám a dal­ším zdra­vot­ní­kům, kteří s ko­ro­na­vi­ro­vou pan­de­mií bo­ju­jí v první linii.

Tags: 3E Praha Engineering | Akademie | on-line | Podpora | Výuka

P3221449-2014Spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring při­pra­vi­la pra­vi­del­né vy­sí­lá­ní k pod­po­ře výuky na ško­lách. Vždy v úterý a ve stře­du od 11 do 12 hodin je možné se zú­čast­nit výuky CAD (úterý) nebo CAM (stře­da) s lek­to­ry 3E Praha. K oběma té­ma­tům vždy na konci bude při­dá­no ně­ja­ké další za­jí­ma­vé téma z oboru CAD/CAM a 3D tisku. Vy­sí­lá­ní je ur­če­né stu­den­tům a pe­da­go­gům na pod­po­ru výuky a za­ča­lo již 24. břez­na a po­k­ra­ču­je v dal­ších tý­d­nech. Mezi hlav­ní­mi té­ma­ty CAD výuky na­jde­te zá­kla­dy mo­de­lo­vá­ní, ski­co­vá­ní, uži­va­tel­ské pro­stře­dí a doplňkové pro­gra­my, tvor­bu se­stav, úpra­vu dílu v se­sta­vě, roz­vi­nu­tí dílu a další podle vý­u­ko­vé­ho plánu.

Tags: 2021 | Autodesk | CAD Studio | Konference | Live | on-line

Autodesk-Live-2021-2014V úterý 28. dubna 2020 na­jde­te na webu www.cadstudio.cz/live2021 živé vy­sí­lá­ní on-line kon­fe­ren­ce „Au­to­de­sk LIVE 2021“, kde spo­leč­nost CAD Stu­dio před­sta­ví nové pro­duk­ty řady Au­to­de­sk. Před ko­ná­ním ži­vé­ho vy­sí­lá­ní budou re­gis­tro­va­ným účast­ní­kům za­slá­ny na jimi za­da­nou ad­re­su po­drob­né po­ky­ny k účas­ti. Se­znam­te se s no­vin­ka­mi CAD, BIM, CAM a PDM pro­duk­tů Au­to­de­s­ku z po­hod­lí svého křes­la – na po­čí­ta­či, no­te­boo­ku, table­tu, te­le­fo­nu, na te­le­vi­zo­ru doma nebo ve vaší fi­rem­ní za­se­da­cí míst­nos­ti nebo škol­ní učeb­ně a odkudkoliv.

Tags: 2021 | Autodesk | CAD Studio | CAD/PLM | Multimédia | Stavebnictví | Strojírenství | Vizualizace

Autodesk-2014V mi­nu­lém týdnu (25. břez­na 2020) Au­to­de­sk ofi­ci­ál­ně uvedl na trh velké množ­ství svých pro­duk­tů ve verzi 2021. Jsou za­stou­pe­ny ka­te­go­rie soft­wa­rů pro CAD/PDM, stro­jí­ren­ství, sta­veb­nic­tví/GIS i vi­zu­a­li­za­ce, mul­ti­mé­dia. Z CAD/PDM jde o Au­to­CAD 2021, Au­to­CAD LT 2021 (i české verze), DWG Tru­e­View 2021, Au­to­CAD Ras­ter De­sign 2021, ReCap Pro 2021 (i česká verze) a Vault v mu­ta­cích Basic, Of­fi­ce, Wor­k­group, Pro­fes­si­o­nal 2021. Ze stro­jí­ren­ských pro­duk­tů byly ak­tu­a­li­zo­vá­ny na verzi 2021 Au­to­CAD Me­cha­ni­cal (i česká verze), Au­to­CAD Elect­ri­cal, Alias (De­sign, Sur­fa­ce, Con­cept, Spe­ed­Form) a VRED (De­sign, Pre­sen­ter, Pro­fes­si­o­nal).

Tags: Remote Connect | SINEMA RC | Sítě | Správa | UMC

Siemens-Sinema RC 2 1-2014Si­e­mens uvádí na trh novou verzi plat­for­my SI­NE­MA Re­mo­te Con­nect, která dále roz­ši­řu­je mož­nos­ti sprá­vy vzdá­le­ných uzlů i uži­va­te­lů. Jed­nou z mnoha ino­va­cí verze V2.1 je vy­lep­še­né cen­t­rál­ní lo­go­vá­ní a další mož­nos­ti cen­t­rál­ní sprá­vy uži­va­te­lů. Udá­los­ti s vý­zna­mem pro bez­peč­nost jsou lo­go­vá­ny a nově mohou být po­ho­dl­ně za­sí­lá­ny i na nad­řa­ze­né sys­témy. Kromě vy­lep­še­ných funk­cí vlast­ní­ho pro­duk­tu je také v ino­vo­va­né verzi k dis­po­zi­ci mož­nost pro­po­je­ní na sys­tém UMC (User Ma­nag­ment Com­po­nent), který na­bí­zí cen­t­ra­li­zo­va­nou sprá­vu uži­va­te­lů na­příč celým sys­té­mem a nově také s mož­nos­tí pro­po­je­ní na Acti­ve Di­rec­to­ry.

Tags: BobCAD-CAM | CAD | CAM | DataCAD | NC programování | SolidWorks

BobCADCAM-MillExpressFase-2013Se soft­warem Bob­CAD-CAM od firmy Da­ta­CAD lze pro­fe­si­o­nál­ně NC pro­gra­mo­vat již za 595 eur. Bob­CAD-CAM po­sky­tu­je vý­kon­né stra­te­gie ob­rá­bě­ní pro NC pro­gra­mo­vá­ní za ne­u­vě­ři­tel­ně níz­kou cenu. Zpra­co­vá­ní, které vy­ža­do­va­lo drahé CAM sys­témy, lze s Bob­CAD-CAMem zvlád­nout za vý­raz­ně menší ná­kla­dy. In­tu­i­tiv­ní ve­de­ní uži­va­te­le a in­te­g­ro­va­né in­struk­ce umož­ňu­jí s Bob­CAD-CAMem rych­le začít. Není nut­ný dlou­hý a ná­klad­ný vý­cvik. Kaž­dý NC tech­nik, kte­rý dří­ve vy­tvá­řel své NC pro­gra­my přímo na stro­ji, oka­mži­tě těží z vý­kon­ných funk­cí pro­gra­mu. Ce­lo­svě­to­vě je v po­u­ží­vá­ní více než 150 000 li­cen­cí sw Bob­CAD-CAM.

Tags: 30% sleva | dwg | DXF | ECAD | Electra Cloud | Radica | Software

Electra-extensive-symbols-2013Spo­leč­nost Ra­di­ca Soft­ware ozná­mi­la, že na­bí­zí 30% slevu na svůj elek­tric­ký CAD soft­ware Elect­ra Cloud. Sleva je na­bí­ze­na od 23. břez­na do 22. dubna 2020 a platí pouze pro nákup li­cen­cí Elect­ra Cloud Stan­dard nebo Pro­fes­si­o­nal, a to v prv­ním roč­ním fak­tu­rač­ním cyklu. Kromě slevy spo­leč­nost také pro­dlou­ži­la zku­šeb­ní dobu z 30 na 60 dní, kdy noví uži­va­te­lé z ce­lé­ho světa mohou během zkouš­ky vy­u­ží­vat celou sadu do­stup­ných funk­cí. Kte­rý­ko­liv uži­va­tel pra­cu­jí­cí z do­mo­va může po­u­žít Elect­ra Cloud pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho pro­hlí­že­če ke kom­ple­ta­ci svých elek­tric­kých vý­kre­sů a ke snad­né­mu on-line sdí­le­ní s ko­le­gy. V praxi jim k tomu stačí i tablet.

Tags: 2020 | Hannover Messe | Pandemie | VeletrhyCovid-19 | Výstavy

hannovermesse-2013Han­no­ver Messe se v tomto roce ne­mů­že usku­teč­nit kvůli stále kri­tič­těj­ší si­tu­a­ci kolem pan­de­mie Covid-19. Kom­plex­ní ces­tov­ní ome­ze­ní, zákaz sku­pi­no­vých se­tká­ní a vy­hláš­ka o zá­ka­zu v han­no­ver­ském re­gi­o­nu zne­možňují Han­no­ver Messe uspo­řá­dat. Sou­čas­ná ko­ro­no­vá krize ovlivňuje eko­no­mi­ku a zpra­co­va­tel­ský prů­my­sl, hlav­ní kli­en­te­lu ve­letr­hu, která již bo­ju­je s váž­ný­mi dů­sled­ky pan­de­mie. Po­ptáv­ka a pro­dej v ně­mec­kém prů­mys­lu kle­sa­jí, což má za ná­sle­dek pře­káž­ky v do­dáv­kách, za­sta­ve­ní vý­ro­by a zkrá­ce­ní pra­cov­ní doby za­měst­nan­ců.

Tags: 3D Repo | Civic In­no­vati­on Challen­ge | Mayor of London | PlanBase | Soutěž

3D Repo-GLA-Submission-2013Spo­leč­nost 3D Repo ob­sa­di­la první místo sou­tě­že Civic In­no­vati­on Challen­ge sta­ros­ty Lon­dý­na a zís­ka­la fi­nanč­ní od­mě­nu za své ino­va­tiv­ní 3D ře­še­ní, je­hož cí­lem je zpřístup­nit sys­tém plá­no­vá­ní. Slav­nost­ní pře­dá­ní cen se ko­na­lo v ne­dě­li 22. břez­na ve­čer na lon­dýn­ské rad­ni­ci při pří­le­ži­tos­ti ukon­če­ní sou­tě­že, která pů­vod­ně za­ča­la s více než 125 účast­ní­ky, aby re­a­go­va­la na nej­na­lé­ha­věj­ší pro­blémy, kte­rým Lon­dýn čelí. Ob­čan­ská ino­vač­ní výzva sta­ros­ty Lon­dý­na nejen při­ná­ší vý­ho­dy Lon­dý­ňa­nům, ale také na­bí­zí fan­tas­tic­kou pří­le­ži­tost cesty na trh pro za­čí­na­jí­cí tech­no­lo­gic­ké sub­jek­ty.

Strana 10 z 655

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>