CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
EBOOK 3D Tisk

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | HP Multi Jet Fusion | Materialise | Materiály | TPU 01 | Ultrasint

TPU-medium-hands 3-1937Svou řa­du ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk roz­ši­řu­je firma Ma­te­ri­a­li­se na­bíd­kou Ul­tra­sint TPU 01, kte­rý na­hra­zu­je TPU 92A-1 pro se­lek­tiv­ní la­se­ro­vé sli­no­va­ní. Jde o fle­xi­bil­ní ma­te­ri­ál vhod­ný pro odol­né a elas­tic­ké sou­čás­ti. Spo­leč­nost Ma­te­ri­a­li­se tes­tu­je řa­du tis­ká­ren 5200 už od po­čát­ků, tak­že ne­pře­kva­pí, že je Ul­tra­sint TPU – vy­vi­nu­tý fir­mou BASF – ur­čen pro no­vé tis­kár­ny HP Jet Fusi­on 5200 Se­ries. Ma­te­ri­ál má kva­lit­ní hlad­ký po­vrch, tlu­mí ná­ra­zy, umo­ž­ňu­je tisk jem­ných de­tai­lů, do­ká­že udr­žet tvar, je odol­ný pro­ti opo­tře­be­ní a ho­dí se pro pro­to­ty­py a vý­ro­bu na­pří­klad vzdu­cho­vo­dů, kom­plex­ních po­tru­bí, če­lis­tí a těs­ně­ní, ale ta­ké obu­vi či och­ran­ných kry­tů a pouz­der.

Tags: 3D modely | Aktualizace | AMC Bridge | Stavebnictví | Verze 4.1 | VR-Architecture

vr-architecture-screen-6-1937VR-Ar­chi­tectu­re je tech­no­lo­gie pro tvor­bu 3D mo­de­lů buď jed­no­ho pat­ra ne­bo ce­lé bu­do­vy na za­ří­ze­ních An­dro­id po­mo­cí plá­nů pro­sto­ro­vé­ho uspo­řá­dá­ní nebo ruč­ních ná­kre­sů. Vi­zu­a­li­za­ce dat je pak mož­ná ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě. Ak­tu­a­li­zo­va­ná ver­ze VR-Ar­chi­tectu­re 4.1 do­ká­že sa­ma ro­ze­znat ne­jen jed­no­du­chý pů­do­rys, ale ví­ce plá­nů bu­do­vy a uspo­řá­dat je, se­sta­vit vlast­ní 3D mo­del a zob­ra­zit jej po­mo­cí pro­hlí­že­čů View­ER nebo View­ER-VR. Uži­va­te­lé tak mo­hou pra­co­vat na ví­ce­pa­t­ro­vých mo­de­lech na­hrá­ním dvou a ví­ce pů­do­ry­sů, kdy sta­čí jen jed­not­li­vé plá­ny očís­lo­vat po­dle jed­not­li­vých pa­ter.

Tags: 3D tisk | ČVUT | MCAE Systems | Novinky | Praha | Seminář | Trendy | Vzdělávání

MCAE-praha-seminar novy-1937Pro velký zájem opa­ku­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems se­mi­nář Tren­dy a no­vin­ky v ob­las­ti 3D tisku, ten­to­krát na Fa­kul­tě stroj­ní ČVUT v Praze. Se­mi­nář je po­řá­dán ve spo­lu­prá­ci s part­ner­skou spo­leč­nos­tí Stra­ta­sys už tento týden ve čtvr­tek 12. září 2019. Po­řa­da­te­lé se těší, že účast­ní­kům před­sta­ví no­vin­ky ze světa adi­tiv­ních tech­no­lo­gií a nej­mo­der­něj­ších 3D tis­ko­vých za­ří­ze­ní včet­ně po­kro­či­lých ma­te­ri­á­lů. Při­pra­vi­li pro vás před­náš­ky, ukáz­ku tis­ká­ren a pře­hled mo­de­lů z růz­ných ma­te­ri­á­lů. Uká­žou vám, jak adi­tiv­ní tech­no­lo­gie hýbou tech­nic­kým svě­tem. Pro­gram za­čí­ná re­gis­tra­cí od 8:30 hodin re­gis­tra­cí a končí v 13:30.

Tags: Autodesk | Beton | Revit 2020.1 | Rozšíření | Stavebnictví | Structural Precast

Double-Walls-04-1937Pro au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by pre­fab­ri­ko­va­né­ho be­to­nu byla v Au­to­de­sk Structu­ral Pre­cast Ex­ten­si­on pro Revit 2020.1 roz­ší­ře­na řada prv­ků, kte­ré se běžně vy­rá­bě­jí v to­vár­nách na vy­so­ce au­to­ma­ti­zo­va­ných lin­kách. V na­bíd­ce jsou ny­ní pre­fab­ri­ko­va­né zdi, te­dy pá­tý typ prv­ků, kte­rý roz­ší­ře­ní na­bí­zí, a v rám­ci ka­te­go­rie na­jde­me sa­mo­nos­né desky, po­réz­ní des­ky a nos­ní­ky. Ten­to druh prv­ku má v růz­ných ob­las­tech množ­ství va­ri­ant (např. dvo­ji­tá zeď), avšak prak­tic­ky jde o pre­fab­ri­ko­va­né zdi se­stá­va­jí­cí ze dvou vrs­tev be­to­nu, od­dě­le­ných me­ze­rou a spo­je­ných mří­žo­vým ze­sí­le­ným rá­mem.

Tags: Cloud | eQuorum | ImageSite | PDM | SaaS | Správa dokumentů | Verze 10.3

ImageSite-DMS-Software-1937eQuo­rum ozná­mi­la vy­dá­ní no­vé ver­ze svého kom­plex­ní­ho ře­še­ní pro sprá­vu pra­cov­ních po­stu­pů a do­ku­men­tů ur­če­né­ho vý­rob­cům, ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům, ve­řej­ným služ­bám, uni­ver­zi­tám i pro vlá­dy. Vše­ch­ny funk­ce jsou ta­ké za­čle­ně­ny do En­gi­ne-Box.com, clou­do­vé­ho SaaS ře­še­ní pro sprá­vu do­ku­men­tů. Me­zi hlav­ní vy­lep­še­ní Image­Si­te 10.3 patří di­gi­tál­ní pod­pi­sy a znač­ky, po­znám­ky ve for­mě ko­men­tá­řů či dal­ších in­for­ma­cí v do­ku­men­tech a mož­nost upo­zor­ně­ní na ně for­mou e-mai­lu. V pro­hlí­že­či lze na­sta­vit po­hled po­dle své­ho, pro mo­bil­ní za­ří­ze­ní při­by­ly znač­ky s no­vou řadou ná­stro­jů pro vý­kre­sy, ta­bul­ky pro Info, Email, Con­fir­mati­on Log a Chan­ge Log se zob­ra­zu­jí od­dě­le­ně.

Tags: Digitalizace výroby | Industry | MES | Opcenter Execution | Pavel Roub | Siemens | Software

siemens-opcenter-main tcm27-1937Spo­leč­nost Si­e­mens dlou­ho­do­bě patří k ce­lo­svě­to­vým lídrům mezi tvůr­ci a do­da­va­te­li vý­rob­ních in­for­mač­ních sys­té­mů. Tento prů­mys­lo­vý a tech­no­lo­gic­ký gi­gant úspěš­ně roz­ví­jí stra­te­gii vý­vo­je spe­ci­fic­kých, na míru vy­ví­je­ných ře­še­ní pro vy­bra­né prů­mys­lo­vé seg­men­ty, za­lo­že­ných na prin­ci­pu kom­plex­ní di­gi­ta­li­za­ce pro­po­ju­jí­cí pod­ni­ko­vé pro­ce­sy od ná­vr­hu pro­duk­tu, přes jeho vý­ro­bu až k do­dáv­ce zá­kaz­ní­kům. Port­fo­lio ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens pro kom­plex­ní sprá­vu vý­rob­ních ope­ra­cí, ozna­čo­va­né jako MOM – Ma­nu­factu­ring Ope­rati­on Ma­nage­ment tvoří ši­ro­ká pa­le­ta sys­té­mů pro plá­no­vá­ní, ří­ze­ní, mo­ni­to­ring a vy­hod­no­co­vá­ní vý­ro­by a kva­li­ty.

Tags: Aditivní výroba | CAE | Digimat | Materials Innovation Guild | MIG | MSC Software | Simufact | Spolupráce

msc-1937MSC Soft­ware Corp. (MSC), na­bí­ze­jí­cí si­mu­lač­ní soft­ware a služ­by v ob­las­ti CAE, na­va­zu­je novou spo­lu­prá­ci na vý­zku­mu no­vých a vy­lep­še­ných tech­nik adi­tiv­ní vý­ro­by s Ma­te­ri­als In­no­vati­on Guild (MIG) při Louisvill­ské uni­ver­zi­tě v USA. Tato uni­ver­zi­ta už nyní po­má­há růz­ným or­ga­ni­za­cím jako NASA (tech­no­lo­gie MF3) a Bo­eing vy­ví­jet pro­gra­my adi­tiv­ní vý­ro­by a ško­lit bu­dou­cí kon­struk­té­ry. V rámci part­ner­ství pod­po­ří MSC Soft­ware uni­ver­zi­tu jak míst­ní­mi, tak vzdá­le­ný­mi vý­u­ko­vý­mi mož­nost­mi a na­bíd­kou soft­wa­ru (in­te­gra­ce mo­de­lo­va­cích a si­mu­lač­ních plat­fo­rem Si­mu­fact a Di­gi­mat).

Tags: 2019b | CM Labs | Simulations | Stavebnictví | Studio | Terénní úpravy | Vortex

Vortex-2019b Leaving-Tracks-1937Vor­tex Stu­dio 2019b no­vě ob­sa­hu­je sys­tém pro de­for­mo­va­tel­ný te­rén, mo­du­lár­ní ná­vrh vo­zi­del a zjed­no­du­še­nou in­sta­lač­ní uti­li­tu pro snad­něj­ší in­sta­la­ci, se­sta­ve­ní, tes­to­vá­ní a vy­u­ži­tí si­mu­la­cí v re­ál­ném ča­se. De­for­mo­va­tel­ný te­rén roz­ši­řu­je si­mu­la­ci ze­mi­ny v re­ál­ném čase nejen ko­pa­cí­mi ná­stro­ji (ko­reč­ky či rad­li­ce­mi), ale také o vy­je­té ko­le­je od vo­zi­del tře­ba vo­jen­ské tech­ni­ky ne­bo dře­vo­rub­ců. Uži­va­te­lé Vor­tex Stu­dio 2019b mo­hou teď za­čít na­vr­ho­vá­ní ko­lo­vých vo­zi­del s po­mo­ci řady před­na­sta­ve­ných ša­b­lon a podle svého si je upra­vit až na úroveň pod­se­stav. V na­bíd­ce ša­b­lon jsou osob­ní a užit­ko­vá auta, je­řá­by i bag­ry.

Tags: IMSI Design | Školy | Soutěž | Špinar - software | Studentské projekty | TurboCAD | Vzdělávání

Studentská soutěž pořádaná společností ŠPINAR – software, s. r. o.Logo-spinar-1937
Veřejná soutěž studentských prací v programu TurboCAD pro Českou a Slovenskou republiku

Spo­leč­nost ŠPI­NAR – soft­ware, s. r. o., si vás touto ces­tou do­vo­lu­je oslo­vit a po­zvat vaši školu a vaše stu­den­ty k účas­ti na 12. roč­ní­ku stu­dent­ské sou­tě­že STU­DENT­SKÉ PRO­JEK­TY.

Le­toš­ní roč­ník po­řá­dá­me ve spo­lu­prá­ci se Střed­ní ško­lou tvor­by a de­sig­nu ná­byt­ku, s. r. o., v Li­ber­ci.

Tags: 2020.1 | ArcGIS | Autodesk | BIM | Civil 3D | ESRI | GIS | Novinky

civil-gis-bim-1936Spo­lu­prá­ce firem Au­to­de­sk a Esri po­kra­ču­je a no­vin­kou je in­te­gra­ce BIM a GIS v pro­duk­tu Civil 3D verze 2020.1 po­mo­cí Au­to­de­sk Con­nec­to­ru pro Ar­c­GIS, což uži­va­te­lům umožňuje přímé pro­po­je­ní s GIS daty v Ar­c­GIS On­li­ne (body, linie, po­ly­go­ny, hlav­ní linie, gra­vi­tač­ní ka­na­li­za­ce, po­zem­ky nebo bu­do­vy) a mož­nost rov­nou je po­u­žít ve vý­kre­su Ci­vi­lu 3D. U každé vrst­vy lze spe­ci­fi­ko­vat, jaký typ ob­jek­tu se má vy­tvo­řit. V GIS da­tech pře­ne­se­ných z Ar­c­GI­Su se dají v Ci­vi­lu 3D dělat změny a opě­tov­ně je ulo­žit, nebo také Civil 3D ob­jek­ty pu­b­li­ko­vat do Ar­c­GI­Su (za­rov­ná­ní, hlav­ní linie, par­ce­ly, sítě po­tru­bí a body).

Tags: Chaos | Eoic Games | HoloLens | Niagara VFX | UE4 | Unreal engine

UnrealEngine blog unreal-engine-4-23-1936Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce ob­sa­hu­je ná­stro­je pro vir­tu­ál­ní pro­duk­ci nové ge­ne­ra­ce (pro do­sa­že­ní vý­sled­né kva­li­ty ob­ra­zo­vých bodů v re­ál­ném čase), vý­vo­jář­ské ná­stro­je pro ma­xi­mál­ní výkon nebo fy­zi­kál­ní a de­strukč­ní efek­ty v masiv­ním mě­řít­ku a při fil­mo­vé kva­li­tě (v rámci Cha­o­su, s in­te­gra­cí Ni­a­ga­ry VFX pro do­da­teč­né efek­ty jako prach a kouř). Vý­sled­ných zá­bě­rů lze nyní díky Unre­al En­gi­nu 4.23 do­sáh­nout přímo živě při na­tá­če­ní, kdy LED stěny od nDis­play do­ve­dou pro­po­jit sku­teč­né herce s fo­to­re­a­lis­tic­kým pro­stře­dím Unre­al En­gi­ne na po­za­dí a za­chy­tit in­ter­ak­tiv­ní a přes­né svět­lo nebo od­ra­zy.

Tags: 3D tiskárny | Anet | ET4 | FDM | Hardware

anet-e4-1936Nová tis­kár­na Anet ET4 na­bí­zí 25 bodů au­to­ma­tic­ké­ho na­sta­ve­ní po­lo­hy lůžka, vy­u­ží­va­jí­cích na tis­ko­vé hlavě při­pev­ně­ný in­dukč­ní sen­zor, mód ob­no­ve­ní tisku po pří­pad­ném vý­pad­ku prou­du, de­tek­ci do­chá­ze­jí­cí­ho vlák­na ma­te­ri­á­lu s vý­straž­ným upo­zor­ně­ním na 2,8pal­co­vém LCD do­ty­ko­vém dis­ple­ji (ten umožňuje pří­stup i k tis­kům z SD karty či USB), au­to­ma­tic­ké do­pl­ně­ní vlák­na, čip­set pro rych­lej­ší a přes­něj­ší tisk, různé bez­peč­nost­ní funk­ce nebo pro tichý chod Tri­na­mic Dri­ver s 256 mi­k­rostup­ni.

Tags: Bridge | Modul | Siemens NX | SOLID IPW

New parasolid bridge workflow-1936Společnosti Janus En­gi­nee­ring a Ma­chi­neWorks ozná­mi­ly pro­jekt SOLID IPW pro Si­e­mens NX za­lo­že­ný na novém mo­du­lu Bridge soft­wa­ru Ma­chi­neWorks Pa­ra­so­lid. Tento de­tekč­ní modul zlep­šu­je po­u­ži­tí ob­rá­bě­cích si­mu­la­cí v NX, in­te­gro­va­ném ře­še­ní pro CAD/CAM/CAE od Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wa­ru, a to pře­de­vším u ví­ce­ná­sob­ných na­sta­ve­ní, CMM kon­t­ro­ly či do­ku­men­ta­ce pře­cho­do­vých kroků pro­ce­su. Pa­ra­so­lid Bridge od Ma­chi­neWorks je novou kni­hov­nou, která vy­u­ží­vá schop­nos­ti de­tek­ce k ana­lý­ze zásob během pro­ce­su a do­ve­de poté vy­tvo­řit model Pa­ra­so­lid, kde jsou pro ana­lý­zu utvo­ře­ny zá­klad­ní prvky jako plo­chy, koule, válce, ku­že­le nebo vý­stup­ky. Slo­ži­těj­ší po­vrchy vol­ných forem lze zpra­co­vat jako mno­ho­úhel­ní­ko­vé sítě díky tech­no­lo­gii Con­ver­gent Mo­de­ling.

Strana 2 z 619

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>