Alvao
Presco Group
Google překladač: English Deutsch
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: ARES Kudo | CAD | Cloud | COVID-19 | Gräbert | Software | Zdarma

kudo 4-2013Do konce květ­na se firma Grä­bert roz­hod­la na­bíd­nout bez­plat­ný pří­stup ke svému clou­do­vé­mu ře­še­ní ARES Kudo. Kvůli opat­ře­ním proti ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru Co­vid-19 se mno­ho lidí v sou­čas­né době stě­hu­je do do­má­cích kan­ce­lá­ří. Spo­leč­nos­ti se snaží re­or­ga­ni­zo­vat své pod­ni­ká­ní. Cloud je zjev­ně nej­lep­ším ře­še­ním, jak vy­ře­šit tuto si­tu­a­ci, pro­to­že je snad­né je na­sa­dit i zlep­šit z po­hle­du spo­lu­prá­ce. Grä­bert za­ru­ču­je svým zá­kaz­ní­kům a CAD ko­mu­ni­tě volný pří­stup k ARES Kudo (kudo.graebert.com), svému špič­ko­vé­mu clou­do­vé­mu CAD ře­še­ní pro DWG vý­kre­sy, do kon­ce květ­na 2020.

Tags: Digitalizace | on-line | Semináře | Technodat | Výrobky | Vývoj | Vzdělávání

Technodat-2013Pod hes­lem Spo­lu­pra­cuj­te efek­tiv­ně na vý­vo­ji vý­rob­ku i v ka­ran­té­ně zve také Tech­no­dat na sérii on-line se­mi­ná­řů, kde po­ra­dí, jak umož­nit jed­not­li­vým týmům ko­mu­ni­ko­vat nad 3D daty vzdá­le­ně i v ne­če­ka­ných si­tu­a­cích a při ome­ze­ních. Do­zví­te se více o dů­le­ži­tos­ti a vý­zna­mu di­gi­ta­li­za­ce v pod­ni­ku a bude před­sta­ve­na mo­der­ní tech­no­lo­gie pod­po­ru­jí­cí di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­su ino­va­ce vý­rob­ků a ce­lo­pod­ni­ko­vou di­gi­tál­ní pro­vá­za­nost. Na­sko­čí Vám husí kůže jen co sly­ší­te Prů­my­sl 4.0? Již Char­les Darwin tvr­dil, že pře­ži­jí jen ti, kteří se do­ká­žou nej­lé­pe při­způ­so­bit ne­vy­hnu­tel­ným změ­nám.

Tags: Lékaři | Ochranné štíty | Prusa | Research | zdravotnictví

Prusa stit-2012Český vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Prusa Re­search za­čí­ná ve spo­lu­prá­ci s Mi­nis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví a vy­bra­ný­mi lé­ka­ři tes­to­vat ochran­né štíty, kte­ré lze vy­tisk­nout na 3D tis­kár­ně. O štíty mohou nyní žádat ne­moc­ni­ce, prak­tič­tí lé­ka­ři, den­tis­té, lé­kár­ny a další přes webo­vý for­mu­lář – do­sta­nou je zdar­ma. Během pou­hých tří dnů pro­šel pro­jekt od fáze prv­ní­ho ná­vr­hu přes pro­to­ty­py až po sé­ri­o­vě vy­rá­bě­nou verzi. Vše při­tom vzni­­ká ve spo­lu­prá­ci s mi­nis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví a na tes­to­vá­ní se po­dí­le­jí lé­ka­ři z Fa­kult­ní ne­moc­ni­ce Krá­lov­ské Vi­no­hra­dy a celá řada sou­kro­mých am­bu­lan­cí, zejmé­na den­tis­tů.

Tags: ITS | Siemens | Teamcenter | Vzdělávání | Webinar

PLM-Teamcenter-2012Spo­leč­nost In­dustrial Tech­no­lo­gy Sys­tems (ITS) zve 25. břez­na 2020 od 10:00 ho­din na we­bi­nář s té­ma­tem ochra­ny know-how a za­bez­pe­če­ní kon­strukč­ních dat. Pro kon­ku­ren­ci není nic cen­něj­ší­ho než in­for­ma­ce o va­šich vý­rob­cích a vý­rob­ním pro­ce­su. In­for­ma­ce a kon­strukč­ní data je třeba chrá­nit před zne­u­ži­tím a po­čí­ta­čo­vou kri­mi­na­li­tou. Te­am­cen­ter je bez­peč­ný sys­tém sprá­vy ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM), který umož­ňu­je pří­stup k in­for­ma­cím pouze opráv­ně­ným uži­va­te­lům. Chrá­ní kon­strukč­ní data v rámci ce­lé­ho pod­ni­ku (kon­struk­ce, vý­ro­ba, tech­no­lo­gie, vývoj, kva­li­ta atd.) až k do­da­va­te­lům.

Tags: Advanced Engineering | Altair | Home office | Testování | Trial | Vzdělávání

AltairAdvanced Engineering-2012Zá­jem­cům o CAE tech­no­lo­gie Al­tai­ru vy­chá­zí během ak­tu­ál­ní si­tu­a­ce, kdy je vět­ši­na spo­leč­nos­tí nu­ce­na měnit běžný pra­cov­ní režim nej­čas­tě­ji za práci na dálku (home of­fi­ce), vstříc Advan­ced En­gi­nee­ring a umož­ní jim tes­to­vá­ní nebo pro­hlu­bo­vá­ní vě­do­mos­ti v CAE oboru. Po­sky­tu­je trial li­cen­ce pro vzdě­lá­vá­ní a tes­to­vá­ní s mož­nos­tí re­gis­tra­ce na sou­kro­mou e-mai­lo­vou ad­re­su. Během uží­vá­ní zku­šeb­ní li­cen­ce jsou pra­cov­ní­ci Advan­ced En­gi­nee­rin­gu tes­tu­jí­cím k dis­po­zi­ci a od­po­ví­da­jí na do­ta­zy a po­má­ha­jí s ově­řo­va­cí­mi úlo­ha­mi. V na­bíd­ce jsou také vzdě­lá­va­cí ma­te­ri­á­ly snad­no do­stup­né při práci z kan­ce­lá­ře i do­mo­va.

Tags: Content Program | COVID-19 | Geosystems | GIS | Hexagon | HxGN | Koronavirus | WMS-WMTS

HxGN Content Program-2012Di­vi­ze Ge­o­sys­tems spo­leč­nos­ti He­xa­gon ozná­mi­la, že le­tec­ké sním­ky HxGN Con­tent Pro­gra­mu jsou zdar­ma stre­a­mo­vá­ny po dobu 90 dnů, jako snaha re­a­go­vat na vy­puklou ná­ka­zu ko­ro­na­vi­rem COVID-19. Or­to­rek­ti­fi­ko­va­né le­tec­ké sním­ky s vy­so­kým roz­li­še­ním mohou první re­spon­den­ti, zdra­vot­nic­ká od­dě­le­ní a GIS od­bor­ní­ci po­u­žít k po­sou­ze­ní ší­ře­ní viru, vi­zu­a­li­za­ci roz­sa­hu po­sti­že­ných ob­las­tí, plá­no­vá­ní ko­or­di­nač­ních snah a zlep­še­ní re­ak­cí. Sním­ky jsou také po­třeb­né k vy­tvo­ře­ní map, pro­duk­tů s pro­sto­ro­vý­mi daty a ge­o­in­for­ma­cí pro ty, kteří re­a­gu­jí na mi­mo­řád­né ná­rod­ní udá­los­ti.

Tags: 3D Art challenge | Hum3D | Soutěž | Space Rover

space rover 2-2012Nej­lep­ší způ­sob, jak strá­vit jar­ní čas s nu­ce­ným po­by­tem v ka­ran­té­ně, je zlep­šit své do­ved­nos­ti a vy­tvo­řit nové úžas­né umě­lec­ké dílo. Cí­lem je na­vrh­nout ves­mír­ný ro­ver – vo­zi­dlo, kte­ré může pro­zkou­mat po­vrch pla­net a pře­žít v ne­bez­peč­ných svě­tech. Vy­brat si mů­že­te ja­ké­ko­li pří­buz­né vo­zi­dlo, od Sci-Fi te­rén­ních vo­zi­del se zbra­ně­mi a ob­rov­ský­mi koly až po exis­tu­jí­cí pro­jek­ty NASA – po­řa­da­tel ne­o­me­zu­je vaše kre­a­tiv­ní ná­pa­dy. Účast v sou­tě­ži je ote­vře­na všem pří­cho­zím, je­jichž prá­ce budou v sou­la­du s pra­vi­dly. Při hod­no­ce­ní bude vě­no­vá­na po­zor­nost vi­zu­ál­ní slož­ce děl, ale to není vše, čeho mu­sí­te do­sáh­nout.

solidworks-edu-2012Jak jsme se do­zvě­dě­li na webo­vých strán­kách na­šich pro­dej­ců So­lid­works sta­ra­jí­cích se o vzdě­lá­vá­ní mla­dé ge­ne­ra­ce kon­struk­té­rů – 3E PrahaSo­lid­Vi­si­on – byly spo­leč­nos­tí Das­sault Sys­tè­mes So­lid­works uvol­ně­ny bez­plat­né 60­den­ní EDU li­cen­ce So­lid­works, které si může na­in­sta­lo­vat každý stu­dent nebo uči­tel, který po­tře­bu­je doma pra­co­vat s CAD pro­gra­mem. V rám­ci této na­bíd­ky je mož­né si vy­zkou­šet CAD Pre­mi­um a mo­de­lo­vá­ní s ana­lý­za­mi, Elect­ri­cal Pro na elek­tri­kář­ské ná­vrhy, Com­poser Pro k ani­ma­cím a ná­vo­dům, Vi­su­a­li­ze pro vy­tvá­ře­ní fo­to­re­a­lis­tic­kých mo­de­lů, CAM Pro k pří­pra­vě NC ob­rá­bě­ní a PCB pro ECAD ná­vrhy de­sek tiš­tě­ných spojů.

Tags: Autodesk | CAD Studio | Inventor | on-line | Školení | Vzdělávání | Webináře

DSC04346-2012V sou­vis­los­ti se si­tu­a­cí tý­ka­jí­cí se boje proti ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru musí nyní řada kon­struk­té­rů a pro­jek­tan­tů pra­co­vat z do­mo­va. To jed­nak při­ná­ší otáz­ky na mož­nos­ti vy­u­ží­vá­ní li­cen­cí či na op­ti­mál­ní me­to­dy sdí­le­ní dat a také na­bí­zí pří­le­ži­tost k vy­u­ži­tí času pro tech­nic­ké vzdě­lá­vá­ní. Pro­to CAD Stu­dio na­bí­zí sor­ti­ment mi­mo­řád­ných, bez­plat­ných, krát­kých a cí­le­ných on-line ško­le­ní k pře­ko­ná­ní ak­tu­ál­ní­ho ne­leh­ké­ho ob­do­bí a po­sí­le­ní zna­los­tí kon­struk­té­rů, kte­ré vy­u­ži­jí pro zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty až se vrátí zpět do stan­dard­ní­ho pro­dukč­ní­ho pro­stře­dí.

Tags: 3D tisk | CIIRC | COVID-19 | ČVUT | Koronavirus | Respirátory

3D tisk respirator-2012Model re­spi­rá­to­ru pro 3D tisk je před do­kon­če­ním. Tis­ko­vá data bude možné za­slat kam­ko­liv. Na ČVUT do­kon­ču­jí tis­ko­vá da­ta pro vý­ro­bu re­spi­rá­to­rů na 3D tis­kár­nách. Jsou po­u­ži­tel­né opa­ko­va­ně a šetří ma­te­ri­ál fil­trů. Vý­voj re­spi­rá­to­rů za­čal na Čes­kém in­sti­tu­tu in­for­ma­ti­ky, ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky (CIIRC) ČVUT ve čtvr­tek 12. břez­na 2020 a na sta­ros­ti jej má Ale­xan­dr La­za­rov. Musí se za­jis­tit, aby re­spi­rá­tor přes­ně se­děl na ob­li­če­ji a aby fil­try do­lé­ha­ly. Rych­los­tí tisku a chla­ze­ní se ov­liv­ňu­je, jak bude ma­te­ri­ál pruž­ný, nebo pev­ný. Re­spi­rá­to­ry bude mož­né tisk­nout na pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­kár­nách s tech­no­lo­gií SLS.

Tags: Elektromobility | GPS | Navigace | Partnerství | Plugsurfing | Sygic

Sygic-FsiifoqQ-2012Spo­leč­nost Sygic spo­ji­la síly se spo­leč­nos­tí Plu­g­sur­fing – nej­vět­ším po­sky­to­va­te­lem pří­stu­pu k na­bí­je­cím sta­ni­cím v ob­je­mu 150 000 na­bí­je­cích bodů v Ev­ro­pě. Part­ner­ství s Plu­g­sur­fin­gem je dů­le­ži­tou sou­čás­tí plánu vy­vi­nout kom­plex­ní a ino­va­tiv­ní ře­še­ní pro elek­tric­ká auta. Pro­duk­ty a služ­by, které za­ne­dlou­ho před­sta­ví, po­mo­hou ne­jen no­vým, ale i zku­še­ným ři­di­čům čelit kaž­do­den­ním pro­blé­mům elek­tro­mo­bi­li­ty. Podle prů­zku­mu Cen­t­ra pro vý­zkum a roz­voj in­for­mač­ních slu­žeb (COR­DIS) jsou roz­ho­du­jí­cí­mi pře­káž­ka­mi, které za­tím brá­ní ma­so­vé­mu roz­ší­ře­ní elek­tro­mo­bi­lů, na­bí­je­cí in­frastruk­tu­ra, ne­do­sta­teč­né pod­vě­do­mí a níz­ká osvě­ta.

Tags: Alan Kiraly | AssetWise | Bentley Systems | MIMOSA | Představenstvo | Sdružení

Alan Kiraly-2012Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 17. břez­na 2020, že Alan Ki­ra­ly, Bent­ley se­ni­or vi­ce­pre­zi­dent, byl zvo­len do před­sta­ven­stva ne­zisko­vé­ho prů­mys­lo­vé­ho ob­chod­ní­ho sdru­že­ní MI­MO­SA, kte­ré se vě­nu­je vý­vo­ji a pod­po­ře při­je­tí ote­vře­ných stan­dar­dů pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu ma­jet­ku. Spo­leč­nost Bent­ley zá­ro­veň ozná­mi­la do­stup­nost slu­žeb As­se­tWi­se En­ter­pri­se In­te­ro­pe­ra­bi­li­ty Ser­vi­ces, které po­má­ha­jí roz­ší­řit při­po­je­né da­to­vé pro­stře­dí na celý pod­nik a umož­ňu­jí tak ply­nu­lý pří­stup k více zdro­jům dat a sys­té­mům tře­tích stran a po­sky­tu­jí spo­leč­ný po­hled na in­for­ma­ce o ma­jet­ku v rám­ci in­for­ma­ce o di­gi­tál­ním dvoj­če­ti ma­jet­ku.

Tags: Automatické | DrátyBendingStudio | Hexagon | Měření | Trubky | TubeInspect

TubeInspect-automaticke mereni-2012He­xa­gon 10. břez­na 2020 před­sta­vil mo­der­ni­zo­va­né ře­še­ní pro kon­t­ro­lu tru­bek a drátů Tu­be­In­spect. Nová řada Tu­be­In­spect je k dis­po­zi­ci ve čty­řech sys­té­mo­vých kon­fi­gu­ra­cích, včet­ně verzí HRC vy­ba­ve­ných ka­me­ra­mi s vyš­ším roz­li­še­ním pro lepší funkč­nost mě­ře­ní. Nové mo­de­ly s vy­so­kým roz­li­še­ním také po­skyt­nou plné au­to­ma­ti­zač­ní schop­nos­ti díky vy­lep­še­ním v nové verzi 7.0 soft­wa­ro­vé plat­for­my Ben­ding­Stu­­dio, vy­da­né spo­leč­ně s no­vou řadou Tu­be­In­spec­tu.

Strana 2 z 645

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>