E LINKX
Google překladač: English Deutsch
SOLIDWORKS

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

DraftSight-20282D CAD sys­tém Draft­Si­ght se těší vy­so­ké po­pu­la­ri­tě uži­va­te­lů, i když byla zpo­plat­ně­na jeho pů­vod­ně bez­plat­ná zá­klad­ní verze. Před­ná­še­jí­cí Miloš Hrazdí­ra z Dassault Systèmes So­li­dWorks před­sta­ví Draft­Si­ght pro jeho pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí při úpra­vách a tvor­bě 2D a 3D sou­bo­rů DWG. V tomto webi­ná­ři se za­mě­ří na zku­še­nos­ti, ukáže za­jí­ma­vé tipy a triky, po­dí­vá se na no­vin­ky verze 2020 a ne­vy­ne­chá ani doplňkové mo­du­ly a mož­nos­ti širší spo­lu­prá­ce.

Tags: Advanced Engineering | Altair | CFD | Konference | on-line | Vzdělávání

Konference-Altair-2028Advan­ced En­gi­nee­ring zve na kon­fe­ren­ci spo­leč­nos­ti Al­tair ve vir­tu­ál­ním in­ter­ak­tiv­ním pro­stře­dí 22. čer­ven­ce v čase od 10:00 do 15:00. Po­slech­ně­te si, jak Fiat, VW a další spo­leč­nos­ti ino­vu­jí po­mo­cí nej­no­věj­ších CFD tech­no­lo­gií ke zkrá­ce­ní vý­vo­jo­vých cyklů a sní­že­ní ná­kla­dů. Se­tká­te se s mnoha in­spi­ra­tiv­ní­mi před­ná­še­jí­cí­mi a od­bor­ní­ky z oboru, kteří před­ve­dou, jak před­ní spo­leč­nos­ti vy­u­ží­va­jí nej­no­věj­ší mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní CFD ře­še­ní k op­ti­ma­li­za­ci ma­zá­ní pře­vo­dov­ky, k si­mu­la­ci po­hy­bu ka­pa­li­ny v ná­do­bě, k pro­vá­dě­ní rych­lých stu­dií ex­ter­ní ae­ro­dy­na­mi­ky, k před­po­ví­dá­ní a eli­mi­na­ci ne­žá­dou­cí­ho ae­ro­dy­na­mic­ké­ho hluku a po­dob­ně.

Tags: Conference | ESRI | User | Uživatelé | Virtual

Esri uc20-2027Ani Uži­va­tel­ské kon­fe­ren­ci Esri, kaž­do­roč­ní akci ko­na­né v San Diegu a na­vště­vo­va­né pra­vi­del­ně cca 20 ti­sí­ci účast­ní­ků, se ne­vy­hnu­la opat­ře­ní proti ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru Covid-19. I ona se letos pře­su­nu­la do vir­tu­a­li­ty a za­čí­ná již za ně­ko­lik dní. Letos tak máte je­di­neč­nou pří­le­ži­tost zú­čast­nit se jí z po­hod­lí svého do­mo­va a do­kon­ce zdar­ma. Kon­fe­ren­ce za­čí­ná již v pon­dě­lí 13. čer­ven­ce a mů­že­te být u toho. Všech­ny před­náš­ky a work­sho­­py budou totiž pře­ná­še­ny on-line a pro­střed­nic­tvím in­ter­ne­tu mů­že­te na­vští­vit i stán­ky vy­sta­vo­va­te­lů a vir­tu­ál­ní vý­sta­vu map a apli­ka­cí.

Tags: CoVent-19 | COVID-19 | Massachusetts | Smith College | SmithVent | Soutěž | Stratasys | Ventilátory

SmithVent-2027Prv­ní­ho dubna 2020 tucet lé­ka­řů z aneste­zi­o­lo­gie z Massa­chusetts Ge­ne­ral Hospi­tal vy­hlá­si­lo ve­řej­nou sou­těž o návrh rych­le na­sa­di­tel­né­ho, funkč­ně schop­né­ho lev­né­ho ven­ti­lá­to­ru, který by mohl řešit ne­do­stat­ky způ­so­be­né pan­de­mií Covid-19, zejmé­na v roz­vo­jo­vých ze­mích. Jen o tři mě­sí­ce poz­dě­ji tým slo­že­ný z ab­sol­ven­tek in­že­nýr­ství, za­měst­nan­ců a fa­kul­ty ze Smith Colle­ge v Northampto­nu, Massa­chusetts, pře­sta­vil ví­těz­ný návrh od kon­cep­tu přes funkč­ní pro­to­typ. Dal­ším kro­kem by mohl být ko­neč­ný pro­dukt pro schva­lo­va­cí ří­ze­ní v Ni­gé­rii, jako jedné ze zemí, které byly zmiňovány or­ga­ni­zá­to­ry Co­Vent-19 Challen­ge.

Tags: 3D tiskárny | BIG-180X | BIG-40 | BIG-Meter | Hardware | Modix

Modix-BIG-180X-2027Iz­ra­el­ská spo­leč­nost Modix uvádí na trh tři nové mo­de­ly 3D tis­ká­ren, které se po­krý­va­jí po­tře­by trhu v ob­las­ti le­tec­tví a kos­mo­nau­ti­ky. Nové mo­de­ly zdvoj­ná­so­bu­jí port­fo­lio pro­duk­tů spo­leč­nos­ti Modix ze 3 na 6 mo­de­lů. Nové pro­duk­ty řeší spe­ci­fic­kou po­tře­bu au­to­mo­bi­lo­vé­ho, le­tec­ké­ho a pro­te­tic­ké­ho trhu vy­so­ce kva­lit­ních vel­kých 3D tis­ká­ren a jsou za­lo­že­ny na de­sig­nu po­pu­lár­ních tis­ká­ren Modix BIG-60 verze 3.0, Modix BIG- 120X a Modix BIG-120Z. Všech­ny nové tis­kár­ny jsou do­dá­vá­ny jako sa­mo­mon­táž­ní sady a mají pr­votříd­ní kom­po­nen­ty známé z ostat­ních tis­ká­ren Mo­di­x3D.

Tags: CAM | CHECKitB4 | ESPRIT | Manurhin | Partneři | PIMPEL | Takumi | Webináře | ZENIT

TakumiPimpelPim­pel zve na webi­nář „ESPRIT a Ta­ku­mi part­ner­ství pro váš růst“ po­řá­da­ný ve spo­lu­prá­ci s part­ne­rem fir­mou Zenit. Zjis­tí­te, jaké vý­ho­dy při­ná­ší spo­je­ní stro­jů Ta­ku­mi se soft­warem firmy Pim­pel. CAM ESPRIT s umě­lou in­te­li­gen­cí ve spo­je­ní se stro­ji Ta­ku­mi na­vý­šu­jí efek­ti­vi­tu vý­ro­by. Během webi­ná­ře budou před­sta­ve­ny pro­dukč­ní stro­je Ta­ku­mi a CAM soft­ware ESPRIT. Re­gis­tro­vat se na webi­nář 17. čer­ven­ce 2020 v 10:00 hodin se mů­že­te na tomto OD­KA­ZU.

Tags: 3D Creator | 3D Sculptor | Designéři | Ebook | Konstruktéři | Sochaři | SolidWorks

3d-sculptor-2027DS So­li­dworks na­bí­zí ke sta­že­ní eBook vy­svět­lu­jí­cí, jak mohou prů­mys­lo­ví de­sig­né­ři, di­gi­tál­ní so­cha­ři a stroj­ní kon­struk­té­ři vy­tvá­řet slo­ži­tou ge­o­me­t­rii a or­ga­nic­ké tvary po­mo­cí vol­né­ho mo­de­lo­vá­ní.V sou­čas­nos­ti ne­ma­jí kon­struk­té­ři nouzi o výzvy. Ter­mí­ny se zkra­cu­jí a roz­počty jsou čím dál na­pja­těj­ší. Po­ptáv­ka po chyt­rých a při­po­je­ných pro­duk­tech vede k všu­dypří­tom­né­mu za­vá­dě­ní soft­wa­ru a elek­tro­ni­ky. Pro­duk­ty muse­jí být rych­lej­ší, lehčí a jed­no­du­še cel­ko­vě lepší.

Tags: 25 let | 3D technologie | MCAE | MCAE Systems | Projekty | Výročí | Zákazníci

MCAE-1996-2027Již 25 let ote­ví­rá spo­leč­nost MCAE Sys­tems svým zá­kaz­ní­kům dveře do světa ne­pře­ber­ných mož­nos­tí 3D tech­no­lo­gií. Po­sou­vá hra­ni­ce za­ve­de­ných prů­mys­lo­vých po­stu­pů a umožňuje pře­hod­no­tit způ­sob ná­vr­hu de­sig­nu, vý­vo­je pro­duk­tů i vý­rob­ních pro­ce­sů. Umí zkrát­ka 3D tech­no­lo­gie dobře im­ple­men­to­vat do vý­rob­ních pro­ce­sů firem a již dlou­ho­do­bě před­sta­vu­je in­te­grač­ní člá­nek mezi tech­no­lo­gi­e­mi za­hra­nič­ních part­ne­rů a zá­kaz­ní­ky. MCAE Sys­tems (dále jen MCAE) za­čí­na­la jako do­ce­la malá firma na jihu Mo­ra­vy, dnes její ře­še­ní po­u­ží­va­jí nejen spo­leč­nos­ti jako Škoda Auto, Volkswagen Slo­va­kia, Ro­bert Bosch nebo třeba Magna, ale také uni­ver­zi­ty jako VUT v Brně či ČVUT v Praze.

Tags: b-rep | CAE | CFD | NURBS | Pointwise | V18.3 R2

Pointwise-V183R2-NASA-CRM-Mesh-F-2027Nej­no­věj­ší vy­dá­ní soft­wa­ru pro ge­ne­ro­vá­ní sítí po­čí­ta­čo­vé si­mu­la­ce prou­dě­ní te­ku­tin (CFD) od spo­leč­nos­ti Poin­twi­se urych­lu­je při srov­ná­va­cím testu pro­ces sí­ťo­vá­ní po­vrchu až pět­krát. „Zrych­le­ní“ je jed­nou ze tří hlav­ních vý­vo­jo­vých ak­ti­vit firmy Po­i­twi­se. Vše, co může udě­lat pro zrych­le­ní soft­wa­ru, zlep­šu­je uži­va­tel­ský dojem a zkra­cu­je čas po­třeb­ný k vy­tvo­ře­ní CFD sítě. Zrych­le­ní se za­mě­řu­je na ví­ce­já­dro­vé stol­ní sys­témy. Sí­ťo­vé B-Rep NURBS ge­o­me­t­ric­ké mo­de­ly nyní po­u­ží­va­jí ví­ce­vlák­no­vé zpra­co­vá­ní.

Tags: Doprava | Floreon+ | GIS | IT4In­no­vati­onsNDIC | viaRODOS | VŠB-TUO

viaRODOS-2027Ná­rod­ní su­per­po­čí­ta­čo­vé cen­t­rum IT4In­no­vati­ons VŠB-TUO před­sta­vu­je ak­tu­a­li­zo­va­nou apli­ka­ci vi­a­RO­DOS, jež byla vy­vi­nu­ta v rámci pro­jek­tu RODOS a která spo­lu­pra­cu­je se sys­té­mem Flo­re­on+. Apli­ka­ce vy­u­ží­vá da­to­vých zdro­jů po­sky­to­va­ných Ná­rod­ním do­prav­ním in­for­mač­ním cen­t­rem (NDIC), které spadá pod Ře­di­tel­ství sil­nic a dál­nic ČR. Uži­va­te­lé tak do­stá­va­jí nej­ak­tu­ál­něj­ší data o do­pra­vě na sil­nič­ních ta­zích a ve vy­bra­ných měs­tech ČR. Před 14 lety vy­vi­nu­ly vý­zkum­né týmy na VŠB – Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě Os­t­ra­va apli­ka­ci Flo­re­on+ k vy­hod­no­co­vá­ní in­for­ma­cí pro roz­ho­do­vá­ní v rámci pro­ce­sů kri­zo­vé­ho ří­ze­ní, zejmé­na po­vod­ní.

Tags: 2020 | ESI | HVAC | Interior Solution | Kabiny | Sedadla | Simulace

interior solution 2020-2027ESI Group po­řá­dá 30. červ­na v 10:00 hodin webi­nář o In­te­ri­or So­lu­ti­on 2020. ESI In­te­ri­or So­lu­ti­on je nové ře­še­ní vě­no­va­né vir­tu­ál­ní­mu pro­to­ty­po­vá­ní se­da­del a in­te­ri­é­ru. Za­hr­nu­je všech­ny funk­ce z Vir­tu­al Seat So­lu­ti­on 2019.5. ESI In­te­ri­or So­lu­ti­on se vě­nu­je vy­tvá­ře­ní vir­tu­ál­ních pro­to­ty­pů se­da­del s roz­ší­ře­ním o nové funk­ce pro vir­tu­ál­ní pro­to­ty­po­vá­ní in­te­ri­é­rů a kabin. Ve fle­xi­bil­ním a někdy re­vo­luč­ním uspo­řá­dá­ní in­te­ri­é­ru musí být kom­fort­ní funk­ce, jako jsou kli­ma­tic­ké sys­témy nebo nové sklo­ny se­da­del, pře­zkou­má­ny, aby byly v sou­la­du s no­vý­mi kon­fi­gu­ra­ce­mi kabin, oče­ká­vá­ním trhu a před­pi­sy.

Tags: Automatizace | Distributor | MiR | MiRGo | MTS | Produkty | Roboty | Slovensko

MiR---MTS-distributor-2027Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) jme­no­va­la MTS, před­ní­ho slo­ven­ské­ho po­sky­to­va­te­le au­to­ma­ti­zač­ní tech­no­lo­gie, novým dis­tri­bu­to­rem pro­duk­tů MiR na slo­ven­ském trhu. Ro­bo­ty MiR doplňují stá­va­jí­cí port­fo­lio pro­duk­tů ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ti­ky spo­leč­nos­ti MTS, což jí umož­ňu­je vy­ho­vět šir­ším po­ža­dav­kům zá­kaz­ní­ků a po­sky­tu­je efek­tiv­něj­ší au­to­ma­ti­za­ci je­jich vý­ro­by. MTS po­má­há spo­leč­nos­tem zlep­šo­vat vý­rob­ní pro­ce­sy od roku 1996 pro­střed­nic­tvím mo­der­ních a ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií, které lidem šetří čas a uleh­ču­jí jim život.

Tags: CAM | DP Technology | ESPRIT | G-kód | Mazak | Obrábění | Smooth AI

Mazak Smooth AI-2026ESPRIT od DP Tech­no­lo­gy se pro­sa­zu­je jako soft­ware s umě­lou in­te­li­gen­cí pro vý­rob­ní prů­my­sl a ozna­mu­je roz­ší­ře­nou pod­po­ru Mazak Smo­o­th Ai CNC ob­rá­bě­ní. ESPRIT pro­du­ku­je stro­jo­vě op­ti­ma­li­zo­va­né edit-free G-kódové pro­gra­my, pro­gra­mo­vé op­ti­ma­li­za­ce a si­mu­la­ce stro­jů pro celou řadu ob­rá­bě­cích stro­jů Mazak. Roz­ší­ře­ná pod­po­ra na­bí­ze­ná pro­gra­mem ESPRIT pro nové Mazak Smo­o­th Ai CNC stro­je, za­hr­nu­je mož­nost vy­u­ži­tí ESPRIT di­gi­tál­ní­ho dvoj­če uvnitř CNC. Tato nová schop­nost je vý­sled­kem let spo­lu­prá­ce mezi fir­ma­mi DP Tech­no­lo­gy a Mazak Japan.

Strana 2 z 660

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>