SolidWorks
CEGRA
Asseco - Presco 1
Google překladač: English Deutsch

Tags: Aktualizace | Autodesk | Excel | Ideate BIMLink | Revit | Správa modelů

Ideate BIMLink-1946Ide­a­te Soft­ware, dlou­ho­le­tý člen vý­vo­jář­ské sítě Au­to­de­s­ku, na­bí­zí vy­lep­še­nou verzi apli­ka­ce Ide­a­te BIMLink, která zjed­no­du­šu­je už 10 let sprá­vu mo­de­lů pře­su­nem dat ze soft­wa­ru Au­to­de­sk Revit do Micro­soft Ex­ce­lu pro edi­ta­ci, odkud se dá ná­sled­ně opět vlo­žit do pro­stře­dí Revit. No­vin­kou ak­tu­a­li­zo­va­né verze je např. slož­ka Bey­ond Sche­du­le pro pří­stup k datům mimo roz­pis, jako text, roz­mě­ry, re­viz­ní ob­láč­ky nebo zob­ra­ze­ní ša­b­lon. Nová do­má­cí strán­ka se dá na­sta­vit podle po­třeb uži­va­te­le a ob­sa­hu­je od­ka­zy na po­moc­né in­for­ma­ce.

Tags: 3D tisk | BigRep | BVOH | Materiály | PA6/66 | PET-CF | PLX | Velkoformátovy

BR RGB BigR Pro-1946Bi­gRep roz­ši­řu­je své port­fo­lio ma­te­ri­á­lů a uvádí je na trh na ve­letr­hu Fab­tech 2019 v Chi­ca­gu (11.– 14. 11. 2019). Čtyři nové cer­ti­fi­ko­va­né ma­te­ri­á­ly jsou ur­če­ny pro vel­ko­for­má­to­vé 3D tis­ko­vé sys­témy Bi­gRep Pro, Edge a Stu­dio G2. Jde o PLX, PET-CF, PA6/66 a pod­půr­ný ma­te­ri­ál BVOH. PLX je de­ri­vá­tem or­ga­nic­kých slou­če­nin a umožňuje až o 80 % rych­lej­ší tisk než kla­sic­ké PLA a tisk sil­něj­ších dílů než po­mo­cí ABS, a to bez ja­kých­ko­liv mo­di­fi­ka­cí tis­kár­ny. PET-CF je uh­lí­kem vy­ztu­že­né vlák­no ur­če­ná pře­de­vším pro sys­tém Stu­dio G2, který na­bí­zí sta­bi­li­tu roz­mě­rů a níz­kou ab­sorp­ci vlh­kos­ti.

Tags: AEROPACK | Creaform | HandySCAN | SmartDENT 3D | VXin­spect | VX­mo­del

handyscan-aeropack-1946Sada pro 3D ske­no­vá­ní Han­dyS­CAN Ae­ro­pack je ur­če­na pře­de­vším pro ře­še­ní spe­ci­fic­kých pro­blé­mů kon­t­ro­ly kva­li­ty le­ta­del, ja­ký­mi jsou na­pří­klad po­sou­ze­ní škod způ­so­be­ných bou­ře­mi nebo ne­ho­da­mi, a také pro kon­t­ro­lu kla­pek a spo­i­le­rů. Han­dyS­CAN Ae­ro­pack lze po­u­žít rov­něž pro re­verz­ní in­že­nýr­ství, údrž­bu a opra­vy a pro návrh těžko do­stup­ných ná­hrad­ních dílů. Kom­plet­ní ře­še­ní ob­sa­hu­je čtyři prvky.

Tags: Clarity | Internetová aplikace | Trimble

TrimbleClarity-1946Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la spuš­tě­ní Trim­ble Cla­ri­ty jako sa­mo­stat­né in­ter­ne­to­vé apli­ka­ce, která zjed­no­du­šu­je zob­ra­ze­ní a na­vi­ga­ci u 3D dat a umožňuje po ak­tu­a­li­za­ci ná­hled, vy­u­ži­tí a sdí­le­ní clou­do­vých 3D dat mra­čen bodů, mo­de­lů a sítí (pod­po­ro­vá­ny jsou for­má­ty las, laz, e57, skp a obj) všem, kteří pra­cu­jí s ge­o­prosto­ro­vý­mi apli­ka­ce­mi, např. ar­chi­tek­tům, ur­ba­nis­tům a dal­ším. A to vše přes in­ter­ne­to­vý pro­hlí­žeč, jedno jest­li stol­ní­ho po­čí­ta­če nebo v mo­bi­lu. Pro sdí­le­ní pro­jek­to­vých in­for­ma­cí lze vy­tvo­řit jak ve­řej­né, tak sou­kro­mé od­ka­zy a na­sta­vit u nich za­bez­pe­če­ní.

Tags: 3D biotiskárny | Biopixlar | Fluicell | Tkáňové modely

Biopixlar Fluicell-1946Lé­kař­ská tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Flu­i­cell při­chá­zí na trh s 3D bi­o­tis­kár­nou s vy­so­kou roz­li­šo­va­cí schop­nos­tí, která má název Bi­o­pi­xlar. Sys­tém o roz­mě­rech 80 cm × 70 cm × 57 cm umožňuje bu­do­vat nové tkáňové mo­de­ly pro vývoj léčiv i pro vý­zkum ne­mo­cí a re­ge­ne­ra­tiv­ní me­di­cí­ny. Bi­o­pi­xlar do­vo­lu­je tisk­nout více růz­ných typů buněk na jeden zátah s vy­so­kou přes­nos­tí a roz­li­še­ním. Ob­sa­hu­je mi­ni­a­tur­ní ma­ni­pu­lač­ní paži a mo­to­ri­zo­va­nou rampu pro přes­né na­sta­ve­ní tis­ko­vé hlavy a vzor­ku. K ovlá­dá­ní slou­ží herní ovla­dač ne­bo­li ga­me­pad.

Tags: Industrial Technology Systems | ITS | Řízení projektů | Siemens | Teamcenter | Webinar

ITC tcm84-1946Spo­leč­nost In­dustrial Tech­no­lo­gy Sys­tems (ITS) zve 13. lis­to­pa­du od 10.00 do 11.00 hodin na webi­nář o pro­duk­tu Te­am­cen­ter spo­leč­nos­ti Si­e­mens. Pro­duk­ty, or­ga­ni­za­ce a do­da­va­tel­ský ře­tě­zec se stá­va­jí slo­ži­těj­ší­mi a tak­též i pro­ce­sy po­třeb­né k tomu, aby se vý­rob­ky do­sta­ly na trh včas. Te­am­cen­ter po­sky­tu­je ře­še­ní pro sprá­vu pro­jek­tů v pro­stře­dí ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM). Snad­no po­u­ži­tel­né ná­stro­je vám po­mo­hou na­plá­no­vat, spra­vo­vat a re­a­li­zo­vat své pro­jek­ty na jed­nom místě – bez ohle­du na to, jak jed­no­du­ché nebo slo­ži­té jsou.

Tags: BOM | Electrical.2020 | Kabely | Knihovny | SolidWorks | Vodiče

SOLIDWORKS-Electrical-2020-1-1946Ná­stroj So­lid­works Elect­ri­cal umo­ž­ňu­je návrh elek­tric­kých sché­mat a umís­tě­ní kom­po­nent. Ver­ze 2020 při­dá­vá no­vé funk­ce pro zá­pi­sy, vo­di­cí linky, uži­va­tel­ská prá­va a dal­ší. Na­pří­klad je mož­né ku­sov­ník (BOM) pře­po­slat do­da­va­te­li dílů, ale před ode­slá­ním nyní exis­tu­je mož­nost upra­vit ve­li­kost tex­tu ne­bo na­sta­vit výš­ku řád­ků, pří­pad­ně lze do ja­ké­ko­liv zprá­vy při­dat no­vé řád­ky, které se au­to­ma­tic­ky ak­tu­a­li­zu­jí podle fil­trů a řa­ze­ní. Dal­ší úpra­vy se tý­ka­jí po­zná­mek k ná­vr­hu for­mou tex­tu nebo bub­lin a vo­di­cích li­nek.

Tags: 3D CAD | AEC | BIM | Bricscad | CADENAS | Doplněk | HVAC | Plugin | TZB

BricsCADCadenas-1-1946Díky no­vé­mu plu­gi­nu Ca­denas pro CAD sys­tém Brics­CAD mají in­že­ný­ři, ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti přímý pří­stup k miliónům 3D CAD, BIM a také AEC mo­de­lů od mnoha zná­mých vý­rob­ců, a to přímo z pro­stře­dí Brics­CA­Du. In­te­gro­vá­no je více než 700 ka­ta­lo­gů 2D i 3D kom­po­nent vý­rob­ců, takže není nutné vy­hle­dá­vat pro svůj návrh sou­čás­ti na in­ter­ne­tu. Jed­not­li­vé kom­po­nen­ty v na­tiv­ních Brics­CAD for­má­tech je možné in­di­vi­du­ál­ně kon­fi­gu­ro­vat a vlo­žit do stá­va­jí­cí­ho ná­vr­hu nebo pro­jek­tu. Každý model ob­sa­hu­je po­drob­né tech­nic­ké údaje a po­pis­ná data pro me­cha­nic­ké a elek­tric­ké pro­jek­ty, ar­chi­tek­tu­ru a TZB.

Tags: 3D technologie | Academy | Design Hub | Digital Foamboard | PVH | STITCH | Tommy Hilfiger

TommyHilfiger 3D Dress Shirt Photo-1946Zprá­vu o prv­ním 100­pro­cent­ním za­vá­dě­ní špič­ko­vé 3D tech­no­lo­gie pro své glo­bál­ní týmy ná­vr­há­řů zve­řej­ni­la firma Tommy Hil­fi­ger Glo­bal a spo­leč­nost PVH Corp., která znač­ku Tommy Hil­fi­ger vlast­ní. První ko­lek­cí, při které bude po­pr­vé vy­u­ži­ta ino­va­tiv­ní 3D de­sig­nér­ská plat­for­ma, se týká jarní ko­lek­ce ob­le­če­ní znač­ky Tommy Hil­fi­ger pro rok 2022. Pro­jekt je dal­ším kro­kem ke spl­ně­ní am­bi­ciózního cíle znač­ky Tommy Hil­fi­ger v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce ce­lé­ho pra­cov­ní­ho ře­těz­ce. Ne­o­me­ze­ný po­ten­ci­ál 3D de­sig­nu má umož­nit rych­le­ji a udr­ži­tel­ně­ji plnit po­tře­by zá­kaz­ní­ků, kteří si znač­ku Tommy Hil­fi­ger ob­lí­bi­li.

Tags: 3D CAD | Bricscad | dwg | Mechanical | Ultimate | Verze 20

BricsCAD Mechanical-V20-2-1945Brics­CAD Me­cha­ni­cal – sou­část sa­dy Brics­CAD Ul­ti­ma­te, pra­cu­jí­cí s DWG for­má­tem – na­bí­zí ve ver­zi 20 nové a roz­ší­ře­né pra­cov­ní po­stu­py pro pří­mé 3D pa­ra­me­t­ric­ké mo­de­lo­vá­ní, se­sta­vy a de­sign ple­chů. In­ter­ak­tiv­ní panel ku­sov­ní­ku (BOM) po­má­há vy­tvá­řet a for­má­to­vat BOM ta­bul­ky rych­le­ji a přes­ně­ji, funk­ce Ex­plo­ded View vy­tvá­ří ví­ce­o­sé roz­lo­že­né ná­hle­dy s au­to­ma­tic­ky ge­ne­ro­va­ný­mi ří­dí­cí­mi čá­ra­mi a ta­gy.

Tags: 3ds Max | Chaos | Corona | Czech | Renderer 5 | Rendering | Vykreslování

Corona Renderer 5-1945Spo­leč­nost Chaos Czech (dříve Ren­der Le­gi­on) vy­dá­vá Co­ro­na Ren­de­rer 5 pro 3ds Max. Jde o vy­kres­lo­va­cí en­gi­ne s fo­to­re­a­lis­tic­kým vý­sled­kem. No­vá ver­ze zpra­co­vá­vá ge­o­me­t­rii až 20­krát rych­le­ji díky ná­stro­ji 2.5 Dis­pla­ce­ment, který vy­u­ží­vá po­lo­vi­nu pa­mě­ti pro scé­ny s ná­roč­ným ge­ne­ro­vá­ním ge­o­me­t­rie po­mo­cí výš­ko­vé ma­py (dis­pla­ce­ment), takže není po­tře­ba ku­po­vat nej­no­věj­ší CPU ne­bo ví­ce pa­mě­ti, jak říká spo­luza­kla­da­tel Chaos Czech Adam Ho­to­vý. Podle tes­to­vá­ní v The Boun­da­ry se vy­u­ži­tí pa­mě­ti při 5K ren­de­ro­vá­ní sní­ži­lo ze 130 GB (stará me­to­da) na 60 GB (s funk­cí 2.5 Dis­pla­ce­ment).

Tags: Cubicure | Materiály.3D tisk | Samozhášecí | SLA

Cubicure-1945Spo­leč­nost Cu­bicu­re před­sta­ví na ve­letr­hu Form­next no­vý sa­moz­há­še­cí ma­te­ri­ál, fo­to­po­ly­mer Evo­lu­ti­on FR bez ha­lo­ge­nů, s cer­ti­fi­ka­cí stan­dar­du UL94 V0 (ma­te­ri­ál sám uha­sí pla­me­ny do 10 sekund). Prav­dě­po­dob­ně jde o první ste­re­o­li­to­gra­fic­ký ma­te­ri­ál, jenž spl­ňu­je ten­to stan­dard, a je tak vhod­ný pro trh s mo­bil­ní­mi pří­stro­ji a elek­tro­ni­kou, např. pro zá­strč­ky či ko­nek­to­ry. Ma­te­ri­ál se ny­ní vy­u­ží­vá na plat­for­mě Hot Li­tho­gra­phy spo­leč­nos­ti Cu­bicu­re, kte­rá vy­u­ží­vá spe­ci­ál­ně vy­vi­nu­tý a pa­ten­to­va­ný za­hří­va­cí a na­ná­še­cí me­cha­nis­mus pro zpra­co­vá­ní prys­ky­řic s vy­so­kou visko­zi­tou při pro­voz­ních tep­lo­tách do 120 °C.

Tags: Mastercam 2020 Lathe | Nástroje | Obrábění | Strojírenství | Techniky

Lathe-1945Mas­ter­cam 2020 Lathe na­bí­zí celou řadu mož­nos­tí pro ob­rá­bě­ní sou­čás­tí podle po­tře­by, od schvá­le­ní a pro­gra­mo­vá­ní ja­ké­ho­ko­li sou­bo­ru CAD až po hru­bo­vá­ní a přes­né do­kon­čo­vá­ní po­mo­cí Dy­na­mic Mo­ti­on. Mas­ter­cam 2020 Lathe ob­sa­hu­je nové 3D ná­stro­je, vy­hle­dá­va­cí fil­try pro vlož­ky a dr­žá­ky, vy­lep­še­né pa­ra­me­t­ric­ké de­fi­ni­ce upí­na­cí če­lis­ti a další. 3D ná­stro­je ob­sa­hu­jí mnohá vy­lep­še­ní, např. nové ikon­ky v se­zna­mu ná­stro­jů, které po­má­ha­jí roz­li­šit 3D a ostat­ní ná­stro­je ve správ­ci ná­stro­jů Lathe Tool Ma­nager, nebo novou funk­ci za­sta­ve­ní při kon­tak­tu u vklá­dá­ní lí­co­va­né sou­čás­ti do ot­vo­ru druhé.

Strana 2 z 628

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>