E LINKX
Google překladač: English Deutsch
SOLIDWORKS
Siemens

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Absolute Tracker | Certifikace | Hexagon MI | ISO | ISO 17025 | Leica | Praha

Absolute-Tracker-ISO-certification-Prague-2019Osvěd­če­né ser­vis­ní stře­dis­ko He­xa­go­nu v Praze nyní na­bí­zí kom­plet­ní cer­ti­fi­ka­ci ISO 17025 pro sys­témy Ab­so­lu­te Trac­ker z nově akre­di­to­va­né la­bo­ra­to­ře. Praž­ské ser­vis­ní stře­dis­ko di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon nyní ofi­ci­ál­ně na­bí­zí kom­plet­ní re­cer­ti­fi­kač­ní služ­by ISO 17025 pro la­se­ro­vé sle­do­va­cích sys­témy. Tato nově akre­di­to­va­ná la­bo­ra­toř zvy­šu­je stá­va­jí­cí glo­bál­ní ka­pa­ci­tu spo­leč­nos­ti He­xa­gon pro cer­ti­fi­ka­ci ISO 17025 a dále roz­ví­jí je­jich cíl roz­vo­je je­jich lo­ka­li­zo­va­ných slu­žeb a pod­po­ry in­frastruk­tu­ry pro uži­va­te­le la­se­ro­vých trac­ke­rů po celém světě.

Tags: AutoCAD | dopravníky | Interroll | Konstruování | Layouter | Plug-in | Projektování | Tok materiálu

MPP Layout-2019Spo­leč­nost In­terroll opět roz­ší­ři­la roz­sah vy­u­ži­tí své apli­ka­ce In­terroll La­y­ou­ter tím, že do ní za­čle­ni­la ne­dáv­no uve­de­né stro­je a linky pro ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem ve skla­dech a pro jeho výdej a ma­ni­pu­lač­ní vo­zí­ky. S touto apli­ka­cí, kte­rou lze plně in­te­gro­vat do kon­strukč­ní­ho pro­gra­mu Au­to­CAD, mohou nyní kon­struk­té­ři a in­te­grá­to­ři sys­té­mů vi­zu­a­li­zo­vat i slo­ži­té do­prav­ní­ko­vé sys­témy klik­nu­tím myši a zpřístup­nit je pro pro­ces tvor­by na­bí­dek a ob­jed­ná­vek. Di­gi­ta­li­za­ce ře­těz­ce ne­zbyt­ných pro­ce­sů dra­ma­tic­ky sni­žu­je objem práce, kte­rou na ně musí zá­kaz­ník vy­na­lo­žit – v zá­vis­los­ti na po­čá­teč­ní si­tu­a­ci až o 90 %.

Tags: Augmented Reality | CAD | IIoT | Konference | LiveWorx | PLM | PTC | Virtuální

LiveWorx20 Virtual-2019Pů­vod­ně se tato kon­fe­ren­ce za­mě­řu­jí­cí se na di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci měla konat ve dnech 8.–11. červ­na 2020 v Bos­to­nu. Jak se ale dalo před­po­klá­dat, ani tato pra­vi­del­ná bos­ton­ská akce se ne­u­sku­teč­ní. Or­ga­ni­zá­to­ři ze spo­leč­nos­ti PTC ji na­hra­di­li bez­plat­nou vir­tu­ál­ní akcí 9. červ­na 2020. Je za­mě­ře­na na vzdě­lá­vá­ní pra­cov­ní­ků z prů­mys­lo­vých pod­ni­ků o tom, jak do­sáh­nout stra­te­gic­ké ob­chod­ní efek­ti­vi­ty, a spo­je­ní di­gi­tál­ních ná­stro­jů, stra­te­gic­kých ře­še­ní a no­vých tech­no­lo­gií, které mění spo­leč­nos­ti po celém světě. V pro­gra­mu Li­veWorx na­jde­te nej­no­věj­ší di­srup­tiv­ní tech­no­lo­gie od roz­ší­ře­né re­a­li­ty a IIoT po ro­bo­ti­ku a při­po­je­né pro­duk­ty.

Tags: 2020 | CAM | hrubování | Obrábění | Simulace | SolidCAM | SolidVision | Strojírenství | Turbo HSR | Webináře

SOLIDCAM-2019So­lid­CAM s kaž­dou další verzí ino­vu­je to, co již dlou­há léta běží, roz­ví­jí nové směry a také při­dá­vá nové funk­ce. S verzí So­lid­CAM 2020 je tomu stej­ně tak, a proto při­ne­se na­pří­klad jed­no­du­chá vy­lep­še­ní u ope­ra­ce Kapsa při do­kon­čo­vá­ní nebo na­jíž­dě­ní z venku. Dále nová verze roz­ví­jí již za­běh­lé po­u­ží­vá­ní ša­b­lon po­mo­cí Drag & Drop nebo ve­li­ce oče­ká­va­nou vlast­ní Si­mu­la­ci. A v ne­po­sled­ní řadě verze 2020 na­bíd­ne zcela nový balík hru­bo­va­cích ope­ra­cí pod vý­stiž­ným ná­zvem Turbo HSR. U pří­le­ži­tos­ti uve­de­ní nové verze se budou konat ve dnech 14., 21. a 28. květ­na 2020 vždy ve 13 hodin webi­ná­ře.

Tags: Petr Šimáček | VoI | Voices of Industry | Yamazaki Mazak

Petr Simacek VOI final foto-2019Po­kra­ču­je­me ve zve­řejňování Hlasů prů­mys­lu po­ří­ze­ných na stán­ku vy­da­va­tel­ství CCB během Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně 2019. Je­jich dal­ším pro­ta­go­nis­tou byl Petr Ši­má­ček ze spo­leč­nos­ti Ya­ma­za­ki Mazak. Tato spo­leč­nost byla za­lo­že­na v roce 1919 ve městě Na­go­ja v Ja­pon­sku. Nyní má po celém světě více než 8300 za­měst­nan­ců. Ya­ma­za­ki Mazak má 10 stá­va­jí­cích vý­rob­ních zá­vo­dů, z nichž 5 je v Ja­pon­sku, a dále jsou vý­rob­ní pro­vo­zy ve Spo­je­ných stá­tech, Spo­je­ném krá­lov­ství, Sin­ga­pu­ru a v Číně.

Tags: Arcadia | BIM | CADservis | Edificius | IFC | RoadPack | Stavebnictví | ZWCAD

Arcadia BIM-2019Jistě jste se s po­jmem BIM (In­for­mač­ní model bu­do­vy) už se­tka­li. Do­kon­ce je mnoho kan­ce­lá­ří, které už BIM ře­še­ní ak­tiv­ně vy­u­ží­va­jí se všemi vý­ho­da­mi a můžou kon­sta­to­vat, že je to dobré ře­še­ní. Týká se to hlav­ně pro­jek­tan­tů po­zem­ních sta­veb, kde už BIM za­čí­ná být stan­dar­dem. Také pře­vod­ní for­mát IFC (In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses), ozna­čo­va­ný dnes za me­zi­ná­rod­ní normu ISO 16739:2013 v této ob­las­ti, za­čí­ná být ve­li­ce sta­bil­ní.

Tags: Británie | Electric Avenue | Elektromobily | Siemens | Sutherland Avenue | ubitricity | Westminster

Electric Avenue W9-2018Si­e­mens v Bri­tá­nii před­sta­vil první tzv. „Elek­tric­kou ulici“, která je dlou­há přes půl míle (800 metrů) a je plně při­pra­ve­na pro pod­po­ru elek­tric­kých vo­zi­del – proto zís­ka­la ozna­če­ní „Elect­ric Ave­nue, W9”. Pro­jekt vzni­kl ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí ubit­ri­ci­ty (po­sky­to­va­tel na­bí­je­cích ře­še­ní) a měst­skou radou čtvr­ti West­min­ster. V rámci pro­jek­tu bylo upra­ve­no 24 pou­lič­ních lamp, které dnes fun­gu­jí jako na­bí­je­cí místa za vy­u­ži­tí již exis­tu­jí­cí měst­ské in­frastruk­tu­ry. Oby­va­te­lé si nyní mohou na­bí­jet své elek­tro­mo­bi­ly na růz­ných mís­tech v celé lon­dýn­ské Su­ther­land Ave­nue. V ná­sle­du­jí­cím ob­do­bí plá­nu­je měst­ská část stej­ným způ­so­bem upra­vit další dvě ulice.

Tags: HTC | Sync | Virtuální realita | Vive

SYNC prezentace-2018Spo­leč­nost HTC na­bíd­la ce­lé­mu světu zdar­ma svou ko­o­pe­rač­ní apli­ka­ci HTC Vive Sync. Ta na­po­má­há s ře­še­ním si­tu­a­ce, kdy se part­ne­ři a za­měst­nan­ci ne­mo­hou vídat osob­ně a po­sky­tu­je jim mož­nost se­tká­vá­ní i spo­lu­prá­ce v pro­stře­dí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Apli­ka­ce tak zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a zpří­jemňuje ko­mu­ni­ka­ci na vel­kou vzdá­le­nost. To vy­u­ži­jí ne­jen týmy z růz­ných kon­ti­nen­tů, ale také za­měst­nan­ci v do­má­cích kan­­ce­lá­řích či na cestách. Vive Sync zpří­stupňuje ko­le­gům i part­ne­rům in­ter­ak­ci ve sdí­le­ném vir­tu­ál­ním pro­sto­ru, čímž zvy­šu­je je­jich pro­duk­ti­vi­tu a po­si­lu­je vzta­hy mezi jed­not­liv­ci.

Tags: Dobíjení | Elektromobily | EV Mode | GIS | GPS | Navigace | Sygic | Trasy

EVMODE Pic 01-2018Sygic, tvůr­ce na­vi­ga­cí pro mo­bil­ní te­le­fo­ny a člen ex­klu­ziv­ní aso­ci­a­ce Cha­rIN As­so­ci­ati­on se stal prv­ním vý­rob­cem na­vi­ga­cí pro mo­bil­ní te­le­fo­ny na světě s in­te­gro­va­ný­mi na­bí­je­cí­mi služ­ba­mi pro elek­tric­ká auta. No­vin­ku si může každý uži­va­tel ak­ti­vo­vat zdar­ma přímo v na­vi­ga­ci. Ři­di­čům umožňuje vy­brat si model svého elek­tric­ké­ho nebo plug-in hyb­rid­ní­ho auta z roz­sáh­lé da­ta­bá­ze s před­na­sta­ve­nou ka­pa­ci­tou ba­te­rie, prů­měr­nou spo­tře­bou a typem ko­nek­to­ru. Jed­not­li­vé pa­ra­me­t­ry zá­ro­veň může uži­va­tel upra­vit dle stáří vo­zi­dla nebo osob­ní zku­še­nos­ti.

Tags: CAD | Canon | GIS | Hardware | imagePROGRAF TM | imagePROGRAF TX | TX-3000

LFP Environment 3 TX-3000-T36-2018Každý pro­jek­tant, který se někdy po­hy­bo­val v te­ré­nu za ne­pří­z­ni­vé­ho po­ča­sí, umí oce­nit, pokud drží v ruce vý­tis­ky, na kte­rých se vy­tiš­tě­né in­for­ma­ce ne­roz­ma­žou při prv­ním deští­ku. Vo­děo­dol­né vý­tis­ky vy­ža­du­jí pro svoji práci ge­o­de­ti i ostat­ní uži­va­te­lé ma­po­vých pod­kla­dů tiš­tě­ných z GIS sys­té­mů, stej­ně tak i děl­ní­ci při vý­ro­bě ná­stro­jů či fi­nál­ních vý­rob­ků ve stro­jí­ren­ství. Vel­ko­for­má­to­vé CAD/GIS tis­kár­ny Canon díky pig­men­to­vým in­kous­tům u všech po­u­ži­tých barev tyto ná­ro­ky splňují nejen u střed­ní řady tis­ká­ren image­PRO­GRAF TX, ale do­kon­ce i u zá­klad­ní a ce­no­vě velmi do­stup­né řady image­PRO­GRAF TM. Oba typy vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren jsou správ­nou vol­bou pro vy­so­ce kva­lit­ní tisk CAD, GIS i pla­ká­tů.

Tags: ECAD | Eplan | Konzultace | on-line | Školení | Webináře

26493 Bernd-Schewior-2018Vět­ši­na lidí nyní pra­cu­je z do­mo­va. Spo­leč­nost EPLAN proto na­bí­zí množ­ství on-line slu­žeb, včet­ně webi­ná­řů, které uži­va­te­lům po­sky­tu­jí spe­ci­fic­ké a prak­tic­ké in­for­ma­ce. Další novou služ­bou, kte­rou EPLAN nyní na­bí­zí, je mož­nost vzdá­le­ných on-line kon­zul­ta­cí pro­střed­nic­tvím vi­deo­kon­fe­ren­cí, která jsou také roz­ší­ře­ná o uži­teč­ná on-line ško­le­ní. Prv­ních tří webi­ná­řů v tomto roce se v Če­chách zú­čast­ni­lo při­bliž­ně tři sta po­slu­cha­čů, což do­ka­zu­je, že po on-line in­for­ma­cích ohled­ně ře­še­ní a pro­duk­tů je velká po­ptáv­ka. Spo­leč­nost EPLAN re­a­gu­je na mě­ní­cí se pod­mín­ky trhu tím, že se snaží vět­ši­nu svých slu­žeb zpřístup­nit on-line, a to ve stej­ném roz­sa­hu i kva­li­tě.

Tags: Arcdata | ArcGIS | Dashboards | GIS | Praha | Web AppBuilder | Webové aplikace

Arcdata-Dashboards-2018Ar­c­GIS Da­shbo­ards je pro­stře­dí pro tvor­bu webo­vých apli­ka­cí, které se mohou sklá­dat z kom­po­nent jako je mapa, grafy, se­zna­my a další. Toto pro­stře­dí je tu s námi již velmi dlou­ho, ale stále jako by bylo ve stínu ša­b­lo­no­vých apli­ka­cí či ná­stro­je Web Ap­pBu­il­der for Ar­c­GIS. Nutno říci, že ne­prá­vem, a proto se Ar­c­da­ta Praha roz­hod­la před­sta­vit Ar­c­GIS Da­shbo­ards v rámci svého his­to­ric­ky prv­ní­ho webi­ná­ře. Na se­mi­ná­ři se na­u­čí­te vy­tvo­řit svůj první Da­shbo­ard a poté se se­zná­mí­te s dal­ší­mi tech­ni­ka­mi, jako je pro­po­jo­vá­ní dat, díky kte­ré­mu okol­ní grafy oži­ví­te.

Tags: 3D metrologie | ATOS Q | GOM | Inspect Suite | Měřící systémy

gom-Digital Days-2018GOM se roz­ho­dl uvést své nové pro­duk­ty on-line pro­střed­nic­tvím Di­gi­tal Days. Každé úterý v květ­nu 2020 spo­leč­nost před­sta­ví nej­no­věj­ší ře­še­ní pro op­tic­kou 3D me­t­ro­lo­gii. Pro­duk­ty jsou ne­u­stá­le vy­ví­je­ny v sou­la­du s po­tře­ba­mi zá­kaz­ní­ků a pod­po­ru­jí ši­ro­kou škálu prů­mys­lo­vých od­vět­ví vy­u­ží­va­jí­cích op­tic­kou 3D me­t­ro­lo­gii. Řada Di­gi­tal Days za­čí­ná ukáz­kou no­vé­ho kom­pakt­ní­ho a vý­kon­né­ho 3D mě­ři­cí­ho sys­té­mu. Roz­sah pre­zen­ta­ce za­čí­ná zá­klad­ním úvo­dem do au­to­ma­ti­za­ce a končí no­vý­mi funk­cemi v GOM soft­wa­ru.

Strana 9 z 658

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>