Alvao
Národní muzeum
Google překladač: English Deutsch

Tags: Autodesk | CAD Studio | CAD/CAM | Fusion 360 | Nábytkářství | Nadstavby

furn-scr-2006Apli­ka­ce CAD Stu­dio Fur­ni­tu­re for Fusi­on 360 (Fur­ni­tu­re) je nově vy­vi­nu­tá ná­byt­kář­ská a truh­lář­ská nad­stav­ba CAD/CAM apli­ka­ce Au­to­de­sk Fusi­on 360 (pro Win­dows). Umožňuje ze­fek­tiv­nit a au­to­ma­ti­zo­vat pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní, tvor­bu do­ku­men­ta­ce a vi­zu­a­li­za­ce skří­něk a dal­ších typů dře­vě­né­ho ná­byt­ku. Au­to­de­sk Fusi­on 360 je vý­kon­ný kon­strukč­ní 3D ná­stroj, který ale sám o sobě ne­po­sky­tu­je spe­ci­a­li­zo­va­né ná­stro­je pro kon­krét­ní prů­mys­lo­vá od­vět­ví, jako je na­pří­klad ná­byt­kář­ský prů­my­sl. To vedlo CAD Stu­dio k tomu vy­vi­nout – s po­mo­cí ex­per­tů z ná­byt­kář­ské­ho prů­mys­lu – pro­dukt Fur­ni­tu­re pro ze­fek­tiv­ně­ní a op­ti­ma­li­zo­vá­ní to­ho­to typu kon­strukč­ních prací.

Tags: 2020u2 | DGN | Drawings SDK 2020 | dwg | ODA | RCP | ReCap | Update 2

drawings-sdk-2006Open De­sign Al­li­an­ce (ODA) ozná­mi­la vy­dá­ní ak­tu­a­li­za­ce Dra­wings SDK 2020 Up­da­te 2. Dra­wings je prů­mys­lo­vá sada ná­stro­jů pro stol­ní, mo­bil­ní a webo­vé apli­ka­ce, které pra­cu­jí s daty .dwg a .dgn. Dra­wings 2020u2 mají plnou pod­po­ru pro sou­bo­ry Au­to­de­sk ReCap, stan­dard­ní for­mát pro mrač­na bodů vlo­že­ná do for­má­tu .dwg. Čle­no­vé ODA nyní mohou vy­tvá­řet in­de­xo­va­né ReCap sou­bo­ry z li­bo­vol­ných dat mra­čen bodů a vklá­dat je do .dwg. Kromě toho je pod­po­ro­vá­na rych­lá vi­zu­a­li­za­ce s úrov­ní de­tai­lů (Level od de­tail – LOD) – pět­a­dva­ce­ti gi­ga­baj­to­vý .rcp sou­bor s mi­li­ar­dou bodů lze na­číst a vi­zu­a­li­zo­vat do čtyř sekund.

Tags: ITS | Siemens | Teamcenter | Vzdělávání | Webinar

ITS Teamcenter-2006Mnoho vý­rob­ků vzni­ká v roz­sáh­lém do­da­va­tel­ském ře­těz­ci. Do­da­va­te­lé mají různé role a často se musí po­tý­kat s více CAD sys­témy i roz­ma­ni­tý­mi pro­ce­sy li­ší­cí­mi se zá­kaz­ník od zá­kaz­ní­ka. Do­da­va­te­lé tedy po­tře­bu­jí jed­no­du­ché ře­še­ní pro ří­ze­ní spo­lu­prá­ce, a vý­rob­ci zase plat­for­mu, díky níž budou moci bez­peč­ně a efek­tiv­ně na­sdí­let pro­ce­sy a PLM data se svými do­da­va­te­li. Te­am­cen­ter umožňuje spo­lu­prá­ci vý­rob­ce s do­da­va­te­li na jed­no­du­ché a bez­peč­né plat­for­mě. Re­gis­truj­te se na ho­di­no­vý webi­nář 12. února 2020 od 10:00 hodin a zís­kej­te více in­for­ma­cí.

Tags: AEC | BIM | BIM 360 | Cloud | Modely | Revit | SketchUp | The Wild

The Wild-BIM tools-2006Se třemi no­vý­mi ná­stro­ji na­vr­že­ný­mi pro pra­cov­ní po­stu­py AEC (sta­veb­ní pro­jek­ci a ar­chi­tek­to­nic­ké na­vr­ho­vá­ní) ne­by­la nikdy spo­lu­prá­ce s BIM mo­de­ly ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě nikdy snaz­ší. Mů­že­te pro­hlí­žet BIM data se svým týmem, ovlá­dat vi­di­tel­nost vrst­vy nebo při­dat po­znám­ky do svého pro­sto­ru po­mo­cí mě­ře­ní – máte k tomu v The Wild sadu ná­stro­jů na­vr­že­ných pro po­sí­le­ní pra­cov­ní­ho BIM po­stu­pu. Po­mo­cí ná­stro­je pro vi­di­tel­nost (Vi­si­bi­li­ty Tool) si snad­no pro­hléd­ne­te různé aspek­ty svého mo­de­lu a pro­sto­ru.

Tags: ADT | ADTa-100 | Encoder | Renishaw | SPIE Photonics West

Renishaw-2006Spo­leč­nost Re­nishaw uvede nový pří­růs­tek do své ro­di­ny vy­spě­lých di­a­gnos­tic­kých ná­stro­jů (ADT) na vý­sta­vě SPIE Pho­to­nics West 2020 od 4. do 6. února v ka­li­forn­ském San Fran­cis­ku. Roz­hra­ní ADTa-100 slou­ží jako in­sta­lač­ní ná­stroj a di­a­gnos­tic­ké pří­slu­šen­ství na­vr­že­né pro po­u­ži­tí s ro­tač­ní­mi a li­ne­ár­ní­mi ab­so­lut­ní­mi op­tic­ký­mi sní­ma­či Re­ni­shaw. Ze čtecí hlavy zís­ká­vá kom­plex­ní data v re­ál­ném čase, která po­má­ha­jí s rych­lou a snad­nou in­sta­la­cí sní­ma­če a vy­hle­dá­vá­ním v te­ré­nu, což po­ten­ci­ál­ně šetří čas a sni­žu­je ná­kla­dy na in­sta­la­ci a údrž­bu. ADTa-100 lze pro­vo­zo­vat jak v sa­mo­stat­ném re­ži­mu, tak ve spo­je­ní s PC.

Tags: Intec | Pavel Ambrož | SCHUNK | VoI | Voices of Industry

VoI Pavel Ambroz Schunk Intec-2006Další zpra­co­va­né video Hlasů prů­mys­lu je vě­no­vá­no Pavlu Am­bro­žo­vi ze spo­leč­nos­ti Schunk Intec. Spo­leč­nost Schunk, za­lo­že­ná roku 1945 jako zá­meč­nic­ká dílna Fried­ri­chem Schun­kem, se vy­vi­nu­la pod ve­de­ním syna He­in­ze-Di­e­te­ra Schun­ka v kom­pe­tent­ní­ho a svě­to­vé­ho lídra v ob­las­ti upí­na­cí tech­ni­ky a ucho­po­va­cích sys­té­mů. Dnes je firma pod ve­de­ním jeho vnou­čat – sou­ro­zen­ců He­nri­ka A. Schun­ka a Kris­ti­ny I. Schun­ko­vé – kteří jsou již třetí ge­ne­ra­cí. Firma Schunk má 3500 za­měst­nan­ců v 9 zá­vo­dech a 34 přímo vlast­ně­ných dce­řin­ných spo­leč­nos­tech a dis­tri­buč­ních part­ne­rech ve více než 50 ze­mích.

Tags: Den otevřených dveří | Kuřim | Správa železnic | Železnice

Pozvanka DOD-zst Kurim-2005Mezi stro­ja­ři a nejen mezi nimi na­jde­me mnoho vel­kých fa­nouš­ků že­lez­ni­ce a všeho, co s ní sou­vi­sí. Však také v našem ča­so­pi­su CAD dlou­ho vy­chá­ze­ly o že­lez­ni­ci člán­ky jed­no­ho z na­šich slo­ven­ských au­to­rů. Takže pokud ještě ne­má­te pro­gram na ne­dě­li 2. února 2020 od 10 do 15 hodin a ne­má­te pro­blém se do­stat do Ku­ři­mi u Brna, máte je­di­neč­nou pří­le­ži­tost na­hléd­nout do tajů ří­ze­ní pro­vo­zu že­lez­ni­ce v re­ál­ném pro­stře­dí a pro­hléd­nout si mo­der­ní tech­no­lo­gii sta­nič­ní­ho za­bez­pe­čo­va­cí­ho za­ří­ze­ní i spe­ci­ál­ní vo­zi­dla Sprá­vy že­lez­nic ur­če­ná k údrž­bě a opra­vám dráž­ní in­frastruk­tu­ry.

Tags: 2020.0 | Layout | Modelování | SketchUp | Software | Trimble

SketchUp 2020-grips-2005V roce 2019 vý­vo­já­ři strá­vi­li spous­tu času uče­ním toho, co si uži­va­te­lé přejí, aby Sket­chUp dělal lépe. Během tré­nin­ko­vých akcí uži­va­te­lů sle­do­va­li je­jich ko­men­tá­ře na fóru a dis­ku­to­va­li o ná­pa­dech, aby lépe po­cho­pi­li je­jich pra­cov­ní po­stu­py. To na­pří­klad vedlo k VELKÉ změně or­ga­ni­za­ce mo­de­lu. Ve snaze zvý­šit výkon mo­de­lu již ne­mu­sí­te vy­tvá­řet hla­di­ny v di­a­lo­gu hla­di­ny. Nyní mů­že­te spra­vo­vat a or­ga­ni­zo­vat svůj model přímo v di­a­lo­go­vém okně Out­li­ner (Stro­mo­vé okno kom­po­nent). Po­u­žij­te sym­bol oka pro pře­pí­ná­ní mezi hlav­ní­mi část­mi mo­de­lu, jako je na­pří­klad dis­po­zi­ce pů­do­ry­su a za­ři­zo­va­cí před­mě­ty.

Tags: GrabCAD | PolyJet | Print | Stratasys | VeroUltraClear | VRML/OBJ

 

GrabCAD Print 1 38-2005Kon­cem ledna 2020 byl vydán Grab­CAD Print ve ver­zi 1.38, která při­nes­la vy­lep­še­ní a čas spo­ří­cí změ­ny uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní tis­ká­ren Po­ly­Jet. Pokud tyto tis­kár­ny máte, mů­že­te vy­zkou­šet nový panel na­sta­ve­ní, který má vy­lep­še­ný de­sign a schop­­nost uklá­dat ob­lí­be­né po­lož­ky. Pro mo­de­ly J750 a J735 je nyní k dis­po­zi­ci nový ma­te­ri­ál Ve­roUl­tra­Clear, před­sta­ve­ný dříve pro mo­de­ly J850 a J835 ve verzi 1.36. Ve­roUl­traClear si­mu­lu­je akryl, do­sa­hu­je 95% pro­stu­pu svět­la tímto ma­te­ri­á­lem a je uži­teč­ný pro pro­to­ty­py skla, či­rých po­ly­me­rů nebo prů­hled­ných obalů. Ke sta­že­ní je bez­plat­ná pří­ruč­ka Ve­roUl­traClear Best Practi­ce.

Tags: Brno | Esben Øster­ga­ard | RE­In­vest Ro­bo­tics | Roboty 2020 | Universal Robots

Esben Ostergaard-2005Ex­pert na ro­bo­ti­ku, in­ves­tor a jeden ze za­kla­da­te­lů dán­ské spo­leč­nos­ti Uni­ver­sal Ro­bots vy­stou­pil v rámci kon­fe­ren­ce Ro­bo­ty 2020 v Brně. Esben Øster­ga­ard je dr­ži­te­lem oce­ně­ní En­gel­ber­ger Ro­bo­tics Award, která je ve světě ro­bo­ti­ky po­va­žo­vá­na za No­be­lo­vu cenu. Na kon­fe­ren­ci po­ho­vo­řil o za­čát­cích spo­leč­nos­ti Uni­ver­sal Ro­bots, vý­vo­ji ko­la­bo­ra­tiv­ní au­to­ma­ti­za­ce a v ne­po­sled­ní řadě také o jeho po­hle­du na bu­douc­nost ro­bo­ti­ky. Spo­leč­nost Uni­ver­sal Ro­bots za­lo­žil Esben Øster­ga­ard v roce 2005 spo­leč­ně se dvěma ko­le­gy z Ji­ho­dán­ské uni­ver­zi­ty v Ode­n­se - Kris­ti­a­nem Kas­sowem a Kaspe­rem Støyem, kde pra­co­val jako vě­dec­ký pra­cov­ník.

Tags: Digitalizace | Diskuse | Hannover Messe | Lidé | Průmysl | Stroje | Transformation Stage | Veletrhy

DSC04575Je v bu­douc­nu oprav­du možná ko­exis­ten­ce člo­vě­ka se stro­jem? Vy­tla­čí in­ter­ne­to­vý ob­chod tra­dič­ní ka­men­né ob­cho­dy? Je kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní vý­ro­ba spíše fikce? Di­gi­tál­ní éra vy­vo­lá­vá mnoho po­dob­ných otá­zek. Na ve­letr­hu Han­no­ver Messe bude od roku 2020 vy­tvo­ře­na nová plat­for­ma Trans­for­mati­on Stage, která bude na tyto otáz­ky hle­dat od­po­vě­di. Od 20. do 24. dubna po­skyt­ne pro­stor k dis­ku­sím, je­jichž té­ma­tem budou nové ná­pa­dy, vize, sou­vis­los­ti a také obavy ve spo­ji­tos­ti s trans­for­ma­cí prů­mys­lu. Trans­for­mati­on Stage je novou plat­for­mou, v je­jímž rámci se budou zá­stup­ci z prů­mys­lu, eko­no­mi­ky, po­li­ti­ky a spo­leč­nos­ti za­bý­vat glo­bál­ní­mi do­pa­dy di­gi­tál­ní­ho věku.

Tags: 2020 R1 | Analýzy | ANSYS | Fluent | HFSS | HPC | Minerva | Simulace | SPDM

Ansys-discovery-live-2005Spo­leč­nos­ti urych­lu­jí di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci in­te­gra­cí špič­ko­vé ANSYS tech­no­lo­gie na­příč ži­vot­ní­mi cykly pro­duk­tů pro­střed­nic­tvím no­vých funk­cí, které byly 28. ledna před­sta­ve­ny v ANSYS 2020 R1. Od zdo­ko­na­le­né­ho vý­vo­je pro­duk­tu s ANSYS Mi­ner­va až po spuš­tě­ní kom­plex­ních si­mu­la­cí s pod­stat­ně efek­tiv­něj­ší­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py s ANSYS Flu­ent až po op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­sů elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho ná­vr­hu s ANSYS HFSS, umožňuje ANSYS 2020 R1 spo­leč­nos­tem prů­kop­nic­ké ino­va­ce a vy­tvá­řet vy­so­ce ná­kla­do­vě efek­tiv­ní ná­vrhy.

Tags: Analýzy | Cloud | Geospatial | Hexagon | LuciadRIA | M.App X 2020 | Mapy

Hexagon GSP M-2005Di­vi­ze He­xa­go­nu Ge­o­spa­tial, svě­to­vý poskytovatel ře­še­ní pro lo­ka­li­zač­ní in­te­li­gen­ci, uved­la na trh M.​App X 2020, nej­no­věj­ší verzi svého clou­do­vé­ho im­ple­men­to­va­tel­né­ho pod­ni­ko­vé­ho ře­še­ní pro zob­ra­zo­va­cí in­te­li­gen­ci. Je vy­ba­ve­na no­vý­mi funk­ce­mi, které uži­va­te­lům umožňují rych­lej­ší zob­ra­ze­ní kri­tic­kých in­for­ma­cí a pro­hlí­že­ní stej­né mapy ve 2D nebo 3D pro lepší ana­lý­zu. M.​App X vy­ba­vu­je obran­né a zpra­vo­daj­ské or­ga­ni­za­ce ná­stro­ji, které usnadňují in­ter­pre­ta­ci sním­ků, vy­tvá­ře­jí in­tu­i­tiv­ní mapy pro in­for­ma­ce o ak­cích a cen­t­ra­li­zu­jí ge­o­prosto­ro­vá data pro oka­mži­tý pří­stup v celé or­ga­ni­za­ci.

Strana 9 z 646

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>