Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové funkce a aplikace v řešení pro řízení výstavby SYNCHRO

Středa, 07 Prosinec 2022 12:54

SYNCHRO-Modeler Quantity-800x400-2249Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la ino­va­ce svého ře­še­ní pro ří­ze­ní vý­stav­by SYN­CHRO 4D a při­dá­ní apli­ka­cí SYN­CHRO Cost a SYN­CHRO Per­form. Nová vy­lep­še­ní a roz­ší­ře­ní port­fo­lia umožňují sta­veb­ním fir­mám změ­nit způ­sob plá­no­vá­ní, ří­ze­ní a re­a­li­za­ce pro­jek­tů. SYN­CHRO 4D nyní na­bí­zí po­kro­či­lou tvor­bu 4D/5D mo­de­lů se špič­ko­vý­mi ná­stro­ji pro dě­le­ní mo­de­lů.

Celý článek... Autor článku: Bentley Systems
 

Rivelin Robotics uvádí na trh NetShape Robots

Středa, 07 Prosinec 2022 12:32

rivelin texturejet render-2249Ri­ve­lin Ro­bo­tics vy­sta­vo­va­la na ve­letr­hu Form­next ve Frank­fur­tu 15.–18. lis­to­pa­du 2022. Byla to pro ni první vý­znam­ná akce v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by, na které před­sta­vi­la své ino­va­tiv­ní Net­Sha­pe Ro­bots. Vývoj a ko­merč­ní do­dáv­ka Net­Sha­pe Ro­bots je vý­sled­kem snahy Ri­ve­lin Ro­bo­tics o ma­so­vé roz­ší­ře­ní tech­no­lo­gie adi­tiv­ní vý­ro­by (dále AM – Additive Manufacturing) pro ob­rá­bě­ní kovů v prů­mys­lu.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Hodina inženýrství má vzbudit zájem SŠ o STEM

Středa, 07 Prosinec 2022 11:55

Siemens Hour of Engineering 01-2249Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware před­sta­vi­la Ho­di­nu in­že­nýr­ství, pou­ta­vý on­-li­ne vý­u­ko­vý pro­gram, který umožňuje pe­da­go­gům se­zná­mit stu­den­ty s in­že­nýr­stvím a tech­no­lo­gi­e­mi během pouhé jedné ho­di­ny, po­mo­cí vý­u­ko­vé­ho ma­te­ri­á­lu vhod­né­ho pro děti. Pro­střed­nic­tvím to­ho­to no­vé­ho pro­gra­mu chce Si­e­mens in­spi­ro­vat, za­po­jit a vzdě­lá­vat stu­den­ty o roli a zá­kla­dech in­že­nýr­ství ještě před ná­stu­pem na střed­ní školu a po­mo­ci tak vy­tvo­řit sil­nou zá­klad­nu bu­dou­cích in­že­ný­rů.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Autodesk vydal Revit v2023.1

Úterý, 06 Prosinec 2022 12:34

revit-23.1-tm4r-2249Revit 2023.1 při­ná­ší Twin­mo­ti­on pro Revit, vy­lep­še­ní ná­stro­jů pro mo­de­lo­vá­ní MEP (TZB), více ana­ly­tic­kých a fy­zi­kál­ních mo­de­lů pro au­to­ma­ti­za­ci struk­tu­rál­ní ana­lý­zy a pra­k­­tic­ké po­kro­ky pro všech­ny, jako je mož­nost upra­vo­vat re­vi­ze na více lis­tech, vy­lep­še­ní pro­hlí­že­če pro­jek­tů a funk­cí pří­ka­zů a další. Úplné in­for­ma­ce o verzi na­lez­ne­te v ná­po­vě­dě k pro­duk­tu Revit v části Co je no­vé­ho.

Celý článek... Autor článku: Autodesk
 

Beta verze Bimproject.cloud 2023.1.

Úterý, 06 Prosinec 2022 12:00

Bimproject.cloud-2249V roce 2022 nebyl na BIM čas? Změňte to v roce 2023. Pře­pra­co­va­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní a mnoho no­vých funk­cí vám usnad­ní za­vá­dě­ní va­šich pro­duk­tů do pro­jek­tů. Bim­pro­ject.cloud je bez­plat­ná clou­do­vá služ­ba pro ar­chi­tek­ty, pro­jek­tan­ty a in­ves­to­ry, kteří hle­da­jí nej­lep­ší shodu pro­duk­tů pro své pro­jek­ty. Po­má­há jim správ­ně na­sta­vit po­ža­dav­ky na vý­ro­bek a s po­mo­cí vý­rob­ce najít správ­né ře­še­ní.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Inovace v aditivní výrobě z plastů a kovů roku 2022

Pondělí, 05 Prosinec 2022 22:00

Webinar 3D  Systems-2249Při­poj­te se na živý webi­nář 15. pro­sin­ce v 17:00 k Samu Gre­e­no­vi a Paulu Mille­ro­vi, kteří shr­nou ma­te­ri­á­lo­vé a pro­duk­to­vé ino­va­ce, k nimž došlo v tomto roce. Do­zví­te se o ně­ko­li­ka nově uve­de­ných ko­vo­vých sli­ti­nách, re­vo­luč­ních plas­to­vých ma­te­ri­á­lech a stro­jích za­mě­ře­ných na vý­ro­bu, které na­kop­nou vaši vý­ro­bu. 

Celý článek... Autor článku: 3D Systems
 

AGIS DTM pomůže obcím s digitálně technickými mapami

Pondělí, 05 Prosinec 2022 21:38

AGIS DTM-2249Sdru­že­ní míst­ních sa­mo­správ po­de­psa­lo 2. pro­sin­ce s part­ner­skou spo­leč­nos­tí SM­SDa­ta a spo­leč­nos­tí Ness Czech smlou­vu o spo­lu­prá­ci, díky níž budou všech­ny obce v ČR moci vy­u­ží­vat ná­stroj AGIS DTM. Ten jim umož­ní jak ve­de­ní do­ku­men­ta­ce do­prav­ní a tech­nic­ké in­frastruk­tu­ry ve vlast­nic­tví obce, tak po­sky­to­vá­ní dat o do­prav­ní a tech­nic­ké in­frastruk­tu­ře do Di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy (DTM) kraje a zís­ká­vá­ní dat z DTM kraje.

Celý článek... Autor článku: Ness Czech
 

11 NX tipů od společnosti Sie­men­s

Pátek, 02 Prosinec 2022 23:14

Hacks mit NX Aufmacher-2248Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware uved­la ně­ko­lik uži­teč­ných triků, které usnadňují a urych­lu­jí práci v NX, aby po­moh­la uži­va­te­lům Sie­mens NX uspět v je­jich vý­rob­ních a stro­jí­ren­ských pro­jek­tech. Ná­sle­du­jí­cích je­de­náct tipů bylo vy­brá­no ve spo­lu­prá­ci spo­leč­nos­ti Sie­mens a re­dak­ce ně­mec­ké­ho webo­vé­ho por­tá­lu Kon­struk­ti­on&En­twic­k­lung.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Vydán VariCAD 2023-1.0

Pátek, 02 Prosinec 2022 22:52

varicad-2248V po­sled­ním lis­to­pa­do­vém dni byla spuš­tě­na nová verze Va­ri­CAD 2023-1.0. Verze umožňuje ot­ví­rat sou­čas­ně dru­hou in­stan­ci pro práci v pro­gra­mu Va­ri­CAD (druhé okno Va­ri­CAD), ob­sa­hu­je změny při práci se stro­mo­vou struk­tu­rou tě­le­sa, umožňuje vy­pí­nat a za­pí­nat jed­not­li­vé části těles. Pokud máte ote­vře­no více sou­bo­rů, pak se při pro­chá­ze­ní se­zna­mu ote­vře­ných do­ku­men­tů zob­ra­zu­je je­jich ná­hled.

Celý článek... Autor článku: VARICAD
 

Český startup Lifeliqe vstupuje do Číny

Čtvrtek, 01 Prosinec 2022 20:52

Lifeliqe pronika do Ciny-1-2248Český tech­no­lo­gic­ký startup Li­fe­liqe ze sku­pi­ny CRE­DI­TAS za­mí­řil po USA do Asie. Na­star­to­val part­ner­ství v Číně. Ino­vá­to­ři z Brna do­dá­va­jí do sto­vek škol v Šan­gha­ji a jejím okolí mo­ni­to­ry s ho­lo­gra­my 3D mo­de­lů a di­gi­ta­li­zu­jí tak čín­ské škol­ství. V po­lo­vi­ně roku 2023 roz­je­dou i vlast­ní „ho­lo­ver­se“ la­bo­ra­to­ře. Li­fe­liqe má úspěch se svým vý­u­ko­vým soft­warem pro roz­ší­ře­nou (AR) a vir­tu­ál­ní (VR) re­a­li­tu a 3D mo­de­ly.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Technické normy z nového e-shopu a elektronicky

Čtvrtek, 01 Prosinec 2022 01:25

CAS-e-shop-2248Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) spus­ti­la zcela nový e-shop, který je do­stup­ný na ad­re­se eshop.​agentura-​cas.​cz. Tímto kro­kem se roz­hod­la vý­raz­ně usnad­nit všem zá­jem­cům pří­stup k tech­nic­kým nor­mám ČSN i TNI. Každý, kdo normu po­tře­bu­je ke své práci nebo se o ni za­jí­má z ji­né­ho dů­vo­du, ji může mít během pár minut.

Celý článek... Autor článku: Česká agentura pro standardizaci
 

Kousek metaverse pro každou společnost

Středa, 30 Listopad 2022 01:33

CAD Schroer-2248Pokud jde o vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu (VR a AR), kon­cept me­ta­ver­se lze apli­ko­vat jak na vir­tu­ál­ní, tak na re­ál­ný svět. Tech­no­lo­gie, jako je vir­tu­ál­ní nebo roz­ší­ře­ná re­a­li­ta, si hle­da­jí cestu do na­še­ho kaž­do­den­ní­ho ži­vo­ta. Pří­pa­dy po­u­ži­tí jsou v prů­mys­lu stej­ně roz­ma­ni­té jako v zá­bav­ním prů­mys­lu. Me­ta­ver­se nám uka­zu­je další cíl, ke kte­ré­mu se mohou firmy při­blí­žit již dnes.

Celý článek... Autor článku: CAD Schroer
 

Monitor Philips 27B1U7903 s Thunderbolt 4 a Mini LED

Středa, 30 Listopad 2022 00:54

Philips Lifestyle in-use-2248Kre­a­tiv­ci, uměl­ci a pro­fe­si­o­ná­lo­vé v kul­tur­ních a dal­ších kre­a­tiv­ních sek­to­rech pra­cu­jí růz­ný­mi způ­so­by a hle­da­jí ře­še­ní, která splňují je­jich spe­ci­fic­ké po­tře­by, aby plně vy­já­d­ři­li svou kre­a­ti­vi­tu. I když jsou tyto po­tře­by různé, kon­sen­sus vždy je mít vy­so­ce vý­kon­ný mo­ni­tor, který dis­po­nu­je funk­ce­mi zvy­šu­jí­cí­mi efek­ti­vi­tu, kva­lit­ním ob­ra­zem a po­ho­dl­ným při­po­je­ním.

Celý článek... Autor článku: MMD
 

Trimble RealWorks verze 12.3 – nové funkce a vylepšení

Úterý, 29 Listopad 2022 14:41

Scans visualized in Trimble RealWorks-2248Trimble před­sta­vu­je­ Trim­ble Re­a­lWorks verze 12.3, která při­ná­ší zcela nové funk­ce a vy­lep­še­ní pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty a ze­fek­tiv­ně­ní uži­va­tel­ské­ho kom­for­tu va­šich ske­no­va­cích pra­cov­ních po­stu­pů. Na zá­kla­dě zpět­né vazby od uži­va­te­lů na­bí­zí Trim­ble Re­a­lWorks 12.3 další funk­ce pro přes­né mo­de­lo­vá­ní místa pro­jek­tu, ex­port ob­jek­tů přímo do Au­to­de­sk Re­vi­tu, při­způ­so­be­ní ba­rev­ných palet pro Color-Vi­si­on De­fi­ci­ency a pod­po­ru ploš­ných skenů po­ří­ze­ných ske­ne­rem Trim­ble X7.

Celý článek... Autor článku: Trimble
 

EIZO ColorEdge CG2700S a CG2700X pro úpravu a zpracování videa

Úterý, 29 Listopad 2022 01:13

CG2700X CG2700S press 02-2248Nová ge­ne­ra­ce Co­lo­rEd­ge. S mo­de­ly CG2700S a CG2700X před­sta­vu­je spo­leč­nost EIZO dva nové špič­ko­vé mo­ni­to­ry řady CG s úh­lo­příč­kou 27". Nové mo­ni­to­ry, které za­ru­ču­jí ostré zob­ra­ze­ní ob­ra­zu v roz­li­še­ní WQHD nebo UHD, na­bí­ze­jí kromě no­vé­ho de­sig­nu rá­meč­ku po­pr­vé in­te­gro­va­né při­po­je­ní k síti LAN přes USB-C a výkon až 92 nebo 94 W.

Celý článek... Autor článku: EIZO
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci