Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Robotizace stavebnictví v praxi – silniční fréza řízená BIM

Čtvrtek, 26 Květen 2022 22:14

Ilustrační foto shutterstock-2221Sil­nič­ní fréza, která pra­cu­je au­to­ma­tic­ky a je ří­ze­na po­mo­cí in­for­ma­cí z Di­gi­tál­ní­ho mo­de­lu stav­by (DiMS). To je další z mož­nos­tí, jak může vy­u­ži­tí me­to­dy BIM ze­fek­tiv­nit a zlep­šit práci sta­va­řů. Ro­bo­tic­ká fréza totiž může pra­co­vat mno­hem přes­ně­ji, a při­pra­vit tak lepší pod­mín­ky pro po­lo­že­ní as­fal­to­vé vrst­vy. Díky tomu bude možné za­jis­tit do­dr­že­ní její tloušť­ky v celém re­kon­stru­o­va­ném úseku, to zna­me­ná také delší ži­vot­nost opra­ve­né sil­ni­ce.

Celý článek... Autor článku: Česká agentura pro standardizaci
 

Nové průmyslové monitory od Rockwell Automation

Středa, 25 Květen 2022 12:17

ASEM 6300M family-2221Spo­leč­nost Rock­well Au­to­mati­on před­sta­vi­la novou řadu prů­mys­lo­vých mo­ni­to­rů. Ty mohou po­mo­ci vý­rob­cům vy­nik­nout se svými stro­ji nad kon­ku­ren­cí a vy­ho­vět tak ši­ro­ké pa­le­tě po­třeb dle da­né­ho vy­u­ži­tí. Nové prů­mys­lo­vé mo­ni­to­ry Allen-Bradley ASEM 6300M jsou sou­čás­tí řady pro­duk­tů dříve známé jako Ver­sa­View 6300 a na­bí­zí ně­ko­lik kon­strukč­ních mož­nos­tí.

Celý článek... Autor článku: Rockwell Automation
 

Virtuální konference Expert Insights o mobilní elektrifikaci

Středa, 25 Květen 2022 11:57

Parker-EI-2221Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin před­sta­ví ve čtvr­tek 9. červ­na 2022 nej­no­věj­ší díl své zlo­mo­vé tech­no­lo­gic­ké série „Ex­pert In­si­ghts“. Dis­ku­se se dvěma od­bor­ní­ky spo­leč­nos­ti Par­ker, kte­rou bude mo­de­ro­vat řeč­ník Mark Je­ff­ries, se bude hlou­bě­ji týkat pro­ble­ma­ti­ky mo­bil­ní elek­tri­fi­ka­ce. Elek­tri­fi­ka­ce vo­zi­del se v příš­tím de­se­ti­le­tí stane klí­čo­vou ob­las­tí pro in­ves­ti­ce a ino­va­ce.

Celý článek... Autor článku: Parker Hannifin
 

Xerox pokračuje v rozvoji 3D tisku

Středa, 25 Květen 2022 11:31

ElemX LevelWide Headon 5-CC-2221Spo­leč­nost Xerox Elem Ad­di­ti­ve So­lu­ti­ons i na­dá­le roz­ši­řu­je spo­lu­prá­ci v ob­las­ti roz­vo­je 3D tisku s no­vý­mi part­ne­ry, kteří vsa­di­li na tis­kár­nu ElemX. Spo­lu­prá­ce s fir­mou Si­e­mens, svě­to­vým líd­rem v ob­las­ti stro­jí­ren­ství, má za cíl po­sí­lit vý­rob­ní ka­pa­ci­ty obou spo­leč­nos­tí a díky ino­va­cím a spo­lu­prá­ci roz­ví­jet bu­douc­nost prů­mys­lo­vé adi­tiv­ní vý­ro­by.

Celý článek... Autor článku: Xerox
 

MCAE Systems zve na představení nové 3D tiskárny

Úterý, 24 Květen 2022 02:19

MCAE-seminar-2221Jed­nou z tech­no­lo­gií pro uspo­ko­je­ní vý­rob­ní po­ptáv­ky po plas­to­vých dí­lech je 3D tisk. Tato tech­no­lo­gie na­bí­zí au­to­mo­bi­lo­vým spo­leč­nos­tem a vý­rob­cům ko­merč­ní­ho i spo­třeb­ní­ho zboží způ­sob, jak vy­rá­bět plas­to­vé díly i v pří­pa­dech, kdy vy­u­ži­tí ji­ných tech­no­lo­gií jako např. vstři­ko­vá­ní, není op­ti­mál­ní.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Axiom Tech pořádá Technickou konferenci 2022 v Brně

Úterý, 24 Květen 2022 01:53

pozvanka- -technicka-konference2022-2221Na­po­sle­dy se uži­va­te­lé Axiom Techu spo­leč­ně po­tka­li v roce 2019 v Novém Městě na Mo­ra­vě. Nyní se opět vrá­ti­la doba osob­ních spo­leč­ných se­tká­ní a po­řa­da­te­lé z Axiom Techu zvou na již 13. roč­ník ob­lí­be­né Tech­nic­ké kon­fe­ren­ce. A tři­nác­tý roč­ník roz­hod­ně bude opa­kem toho, co oby­čej­ně toto číslo zna­me­ná – bude op­ti­mis­tic­ký.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Bentley vydala Infrastructure Yearbook 2021

Úterý, 24 Květen 2022 01:24

YII 2021 Yearbook-2221Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 19. květ­na 2022 vy­dá­ní ro­čen­ky In­fra­stru­ctu­re Year­book 2021. Ro­čen­ka je sou­hr­nem vy­ni­ka­jí­cích pro­jek­tů ze sou­tě­že Going Di­gi­tal Awards 2021 v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry. Pro­jek­ty před­sta­vu­jí po­kro­ky v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce a ino­va­tiv­ní vy­u­ži­tí soft­wa­ru Bent­ley při na­vr­ho­vá­ní, bu­do­vá­ní a pro­vo­zo­vá­ní svě­to­vé in­frastruk­tu­ry.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Aplikace pro orientaci na HANNOVER MESSE 2022

Úterý, 24 Květen 2022 00:56

HM2022 aplikace-2221Již za šest dní se ote­vřou brány ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Při­bliž­ně 2500 firem před­sta­ví pro­duk­ty a ře­še­ní pro dnešek a vize pro zí­t­řek. Od 30. květ­na do 2. červ­na se bude mlu­vit o di­gi­ta­li­za­ci, prů­mys­lo­vém zá­so­bo­vá­ní, ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti a udr­ži­tel­nos­ti. Už jste si za­re­gis­tro­va­li vstu­pen­ku? Pak za­čně­te na­va­zo­vat kon­tak­ty hned teď! A pro všech­ny ostat­ní: ak­ti­va­ce bez­plat­né vstu­pen­ky je vzdá­le­na jen jedno klik­nu­tí.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Konference SolidDays 9.–10. června 2022

Neděle, 22 Květen 2022 01:52

soliddays-9 10-6-2022-2220Po třech le­tech si­tu­a­ce ko­neč­ně umož­ni­la spo­leč­nos­ti So­lid­Vi­si­on při­pra­vit ob­lí­be­nou dvou­den­ní kon­fe­ren­ci So­lid­Da­ys. Pro­běh­ne opět v ho­te­lu Je­zer­ka ve čtvr­tek 9. a pátek 10. 6. 2022. Zá­kaz­ní­ci spo­leč­nos­ti So­lidVi­si­on, pro které je akce ur­če­na, se tak mohou těšit na oče­ká­va­né no­vin­ky z ob­las­ti So­lid­works a So­lid­CAM, před­náš­ky o nej­no­věj­ších tren­dech a tech­no­lo­gi­ích na plat­for­mě 3D­Ex­pe­ri­en­ce, výběr ze 12 se­mi­ná­řů, ob­lí­be­nou pres­tiž­ní sou­těž Mo­del­Ma­nia a tra­dič­ní ve­čer­ní pro­gram.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

CAD/CAM software TopSolid – digitální řešení pro průmyslové výzvy zítřka

Pátek, 13 Květen 2022 13:21

03 - Flyer-CamBanner-2219Spo­leč­nost TOP­SO­LID SAS je jed­ním ze svě­to­vých lídrů v ob­las­ti soft­wa­ro­vých ře­še­ní CAD/CAM/PDM pro ko­voz­pra­cu­jí­cí a dře­vař­ský prů­my­sl. Dce­řin­ná spo­leč­nost Top­So­lid CZECH je je­di­ným cer­ti­fi­ko­va­ným pro­dej­cem soft­wa­ru Top­So­lid pro Čes­kou a Slo­ven­skou re­pub­li­ku.

Celý článek... Autor článku: TopSolid Czech
 

MapFactor Navigator 7.2 přináší další vylepšení

Sobota, 21 Květen 2022 01:24

Navigator 7 2-2220Verze 7.1 ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru před­sta­vi­la režim celé ob­ra­zov­ky a gesta v mapě na An­dro­id Auto za­ří­ze­ních a také vy­hle­dá­vá­ní v se­zna­mu bodů zájmu (POI) v apli­ka­ci. Nový Na­vi­ga­tor 7.2 na­va­zu­je a při­ná­ší mnoho dal­ších ši­kov­ných funk­cí, které usnad­ní uži­va­te­lům po­u­ží­vá­ní apli­ka­ce jak v te­le­fo­nu tak na An­dro­id Auto za­ří­ze­ních.

Celý článek... Autor článku: MapFactor
 

Nové mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce a monitory od HP

Čtvrtek, 19 Květen 2022 00:40

HP Z24q G3 a HP Z24m G3-2220Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce ZBook, HP ZBook Stu­dio G9 a HP ZBook Fury G9, dva nové dis­ple­je řady ZBook, novou do­ko­va­cí sta­ni­ci Thun­der­bolt G4 Dock a ná­stro­je po­má­ha­jí­cí zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu práce da­to­vých vědců. Nej­no­věj­ší ře­še­ní HP na­vr­že­ná s ohle­dem na po­tře­by pro­fe­si­o­nál­ních tvůr­ců po­sky­tu­jí větší výkon, umo­ž­ňu­jí bez­pro­blé­mo­vou spo­lu­prá­ci a dá­va­jí spe­ci­a­lis­tům v tvůr­čích pro­fe­sích mož­nost tvo­řit bez ome­ze­ní.

Celý článek... Autor článku: HP Inc.
 

Ceny Wernera von Siemense za rok 2021

Pátek, 20 Květen 2022 00:16

wopr4107 16529760652727-2220Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se, které český Si­e­mens udě­lu­je nej­lep­ším stu­den­tům, pe­da­go­gům a mla­dým věd­cům, byly udě­le­ny 19. květ­na již po čty­ři­a­dva­cá­té. Ne­zá­vis­lé po­ro­ty vy­bra­ly nej­lep­ší práce, pro­jek­ty a osob­nos­ti z ob­las­ti tech­nic­kých a pří­ro­do­věd­ných oborů v osmi ka­te­go­ri­ích: nej­lep­ší vý­sle­dek zá­klad­ní­ho vý­zku­mu, nej­lep­ší di­plo­mo­vá práce, nej­lep­ší di­ser­tač­ní práce a nej­lep­ší pe­da­go­gic­ký pra­cov­ník.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

Nová generace 3D skeneru – Revopoint POP2

Pátek, 20 Květen 2022 23:17

Elvira 2 - POP2-2220El­vi­ra ozná­mi­la do­stup­nost Re­vo­point POP2, další ge­ne­ra­ce vše­stran­né­ho kom­pakt­ní­ho 3D ske­ne­ru. Pro­dukt, který ve všech ob­las­tech na­va­zu­je na svého před­chůd­ce, po­sky­tu­je ve své ka­te­go­rii mi­mo­řád­nou přes­nost (0,1 mm), roz­sah (ske­no­vá­ní krych­le 20 cm až 2 m) a bez­kon­ku­renč­ní výkon. POP2 je vy­ba­ven vy­lep­še­ným pro­jek­to­rem a in­fra­čer­ve­ný­mi ka­me­ra­mi s vyš­ším roz­li­še­ním a zdo­ko­na­le­nou me­to­dou přes­né a rych­lé ka­lib­ra­ce.

Celý článek... Autor článku: Elvira
 

Lovte stromy jako pokémony s aplikací Tree Check

Středa, 18 Květen 2022 23:37

fb cover-03-2220Květ­no­vé dny lá­ka­jí k pro­cház­kám, které si mů­že­me zpří­jem­nit po­se­ze­ním pod roz­kvet­lý­mi stro­my. Díky nové mo­bil­ní apli­ka­ci Tree Check mů­že­me navíc o stro­mu, pod nímž se na­chá­zí­me, zjis­tit mno­hem více. Apli­ka­ce díky umělé in­te­li­gen­ci po vy­fo­ce­ní roz­po­zná, o jaký druh stro­mu se jedná. Pra­cu­je na prin­ci­pu 3D scan­ne­ru, který vy­u­ží­vá ve­sta­vě­nou ka­me­ru v te­le­fo­nu.

Celý článek... Autor článku: Nadace Partnerství
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci