E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
TNS
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Aktuality

Dodávejte na trh produkty rychleji s Altairem

Altair Productivity 2021 pozvanka-2110On-line kon­fe­ren­ce v úterý 23. břez­na 2021 od 10:00 do 13:30 hodin o efek­ti­vi­tě a pro­duk­ti­vi­tě pre-pro­ces­sin­gu a post-pro­ces­sin­gu v CAE, zku­še­nos­tech uži­va­te­lů a s před­sta­ve­ním ak­tu­ál­ních tech­no­lo­gií. Zdar­ma pro všech­ny zá­jem­ce, kteří ji po re­gis­tra­ci mohou sle­do­vat živě nebo ze zá­zna­mu. Vý­vo­jo­vé týmy jsou pod stále vyš­ším tla­kem do­dá­ní vět­ší­ho ob­je­mu práce při sou­čas­ném zkra­co­vá­ní ter­mí­nů a často i při ome­zo­vá­ní do­stup­ných zdro­jů.

Celý článek...
 

Navrhujte rychle a efektivně s CADprofi

cadprofi-2109CAD­pro­fi je kom­plex­ní CAD apli­ka­ce, která vý­raz­ně usnadňuje pro­jek­to­vou čin­nost v mnoha obo­rech. Ši­ro­ký výběr do­stup­ných funk­cí umožňuje vy­ko­ná­vat vaši pro­fe­si mno­hem rych­le­ji. Usnad­ní­te si kres­le­ní a úpra­vu pro­jek­tů s vy­u­ži­tím po­kro­či­lých pří­ka­zů a nej­vět­ší knihov­ny sym­bo­lů a ob­jek­tů. Apli­ka­ce CAD­pro­fi fun­gu­je jako nad­stav­ba pro různé CAD pro­gra­my.

Celý článek...
 

S výrobou dilatačních pomůcek pomohli v MCAE

MCAE-1620-1080-CAD-2110Mladá za­čí­na­jí­cí de­sig­nér­ka Kris­tý­na Kar­pa­lo­vá za­lo­ži­la pro­jekt na­zva­ný Ne­oway s cílem na­vrh­nout di­la­tač­ní po­můc­ku pro ženy s gy­ne­ko­lo­gic­ký­mi pro­blémy, kte­rou jako stu­dent­ka de­sig­nu na Vy­so­ké škole umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé v Praze při­pra­vi­la v rámci svojí ba­ka­lář­ské práce. Spo­leč­nost MCAE Sys­tems tento za­jí­ma­vý záměr pod­po­ři­la a při­spě­la k jeho úspěš­né re­a­li­za­ci.

Celý článek...
 

Odhad výrobních nákladů na kompozitní 3D tisk

Digimat AM 2021 1 Beta-2109Spo­leč­nost e-Xstre­am en­gi­nee­ring, sou­část di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon, před­sta­vi­la kon­cem ledna 2021 nové mož­nos­ti si­mu­la­ce a vir­tu­ál­ní vý­ro­by, které uži­va­te­lům umožňují ana­ly­zo­vat vý­rob­ní ná­kla­dy spo­je­né s adi­tiv­ní vý­ro­bou dílů z po­ly­mer­ních ma­te­ri­á­lů opro­ti kon­venč­ním pro­ce­sům a ne­u­stá­le zlep­šo­vat své pro­ce­sy vir­tu­ál­ní­ho in­že­nýr­ství ově­řo­vá­ním mi­k­rostruk­tu­ry kom­po­zi­tů po­mo­cí CT ske­no­vá­ní vy­rá­bě­ných dílů.

Celý článek...
 

MapFactor Navigator poradí s hranicí vašeho okresu

MapFactor Navigator promo okresy-2109Tenká fi­a­lo­vá linie, které si ob­vykle při při­blí­že­ní mapy ani ne­všim­ne­te. To jsou právě hra­ni­ce okre­sů, krajů či států. Čím vý­znam­něj­ší hra­ni­ce, tím po­cho­pi­tel­ně i vý­raz­něj­ší linie. Nyní to vy­pa­dá, že tato linie bude pro vět­ši­nu oby­va­tel České re­pub­li­ky ale­spoň na pár týdnů klí­čo­vá. Pokud totiž pro­jde na­vr­ho­va­né vlád­ní opat­ře­ní, bu­de­me se moci bez ob­tí­ží po­hy­bo­vat pouze v rámci svého okre­su.

Celý článek...
 

Prototyp z 3D tiskárny přesně podle představ

J8series-2109Spo­leč­nost Stra­ta­sys, kte­rou u nás za­stu­pu­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems, roz­ší­ři­la a up­gra­do­va­la pro­duk­to­vou řadu pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­ká­ren J8 Se­ries s tech­no­lo­gií Po­ly­Jet. Uži­va­te­lé nyní mohou do­sáh­nout lep­ších vý­sled­ků za krat­ší dobu, přímo od ná­pa­du po rych­lé vy­tvo­ře­ní pro­duk­tu. Před­sta­vu­je­me vám J850 Pro, J850 Prime a J826 Prime.

Celý článek...
 

Jak vyhrát licenci ZWCAD nebo ZW3D na 300 dní

Cadservis stan-se-fanouskem-fb-2109Jed­no­du­še je po­tře­ba být na Fa­ce­boo­ku, dát Like fa­ce­boo­ko­vé strán­ce CADser­vis, na­psat do ko­men­tá­ře u to­ho­to pří­spěv­ku od­po­věď na otáz­ku: „Na co jsme spe­ci­a­lis­té?“ (Na­jde­te na www.​cadservis.​com) a sdí­let tentp pří­spě­vek ve­řej­ně.

Celý článek...

Nejrychlejší velkoformátová tiskárna imagePROGRAF

Úterý, 02 Březen 2021 12:01

Canon imagePROGRAF TZ-30000-2110Nová řada pro­dukč­ních tis­ká­ren image­PRO­GRAF TZ-30000 spo­leč­nos­ti Canon je ur­če­na dy­na­mic­kým pod­ni­kům, které si musí po­ra­dit s do­dá­vá­ním za­ká­zek v krát­kých ter­mí­nech. No­vin­ka v sobě spo­ju­je vy­so­kou rych­lost vý­stu­pu s množ­stvím funk­cí, které pod­po­ru­jí ne­pře­tr­ži­tou pro­duk­ti­vi­tu a efek­ti­vi­tu. Toto ro­bust­ní tis­ko­vé za­ří­ze­ní na­bí­zí vý­bor­nou ma­ni­pu­la­ci s médii a do­ká­že na­pří­klad pro­du­ko­vat velmi kva­lit­ní vý­kre­sy CAD/GIS, ná­kre­sy, plány nebo pla­ká­ty.

Celý článek... Autor článku: Canon

Tags: Canon | Hardware | image­PRO­GRAF | Tiskárny | TZ-30000 | Velkoformáty

 

Projekt studentského CNC stroje

Pondělí, 01 Březen 2021 00:54

PF-cad 003-2109Le­toš­ní rok při­ná­ší nejen ve výuce řadu úska­lí a změn. Stu­den­ti pra­cu­jí v do­má­cím pro­stře­dí, ko­mu­ni­ku­jí se svými vy­u­ču­jí­cí­mi pro­střed­nic­tvím sku­pi­no­vé spo­lu­prá­ce a in­di­vi­du­ál­ních kon­zul­ta­cí. Di­gi­ta­li­za­ce mění za­běh­lé pří­stu­py a me­to­di­ku. Od­bor­ná výuka v tomto ob­do­bí není snad­ná a při­blí­žit našim stu­den­tům po­třeb­né zna­los­ti je někdy oprav­do­vým oříš­kem.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt

Tags: 3D tisk | Arduino | CNC stroje | Digitalizace | VOŠ a SPŠ | Vzdělávání

 

Návrh a výroba laboratorního zdroje s využitím PLM a 3D tisku

Čtvrtek, 25 Únor 2021 16:03

PF-zdroj003-2109Najít za­jí­ma­vé téma, které lze řešit se stu­den­ty čás­teč­ně v do­má­cím pro­stře­dí a ve škole v prů­bě­hu distanč­ní on-line výuky, není pří­liš jed­no­du­ché. Jak spo­jit prak­tic­kou výuku v la­bo­ra­to­řích, která pro­bí­há bez fy­zic­ké pří­tom­nos­ti žáků se za­jí­ma­vým pro­jek­tem? V prů­bě­hu le­toš­ní­ho škol­ní­ho roku ře­ší­me tuto otáz­ku sku­teč­ně často.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt

Tags: 3D tisk | ATX Zdroje | Autodesk | Microsoft | VOŠ a SPŠ | Vzdělávání

 

Canon imagePROGRAF TX pro CAD a plakáty ve vysokém rozlišení

Čtvrtek, 25 Únor 2021 14:57

Canon imagePROGRAF TX-4100aTX-3100-2109Firmy pod­ni­ka­jí­cí v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, stro­jí­ren­ství a sta­veb­nic­tví, ma­lo­ob­chod­ní pro­dej­ny a in­ter­ní tis­ko­vá od­dě­le­ní mají šanci po­su­nout svůj tisk vý­kre­sů CAD, GIS a pla­ká­tů na no­vou úroveň. Spo­leč­nost Canon totiž ino­vu­je úspěš­nou řadu vel­ko­for­má­to­vých pro­dukč­ních tis­ká­ren image­PRO­GRAF TX a při­ná­ší pět no­vých mo­de­lů – 24­pal­co­vý TX-2100, 36­pal­co­vý TX-3100, 44­pal­co­vý TX-4100 a mul­ti­funkč­ní TX-3100 MFP Z36 a TX-4100 MFP Z36.

Celý článek... Autor článku: Canon

Tags: CAD | Canon | imagePROGRAF TX | Plakáty | Produkce | Vysoké rozlišení

 

Zvyšování úspěšnosti spolupráce na stavebních projektech

Čtvrtek, 25 Únor 2021 13:22

Allplan Spoluprace-2109S nej­no­věj­ší verzí BIM soft­wa­ru All­plan 2021 do­sa­hu­jí do­da­va­te­lé ve sta­veb­nic­tví novou úroveň me­zi­o­bo­ro­vé spo­lu­prá­ce: mo­de­ly, data a in­for­ma­ce z růz­ných spe­ci­a­li­zo­va­ných oborů lze pro­po­jit díky lo­kál­ním i clou­do­vým tech­no­lo­giím. To umožňuje in­te­gro­va­né work­flow a efek­tiv­ní sprá­vu dat – klí­čo­vé po­ža­dav­ky pro úspěch sta­veb­ních pro­jek­tů.

Celý článek... Autor článku: ALLPLAN

Tags: 2021 | Allplan | Architektura | BIM | IFC | openBIM | Stavebnictví

 

Aplikace Počasí & Radar s počasím přes webkameru

Čtvrtek, 25 Únor 2021 12:57

Webkamery v aplikaci Pocasi  Radar-2109Přes­to­že se v apli­ka­ci Po­ča­sí & Radar na­chá­zí ak­tu­ál­ní před­po­věď po­ča­sí ve zvo­le­né lo­ka­li­tě ve více gra­fic­kých po­do­bách, vidět živě, jaké je po­ča­sí na daném místě, je mno­hem pří­jem­něj­ší. Proto při­chá­zí­me s novou funk­cí – přímo v apli­ka­ci na­lez­ne­te web­ka­me­ry, které vám pro­zra­dí více o po­ča­sí na vy­bra­ném místě.

Celý článek... Autor článku: WetterOnline

Tags: GIS | Počasí | Radar | Webkamery | WetterOnline

 

Webinář Elektromagnetická simulace planárních a izolačních transformátorů pomocí SOLIDWORKS

Úterý, 23 Únor 2021 12:08

EMWORKS webinar-2109Pla­nár­ní mag­ne­tis­mus na­hra­zu­je kon­venč­ní mag­ne­tic­ké struk­tu­ry v mnoha apli­ka­cích. Pla­nár­ní a izo­lač­ní trans­for­má­to­ry jsou dobrou vol­bou pro apli­ka­ce vy­ža­du­jí­cí in­te­gro­va­ný mag­ne­tis­mus. Pla­nár­ní trans­for­má­tor je v pod­sta­tě trans­for­má­tor, který po­u­ží­vá plo­ché vi­nu­tí, ob­vykle na desce s ploš­ný­mi spoji, místo mě­dě­né­ho drátu k vy­tvo­ře­ní cívek.

Celý článek... Autor článku: EMWORKS

Tags: Elektromagnetismus | EMWORKS | Simulace | SolidWorks | Transformátory | Webináře

 

BenQ se Zoomem dodávají certifikované videokonferenční displeje

Pondělí, 22 Únor 2021 14:51

BenQ CP6501K-2109Spo­leč­nost BenQ na­vá­za­la part­ner­ství se Zoom Video Com­mu­ni­cati­ons a in­te­gru­je ře­še­ní Zoom pro vi­deo­kon­fe­renč­ní ho­vo­ry do svých vel­ko­for­má­to­vých dis­plejů. Za­ve­de­né vy­lep­še­ní za­hr­nu­je jak pro­duk­ty z ob­las­ti di­gi­tal sig­nage, tak in­ter­ak­tiv­ní dis­ple­je. BenQ své úsilí i na­dá­le in­ten­ziv­ně vě­nu­je po­tře­bám fi­rem­ní­ho trhu. Vnímá roz­díl­né po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků, stej­ně jako výzvy a pří­le­ži­tos­ti, kte­rým čelí celý svět.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige

Tags: BenQ | Velkoformátové displeje | Videokonference | Zoom

 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci