Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ashlar-Vellum vydává Graphite v13 SE

Středa, 17 Srpen 2022 10:31

Graphite-2233Spo­leč­nost Ashlar-Vellum ozna­mu­je vy­dá­ní Gra­phi­te v13 SE, svého pro­gra­mu pro 2D/3D kres­le­ní drá­to­vých mo­de­lů pro Mac i Win­dows. Tato spe­ci­ál­ní edice umožňuje Gra­phi­te pro­vo­zo­vat na 64- i 32­bi­to­vých stro­jích. Kromě dlou­hé­ho se­zna­mu drob­ných vy­lep­še­ní a oprav drob­ných chyb při­ná­ší verze v13 SE pod­po­ru im­por­tu a ex­por­tu sou­bo­rů DXF/DWG 2023.

Celý článek... Autor článku: Ashlar-Vellum
 

Představuje se AutoCAD Web

Středa, 17 Srpen 2022 00:15

AutoCAD-Web-Feature-1-2233Způ­sob práce se mění. Nyní se více než kdy jindy klade důraz na spo­lu­prá­ci, snad­ný pří­stup a re­a­lis­tic­ké pra­cov­ní po­stu­py, které od­rá­že­jí naši novou normu. Pro pod­po­ru mě­ní­cích se způ­sobů, ja­ký­mi zá­kaz­ní­ci pra­cu­jí, uvedl Au­to­de­sk na trh Au­to­CAD Web – novou na­bíd­ku, která usnadňuje práci kdy­ko­li, kde­ko­li a na ja­kém­ko­li za­ří­ze­ní.

Celý článek... Autor článku: The AutoCAD Team
 

Webinář Integrace kvality do výroby

Úterý, 16 Srpen 2022 11:46

High QA-webinar-2233Webi­nář spo­leč­nos­ti High QA na téma In­te­gra­ce kva­li­ty do vý­ro­by, který pro­bě­hl ve čtvr­tek 11. srpna, je nyní k dis­po­zi­ci na vy­žá­dá­ní. Po­dí­vej­te se na tento webi­nář na vy­žá­dá­ní a zjis­tě­te, jak in­te­gro­vat kva­li­tu do vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Na tomto webi­ná­ři uvi­dí­te au­to­ma­ti­za­ci kon­t­rol­ních listů v pro­ce­su, ze­fek­tiv­ně­ní sběru dat v dílně, oka­mži­tou ana­lý­zu a vy­ka­zo­vá­ní dat, za­čle­ně­ní dat z dílny do sys­té­mu AS9102 FAIR (zprá­va o první dílčí kon­t­ro­le) a to, jak zís­kat data z dílny v re­ál­ném čase.

Celý článek... Autor článku: High QA
 

Spolupráce Realtime Technologies a Panasonic Factory Solutions

Úterý, 16 Srpen 2022 11:20

Panasonic Realtime Technologies-spoluprace-2233Spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic Fac­to­ry So­lu­ti­onsRe­al­ti­me Tech­no­lo­gies ozná­mi­ly spo­lu­prá­ci v ob­las­ti dis­tri­buce. Spo­leč­nost Re­al­ti­me bude dis­tri­bu­o­vat port­fo­lio Pa­na­so­nic Fac­to­ry So­lu­ti­ons, zejmé­na soft­wa­ro­vá ře­še­ní pro in­te­li­gent­ní to­vár­ny a také špič­ko­vé au­to­ma­ti­zač­ní pro­duk­ty, jako jsou stro­je Pick & Place a tis­kár­ny pro různá prů­mys­lo­vá od­vět­ví.

Celý článek... Autor článku: Panasonic Factory Solutions
 

Největší Maker Faire v ČR startuje už za měsíc

Pondělí, 15 Srpen 2022 22:20

mf-intro5-15-2233Ob­lí­be­ný fes­ti­val Maker Faire Pra­gue se už po­dru­hé za sebou usku­teč­ní v zá­ři­jo­vém ter­mí­nu, ten­to­krát v novém pro­stře­dí. O ví­ken­du 17. a 18. září uví­ta­jí ma­ke­ři – tedy bast­lí­ři, ku­ti­lo­vé, ino­vá­to­ři, ře­me­sl­ní­ci a další tvůr­čí lidé ná­vštěv­ní­ky praž­ské­ho Maker Faire v are­á­lu Praž­ské trž­ni­ce. K dis­po­zi­ci jim bude ně­ko­lik hal a také pro­stran­ství a ulič­ky mezi nimi.

Celý článek... Autor článku: TAKTIQ PR
 

Nový centralizovaný prohlížeč 3D CAD firmy Parker

Pondělí, 15 Srpen 2022 22:04

Novy prohlizec 3D CAD-2233Spo­leč­nost Par­ker před­sta­vu­je svůj nový cen­t­ra­li­zo­va­ný 3D CAD pro­hlí­žeč – soft­wa­ro­vý ná­stroj, po­mo­cí kte­ré­ho mů­že­te vy­tvá­řet 2D/3D elek­tro­nic­ké vý­kre­sy po­sky­tu­jí­cí vi­zu­ál­ní zná­zor­ně­ní sou­čás­tí. Pro stan­dar­di­za­ci svých on-line CAD na­bí­dek a po­skyt­nu­tí zá­kaz­ní­kům spo­leh­li­vé­ho pro­stře­dí na špič­ko­vé úrov­ni vy­tvo­ři­la spo­leč­nost Par­ker nový 3D CAD pro­hlí­žeč jako jed­not­ný zdroj pro všech­ny bu­dou­cí CAD mo­de­ly na webu Par­ker.com.

Celý článek... Autor článku: Parker Hannifin
 

Nová 3D mapa Brna poslouží architektům i běžným obyvatelům

Pondělí, 15 Srpen 2022 12:42

Brno ve 3D 05-2233Troj­roz­měr­né vi­zu­a­li­za­ce měst do­ká­žou vý­raz­ně zpře­hled­nit plá­no­vá­ní roz­vo­je sí­del­ní zá­stav­by. Svůj vlast­ní 3D model si ne­chá­vá při­pra­vit i Brno. Ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům či in­ves­to­rům umož­ní jed­no­du­ší re­a­li­za­ci sta­veb­ních pro­jek­tů, magis­trát jej zase vy­u­ži­je na­pří­klad při ana­lý­ze kri­zo­vých si­tu­a­cí či pro pod­po­ru tu­ris­mu. Plně do­stup­ný však bude i ve­řej­nos­ti. Tvor­ba troj­roz­měr­né mapy je mo­men­tál­ně ve své třetí fázi.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Vědci z MIT vytiskli 3D senzory pro satelity

Pondělí, 15 Srpen 2022 12:10

MIT-CubeSat-Sensor-01-press 0-2233Vědci z MIT vy­tvo­ři­li první kom­plet­ně di­gi­tál­ně vy­ro­be­né plazmo­vé sen­zo­ry pro kos­mic­ké lodě na oběž­né dráze. Tyto plazmo­vé sen­zo­ry, známé také jako ana­ly­zá­to­ry re­tar­dač­ní­ho po­ten­ci­á­lu (RPA), slou­ží dru­ži­cím k ur­če­ní che­mic­ké­ho slo­že­ní a roz­lo­že­ní ener­gie iontů v at­mo­sfé­ře. Hard­ware vy­ro­be­ný 3D tis­kem a vy­ře­za­ný la­se­rem fun­go­val stej­ně dobře jako nej­mo­der­něj­ší po­lo­vo­di­čo­vé plazmo­vé sen­zo­ry, které se vy­rá­bě­jí v čis­tých pro­sto­rách, což je pro­dra­žu­je a vy­ža­du­je týdny slo­ži­té vý­ro­by.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

S XiP od CAD k dílu za 30 minut nebo méně

Pátek, 12 Srpen 2022 13:32

Upgrade-To-XiP-Nexa3D-2232Všich­ni tvrdí, že je­jich 3D tis­kár­na je rych­lá, ale je tu malé ta­jem­ství – pokud jde o sku­teč­ný 3D tisk, vět­ši­na 3D tis­ká­ren je tak tro­chu po­ma­lá… Stav­ba s XiP je jiná. 3D tisk přes noc a pří­chod k ho­to­vé­mu vý­tis­ku je zá­bav­ný, ale ne­by­lo by zá­bav­něj­ší, kdy­bys­te to mohli udě­lat i s ně­ko­li­ka dal­ší­mi pro­jek­ty během jed­no­ho dne? XiP se staví do role první ul­tra­rych­lé stol­ní 3D tis­kár­ny na světě.

Celý článek... Autor článku: Nexa3D
 

Jak navrhnout efektivní a spolehlivý systém CubeSat

Pátek, 12 Srpen 2022 12:04

Návrh CubeSat Systemu-2232Na tomto webi­ná­ři ve čtvr­tek 18. srpna v 15 a 20 hodin se bude EMWorks za­bý­vat ně­kte­rý­mi vý­zva­mi spo­je­ný­mi s ná­vrhem Cu­be­Sat a ukáže, jak po­u­ží­vat 3D vy­so­ko­frekvenč­ní elek­tro­mag­ne­tic­ký si­mu­lač­ní soft­ware k do­sa­že­ní efek­tiv­ní­ho a spo­leh­li­vé­ho ná­vr­hu sys­té­mu Cu­be­Sat. Po mnoho let byly kon­venč­ní sa­te­li­ty je­di­nou mož­nos­tí pro kos­mic­ký prů­my­sl.

Celý článek... Autor článku: EMWorks
 

Siemens vybrán Microsoftem pro program RAMP

Čtvrtek, 11 Srpen 2022 11:16

Siemens Microsoft Calibre RAMP Newsroom-2232Spo­leč­nost Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­wa­re ozná­mi­la 9. srpna, že byla vy­brá­na k účas­ti na ini­ci­a­ti­vě Rapid As­su­red Micro­electro­nics Pro­to­ty­pes (RAMP) Phase II. RAMP je pro­gram vy­tvo­ře­ný Mi­nis­ter­stvem obra­ny Spo­je­ných států ame­ric­kých (DoD), jehož cílem je vy­vi­nout mož­nos­ti bez­peč­né­ho ná­vr­hu a pro­to­ty­po­vá­ní, aby se uká­za­lo, jak může DoD bez­peč­ně vy­u­ží­vat nej­mo­der­něj­ší mi­k­ro­elek­tro­nic­ké tech­no­lo­gie.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Modelování složitých povrchů je nyní jednodušší

Čtvrtek, 11 Srpen 2022 02:19

3D Sculptor-2232Po­dí­vej­te se, proč je prů­mys­lo­vý de­sig­nér Jason Pohl, který dříve pů­so­bil ve spo­leč­nos­ti Oran­ge Coun­ty Chop­pers, nad­še­ný z role 3D Sculp­tor. Kon­struk­té­ři a elek­tro­tech­ni­ci jsou stále čas­tě­ji žá­dá­ni, aby kromě kon­strukč­ní­ho ná­vr­hu vý­rob­ku na­vrh­li také jeho vzhled. Pokud jste uži­va­te­li So­lid­works a rádi byste rych­le vy­tvo­ři­li hlad­ké or­ga­nic­ké tvary, vy­zkou­šej­te roli 3D Sculp­tor.

Celý článek... Autor článku: Dassault Systèmes SolidWorks
 

Aditivní výrobní materiály pro plastovou výrobu

Středa, 10 Srpen 2022 02:02

Figure 4 Materials Guide-2232Díky ne­dáv­ným po­kro­kům v pro­ce­sech umo­ž­ňu­je adi­tiv­ní vý­ro­ba pří­stup k dílům s kva­li­tou, rych­los­tí a cenou při­pra­ve­nou pro vý­ro­bu. Je­di­né, co zbývá zvlád­nout, je do­sáh­nout vlast­nos­tí ma­te­ri­á­lu vhod­ných pro vý­ro­bu. S ma­te­ri­á­ly Fi­gu­re 4, které jsou vhod­né pro vý­ro­bu, je če­ká­ní u konce. Nyní je možné pře­jít od vý­ro­by pro­to­ty­pů přímo k vý­ro­bě na stej­ném sys­té­mu a do­sáh­nout tak bez­pro­blé­mo­vé­ho a efek­tiv­ní­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu.

Celý článek... Autor článku: 3D Systems
 

Setkání učitelů CAD/CAM/PDM systémů

Středa, 10 Srpen 2022 00:54

Setkani ucitelu 3e Praha-2232Dne 23. červ­na 2022 zor­ga­ni­zo­val 3E Praha En­gi­nee­ring v Praze již tra­dič­ní se­tká­ní uči­te­lů – uži­va­te­lů CAD/ CAM/ PDM sys­té­mů v pe­da­go­gic­kém pro­ce­su střed­ních škol a střed­ních od­bor­ných uči­lišť. Jed­ním z hlav­ních bodů se­tká­ní bylo se­zná­me­ní s no­vin­ka­mi So­lid­works 2022. Jedná se nejen o jeden z nej­roz­ší­ře­něj­ších CAD sys­té­mů v řadě prů­mys­lo­vých od­vět­ví naší re­pub­li­ky, ale také prak­tic­ky ve všech stup­ních škol u nás.

Celý článek... Autor článku: Josef Šír
 

Stratasys převezme divizi materiálů pro AM od Covestra

Úterý, 09 Srpen 2022 13:57

Covestro Jigs and fixtures stage-2232Stra­ta­sys ozná­mil 8. srpna pod­pis ko­neč­né do­ho­dy o pře­vze­tí di­vi­ze ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu spo­leč­nos­ti Co­vestro. Oče­ká­vá se, že akvi­zi­ce bude po uza­vře­ní oka­mži­tě ak­reč­ní. Bude za­hr­no­vat za­ří­ze­ní a ak­ti­vi­ty v ob­las­ti vý­zku­mu a vý­vo­je, glo­bál­ní vý­vo­jo­vé a pro­dej­ní týmy v Ev­ro­pě, USA a Číně, port­fo­lio při­bliž­ně 60 ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu a roz­sáh­lé port­fo­lio du­šev­ní­ho vlast­nic­tví za­hr­nu­jí­cí stov­ky pa­ten­tů a při­hlá­še­ných pa­ten­tů.

Celý článek... Autor článku: Stratasys
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci