Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Teledyne Geospatial spouští elektronický obchod

Středa, 29 Listopad 2023 15:24

caris-ondemand-2348Ka­nad­ský Te­le­dy­ne Ge­o­spa­tial ozná­mil, že soft­ware CARIS, který ce­lo­svě­to­vě upřed­nostňují ná­rod­ní ma­po­va­cí a kar­to­gra­fic­ké agen­tu­ry, ze­měmě­řič­ské spo­leč­nos­ti, pří­stav­ní a vodní úřady, ropné a ply­ná­ren­ské spo­leč­nos­ti a aka­de­mic­ké in­sti­tu­ce, bude nyní možné za­kou­pit on­li­ne. Ná­vštěv­ní­ci no­vé­ho elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du CARIS On­De­mand si mohou za­kou­pit soft­ware CARIS na den, týden, měsíc nebo rok.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

MachineWorks vydává knihovnu Polygonica v3.3

Středa, 29 Listopad 2023 15:05

Polygonica 3 3-2348Ma­chi­neWorks ozná­mi­la do­stup­nost pro­duk­tu Po­ly­go­ni­ca ve verzi 3.3, která před­sta­vu­je pod­stat­ný up­gra­de opro­ti před­cho­zím ver­zím. Po­ly­go­ni­ca je soft­wa­ro­vá knihov­na kom­po­nent pro práci s po­ly­go­no­vý­mi sí­tě­mi, která po­má­há spo­leč­nos­tem z řady prů­mys­lo­vých trhů řešit slo­ži­té 2D a 3D ge­o­me­t­ric­ké pro­blémy. Mezi hlav­ní funk­ce pro­gra­mu Po­ly­go­ni­ca patří sce­lo­vá­ní sítí, bo­o­le­ov­ské funk­ce, od­sa­ze­ní, pře­sí­ťo­vá­ní (re­me­shing), zjed­no­du­še­ní, smrš­tě­ní (shrin­kwrap), de­tek­ce po­vrchů a prvků a ma­ni­pu­la­ce s mrač­ny bodů a vy­tvá­ře­ní sítí.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Stratasys spolupracuje se Siemens Healthineers

Úterý, 28 Listopad 2023 14:49

Siemens CT scan comparisson-2348Stra­ta­sys ozná­mil, že uza­vřel part­ner­ství se Sie­mens He­al­thi­neers při re­a­li­za­ci pře­lo­mo­vé­ho vý­zkum­né­ho pro­jek­tu, jehož cílem je vy­vi­nout nová mo­der­ní ře­še­ní pro roz­voj lé­kař­ských zob­ra­zo­va­cích fan­to­mů pro zob­ra­zo­vá­ní po­mo­cí po­čí­ta­čo­vé to­mo­gra­fie (CT). CT fan­to­my, které jsou dů­le­ži­tým ná­stro­jem v lé­kař­ském zob­ra­zo­vá­ní a téměř uni­ver­zál­ním zdro­jem v ne­moc­ni­cích po celém světě, jsou spe­ci­a­li­zo­va­ná za­ří­ze­ní po­u­ží­va­ná k hod­no­ce­ní a za­jiš­tě­ní vý­ko­nu CT ske­ne­rů.

Celý článek... Autor článku: Stratasys
 

Seminář Přesné a rychlé nacenění formy či nástroje

Úterý, 28 Listopad 2023 00:05

Seminar AXIOM TECH-2348Na se­mi­nář s celým ná­zvem „Přes­né a rych­lé na­ce­ně­ní for­my či ná­stro­je po­mo­cí ana­lý­zy 3D mo­de­lu dílu“, který bu­de za­mě­řen na ze­fek­tiv­ně­ní a stan­dar­di­za­ci ce­no­tvor­by ná­stro­já­ren, zve spo­leč­nost Axiom Tech. Se­zná­mí účast­ní­ky s no­vin­ka­mi a tren­dy ovlivňují­cí­mi ná­stro­jár­ny a blíže se po­dí­vá na ak­tu­ál­ní knihov­ny pro­duk­tů spo­leč­nos­ti Me­u­sbur­ger.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Ohlédnutí za Konferencí GIS Esri v ČR

Pondělí, 27 Listopad 2023 13:14

Arcdata1-2348Ne­chci ná­sle­du­jí­cí zprá­vu z Kon­fe­ren­ce GIS Esri roz­hod­ně vy­dá­vat za svou. Jed­nak jsem v době ko­ná­ní kon­fe­ren­ce byl na ve­letr­hu Form­next a navíc bych po­dob­nou zprá­vu ani nebyl scho­pen se­psat, pro­to­že po­pi­su­je i dění na sou­běž­ně bě­ží­cích před­náš­kách. Mohu proto udá­los­ti na kon­fe­ren­ci jen po­sou­dit podle fo­to­gra­fií z akce a do­da­né­ho člán­ku.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Graphisoft představuje Archicad AI Visualizer

Pondělí, 27 Listopad 2023 00:19

Archicad AI Visualizer Social Media Landscape-2348Gra­phi­soft, před­ní vý­vo­jář soft­wa­ru pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry a mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní­ho na­vr­ho­vá­ní, před­sta­vi­la apli­ka­ci Ar­chi­cad AI Vi­su­a­li­zer. Ar­chi­cad AI Vi­su­a­li­zer, za­lo­že­ný na pr­votříd­ním ná­stro­ji Stable Di­f­fusi­on pro ge­ne­ro­vá­ní ob­ráz­ků na bázi umělé in­te­li­gen­ce, vy­tvá­ří de­tail­ní 3D vi­zu­a­li­za­ce v ra­ných fá­zích ná­vr­hu díky jed­no­du­ché­mu uži­va­tel­ské­mu roz­hra­ní op­ti­ma­li­zo­va­né­mu pro ar­chi­tek­tu­ru a in­te­ri­é­ro­vý de­sign.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Optimalizace výrobního procesu peletovým 3D tiskem

Pátek, 24 Listopad 2023 15:02

3D Systems-2347Vý­rob­ní spo­leč­nos­ti čelí ne­u­stá­lé­mu tlaku na sni­žo­vá­ní ná­kla­dů a zkra­co­vá­ní do­da­cích lhůt. 3D tisk vy­tla­čo­vá­ním pelet umo­ž­ňuje až de­se­ti­ná­sob­né zvý­še­ní rych­los­ti a de­se­ti­ná­sob­né sní­že­ní ná­kla­dů na ma­te­ri­ál ve srov­ná­ní s tis­kem po­mo­cí fi­la­men­tu. Tato trans­for­mač­ní tech­no­lo­gie šetří ino­va­tiv­ním spo­leč­nos­tem znač­né množ­ství času a peněz tím, že na­hra­zu­je tra­dič­ní vý­rob­ní me­to­dy.

Celý článek... Autor článku: 3D Systems
 

Systém vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy

Pátek, 24 Listopad 2023 11:17

AgenturaCAS-roadshow-02-2347Pokud má mít vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM ve ve­řej­né sprá­vě oče­ká­va­né pří­no­sy, musí za­měst­nan­ci jed­not­li­vých ve­řej­ných or­ga­ni­za­cí dis­po­no­vat po­třeb­ný­mi zna­lost­mi a kom­pe­ten­ce­mi. Proto je také sou­čás­tí vlád­ní Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do ve­řej­né sprá­vy úkol vy­tvo­řit Sys­tém vzdě­lá­vá­ní v BIM pro pra­cov­ní­ky ve­řej­né sprá­vy. Odbor Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci jej při­pra­vil a již v září 2023 pro­jed­nal s klí­čo­vý­mi in­ves­to­ry.

Celý článek... Autor článku: Česká agentura pro standardizaci
 

CleverMaps a Moře půdy digitalizují územní plány ČR

Pátek, 24 Listopad 2023 11:01

IMG 6988-2347Společnosti Cle­ver­MapsMoře půdy ozná­mi­ly novou služ­bu pro in­ves­to­ry do ne­mo­vi­tos­tí, po­sta­ve­nou na di­gi­ta­li­za­ci územ­ních plánů. Tento pro­jekt má za cíl zjed­no­du­šit a ze­fek­tiv­nit pro­ce­sy spo­je­né s ana­lý­zou a hod­no­ce­ním ploch pro vý­stav­bu v České re­pub­li­ce. Územ­ní plány jsou ofi­ci­ál­ní­mi do­ku­men­ty měst a obcí, které sta­no­vu­jí, kde a co je možné sta­vět a kde to na­o­pak možné není.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Využití BIM dat ve spojení s VR

Čtvrtek, 23 Listopad 2023 01:51

bim 001-2347Vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu v po­do­bě 3D dat po­sky­tu­je uži­va­te­lům řadu mož­nos­tí v je­jich dal­ším zpra­co­vá­ní. Po­dí­vej­me se na jeden ze za­jí­ma­vých pro­jek­tů, který vzni­kl ve výuce na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou a těží z na­šich zku­še­nos­tí v ob­las­ti PLM a BIM. Hlav­ním cílem to­ho­to pro­jek­tu bylo uká­zat stu­den­tům ně­ko­lik za­jí­ma­vých mož­nos­tí vy­u­ži­tí BIM dat ve spo­je­ní s dal­ší­mi apli­ka­ce­mi z ob­las­ti PLM, tech­nic­ké vi­zu­a­li­za­ce a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt
 

SimScale a funkce pro konstrukční a mechanickou simulaci

Čtvrtek, 23 Listopad 2023 01:06

electronics-enclosure-simulation-2347Sim­S­ca­le ozná­mil nové funk­ce pro in­že­ný­ry za­mě­ře­né na kon­struk­ční a me­cha­nic­kou si­mu­la­ci, včet­ně roz­sáh­lé ana­lý­zy vib­ra­cí a har­mo­nic­kých modů. Sim­S­ca­le je clou­do­vě na­tiv­ní in­že­nýr­ský si­mu­lač­ní soft­ware, který se ce­lo­svě­to­vě po­u­ží­vá v au­to­mo­bi­lo­vém, vý­rob­ním, zdra­vot­nic­kém, stro­jí­ren­ském, elek­tro­nic­kém a sta­veb­ním prů­mys­lu.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Jak firmy křísí zájem o technické obory

Středa, 22 Listopad 2023 00:59

Samsung Soolve for Tomorrow-2347Počty stu­den­tů tech­nic­kých oborů jsou v Česku na his­to­ric­kém mi­ni­mu. V roce 2001 tvo­ři­li čtvr­ti­nu všech vy­so­ko­ško­lá­ků, nyní je to jen 12 pro­cent. Zvý­šit zájem mladé ge­ne­ra­ce o tech­nic­ké pro­fe­se se snaží samy firmy už na střed­ních ško­lách – part­ner­stvím se ško­la­mi, na­bíd­ka­mi stáží nebo ini­ci­a­cí vlast­ních roz­vo­jo­vých pro­gra­mů pro te­e­nage­ry. 

Celý článek... Autor článku: JA Czech & Samsung
 

3D plánování továrny slibuje vyspělé pracovní metody

Středa, 22 Listopad 2023 00:29

CAD Schroer-23473D pro­jek­to­vá­ní zaří­zení to­vár­ny při­ná­ší mnoho výhod a díky mo­der­ní­mu soft­wa­ru je do­stup­něj­ší než kdy­ko­li před­tím. Díky 3D pro­jek­to­vá­ní stroj­ní­ho za­ří­ze­ní mohou spo­leč­nos­ti vy­tvá­řet mno­hem přes­něj­ší a efek­tiv­něj­ší pro­jek­ty. Port­fo­lio pro­duk­tů CAD Schroer za­hr­nu­je 2D/3D CAD, ná­vrhy za­ří­ze­ní, roz­vr­že­ní to­vár­ny a ře­še­ní pro sprá­vu dat.

Celý článek... Autor článku: CAD Schroer
 

Nenechte si ujít cenově výhodnější materiály pro 3D tisk

Úterý, 21 Listopad 2023 15:19

3dwiser-vyprodej-materialu-2347V rámci akce Černý pátek, ne­bo­li Black Fri­day, na­bí­zí 3Dwi­ser vý­pro­dej ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk se sle­vou až 25 %. Na esho­pu 3Dwi­ser mů­že­te najít pes­trou na­bíd­ku ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk od špič­ko­vých vý­rob­ců. Při­ná­ší pře­hled od zá­klad­ních ma­te­ri­á­lů až po ul­tra­po­ly­me­ry, které si mů­že­te po­ří­dit za sní­že­né ceny.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

AXIOM TECH představuje Solid Edge 2024

Úterý, 21 Listopad 2023 14:48

AXIOM TECH Predstaveni Solid Edge 2024-2347Axiom Tech, part­ner Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­wa­ru, zve na webi­nář za­mě­ře­ný na před­sta­ve­ní soft­wa­ru Solid Edge 2024, na kte­rém budou před­sta­ve­ny nové funk­ce a vy­lep­še­ní. Solid Edge 2024 umožňuje ještě lepší a chytřej­ší návrh ve všech aspek­tech vý­vo­je vý­rob­ků. Nová verze se na­dá­le sou­stře­dí na vy­lep­še­ní uži­va­tel­ské pro­stře­dí, výkon vel­kých se­stav, au­to­ma­ti­za­ci a zrych­le­ní ná­vr­hu a on­li­ne spo­lu­prá­ce.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci