Google překladač: English Deutsch

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pražský Maker Faire hledá nadšené tvůrce a inovátory

Pátek, 18 Červen 2021 01:12

Maker Faire Prague 2019-6-2125Po roční pauze se se­tká­ní „zla­tých čes­kých ru­či­ček“ vrací ve fy­zic­ké po­do­bě. Ku­ti­lo­vé, ma­ke­ři a všich­ni, kdo rádi tvoří, se sejdou o ví­ken­du 11. a 12. září na praž­ském Vý­sta­viš­ti na Maker Faire Pra­gue, akci, je­jímž hes­lem je Vy­táh­ně­te to nej­lep­ší z dílen, ate­li­é­rů a ga­rá­ží! Po­řa­da­te­lé fes­ti­va­lu vy­hlá­si­li Výzvu pro Ma­ke­ry, kteří by se chtě­li na akci při­hlá­sit a před­sta­vit svou tvor­bu. Jako ne­ko­merč­ní vy­sta­vo­va­te­lé do­sta­nou pro­stor zdar­ma.

Celý článek... Autor článku: Maker Faire Prague
 

Stavebnictví 4.0 – nový impuls do českého stavebnictví

Pátek, 18 Červen 2021 00:48

Stavebnictvi 4 0-2125V rámci Ná­rod­ní­ho cen­t­ra „Prů­my­sl 4.0“ byla za­lo­že­na plat­for­ma „Sta­veb­nic­tví 4.0“, jejíž am­bi­cí je spo­jit vý­znam­ná vý­zkum­ná pra­co­viš­tě, zejmé­na na tech­nic­kých uni­ver­zi­tách, s pro­gre­siv­ní­mi sta­veb­ní­mi fir­ma­mi a na­bíd­nout pro­stor pro vzá­jem­nou spo­lu­prá­ci. Bude se tak dít nejen v pro­sto­rách Čes­ké­ho in­sti­tu­tu in­for­ma­ti­ky ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky ČVUT v Praze a v cen­t­ru Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství v Praze, ale také na dal­ších pra­co­viš­tích, zejmé­na na VUT v Brně a VŠB-TU v Os­t­ra­vě.

Celý článek... Autor článku: Technologická agentura ČR
 

MCAE Systems představuje software Tebis verze 4.1

Čtvrtek, 17 Červen 2021 23:17

Tebis-prueflehre-2125Slo­ži­tý vý­rob­ní svět vy­ža­du­je snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware. Novou dlou­ho oče­ká­va­nou verzi CAD/CAM soft­wa­ru Tebis 4.1 před­sta­vil český dis­tri­bu­tor MCAE Sys­tems. Tebis V4.1 po­sky­tu­je ře­še­ní pro všech­ny vý­rob­ní úkoly a sou­čas­ně se snad­no a in­tu­i­tiv­ně po­u­ží­vá. Pro­střed­nic­tvím re­vi­do­va­né­ho stro­mu struk­tu­ry jsou všech­ny ak­ti­vi­ty vždy do­ko­na­le pře­hled­né.

Celý článek... Autor článku: MCAE Systems
 

Bentley Systems oznamuje akvizici SPIDA Softwaru

Středa, 16 Červen 2021 23:27

SPIDAcalc utiity-2125Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 14. června akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti SPIDA Soft­ware, vý­vo­já­ře spe­ci­a­li­zo­va­né­ho soft­wa­ru pro návrh, ana­lý­zu a sprá­vu sys­té­mů ob­služ­ných slou­pů. SPIDA, která byla za­lo­že­na v roce 2007 v Co­lum­bu­su ve státě Ohio, na­bí­zí soft­wa­ro­vá ře­še­ní pro mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­ci a sprá­vu dat pro elek­tric­ké a ko­mu­ni­kač­ní ná­stro­je a je­jich po­sky­to­va­te­le in­že­nýr­ských slu­žeb v USA a Ka­na­dě.

Celý článek... Autor článku: Bentley Systems
 

MiR představuje MiR250 Hook

Středa, 16 Červen 2021 22:42

MiR250 Hook I-2125Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) uvádí na trh Mi­R250 Hook, uni­kát­ní ře­še­ní au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů (AMR) pro au­to­ma­ti­zo­va­nou in­ter­ní pře­pra­vu ná­klad­ních vo­zí­ků. MiR Hook 250 je nad­stav­bo­vý modul pro nej­rych­lej­ší a nej­kom­pakt­něj­ší robot Mi­R250 se snad­nou a efek­tiv­ní na­vi­ga­cí v pro­stře­dích s vy­so­kou kon­cen­t­ra­cí osob. Nové a pa­ten­to­va­né ro­bo­tic­ké vleč­né za­ří­ze­ní je ak­tu­a­li­zo­va­nou verzí MiR Hook z roku 2016.

Celý článek... Autor článku: Mobile Industrial Robots (MiR)
 

Ocenění pro CadMouse Pro Wireless a akční nabídka

Středa, 16 Červen 2021 22:16

3Dconnexion FB-Post-2125V únoru 2015 uvedl 3D­con­nexi­on na trh myš Cad­Mou­se. Byla to první myš na světě ur­če­ná hlav­ně pro práci s CAD a do­po­ru­če­ná pro­jek­tan­tům, kon­struk­té­rům, ar­chi­tek­tům a uměl­cům. Spe­ci­a­lis­té 3D­con­nexi­on pra­co­va­li na pro­duk­tu ně­ko­lik let a měli za účel vy­tvo­řit za­ří­ze­ní, jež bude oprav­du do­ko­na­lým, hod­not­ným a pro­fe­si­o­nál­ním ře­še­ním pro uži­va­te­le, vy­nik­ne nad po­čí­ta­čo­vé myši na trhu a bude čelit kon­ku­ren­ci.

Celý článek... Autor článku: 3Dconnexion
 

Miska od AnyoneGo zaujme designem i materiálem

Středa, 16 Červen 2021 21:49

Nahled miska AnyoneGo-21253D tisk je vy­ni­ka­jí­cí po­můc­kou pro pro­to­ty­po­vá­ní a tes­to­vá­ní, zatím však stále není úplně běžné jeho vy­u­ži­tí pro kom­plex­ní kon­co­vé pro­duk­ty. Česká spo­leč­nost Any­o­ne­Go patří v tomto směru už od sa­mé­ho vzni­ku se svými vo­zíč­ky pro hen­di­ke­po­va­né psy mezi svě­to­vé prů­kop­ní­ky. A v tomto ino­va­tiv­ním pří­stu­pu k 3D tisku po­kra­ču­je i na­dá­le. Plast, se kte­rým 3D tis­kár­ny v sou­čas­né době nej­čas­tě­ji pra­cu­jí, není zrov­na přá­tel­ský pro pří­ro­du.

Celý článek... Autor článku: AnyoneGo
 

Byl vydán SolidCAM 2021 SP2

Středa, 16 Červen 2021 00:52

SolidCAM-21-PR2-2125So­lid­CAM 2021 SP2 byl vydán všem zá­kaz­ní­kům So­lid­CAM s aktivním před­plat­ným. Nej­vý­kon­něj­ší vy­dá­ní So­lid­CAM 2021 před­sta­vu­je novou ta­bul­ku ná­stro­jů – Tool­Kit (zvláš­tě dů­le­ži­tou pro zá­kaz­ní­ky se sou­struž­nic­ko-fré­zo­va­cí­mi stro­ji a také stro­ji Swiss-Type), nové ope­ra­ce Sim5X včet­ně Edge Bre­a­king a Edge Tri­m­ming, stej­ně jako mnoho vy­lep­še­ní růz­ných CAM mo­du­lů So­lid­CA­Mu.

Celý článek... Autor článku: SolidCAM
 

Projektové dny 2021 – setkání zástupců všech českých energetik

Středa, 16 Červen 2021 00:37

Projektove dny 2021-2125Tech­no­dat Elek­tro uspo­řá­dal v pro­stře­dí kon­fe­renč­ní­ho sálu a te­ra­sy spo­leč­nos­ti NWT ve Zlíně ve čtvr­tek 3. červ­na první osob­ní se­tká­ní se zá­stup­ci všech čes­kých ener­ge­tik z ob­las­ti pře­no­su a dis­tri­buce elek­tric­ké ener­gie. Té­ma­tic­ké se­tká­ní bylo or­ga­ni­zo­vá­no pod ná­zvem „Stan­dar­di­za­ce tech­no­lo­gic­ké do­ku­men­ta­ce v dis­tri­buci ener­gie a BIM“. Mot­tem se­tká­ní se stala vý­mě­na vzá­jem­ných zku­še­nos­tí s da­ta­bá­zo­vou do­ku­men­ta­cí elek­tric­kých sta­nic.

Celý článek... Autor článku: Redakce, Technodat
 

Smart Cabinet zvyšuje výkonnost 3D tiskáren BCN3D

Úterý, 15 Červen 2021 00:04

BCN3D Epsilon Smart Cabinet W50-2125El­vi­ra, provozovatelka portálu Abc3D, před­sta­vi­la Smart Ca­bi­net (SC), do­pl­něk eko­sys­té­mu 3D tis­ká­ren řady BCN3D Ep­si­lon. Smart Ca­bi­net po­sky­tu­je uži­va­te­lům 3D tis­ká­ren Ep­si­lon W50 a Ep­si­lon W27 spo­leh­li­vé a vlh­kos­ti odol­né úlo­žiš­tě cívek fi­la­men­tů, zá­lož­ní zdroj UPS pro za­jiš­tě­ní pro­vo­zu při vý­pad­ku prou­du a další be­ne­fi­ty pro ope­rá­to­ra 3D pra­co­viš­tě.

Celý článek... Autor článku: Elvira
 

Nový skener eviXscan 3D Optima+ M již na trhu

Pondělí, 14 Červen 2021 18:05

EviXscan Optima plus M-2124Eva­t­ro­nix uvádí na trh ske­ner evi­Xs­can 3D Op­ti­ma+ M, který se vy­zna­ču­je vy­so­kou přes­nos­tí a rych­los­tí. Na­hra­zu­je model Heavy Duty Op­ti­ma, jehož vý­ro­ba byla ukon­če­na v únoru 2021. Op­ti­ma+ M je určen k přes­né­mu ske­no­vá­ní střed­ně vel­kých ob­jek­tů: od zhru­ba 7 cm až do 1 m. Ve srov­ná­ní s evi­Xs­can 3D Heavy Duty Op­ti­ma je doba po­ří­ze­ní jed­no­ho ske­no­vá­ní po­mo­cí Op­ti­ma+ M čty­ři­krát krat­ší a rovná se 1,2 sekun­dy.

Celý článek... Autor článku: Evatronix
 

Webinář o nové sadě nástrojů Altair CFD

Pondělí, 14 Červen 2021 16:52

Altair CFD-webinar-2124Ře­ší­te op­ti­ma­li­za­ci ma­zá­ní pře­vo­dov­ky, pro­vá­dí­te ae­ro­dy­na­mic­ké stu­die nebo po­tře­bu­je­te sní­žit hluk chla­di­cí­ho ven­ti­lá­to­ru? Al­tair nyní před­sta­vu­je nový uce­le­ný balík ře­še­ní pro si­mu­la­ci prou­dě­ní te­ku­tin a ter­mál­ních účin­ků vy­chá­ze­jí­cí z osvěd­če­ných CFD tech­no­lo­gií Acu­Sol­ve, na­noFlui­dX, ul­tra­Flui­dX a dal­ších. Nová sada ná­stro­jů pro Com­pu­tati­o­nal Fluid Dy­na­mics, Al­tair CFD, při­chá­zí s vy­lep­še­ný­mi funk­ce­mi a s bez­kon­ku­renč­ním funkč­ním roz­sa­hem.

Celý článek... Autor článku: Altair, Advanced Engineering
 

Navigator 7 s Android Auto konektivitou – zdarma

Pátek, 11 Červen 2021 23:35

MapFactor Navigator 7-Android Auto-2124V létě mi­nu­lé­ho roku Go­o­gle ozná­mil, že se chys­tá roz­ší­řit na­bíd­ku apli­ka­cí na plat­for­mě An­dro­id Auto o vy­bra­né na­vi­gač­ní apli­ka­ce tře­tích stran. Ma­p­Fac­tor se stal part­ne­rem s před­nost­ním pří­stu­pem a nyní, po mě­sí­cích úzké spo­lu­prá­ce s Go­o­glem, může jako jednu z prv­ních na­vi­gač­ních apli­ka­cí tře­tích stran na­bíd­nout Na­vi­ga­tor 7, který je plně kom­pa­ti­bil­ní s An­dro­id Auto.

Celý článek... Autor článku: MapFactor
 

Výrobní a vývojové centrum pro robotiku postaví ABB

Čtvrtek, 10 Červen 2021 23:53

vizualizace haly ABB-2124ABB Česká re­pub­li­ka před­sta­vi­la 8. červ­na pro­jekt no­vé­ho vý­rob­ní­ho a vý­vo­jo­vé­ho cen­t­ra, které se za­čí­ná sta­vět v are­á­lu Os­t­ra­va Ai­r­port Mul­ti­mo­dal Park (OAMP) v Moš­no­vě. Cel­ko­vá in­ves­ti­ce pře­sáh­ne 300 mi­li­o­nů korun a při­ne­se z po­čát­ku při­bliž­ně 120 kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ních míst. Cen­t­rum se ote­vře v 1. po­lo­vi­ně roku 2022 a bude vy­u­ží­vat nej­mo­der­něj­ší au­to­ma­ti­zo­va­né a di­gi­tál­ní vý­rob­ní pro­ce­sy.

Celý článek... Autor článku: ABB
 

Zlomte srdce hackerům

SophosSpolečnost Sophos, dodavatel řešení kybernetického zabezpečení nové generace, připravila sérii odborných interaktivních webinářů, na kterých ve dnech 21. - 24. června nahlédnete za oponu simulovaného lovu hrozeb.

Celý článek...

 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci