Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Verisurf představuje Inspection Planner Suite

Neděle, 21 Červenec 2024 22:48

Verisurf Inspection Planner Suite-2430Ve­ri­surf Soft­ware před­sta­vu­je In­s­pe­c­ti­on Plan­ner Suite, nej­no­věj­ší z řady sad apli­ka­cí. In­specti­on Plan­ner po­sky­tu­je ce­no­vě do­stup­né ře­še­ní s pl­no­hod­not­ný­mi CAD funk­ce­mi, kom­pa­ti­bi­li­tou s ote­vře­ný­mi za­ří­ze­ní­mi a op­ti­ma­li­zo­va­ným pro­ce­sem kon­t­ro­ly a re­por­to­vá­ní. In­s­pe­c­ti­on Plan­ner umo­ž­ňuje uži­va­te­lům rych­le a snad­no vy­tvá­řet a pro­vá­dět kon­t­rol­ní plány pro ra­me­na, sle­do­va­cí za­ří­ze­ní, ske­ne­ry a ruční sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je.

Celý článek... Autor článku: Ve­ri­surf Soft­ware / redakce
 

Siemens nabízí NX X

Neděle, 21 Červenec 2024 22:06

siemens-nx-summer-2024-newsroom-2430NX X je vy­lep­še­ný clou­do­vý soft­ware pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství umo­ž­ňu­jící in­sta­la­ci na desk­top nebo stre­a­mo­vá­ní v pro­hlí­že­či pro­střed­nic­tvím Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) spolu se za­bez­pe­če­nou sprá­vou dat pro spo­lu­prá­ci, roz­ši­řu­jí­cí PLM mož­nos­ti soft­wa­ru Te­am­cen­ter X, po­sky­tu­jí­cí uži­va­te­lům větší fle­xi­bi­li­tu, větší mož­nos­ti na­tiv­ní spo­lu­prá­ce a méně času ztra­ce­né­ho na sprá­vu IT.

Celý článek... Autor článku: Siemens / redakce
 

Siemens vytvořil digitální dvojče koncertního sálu

Čtvrtek, 18 Červenec 2024 22:34

3d-simulation-grosses-festspielhaus-salzburg-2429Sie­mens před­sta­vil di­gi­tál­ní dvoj­če vy­vi­nu­té spe­ci­ál­ně pro velké pro­sto­ry ur­če­né pro po­řá­dá­ní kul­tur­ních akcí. Tato tech­no­lo­gie umožňuje re­a­lis­tic­ké na­po­do­be­ní a velmi přes­nou si­mu­la­ci akus­ti­ky a struk­tu­ry ob­jek­tu. Apli­ka­ce na­zva­ná Sound of Science bude po­pr­vé po­u­ži­ta ve Vel­kém fes­ti­va­lo­vém domě během Sal­cbur­ské­ho fes­ti­va­lu. Or­ga­ni­zá­to­rům kul­tur­ních akcí umo­ž­ní vir­tu­ál­ně zkou­mat mě­ní­cí se akus­ti­ku v růz­ných pro­sto­ro­vých kon­fi­gu­ra­cích.

Celý článek... Autor článku: Siemens / redakce
 

K dispozici je SOLIDWORKS 2025 Preview

Středa, 17 Červenec 2024 22:27

sw 2025 preview-2429Za­poj­te se do Pre­view pro­gra­mu a buďte mezi prv­ní­mi, kdo si vy­zkou­ší So­lid­works 2025. Po­čí­na­je dneš­ním dnem se mohou uži­va­te­lé prak­tic­ky se­zná­mit s nej­no­věj­ší­mi vy­lep­še­ní­mi, která jsou ur­če­na uži­va­te­lům a která po­má­ha­jí ze­fek­tiv­nit a urych­lit pro­ce­sy vý­vo­je vý­rob­ků od kon­cep­tu až po vý­ro­bu. Vy­lep­še­ní se tý­ka­jí 3DE­x­pe­ri­en­ce So­lid­works, So­lid­works s clou­do­vý­mi služ­ba­mi a So­lid­works s Colla­bo­ra­ti­ve De­signe­rem pro So­lid­works.

Celý článek... Autor článku: Dassault Systèmes / redakce
 

SCANcalc 1.40 zahrnuje 3D laserové skenovací systémy

Středa, 17 Červenec 2024 21:35

SCANLAB-SCANcalc-App-Berechnung-Scan-System-2429SCAN­LAB roz­ší­řil funkč­ní roz­sah své vý­po­čet­ní apli­ka­ce „SCAN­calc“. Bez­plat­ná apli­ka­ce zjed­no­du­šu­je uži­va­te­lům vý­po­čty při kon­t­ro­le pa­ra­me­t­rů ske­no­vá­ní pro je­jich in­di­vi­du­ál­ní po­ža­dav­ky. Od roku 2017 umí apli­ka­ce vy­po­čí­tat prů­měr oh­nis­ka a zob­ra­zit přes­nost růz­ných 2D ske­no­va­cích sys­té­mů při zvo­le­né oh­nis­ko­vé vzdá­le­nos­ti. Nová verze apli­ka­ce nyní za­hr­nu­je také 3D sys­témy.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

EuroBLECH 2024 a nové způsoby zapojení do produktivity

Středa, 17 Červenec 2024 20:48

EuroBLECH-2429Ti­sí­ce ex­po­zic a čtyři dny in­ten­ziv­ní­ho sour­cin­gu pro­duk­tů, na­va­zo­vá­ní kon­tak­tů a výuky. Obor zpra­co­vá­ní ple­chu se při­pra­vu­je na laťku na­sta­vu­jí­cí akci – ve­letrh Eu­ro­BLECH 2024 před­vá­dí nej­vět­ší svě­to­vý výběr tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ple­chu na jed­nom místě. Ná­vštěv­ní­ci se mohou těšit na prů­kop­nic­kou udá­lost v jádru oboru, která se od­rá­ží v mottu le­toš­ní­ho roč­ní­ku „The Power of Pro­ducti­vi­ty“ (Síla pro­duk­ti­vi­ty), i na pri­már­ní pří­stup ke špič­ko­vým do­da­va­te­lům, živým ukáz­kám a svě­to­vým pre­mi­é­rám.

Celý článek... Autor článku: RX
 

Epson uvádí tiskárny SureColor F9500 a SC­‑F9500H

Středa, 17 Červenec 2024 12:37

epson-surecolor-p9500-3-2429Glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Epson roz­ši­řu­je svou úspěš­nou řadu nej­pro­dá­va­něj­ších 64­pal­co­vých sub­li­mač­ních tis­ká­ren pro Ev­ro­pu o dvě nové sub­li­mač­ní tis­kár­ny. Ino­va­tiv­ní mo­de­ly Su­re­Co­lor F9500 a SC­‑F9500H na­hra­dí mo­de­ly Su­re­Co­lor F9400 a SC­‑F9400H a na­bíd­nou vý­raz­né zlep­še­ní pro­duk­ti­vi­ty, prak­tič­nos­ti a kva­li­ty ob­ra­zu.

Celý článek... Autor článku: EPSON
 

Průvodce materiály pro 3D tisk z vláken 2024

Středa, 17 Červenec 2024 11:51

2024-filament-guide-2429Nexa­3D na­bí­zí ke sta­že­ní své­ho le­toš­ní­ho prů­vod­ce ma­te­ri­á­ly pro 3D tisk z vlá­ken. Ino­va­ce ma­te­ri­á­lů jsou v ob­las­ti 3D tisku klí­čo­vé. Tento prů­vod­ce se za­bý­vá vy­so­ce vý­kon­ný­mi ny­lo­ny, ESD-safe a fi­la­men­ty z uh­lí­ko­vých vlá­ken zna­ček Es­sen­ti­um a 3D-Fuel. Tyto ma­te­ri­á­ly na­bí­ze­jí tr­van­li­vost, odol­nost, pev­nost a mož­nost tisku. Jsou kom­pa­ti­bil­ní s ote­vře­ným hard­warem a za­jiš­ťu­jí fle­xi­bi­li­tu. Vy­lep­še­te své pro­jek­ty po­mo­cí těch­to špič­ko­vých ma­te­ri­á­lů.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Nový zakřivený monitor EIZO FlexScan EV3450XC

Pondělí, 15 Červenec 2024 23:46

EV3450XC-BK stage EJP 01-2429EIZO před­sta­vu­je svůj první ul­tra­ši­ro­ko­úh­lý mo­ni­tor s pří­mou in­te­gra­cí mi­k­ro­fo­nu a webo­vé ka­me­ry. EIZO Flex­Scan EV3450XC v za­kři­ve­ném for­má­tu při­ná­ší větší pro­duk­ti­vi­tu a fle­xi­bi­li­tu na každé pra­co­viš­tě díky roz­li­še­ní UWQHD (3440 × 1440 pi­xe­lů) a ši­ro­ké škále při­po­je­ní včet­ně do­ko­va­cí sta­ni­ce USB-C. EIZO Flex­Scan EV3450XC je op­ti­ma­li­zo­ván pro po­ža­dav­ky mo­der­ní­ho pra­co­viš­tě.

Celý článek... Autor článku: EIZO / redakce
 

Formlabs kupuje Micronics

Úterý, 16 Červenec 2024 00:12

formalbsmicronics-loga-2429Form­labs kou­pil Mic­ro­nics, spo­leč­nost se síd­lem ve Wis­con­si­nu, která se za­bý­vá 3D tis­kem, aby mohla po­kra­čo­vat v po­kro­ku v ob­las­ti do­stup­né­ho SLS 3D tisku. Po akvi­zi­ci se za­kla­da­te­lé a tým Mic­ro­nics při­po­jí k Form­labs ve spo­leč­ném po­slá­ní zpří­stu­p­nit SLS 3D tisk pro ná­vr­há­ře vý­rob­ků, in­že­ný­ry, ino­vá­to­ry a další tvůr­ce po celém světě, uvá­dě­jí spo­leč­nos­ti.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Webinář Automatizace tvorby NC programů s AI

Pondělí, 15 Červenec 2024 15:47

3e Praha-webinar-2429Ob­jev­te, jak umělá in­te­li­gen­ce (AI) mění bu­douc­nost CNC ob­rá­bě­ní a zvy­šu­je efek­ti­vi­tu vý­rob­ních pro­ce­sů. Při­poj­te se na ex­klu­ziv­ní webi­nář 3E Praha za­mě­ře­ný na vy­u­ži­tí AI při tvor­bě NC pro­gra­mů a ob­jev­te, jak tyto tech­no­lo­gie mění způ­sob, jakým při­stu­pu­je­me k je­jich pro­gra­mo­vá­ní. Tento webi­nář je ide­ál­ní pro tech­ni­ky, pro­gra­má­to­ry a ve­dou­cí vý­ro­by, kteří chtě­jí být na špič­ce tech­no­lo­gic­ké­ho po­kro­ku a zvý­šit efek­ti­vi­tu svých pro­ce­sů.

Celý článek... Autor článku: 3E Praha Engineering / redakce
 

Webinář Technodatu: 7 tipů pro chytré plánování

Pondělí, 15 Červenec 2024 14:59

Technodat-webinar-2429Až 80 % vý­rob­ních firem ne­vy­rá­bí podle op­ti­mál­ní­ho plánu. Po­lo­vi­ně z nich to sni­žu­je vý­rob­ní po­ten­ci­ál o více než 30 %. U firmy s mi­li­ar­do­vým ob­ra­tem se jedná o ušlý zisk v hod­no­tě 300 mil. ročně. Při­tom může sta­čit na­sa­dit al­go­rit­mus chyt­ré­ho plá­no­vá­ní a pa­ra­me­t­ry vý­ro­by tak vý­raz­ně vy­lep­šit. Na webi­ná­ři Tech­no­dat před­sta­ví 7 tipů jak správ­ně po­u­ží­vat po­kro­či­lé ná­stro­je pro plá­no­vá­ní vý­ro­by a jak ma­xi­ma­li­zo­vat je­jich po­ten­ci­ál při sé­ri­o­vé i za­káz­ko­vé vý­ro­bě.

Celý článek... Autor článku: Technodat / redakce
 

GRAITEC oznamuje Advance Design 2025

Pátek, 12 Červenec 2024 10:06

Graitec Advance Design-2428Grai­tec ozná­mil uve­de­ní svého nej­no­věj­ší­ho soft­wa­ru pro ana­lý­zu a na­vr­ho­vá­ní kon­struk­cí Advan­ce De­sign 2025. Tento nej­mo­der­něj­ší soft­ware je ne­u­stá­le vy­ví­jen tak, aby splňoval stále ros­tou­cí po­ža­dav­ky sta­veb­ních in­že­ný­rů, zlep­šo­val je­jich pra­cov­ní po­stu­py a ze­fek­tivňoval je­jich práci. Grai­tec Advan­ce De­sign je špič­ko­vý soft­ware pro ana­lý­zu a na­vr­ho­vá­ní kon­struk­cí.

Celý článek... Autor článku: GRAITEC / redakce
 

Aitomatic představuje SemiKong

Pátek, 12 Červenec 2024 09:28

semikong-hero-2428Ai­to­ma­tic před­sta­vil Se­mi­Kong, první open-sour­ce Large Lan­gu­age Model (LLM) s umě­lou in­te­li­gen­cí ur­če­ný spe­ci­ál­ně pro po­lo­vo­di­čo­vý prů­my­sl. Se­mi­Kong byl před­sta­ven na ve­letr­hu SE­MI­CON West 2024 a jeho cílem je re­vo­luč­ně změ­nit po­lo­vo­di­čo­vé pro­ce­sy a vý­rob­ní tech­no­lo­gie a v příš­tích pěti le­tech po­ten­ci­ál­ně pře­tvo­řit po­lo­vo­di­čo­vý prů­my­sl v hod­no­tě 500 mi­li­ard do­la­rů.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

AMD kupuje Silo AI

Čtvrtek, 11 Červenec 2024 15:27

AMD-Silo-AI-2428AMD ozná­mi­lo pod­pis de­fi­ni­tiv­ní do­ho­dy o akvi­zi­ci Silo AI, nej­vět­ší sou­kro­mé la­bo­ra­to­ře umělé in­te­li­gen­ce v Ev­ro­pě, v rámci trans­ak­ce, která bude pro­ve­de­na v hod­no­tě při­bliž­ně 665 mi­li­o­nů do­la­rů. Do­ho­da před­sta­vu­je další vý­znam­ný krok ve stra­te­gii spo­leč­nos­ti do­dá­vat kom­plex­ní AI ře­še­ní za­lo­že­ná na ote­vře­ných stan­dar­dech a v úzkém part­ner­ství s glo­bál­ním eko­sys­té­mem AI.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci