Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simulace nebezpečných teplotních podmínek v Tokiu

Pátek, 30 Červenec 2021 00:49

Hexagon-Athlete Simulation-2131In­že­ný­ři z di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon, jejíž si­mu­lač­ní soft­ware po­u­ží­va­jí vý­rob­ci jako Ai­r­bus, Toy­o­ta a Sam­sung, si­mu­lo­va­li účin­ky hor­kých a vlh­kých pod­mí­nek na spor­tov­ce, který zá­vo­dil v zá­vo­dě na 10 tisíc metrů (nejdel­ší závod v běhu na sta­di­o­nu). Na­vzdo­ry star­tu zá­vo­du po zá­pa­du slun­ce si­mu­la­ce uka­zu­jí, že spor­tov­ci stále čelí vy­čer­pá­va­jí­cím pod­mín­kám.

Celý článek... Autor článku: Hexagon MI
 

Epson uvádí na trh firemní A3 tiskárny EcoTank

Čtvrtek, 29 Červenec 2021 23:26

Epson EcoTank-Pro-L15180 a M15180Epson roz­ší­řil řadu fi­rem­ních tis­ká­ren Eco­Tank a uvedl na trh první mul­ti­funkč­ní tis­kár­ny Eco­Tank for­má­tu A3, které na­bí­ze­jí ba­rev­ný i čer­no­bí­lý tisk for­má­tu A3 – tis­kár­nu Eco­Tank Pro L15180 a M15180. Tyto tis­kár­ny bez in­kous­to­vých kazet umožňují ne­ru­še­ný, bez­pro­blé­mo­vý tisk, aniž by bylo po­tře­ba vyměňovat či skla­do­vat in­kous­to­vé ka­ze­ty, a před­sta­vu­jí tak ener­ge­tic­ky úspor­nou al­ter­na­ti­vu la­se­ro­vých tis­ká­ren.

Celý článek... Autor článku: Epson
 

Vydán Corona Renderer 7 pro 3ds Max

Čtvrtek, 29 Červenec 2021 00:05

Corona 7-2131Chaos Czech uvedl na trh Co­ro­na Ren­de­rer 7 pro 3ds Max, ak­tu­a­li­za­ci na­vr­že­nou tak, aby vy­lep­ši­la re­a­lis­tič­nost 3D scén a zvý­ši­la rych­los­ti vy­kres­lo­vá­ní. Co­ro­na Ren­de­rer 7 usnadňuje uměl­cům vy­nik­nout od fo­to­re­a­lis­tic­kých tka­nin až po roz­sáh­lé efek­ty ob­lo­hy. S 35 no­vý­mi před­vol­ba­mi pro sklo, kov a tka­ni­nu usnadňuje nový Physic­al Ma­te­ri­al na­sta­ve­ní hy­perre­a­lis­tic­kých scén během ně­ko­li­ka minut.

Celý článek... Autor článku: Chaos Czech
 

Datakit představil nástroje pro čtení formátu SMG

Středa, 28 Červenec 2021 23:30

Datakit-conversion-smg-crossmanager-2131Fran­couz­ský spe­ci­a­lis­ta na pře­nos dat mezi CAD sys­témy do­pl­nil svou na­bíd­ku o ná­stro­je pro čtení sou­bo­rů ve for­má­tu SMG. Ten je ši­ro­ce uží­ván pro vy­tvá­ře­ní tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce z CAD sou­bo­rů, zejmé­na v ná­vr­zích Catia a So­lid­works. For­mát SMG (.smg) byl pro­pa­go­ván díky 3DVia Com­pose­ru od Das­sault Sys­tè­mes.

Celý článek... Autor článku: Datakit
 

Nové vydání CATIA 3DEXPERIENCE do 3D PDF

Středa, 28 Červenec 2021 22:54

3DPDF-RFQ-2131The­o­rem So­lu­ti­ons vydal nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru Catia 3DE­x­pe­ri­en­ce do 3D PDF. Verze 24.1 pod­po­ru­je Catia 3DE­x­pe­ri­en­ce ve vy­dá­ních 2018x, 2019x, 2020x a nyní 2021x. 3D PDF pu­b­lisher na­bí­zí ře­še­ní pro pu­b­li­ko­vá­ní 3D PDF, které uži­va­te­lům umožňuje sdí­let svá tech­nic­ká data vy­tvo­ře­ná v Catia 3DE­x­pe­ri­en­ce s od­dě­le­ní­mi, která ne­ma­jí Catia 3DE­x­pe­ri­en­ce, ale po­tře­bu­jí pří­stup k 3D vy­ob­ra­ze­ní.

Celý článek... Autor článku: Theorem Solutions
 

Plně samostatné bezdrátové AR chytré brýle

Úterý, 27 Červenec 2021 23:05

INMO Air-detail-2131AR brýle INMO Air, nej­no­věj­ší ino­va­ce na crowd­fun­din­go­vé plat­for­mě In­die­go­go, po­sky­tu­jí úplné hands-free spo­je­ní mezi tech­no­lo­gií a sku­teč­ným ži­vo­tem. INMO Air jsou jed­ním z prv­ních párů dnes plně do­stup­ných in­te­li­gent­ních brýlí pro roz­ší­ře­nou re­a­li­tu. Díky ne­zá­vis­lé­mu ope­rač­ní­mu sys­té­mu a ve­sta­vě­né­mu CPU mohou uži­va­te­lé za­ří­ze­ní ovlá­dat bez­drá­to­vě při­po­je­ním k je­jich te­le­fo­nům přes Blu­e­to­o­th a WiFi.

Celý článek... Autor článku: INMO Glasses
 

Build the Future – ALLPLAN Global Summit 2021

Úterý, 27 Červenec 2021 22:33

Allplan Global Summit-2131Ve dnech 20. až 21. října 2021 po­řá­dá All­plan svou první vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci s ná­zvem „Build the Fu­tu­re – ALL­PLAN Glo­bal Sum­mit“. Od­bor­ní­ci z oboru se po­dě­lí o své po­znatky o nej­no­věj­ších tren­dech a o tom, kam smě­řu­je AEC. Účast­ní­ci se do­zvě­dí, co lze v rámci di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce oče­ká­vat, a pro­střed­nic­tvím pro­jek­tů zá­kaz­ní­ků z ce­lé­ho světa zís­ka­jí pře­hled o osvěd­če­ných po­stu­pech.

Celý článek... Autor článku: ALLPLAN
 

Nový software na mračna bodů pro macOS

Úterý, 27 Červenec 2021 00:55

Origins PointCab-2131Point­Cab vy­dá­vá svůj soft­ware Ori­gins pro vy­hod­no­ce­ní mra­čen bodů LiDAR v sys­té­mu macOS. Apple se stal sy­no­ny­mem pro dobrý de­sign. Není tedy divu, že Apple za­ří­ze­ní jsou mezi de­sig­né­ry a ar­chi­tek­ty velmi žá­da­ná. Avšak zejmé­na v LiDAR sek­to­ru, kde do oboru vstu­pu­je více kon­struk­té­rů, ar­chi­tek­tů a re­a­lit­ních spo­leč­nos­tí, je stále hlav­ním ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows.

Celý článek... Autor článku: PointCab
 

Umělá inteligence Konica Minolta předpovídá vznícení

Úterý, 27 Červenec 2021 00:19

Model M73-2131Nová řada chyt­rých kamer Ko­ni­ca Mi­nol­ta do­ká­že s po­mo­cí ter­mo­vi­ze a umělé in­te­li­gen­ce upo­zor­nit na ne­bez­pe­čí vzni­ku po­žá­ru ještě před sa­mot­ným vzní­ce­ním. Rov­něž do­ve­dou od­ha­lit ne­žá­dou­cí za­hří­vá­ní stro­jů a pře­de­jít tak je­jich po­ško­ze­ní nebo zvý­šit ochra­nu ob­jek­tů i za špat­né­ho po­ča­sí. Vhod­né jsou proto pro prů­mys­lo­vé či che­mic­ké pod­ni­ky, skla­dy, zpra­co­va­te­le od­pa­dů, ale také na­pří­klad pro ser­ve­rov­ny nebo elek­tric­ké roz­vod­ny.

Celý článek... Autor článku: Konica Minolta
 

Vyhledávání dat nebylo nikdy snazší

Pondělí, 26 Červenec 2021 23:57

EDP Rittal Enclosure-2131Výběr správ­ných dat, ob­sa­hu­jí­cích in­for­ma­ce o pro­duk­tu, bývá v pro­jekč­ní praxi ča­so­vě ná­roč­ným pro­ce­sem. Nový EPLAN Data Por­tal s ino­vo­va­ným uži­va­tel­ským roz­hra­ním a vy­lep­še­ný­mi vy­hle­dá­va­cí­mi al­go­ritmy však vy­hle­dá­vá­ní zjed­no­du­šu­je a zrych­lu­je více než kdy­ko­li dříve. Díky roz­ší­ře­ným pa­ra­me­t­rům pro vy­hle­dá­vá­ní rych­le na­jde­te přes­ně ty kom­po­nen­ty, které po­tře­bu­je­te.

Celý článek... Autor článku: EPLAN
 

Siemens získává FORAN software pro lodní inženýrství

Neděle, 25 Červenec 2021 22:48

Siemens Foran Shipdesign-2130Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 20. čer­ven­ce 2021, že po­de­psal do­ho­du se špa­něl­skou spo­leč­nos­tí SENER, nad­ná­rod­ní spo­leč­nos­tí z ob­las­ti stro­jí­ren­ství a tech­no­lo­gie, o koupi soft­wa­ru FORAN. FORAN je CAD/CAE/CAM soft­ware pro návrh, kon­struk­ci a in­že­nýr­ství pla­vi­del a lod­ních sta­veb.

Celý článek... Autor článku: Siemens Digital Industries Software
 

Robotické drony z FEL ČVUT mapují historické objekty

Neděle, 25 Červenec 2021 22:17

Martin Saska Libava-2130Ko­ru­no­vač­ní sál zámku v Kro­mě­ří­ži, kos­te­ly sv. Mo­ři­ce v Olo­mou­ci, sv. Mi­ku­lá­še v Praze či grot­ta v pol­ském Gor­za­nowě, to jsou jen ně­kte­ré z pa­má­tek, je­jichž in­te­ri­é­ry v uply­nu­lých čtyřech le­tech pro­zkou­ma­ly bez­pi­lot­ní he­li­kop­té­ry s pa­lub­ní in­te­li­gen­cí ne­bo­li ro­bo­tic­ké drony. Sku­pi­na Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze ve­de­ná doc. Mar­ti­nem Sas­kou během této doby v je­jich vý­vo­ji vý­znam­ně po­kro­či­la.

Celý článek... Autor článku: FEL ČVUT
 

Implementace nového PLM systému v útvaru PSW-F ŠKODA AUTO

Pátek, 23 Červenec 2021 00:29

Skoda Auto-nastrojarna--2130Vzhle­dem k tomu, že útvar PSW-F Vý­ro­ba me­ta­lur­gic­ké­ho ná­řa­dí ve svých ak­ti­vi­tách stále cílí na do­sa­že­ní ří­ze­né sprá­vy vý­rob­ních dat a dal­ších ná­vaz­ných do­ku­men­tů v celém ži­vot­ním cyklu, včet­ně sprá­vy ku­sov­ní­ku a ná­sled­né­ho změ­no­vé­ho ří­ze­ní, roz­ho­dl se za­vést nový sys­tém pro sprá­vu CAD dat tla­ko­vých li­cích forem a zá­pus­tek, který bude efek­tiv­ně spra­vo­vat jed­not­li­vá pro­ve­de­ní formy s ohle­­dem na je­jich od­liš­nos­ti a s vy­u­ži­tím stá­va­jí­cích for­má­tů CAD dat (Creo, CATIA V5).

Celý článek... Autor článku: DYTRON
 

ZWCAD 2022 pro rychlejší a jednodušší projektování

Čtvrtek, 22 Červenec 2021 23:40

ZWCAD1-2130Spo­leč­nost ZW­SOFT před­sta­vi­la 22. čer­ven­ce 2021 rych­lej­ší a přá­tel­štěj­ší ZWCAD 2022, nej­no­věj­ší verzi svého vlaj­ko­vé­ho CAD ře­še­ní. Pro český a slo­ven­ský trh bude tato verze vy­dá­na 1. srpna 2021. Vý­vo­jo­vý tým ZWCAD se u této verze sou­stře­dil hlav­ně na to, aby pod­po­řil tvr­ze­ní... „ZWCAD je stále rych­lej­ší a rych­lej­ší".

Celý článek... Autor článku: ZWSOFT – CADservis
 

Robotizace a virtuální realita v českém zemědělství

Čtvrtek, 22 Červenec 2021 08:58

BERABOT-ilustracni-2130Bu­dou­cí po­si­la (nejen) české skle­ní­ko­vé pro­duk­ce se jme­nu­je BE­RA­BOT (BE – Bez­dí­nek, RA – raj­ča­ta, BOT – robot). Zod­po­věd­ně zkon­t­ro­lu­je každé rajče ve vel­ko­ploš­ných pěs­teb­ních skle­ní­cích, upo­zor­ní na po­ten­ci­o­nál­ní škůd­ce, před­po­ví skli­zeň a iden­ti­fi­ku­je ne­do­stat­ky v pra­cov­ních har­mo­no­gra­mech. Pro­za­tím je v pro­ce­su la­dě­ní, ale už brzy Čes­kou re­pub­li­ku při­blí­ží zase o kou­sek k po­tra­vi­no­vé soběstač­nos­ti.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci