Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze SURFCAM 2022.1

Středa, 01 Únor 2023 12:59

Surfcam 2022-1-2305Podle in­for­ma­ce na webu spo­leč­nos­ti 3E Praha En­gi­nee­ring je nyní do­stup­ná ke sta­že­ní pro uži­va­te­le s plat­ným ak­tu­a­li­zač­ním ser­vi­sem nová verze SURF­CAM 2022.1. Sou­čás­tí in­sta­lač­ní­ho ba­líč­ku je i CAD sys­tém De­signer a si­mu­lá­tor drah ná­stro­jů NC Simul Es­sen­tial. O no­vin­kách v této verzi se do­čte­te v tomto do­ku­men­tu. In­sta­lač­ní ba­lí­ček je možné stáh­nout po­u­ži­tím to­ho­to od­ka­zu.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

NVIDIA Studio je vstupní branou do kreativního světa

Úterý, 31 Leden 2023 10:31

NVIDIA StudioNejprve stručně tak, jak samo o sobě píše NVIDIA Studio v notickách tiskových zpráv. Platforma NVIDIA Studio sdružuje nástroje a technologie pro notebooky i pracovní stanice. Všem tvůrcům po celém světě nabízí možnost využít síly GPU z rodiny NVIDIA RTX ke zefektivnění pracovních postupů a ušetření drahocenného času stráveného například vykreslováním složitých scén. Zařízení s tímto označením pak zaručují pečlivou volbu komponent pro kreativní činnosti, jakými jsou například střih videa nebo práce s 3D grafikou.

Celý článek... Autor článku: -pr-
 

Projektování a dimenzování technologií nízkoenergetických budov

Středa, 01 Únor 2023 13:16

pozvanka-2305Na od­bor­ný se­mi­nář „Pro­jek­to­vá­ní a di­men­zo­vá­ní tech­no­lo­gií pro níz­ko­ener­ge­tic­ké bu­do­vy“ za­mě­ře­ný na pod­po­ru pro­jekč­ní čin­nos­ti v ob­las­ti tech­nic­kých za­ří­ze­ní budov zvou po­řá­da­jí­cí firmy RE­FLEX CZ, RE­SI­DEO, STIE­BEL EL­TRON a WILO CS. Do pro­gra­mu se­mi­ná­ře bude za­řa­ze­na od­bor­ná před­náš­ka lek­to­rů Ka­ted­ry TZB, Sta­veb­ní fa­kul­ty ČVUT v Praze na téma No­vin­ky v le­gisla­ti­vě TZB a ener­ge­tic­ké ná­roč­nos­ti budov v sou­vis­los­tech s ev­rop­skou le­gisla­ti­vou.

Celý článek... Autor článku: Společnost pro techniku prostředí
 

Creaform představuje nový ruční 3D skener

Středa, 01 Únor 2023 12:35

HandySCAN BLACK-Elite Limited-2305 Cre­a­form ozná­mil 31. ledna 2023, že k řadě Han­dyS­CAN 3D | BLACK, která je již nyní re­fe­ren­cí v ob­las­ti pře­nos­né me­t­ro­lo­gie, při­byl vy­so­ce přes­ný ruční ske­ner Han­dyS­CAN BLACKTM|Elite Li­mi­ted. Toto ino­va­tiv­ní ruční ře­še­ní, které bylo vy­vi­nu­to během po­sled­ních de­se­ti let na zá­kla­dě op­ti­ma­li­za­ce vý­rob­ních a ka­lib­rač­ních pro­ce­sů, úzké spo­lu­prá­ce s do­da­va­te­li a roz­ho­vo­rů s ně­ko­li­ka ti­sí­ci prů­mys­lo­vých zá­kaz­ní­ků, po­sky­tu­je bez­kon­ku­renč­ní přes­nost.

Celý článek... Autor článku: Creaform
 

TrabTech investuje do serializace 3D tištěných implantátů

Středa, 01 Únor 2023 12:10

TrabTech TrabCup-2305Turecký Trab­Tech, spin-off spo­leč­nos­ti BTech, která vy­ví­jí pro­duk­ty a služ­by v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by, zís­kal po­čá­teč­ní in­ves­ti­ci ve výši 6 mi­li­o­nů USD s před­pe­něž­ním oce­ně­ním a vý­zkum­ný fond ve výši 1,3 mi­li­o­nu eur na ma­te­ri­á­lo­vý vý­zkum a vý­zkum no­vých ma­te­ri­á­lů. Díky této in­ves­ti­ci Trab­Tech do­kon­čí pro­ces re­gu­la­ce svých no­vých vý­rob­ků, pře­su­ne své sídlo do Ně­mec­ka, aby se ote­vře­l ev­rop­ské­mu trhu.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Heilind nabízí konektor Mini I/O Cat6A

Středa, 01 Únor 2023 11:23

Heilind Mini IO Cat6A konektor-2305He­i­lind Electro­nics, dis­tri­bu­tor elek­tro­nic­kých sou­čás­tek a au­to­ri­zo­va­ný dis­tri­bu­tor pro TE Con­necti­vi­ty, na­bí­zí ko­nek­tor Mini I/O Cat6A jako sou­část kom­plet­ní řady ether­ne­to­vých pro­duk­tů TE. Ko­nek­to­ry Industrial Mini I/O Field In­stalla­ble od TE Con­necti­vi­ty se vy­zna­ču­jí rych­los­tí pře­no­su dat až 10 Gb/s. Ko­nek­to­ry Mini I/O firmy TE In­dustrial eli­mi­nu­jí po­tře­bu spe­ci­ál­ních ná­stro­jů pro vy­tvo­ře­ní rych­lé­ho a bez­peč­né­ho spo­je­ní mezi vo­di­či nebo mezi vo­di­či a des­ka­mi.

Celý článek... Autor článku: Heilind Electronics
 

Výkonná řada podnikových monitorů AOC P3

Pondělí, 30 Leden 2023 23:47

AOC CU34P3CV product main-2305Spe­ci­a­lis­ta na dis­ple­je AOC ozna­mu­je pro­fe­si­o­nál­ní řadu P3 se sedmi no­vý­mi mo­ni­to­ry ve třech růz­ných ve­li­kos­tech (24″/60,4 cm 24­P3CW, 24­P3­CV24­P3QW), 27″/68,6 cm Q27­P3CW, Q27­P3­CVQ27­P3QW, a 34″/86,4 cm ul­tra­ši­ro­ko­úh­lý CU­34­P3­CV). Ze tří stran bez­rá­mo­vé, pou­ta­vé a živé pa­ne­ly IPS nebo VA na­bí­ze­jí 178°/178° ši­ro­ké po­zo­ro­va­cí úhly pro zvý­še­ný kom­fort sle­do­vá­ní při práci na tex­tech, ta­bul­kách, kódo­vá­ní, gra­fi­ce, on­li­ne a po­dob­ně.

Celý článek... Autor článku: AOC
 

AppOnFly se mění na streamovací platformu pro náročné

Pondělí, 30 Leden 2023 23:28

Vaclav Svatek CEO a zakladatel CMIS 1-2305Startup Ap­pOn­Fly, který za­lo­žil ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČMIS Vác­lav Svá­tek, roz­ši­řu­je port­fo­lio a nově umož­ní stre­a­mo­vá­ní gra­fic­ky ná­roč­ných her. Pro­jekt se chce od kon­ku­ren­ce od­li­šit ne­kom­pro­mis­ním vý­ko­nem a kromě stre­a­me­rů cílí rov­něž na au­di­o­vi­zu­ál­ní tvůr­ce, kteří ren­de­ru­jí videa, nebo firmy stre­a­mu­jí­cí v CAD. Ta­ko­vou workstati­on pro vzdá­le­nou spo­lu­prá­ci ČMIS po­sky­tu­je na­pří­klad firmě Zetor, s níž při vý­vo­ji spo­lu­pra­co­val.

Celý článek... Autor článku: ČMIS
 

Webinář Překlenutí mezery mezi 3D tiskem a hliníkem

Pondělí, 30 Leden 2023 23:06

3D Systems-webinar-Gap-2305Proč se hli­ník stal jed­ním z nej­žá­da­něj­ších ko­vo­vých ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk (3DP)? Jaké pře­svěd­či­vé po­kro­ky ve vý­vo­ji ma­te­ri­á­lů umož­ni­ly do­sáh­nout téměř ne­mož­né­ho cíle, kte­rým je tisk vy­so­ce pev­ných hli­ní­ko­vých sli­tin po­mo­cí la­se­ro­vé fúze v práš­ko­vém loži (PBF-LB)? Jak in­že­ný­ři uplatňují jeho vý­hod­né vlast­nos­ti v re­ál­ných adi­tiv­ně vy­rá­bě­ných apli­ka­cích?

Celý článek... Autor článku: 3D Systems
 

Jak si vedla Arkance Systems CZ+SK v roce 2022

Pondělí, 30 Leden 2023 22:53

Arkance-Spolecna2022sm-2305Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems v České re­pub­li­ce, na Slo­ven­sku a v Ma­ďar­sku (které čás­teč­ně spa­da­jí pod CZ) za­zna­me­na­la za rok 2022 ná­růst tržeb o 14,2 %, na cel­ko­vý objem ve výši 744 mil. Kč. V sa­mot­né České a Slo­ven­ské re­pub­li­ce činí roční tržby 615 mil. Kč. Spo­leč­nost po­sí­li­la i per­so­nál­ně.

Celý článek... Autor článku: Arkance Systems
 

Lockheed Martin Ventures investuje do Machina Labs

Pátek, 27 Leden 2023 00:00

MachinaLabs-2304Ma­chi­na Labs ozná­mi­la do­kon­če­ní in­ves­ti­ce ze stra­ny Loc­khe­ed Mar­tin Ven­tu­res (LMV), di­vi­ze spo­leč­nos­ti Loc­khe­ed Mar­tin Corp., glo­bál­ní bez­peč­nost­ní a le­tec­ké spo­leč­nos­ti. Ma­chi­na Labs kom­bi­nu­je umě­lou in­te­li­gen­ci a ro­bo­ti­ku k rych­lé vý­ro­bě zdo­ko­na­le­ných ple­cho­vých vý­rob­ků. Díky nej­no­věj­ší­mu fi­nan­co­vá­ní se cel­ko­vá část­ka, kte­rou Ma­chi­na Labs zís­ka­la, vy­špl­ha­la na 21,8 mi­li­o­nů do­la­rů.

Celý článek... Autor článku: Machina Labs
 

Služba EagleView Cloud s možností snímkování

Pátek, 27 Leden 2023 13:26

eagleview-cloud-2304Eagle­View Tech­no­lo­gies, ame­ric­ký po­sky­to­va­tel le­tec­ké­ho sním­ko­vá­ní, soft­wa­ru a ana­ly­ti­ky, vy­lep­šu­je Eagle­View Cloud pro stát­ní zá­kaz­ní­ky. Cha­rak­te­ris­tic­ká služ­ba spo­leč­nos­ti v ob­las­ti sním­ko­vá­ní a soft­wa­ru na­bí­zí jasné le­tec­ké sním­ky, přes­né mě­ře­ní ne­mo­vi­tos­tí a snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware a ana­ly­tic­ké ná­stro­je.

Celý článek... Autor článku: Eagle­View Tech­no­lo­gies
 

UltiMaker uvádí novou 3D tiskárnu S7

Středa, 25 Leden 2023 00:00

UltiMaker S7-2304Ul­ti­Ma­ker ozná­mil 24. ledna uve­de­ní tis­kár­ny Ul­ti­Ma­ker S7 – nej­no­věj­ší­ho mo­de­lu z nej­pro­dá­va­něj­ší řady 3D tis­ká­ren „S“. Jed­nou z nej­po­u­ží­va­něj­ších pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­ká­ren na trhu je Ul­ti­Ma­ker S5 a v mo­de­lu S7 je vše, co si zá­kaz­ní­ci na mo­de­lu S5 ob­lí­bi­li. Ul­ti­Ma­ker S7 při­ná­ší řadu no­vých funk­cí na­vr­že­ných pro snad­né po­u­ží­vá­ní a spo­leh­li­vost tisku.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Programsoyuz volí řešení C3D Labs pro vývoj platformy PLM

Středa, 25 Leden 2023 00:00

C3D Vision-2304Pro­gram­soy­uz za­kou­pil li­cen­ce na kom­po­nen­ty C3D Con­ver­ter a C3D Vi­si­on ze sady ná­stro­jů C3D Tool­kit, která je sou­čás­tí sady pro vývoj in­že­nýr­ské­ho soft­wa­ru. Mož­nos­ti pro­duk­tu od C3D Labs za­hr­nu­jí im­port a ex­port dat, vi­zu­a­li­za­ci ge­o­me­t­rie a gra­fic­ké uži­va­tel­ské roz­hra­ní pro in­že­nýr­ské apli­ka­ce. Soyuz-PLM je po­kro­či­lý, plně vy­ba­ve­ný soft­wa­ro­vý balík pro sprá­vu tech­nic­kých in­for­ma­cí v prů­bě­hu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

DLR uvádí na trh software pro řízení robotů

Pondělí, 23 Leden 2023 23:28

DLR controller-2304Deep Lear­ning Ro­bo­tics (DLR) uved­la na trh soft­ware pro ovlá­dá­ní ro­bo­tů. Tento soft­ware umožňuje uži­va­te­lům učit ro­bo­ty úkoly je­jich jed­no­du­chým před­vá­dě­ním. Cílem DLR je umož­nit kaž­dé­mu, aby snad­no od­ha­lil plný po­ten­ci­ál ro­bo­tů bez ohle­du na tech­nic­ké zna­los­ti. Tento re­vo­luč­ní soft­ware vý­raz­ně roz­ší­ří vy­u­ži­tí a uplat­ně­ní ro­bo­tů v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci