Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Geodeti pracují na mapových podkladech pro VRT

Autor článku: Správa železnic   
Úterý, 25 Duben 2023 22:19

Tags: Geodeti | Moravská brána | Správa železnic | VRT | Vysočina

Geodeti VRT 2-2317Na dvou úse­cích bu­dou­cí sítě vy­so­ko­rych­lost­ních tratí (VRT) se na­pl­no roz­běh­ly ge­o­de­tic­ké práce. Přes­né ma­po­vé pod­kla­dy jsou ne­díl­nou sou­čás­tí při­pra­vo­va­ných tech­nic­kých ná­vrhů no­vých že­lez­nic a tvoří před­stu­peň do­ku­men­ta­ce pro územ­ní roz­hod­nu­tí či spo­leč­né po­vo­le­ní. Ge­o­de­ti nyní za­mě­řu­jí úseky VRT Vy­so­či­na fáze II mezi Světlou nad Sá­za­vou a Vel­kou Bí­te­ší a VRT Mo­rav­ská brána I v ob­las­ti mezi Brod­kem u Pře­ro­va a Pro­se­ni­ce­mi.

Práce po­tr­va­jí do le­toš­ní­ho lis­to­pa­du.
Ak­tu­ál­ně pro­bí­há tak­zva­né na­lét­nu­tí (na­lípnu­tí) ka­me­rou na po­vrch te­ré­nu, tedy za­mě­ře­ní lí­co­va­cích bodů pro­střed­nic­tvím le­tec­ké fo­to­gra­m­me­t­rie. Tím se vy­tvo­ří pod­klad pro tvor­bu di­gi­tál­ní­ho mo­de­lu. V ná­sle­du­jí­cích mě­sí­cích se v te­ré­nu ob­je­ví i ge­o­de­ti s mě­ři­cí­mi pří­stro­ji. Cílem ge­o­de­tic­kých prací je přes­né za­mě­ře­ní te­ré­nu a po­lo­hy ob­jek­tů v ob­las­ti, kde je plá­no­vá­na vý­stav­ba vy­so­ko­rych­lost­ní že­lez­ni­ce.
VRT Vy­so­či­na fáze II a VRT Mo­rav­ská brána I jsou jedny z po­sled­ních úseků, kde ge­o­de­tic­ké práce ještě ne­pro­běh­ly. V mi­nu­los­ti již Sprá­va že­lez­nic re­a­li­zo­va­la ně­ko­lik po­dob­ných za­mě­ře­ní v mís­tech, kde je plá­no­vá­na vý­stav­ba no­vých tratí. Exis­tu­je ale mož­nost pro­ve­de­ní dal­ších, doplňují­cích mě­ře­ní.
Do­ta­zy tý­ka­jí­cí se ge­o­de­tic­kých prací i obec­ně pří­pra­vy vy­so­ko­rych­lost­ní že­lez­ni­ce mohou lidé smě­řo­vat na e-mai­lo­vou ad­re­su vrt@spravazeleznic.cz.


Mohlo by vás zajímat: