Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Carlson oznamuje novou generaci přijímače BRx7 GNSS

Úterý, 28 Červenec 2020 14:10

Tags: BRx7 | Carlson Software | Geodeti | GIS | GNSS | GPS | Přijímač | RTK

BRx7 009-2031Spo­leč­nost Carl­son Soft­ware uved­la na trh in­te­li­gent­ní mul­ti­f­rek­venč­ní, multi-GNSS an­té­nu BRx7 nové ge­ne­ra­ce. Zcela nový model BRx7 je plně pře­pra­co­va­ný GNSS při­jí­mač Carl­son, při­ná­še­jí­cí špič­ko­vé spe­ci­fi­ka­ce, výkon a hod­no­tu pro ge­o­de­ty, do­da­va­te­le, in­že­ný­ry, GIS pro­fe­si­o­ná­ly a ko­ho­ko­li ji­né­ho, kdo vy­ža­du­je to nej­lep­ší z GNSS tech­no­lo­gie, spo­leh­li­vost a le­gen­dár­ní pod­po­ru zá­kaz­ní­ků firmy Carl­son. BRx7, který váží 1,27 ki­lo­gra­mu s ba­te­ri­e­mi, šetří čas a zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu přes­nou kom­pen­za­cí ná­klo­nu. Je do­dá­ván stan­dard­ně s du­ál­ní­mi ba­te­ri­e­mi vy­mě­ni­tel­ný­mi za pro­vo­zu po dobu 11 a více hodin ne­pře­tr­ži­té účin­nos­ti.

BRx7 po­sky­tu­je více než 800 špič­ko­vých ka­ná­lů, 8 GB pa­mě­ti a ro­bust­ní kom­pakt­ní pouz­dro s kry­tím IP67.
Nej­lep­ší RTK výkon ve své třídě po­sky­tu­je sys­tém Athe­na GNSS pod­po­ru­jí­cí ví­ce­frek­venč­ní GPS, Glo­nass, Be­i­Dou, Ga­li­leo, QZSS, IRNSS a L-pásmo Atlas. Kromě toho BRx7 po­u­ží­vá pro­pri­e­tár­ní tech­no­lo­gii Su­re­Fix, která po­sky­tu­je velmi věrný in­di­ká­tor kva­li­ty RTK ře­še­ní, což dává uži­va­te­lům ex­trém­ně vy­so­kou dů­vě­ru v ak­tu­ál­ní přes­nost.
In­te­li­gent­ní an­té­na je do­dá­vá­na s dvou­pásmo­vým rá­di­o­vým mo­du­lem, který je scho­pen pro­vo­zu jak 400 MHz, tak 900 MHz. BRx7 před­sta­vu­je zcela novou plat­for­mu INS (iner­tial na­vi­gati­on sys­tem ) fúz­ních sen­zo­rů, která pod­po­ru­je roz­ší­ře­ná mě­ře­ní na­klo­ně­ných pólů pro ge­o­de­tic­ké apli­ka­ce. Tato nová kon­struk­ce umožňuje snad­nou ka­lib­ra­ci, je odol­ná vůči mag­ne­tic­ké­mu ru­še­ní a je ex­trém­ně spo­leh­li­vá prak­tic­ky v ja­kém­ko­li pro­stře­dí.
Pro další in­for­ma­ce o BRx7 si mů­že­te stáh­nout bro­žu­ru o BRx7 nebo se ob­rať­te na pro­dej­ce pro­duk­tů Carl­son. V Česku pro­duk­ty firmy Carlson Software do­dá­va­jí spo­leč­nos­ti Data Sys­tem, Ge­o­mart, Ge­o­ob­chodMen­su­ro.


Mohlo by vás zajímat: