Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Carlson vydává pozemní skener Scan2K

Čtvrtek, 23 Leden 2020 14:25

Tags: 3D skenery | ATLAScan | Carlson Software | Geodeti | Hardware | Laserové | Scan2K

Scan2K-2004Na kon­fe­ren­ci Penn­syl­va­nia So­ci­e­ty of Land Sur­veyors 2020 ozná­mi­la spo­leč­nost Carl­son Soft­ware uve­de­ní svého la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru Sca­n2K, uni­ver­zál­ní­ho, rych­lé­ho a snad­no po­u­ži­tel­né­ho ře­še­ní pro vy­tvá­ře­ní přes­ných 3D vy­mě­řo­va­cích dat až do roz­sa­hu „2K“ ( 2000) metrů. Ske­ner Sca­n2K byl po­sta­ven s ohle­dem na ge­o­de­ty a je doma v te­ré­nu díky svému krytu odol­né­mu vůči po­vě­tr­nost­ním vli­vům, uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé­mu roz­hra­ní do­ty­ko­vé ob­ra­zov­ky vi­di­tel­né na slun­ci s jed­no­du­chým ovlá­dá­ním po­mo­cí na­bí­dek pro rych­lý sběr a ge­o­re­fe­renč­ní clou­do­vá data.

Díky in­te­gro­va­né ka­me­ře s vy­so­kým roz­li­še­ním, sklo­no­mě­rům, kom­pa­su a při­jí­ma­či L1 GNSS lze Sca­n2K na­sa­dit v mno­ha pro­stře­dích a za­mě­ře­ních, včet­ně mo­bil­ních ope­ra­cí.
Part­ne­rem Carl­so­nu v pro­jek­tu Sca­n2K je Te­le­dy­ne Op­tech na­bí­ze­jí­cí 3D za­mě­řo­va­cí sys­témy. Carl­son bude vý­hrad­ním glo­bál­ním dis­tri­bu­to­rem ře­še­ní OEM Sca­n2K.
Kromě pů­so­bi­vé­ho roz­sa­hu 2000 metrů má Sca­n2K také re­ži­my krát­ké­ho a střed­ní­ho do­sa­hu a schop­nost za­zna­me­ná­vat přes 500 000 bodů za sekun­du, a to vše v rámci zvo­le­né­ho cí­lo­vé­ho okna ske­no­vá­ní. Kromě toho každý la­se­ro­vý im­pulz ze za­ří­ze­ní Sca­n2K za­zna­me­ná­vá až čtyři od­ra­zy, což umo­ž­ňu­je za­zna­me­nat první odraz pro blo­ku­jí­cí ob­jekt (na­­pří­klad list) a také po­sled­ní odraz pro ob­jekt za ním (jako je zeď), a uni­ver­zál­nost pro vy­lou­če­ní jed­no­ho nebo dru­hé­ho.
Ke ske­ne­ru Carl­son Sca­n2K je do­dá­ván soft­ware AT­LAS­can, vý­kon­ným a při­tom jed­no­du­chým ře­še­ním pro zápis mrač­na bodů, a také Carl­son Point Cloud Advan­ced pro ex­trak­ci funk­cí do sady kan­ce­lář­ských CAD pro­duk­tů spo­leč­nos­ti Carl­son.
Sca­n2K může být po­u­žit s další ex­ter­ní ka­me­rou, ex­ter­ním při­jí­ma­čem GNSS nebo pro mo­bil­ní pro­voz.
Umís­tě­ním na sta­tiv, vo­zi­dlo nebo jinou po­hyb­li­vou plat­for­mu a díky na­bí­ze­né­mu vy­ni­ka­jí­cí­mu vý­ko­nu se ze Sca­n2K snad­no stane nej­vše­stran­něj­ší po­zem­ní la­se­ro­vý ske­ner na trhu.
Další in­for­ma­ce o Carl­son Sca­n2K zís­ká­te na www.carlsonsw.com.


Mohlo by vás zajímat: