Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Den otevřených dveří v železniční stanici Kuřim

Pátek, 31 Leden 2020 15:46

Tags: Den otevřených dveří | Kuřim | Správa železnic | Železnice

Pozvanka DOD-zst Kurim-2005Mezi stro­ja­ři a nejen mezi nimi na­jde­me mnoho vel­kých fa­nouš­ků že­lez­ni­ce a všeho, co s ní sou­vi­sí. Však také v našem ča­so­pi­su CAD dlou­ho vy­chá­ze­ly o že­lez­ni­ci člán­ky jed­no­ho z na­šich slo­ven­ských au­to­rů. Takže pokud ještě ne­má­te pro­gram na ne­dě­li 2. února 2020 od 10 do 15 hodin a ne­má­te pro­blém se do­stat do Ku­ři­mi u Brna, máte je­di­neč­nou pří­le­ži­tost na­hléd­nout do tajů ří­ze­ní pro­vo­zu že­lez­ni­ce v re­ál­ném pro­stře­dí a pro­hléd­nout si mo­der­ní tech­no­lo­gii sta­nič­ní­ho za­bez­pe­čo­va­cí­ho za­ří­ze­ní i spe­ci­ál­ní vo­zi­dla Sprá­vy že­lez­nic ur­če­ná k údrž­bě a opra­vám dráž­ní in­frastruk­tu­ry.

Během této akce bu­de­te mít pří­le­ži­tost na­hléd­nout do zdej­ší do­prav­ní kan­ce­lá­ře i dal­ších, běžně ne­pří­stup­ných pro­stor a se­zná­mit se s čin­nos­tí vý­prav­čí­ho i s tech­no­lo­gi­e­mi, které mu po­má­ha­jí řídit pro­voz. Před vý­prav­ní bu­do­vou pak bude při­pra­ve­na pre­zen­ta­ce spe­ci­ál­ních vo­zi­del Sprá­vy že­lez­nic ur­če­ných k údrž­bě a opra­vám dráž­ních vo­zi­del.
Svou tech­ni­ku a ukáz­ky čin­nos­ti před­ve­dou i zá­stup­ci br­něn­ské jed­not­ky Hasič­ské zá­chran­né služ­by Sprá­vy že­lez­nic.


Mohlo by vás zajímat: