Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Elvira a 3D technologie měnící praxi aditivní výroby

Středa, 11 Květen 2022 12:23

Tags: 3D Modelování | 3D skenování | 3D tisk | Abc3D | Den otevřených dveří | Elvira

abc3d den otevrenych dveri obd-2219El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, před­sta­ví ve svém showro­o­mu v Praze 5 – Hlu­bo­če­pích v rámci svého Dne ote­vře­ných dveří nej­no­věj­ší do­stup­né 3D tech­no­lo­gie. Cílem je před­sta­vit stá­va­jí­cím i po­ten­ci­ál­ním zá­kaz­ní­kům kom­plet­ní cyk­lus adi­tiv­ní vý­ro­by od 3D ske­no­vá­ní přes 3D mo­de­lo­vá­ní až po 3D tisk, který umožňuje změ­nit za­běh­nu­tou praxi a zvý­šit tak efek­ti­vi­tu je­jich vý­vo­jo­vých a vý­rob­ních pro­ce­sů.

Den ote­vře­ných dveří pro­běh­ne ve dvou ter­mí­nech – 31. 5. a 9. 6. 2022.

Účast­ní­ci budou na­ži­vo se­zná­me­ni s ino­va­tiv­ní­mi po­stu­py, tech­no­lo­gi­e­mi a ma­te­ri­á­ly, které roz­ši­řu­jí vý­rob­ní mož­nos­ti a cel­ko­vou na­bíd­ku spo­leč­nos­ti. Budou zde před­sta­ve­ny nové způ­so­by, jak urych­lit vývoj, zvý­šit ne­zá­vis­lost a va­ri­a­bi­li­tu a zís­kat od­po­věď na další zlep­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Půjde o nové tech­no­lo­gie, nové ma­te­ri­á­ly, nové po­stu­py, ino­va­tiv­ní vývoj a re­ál­ná apli­kač­ní ře­še­ní, jako na­pří­klad:

  • 3D tis­ko­vé tech­no­lo­gie a je­jich apli­kač­ní vy­u­ži­tí
  • 3D ske­ne­ry (zá­klad­ní, pro­fe­si­o­nál­ní a prů­mys­lo­vé)
  • 3D soft­ware pro tisk, návrh a zpra­co­vá­ní ske­no­va­ných dat
  • Ma­te­ri­á­ly s vy­so­kou me­cha­nic­kou, tep­lot­ní, che­mic­kou a další odol­nos­tí
  • Rych­lá 3D pro­to­ty­po­vá a sé­ri­o­vá vý­ro­ba
  • Vos­ko­vý tisk pro přes­né od­lé­vá­ní
  • Or­ga­nic­ké 3D mo­de­lo­vá­ní jinak-lépe-rych­le­ji
  • Služ­by a ser­vis zá­kaz­ní­kům

Vloni ote­vře­ný showro­om Abc3D s více než 20 pro­duk­ty na ploše 120 metrů čtve­reč­ních po­sky­tu­je ná­vštěv­ní­kům uce­le­ný pře­hled o ak­tu­ál­ně do­stup­ných způ­so­bech 3D tisku, 3D ske­no­vá­ní a soft­wa­ru pro 3D mo­de­lo­vá­ní. Zá­jem­cům umožňuje pro­hléd­nout si a otes­to­vat všech­ny pro­duk­ty, které jsou do­stup­né na por­tá­lu www.​abc3d.​cz.

V rámci dne ote­vře­ných dveří zde budou spe­ci­a­lis­té spo­leč­nos­ti při­pra­ve­ni před­vést veš­ke­ré tech­no­lo­gie, za­ří­ze­ní, vý­tis­ky, skeny, po­stu­py a apli­ka­ce a zá­ro­veň po­psat blíže ši­ro­ké spek­trum slu­žeb, které El­vi­ra svým zá­kaz­ní­kům po­sky­tu­je. Jed­nou z no­vi­nek bude na­pří­klad před­sta­ve­ní no­vých 3D ske­ne­rů Scan­tech.

Za­re­gis­tro­vat se na akci je možné na www.abc3d.cz/den-otevrenych-dveri-abc3d.


Mohlo by vás zajímat: