Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Drony DJI ušetřily 5 milionů liber na stavbě HS2

Autor článku: Karel Heinige   
Pondělí, 06 Březen 2023 22:48

Tags: Bal­four Be­at­ty VINCI | HS2 | Liniové stavby | Stavebnictví | Železnice

Lee Johnson-BBV-2310HS2 je nej­vět­ší in­frastruk­tur­ní pro­jekt v Ev­ro­pě. Vý­stav­ba za 106 mi­li­ard liber vy­tvo­ří vy­so­ko­rych­lost­ní že­lez­nič­ní spo­je­ní mezi Lon­dýnem, Mi­d­lands a se­ver­ní An­g­lií. Spo­leč­ný pod­nik Bal­four Be­at­ty VINCI (BBV) pro­jek­tu­je a staví nej­vět­ší úsek první fáze HS2, který měří při­bliž­ně 90 km. Na­sa­ze­ním dronů na stav­bě HS2 se vý­raz­ně šet­ří ná­kla­dy.

Výzvy

 • Pro­vá­dě­ní pra­vi­del­ných a efek­tiv­ních prů­zku­mů pro ak­tu­a­li­za­ci po­stu­pu a mo­ni­to­ro­vá­ní zem­ních prací.
 • Do­dr­že­ní roz­počtu a har­mo­no­gra­mu, při­čemž 1. etapa má být do­kon­če­na v le­tech 2029 až 2033
 • Udr­žení bez­peč­nosti pra­cov­ní­ků na sta­ve­niš­ti.
 • Tra­dič­ní me­to­dy prů­zku­mu jsou po­ten­ci­ál­ně ne­bez­peč­né.

Přístup k řešení

BBV pro­jekt di­gi­ta­li­zo­va­la – po­mo­cí dronů pro­vá­dí rych­lej­ší, bez­peč­něj­ší a ná­kla­do­vě efek­tiv­něj­ší prů­zkumy.

BBV pře­šla na nový Mavic 3 En­ter­pri­se, který na­hra­dil Phan­tom 4 RTK. Mavic 3E zkrá­til dobu prů­zku­mu dro­nem o 50 % díky delší vý­dr­ži ba­te­rie, vět­ší­mu sen­zo­ru a rych­lej­ší­mu in­ter­va­lo­vé­mu sním­ko­vá­ní. Před­ní brit­ský pro­dej­ce DJI, he­li­guy, pod­po­řil BBV při za­vá­dě­ní Ma­vicu 3E, včet­ně ško­le­ní za­mě­ře­né­ho na prů­zkum.

Výsledky

Podle Lee John­so­na, se­ni­or ma­na­že­ra prů­zku­mu BBV, mění drony pra­vi­dla hry. Umožňují velmi efek­tiv­ně po­krýt roz­sáh­lé ob­las­ti a prů­zkum je možné pro­vá­dět mno­hem bez­peč­ně­ji ze vzdá­le­ných pozic, lidé se ne­do­sta­nou do po­ten­ci­ál­ně ne­bez­peč­ných ob­las­tí. Na­sa­ze­ním dronů na stav­bě HS2 se vý­raz­ně šet­ří ná­kla­dy.

 • Od­ha­do­va­né úspo­ry ná­kla­dů ve výši 5 mi­li­o­nů liber během pěti let díky na­sa­ze­ní dronů.
 • 10–20 minut na změ­ře­ní zá­so­by po­mo­cí dronu ve srov­ná­ní s nejmé­ně půl dnem při po­u­ži­tí tra­dič­ních metod.
 • DJI Mavic 3 En­ter­pri­se zkra­cu­je dobu mě­ře­ní dro­nem na po­lo­vi­nu ve srov­ná­ní s Phan­to­mem 4 RTK: zma­po­vá­ní 9,3 km během je­di­né­ho 12­mi­nu­to­vé­ho letu ve srov­ná­ní s 29 mi­nu­ta­mi během dvou letů s P4 RTK.
 • Vy­lep­še­ná ka­me­ra Ma­vicu 3 En­ter­pri­se vy­tvá­ří de­tail­ní di­gi­tál­ní pod­kla­dy s vy­so­kým roz­li­še­ním.
 • 20–25mm přes­nost na úrov­ni ge­o­de­tic­ké­ho mě­ře­ní s Ma­vi­cem 3 En­ter­pri­se, bez GCP.
 • Od­stra­ně­ní 800 „ri­zi­ko­vých pra­cov­ních dnů“ na­sa­ze­ním dronů.
 • Sní­že­ní počtu ná­vštěv na sta­ve­niš­ti, což sni­žu­je emise uh­lí­ku.
 • Cen­t­ra­li­zo­va­ná data pro vzdá­le­né mo­ni­to­ro­vá­ní a lepší spo­lu­prá­ci/roz­ho­do­vá­ní.

Podívejte se na případovou studii DJI Enterprise:

 


Mohlo by vás zajímat: