Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

INTEMAC připravuje den otevřených dveří

Čtvrtek, 07 Březen 2024 22:20

Tags: Automatizace | Den otevřených dveří | Intemac | Kuřim | Robotika | Testbed

INTEMAC 7-1-2410Cen­t­rum vzdě­lá­vá­ní v ob­las­ti tech­no­lo­gic­ké­ho vý­vo­je In­te­mac v Ku­ři­mi před­sta­ví 21. břez­na no­vin­ky a ak­tu­ál­ní tren­dy v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce vý­ro­by a ro­bo­ti­ky. V rámci dne ote­vře­ných dveří pozve ná­vštěv­ní­ky přímo do tak­zva­né­ho test­be­du. V něm mohou zejmé­na vý­rob­ní firmy zkou­šet nové tech­no­lo­gie, kte­rý­mi chtě­jí ino­vo­vat svou vlast­ní vý­ro­bu – jedná se o ro­bo­ty, umě­lou in­te­li­gen­ci, sys­témy stro­jo­vé­ho vi­dě­ní, au­to­nomní pohyb ve vý­ro­bě, roz­ší­ře­nou re­a­li­tu nebo di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta.

„V dneš­ním rych­le se mě­ní­cím prů­mys­lo­vém světě je adap­ta­bi­li­ta klí­čo­vá," říká Jiří To­mí­ček, ře­di­tel In­te­ma­cu. „Test­bed na­bí­zí pro vý­rob­ní pod­ni­ky ta­ko­vé velké hřiš­tě, na kte­rém si mohou otes­to­vat, vy­zkou­šet a si­mu­lo­vat vy­u­ži­tí jed­not­li­vých tech­no­lo­gií právě v je­jich pro­vo­zu,“ doplňuje ře­di­tel In­te­ma­cu. Podle jeho slov je pro kon­ku­ren­ce­schop­nost firmy klí­čo­vé, jak efek­tiv­ně umí ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie ve vý­rob­ních pro­ce­sech po­u­ží­vat: „Hlav­ně AI ote­ví­rá úplně novou per­spek­ti­vu v di­gi­ta­li­za­ci hod­no­to­vých pro­ce­sů, a to zda­le­ka nejen vý­rob­ních. Tech­no­lo­gie exis­tu­je a je jen na nás, jak chytře ji vy­u­ži­je­me. Svět přeje při­pra­ve­ným, tak zkou­šej­me a pro­po­juj­me zku­še­nos­ti, zna­los­ti a nové tech­no­lo­gie, a to je přes­ně to, co In­te­mac i se svou test bed in­frastruk­tu­rou a hlav­ně ko­mu­ni­tou tech­no­lo­gic­kých part­ne­rů kli­en­tům na­bí­zí.“

Právě au­to­ma­ti­za­ci a je­jí­mu vlivu na kon­ku­ren­ce­schop­nost firem se bude vě­no­vat úvod­ní před­náš­ka Ra­do­mí­ra Zbo­žín­ka, který pů­so­bí v In­te­ma­cu jako ře­di­tel roz­vo­je pod­ni­ká­ní. Star­tu­je v devět hodin a v do­po­led­ním bloku na ni na­vá­žou se svými pre­zen­ta­ce­mi zá­stup­ci dal­ších tech­no­lo­gic­kých firem. Milan Po­spí­šil ze SMC před­sta­ví mož­nos­ti ko­la­bo­ra­tiv­ní a prů­mys­lo­vé ro­bo­ti­ky v ob­las­ti sva­řo­vá­ní nebo la­ko­vá­ní, Pavel Bort­lík z ACAM So­lu­ti­on na­bíd­ne ukáz­ky úspěš­ných au­to­ma­ti­zač­ních pro­jek­tů, Ja­ro­mír Be­lat­ka z Com­pas Au­to­ma­ti­za­ce ukáže pří­kla­dy apli­ka­cí ro­bo­tů, stro­jů a linek ve vý­ro­bě a lo­gis­ti­ce. Jak se učí robot pohyb lid­ské ruky a jaké ná­stro­je se k tomu po­u­ží­va­jí, před­sta­ví On­dřej Donát z firmy Ser­vind a o prů­mys­lo­vé vý­ro­bě s ro­bo­tem a stro­jo­vým vi­dě­ním budou mlu­vit další zá­stup­ci In­te­ma­cu Roman Mužík a Voj­těch Marek.

Od 12.30 do dvou hodin pak budou na pro­gra­mu ukáz­ky tech­no­lo­gií v test­be­du. Ná­vštěv­ní­ci uvidí v akci vý­rob­ní buňku 4.0, adap­tiv­ní vý­ro­bu v praxi, stůl s ko­la­bo­ra­tiv­ním ro­bo­tem nebo vý­rob­ní in­for­mač­ní sys­témy v praxi.

„Lepší je něco jed­nou vidět než o tom sto­krát sly­šet. Proto se sna­ží­me In­te­mac co nej­ví­ce zpřístup­nit zá­stup­cům vý­rob­ních firem, pro které tuhle akci chys­tá­me. Uvidí, jak by mohla je­jich vý­ro­ba fun­go­vat, kdyby do ní za­kom­po­no­va­li prvky au­to­ma­ti­za­ce a di­gi­ta­li­za­ce,“ zve Jiří To­mí­ček.

Pro účast na akci je nutná re­gis­tra­ce. Zá­jem­ci se mohou při­hlá­sit do 19. břez­na pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek In­te­ma­cu. Pro střed­ní a menší firmy do pěti set za­měst­nan­ců je účast zdar­ma, a to včet­ně co­f­fee bre­a­ku a leh­ké­ho obědu. Další in­for­ma­ce na­jde­te ZDE.

 


Mohlo by vás zajímat: