Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

INTEMAC Inspiration Day 15. listopadu 2022

Pondělí, 17 Říjen 2022 22:39

Tags: Digitalizace | Digitální dvojče | Inspiration Day | Intemac | Kuřim | Umělá inteligence

Intemac Inspiration Day-2242IN­TE­MAC už osmým rokem pod­po­ru­je české prů­mys­lo­vé firmy, za­bý­vá se mo­der­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi pro prů­my­sl a sle­du­je ak­tu­ál­ní tren­dy v di­gi­ta­li­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci. Na 15. lis­to­pa­du spolu s part­ne­ry při­pra­vil IN­TE­MAC In­spi­rati­on Day. Přijď­te ob­je­vit nové tech­no­lo­gie, které po­mo­hou ze­fek­tiv­nit vaši vý­ro­bu. V test­be­du si jich mů­že­te vy­zkou­šet celou škálu: od in­for­mač­ních sys­té­mů až po apli­ka­ci umělé in­te­li­gen­ce ve stro­jo­vém vi­dě­ní a di­gi­tál­ní dvoj­če.

Po­tkej­te se s lidmi, kteří řeší stej­né výzvy jako vy.

V rámci dis­kuz­ních stolů máte je­di­neč­nou mož­nost sdí­let zku­še­nos­ti a tipy k ak­tu­ál­ním té­ma­tům. In­spi­ruj­te se, pro­poj­te se a ob­jev­te nové mož­nos­ti pro roz­voj své firmy.

Program

Test­bed gu­i­ded tour – Nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie pro vý­ro­bu na jed­nom místě

9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15

Worksho­py

10:00 – 11:00: Prin­ci­py Prů­mys­lu 4.0 na pří­kla­du fle­xi­bil­ní au­to­ma­ti­za­ce fré­zo­vá­ní
10:00 – 11:00: Au­to­ma­ti­za­ce ru­tin­ních čin­nos­tí v kan­ce­lá­ři i v dí­len­ském ad­mi­nis­tra­tiv­ním zá­ze­mí

11:00 – 12:00: Di­gi­tál­ní dvoj­če v praxi a vizi
11:00 – 12:00: Chyt­ré ná­vo­dy jako po­moc­ník i nový byz­nys model

Te­ma­tic­ké dis­kuz­ní stoly

13:00 – 15:00

  • Umělá in­te­li­gen­ce ve fir­mách – kde je její po­ten­ci­ál?
  • Úspo­ry ener­gií a vy­u­ži­tí od­pa­dů v pod­ni­ku – jak pro­spe­ro­vat a nez(a)mrz­nout?
  • Ro­bo­ti­za­ce – jak ne­chat stro­je běžet bez obav i přes ví­kend?
  • Di­gi­tál­ní dvoj­če – kam s ním a k čemu slou­ží?
  • In­for­mač­ní sys­témy v pod­ni­ku – po­má­ha­jí nebo sva­zu­jí?
  • Bez­pa­pí­ro­vá vý­ro­ba – jak jsou na tom děl­ní­ci se čte­ním z mo­ni­to­rů?


Po re­gis­tra­ci se bu­de­te moci za­psat na jed­not­li­vé části pro­gra­mu. Vy­ber­te si té­ma­ta, která vás za­jí­ma­jí a in­spi­ruj­te se pro svou kaž­do­den­ní práci.


Ter­mín akce: 15. lis­to­pa­du 2022 9:00 – 15:00
Místo ko­ná­ní: Vý­zkum­né a ino­vač­ní cen­t­rum IN­TE­MAC, Kuřim

Re­gis­truj­te se do 2. lis­to­pa­du 2022.


Registrace Intemac Inspiration Day

 


Mohlo by vás zajímat: