Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová řada 7barevných velkoformátových tiskáren imagePROGRAF GP pro trh prémiových plakátů

Autor článku: Canon Europe   
Pondělí, 05 Únor 2024 11:03

Tags: 7barevné | imagePROGRAF GP | Plakáty | Velkoformáty

Canon imagePROGRAF GP-4600S-2406Canon před­sta­vil novou řadu sed­mi­ba­rev­ných vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren image­PRO­GRAF GP pro ko­merč­ní i in­ter­ní po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb. Je ur­če­ná pře­váž­ně pro tisk špič­ko­vých pla­ká­tů, ale i dal­ších gra­fic­kých apli­ka­cí včet­ně fo­to­gra­fií. V kom­bi­na­ci s pig­men­to­vý­mi in­kous­ty LUCIA PRO II umožňuje nová řada tisk­nout pla­ká­ty for­má­tu A0 na ne­na­tí­ra­ný papír do 48 sekund a na­bí­zí roz­ší­ře­nou škálu ži­vých barev s přes­nou re­pro­duk­cí a vyšší tr­van­li­vost tisku.

Nová řada image­PRO­GRAF GP za­hr­nu­je tři mo­de­ly: image­PRO­GRAF GP­‑6600S s úh­lo­příč­kou 60"/1524 mm a GP­‑4600S s úh­lo­příč­kou 44"/1118 mm, které na­hra­zu­jí mo­de­ly image­PRO­GRAF PRO­‑6100S a PRO­‑4100S, a model GP­‑2600S s úh­lo­příč­kou 24"/610 mm. Na­ži­vo se po­pr­vé před­sta­ví na ve­letr­hu drupa 2024 na stán­ku Ca­no­nu.

Canon imagePROGRAF GP-6600S-2406

Výjimečné pokrytí PANTONE

Nová sed­mi­ba­rev­ná sada in­kous­tů LUCIA PRO II pro no­vin­ko­vou řadou image­PRO­GRAF GP ob­sa­hu­je oran­žo­vou barvu, která re­pro­du­ku­je ži­věj­ší a pou­ta­věj­ší barvy, a šedou barvu, která mimo jiné po­má­há při­ro­ze­né­mu po­dá­ní ple­ťo­vých od­stí­nů. Ba­rev­ný gamut re­pro­du­ko­va­tel­ný novou řadou image­PRO­GRAF GP tak přes­ně od­po­ví­dá 96 % vzor­ní­ku Pan­to­ne For­mu­la Guide Solid Coa­ted. Díky tomu je tato řada ide­ál­ní pro tisk kor­po­rát­ních barev.

Výrazně prodloužená trvanlivost

Sada in­kous­tů LUCIA PRO II také umožňuje uži­va­te­lům vy­tvá­řet mno­hem odol­něj­ší vý­tis­ky. Nové in­kous­ty za­jiš­ťu­jí pod­stat­ně vyšší odol­nost proti oděru fo­to­gra­fic­kých pa­pí­rů. Tím se sni­žu­je prav­dě­po­dob­nost, že se pla­ká­ty a další tiš­tě­né vý­stu­py při ma­ni­pu­la­ci, pře­pra­vě či le­pe­ní po­škrá­bou. Kromě toho zvy­šu­je vy­so­ce svět­lostá­lý pig­ment v sadě in­kous­tů vý­raz­ně odol­nost barev, takže je možné umě­lec­ká díla ucho­vá­vat až 200 let.

Zvýšení produktivity

Bez ohle­du na zku­še­nos­ti uži­va­te­le se nová řada image­PRO­GRAF GP snad­no po­u­ží­vá a na­bí­zí vyšší pro­duk­ti­vi­tu díky sys­té­mu sle­do­vá­ní stavu dáv­ko­vá­ní in­kous­tu, zjed­no­du­še­né­mu na­sta­ve­ní a snad­něj­ší ma­ni­pu­la­ci s medii. Mož­nost tisku na dvě role do­vo­lu­je sou­čas­ně vlo­žit dru­hou roli ji­né­ho typu a ve­li­kos­ti media, takže uži­va­tel může au­to­ma­tic­ky pře­jít z mat­né­ho pa­pí­ru na lesk­lý bez pře­ru­še­ní práce. Zrych­le­ním pro­ce­su au­to­ma­tic­ké­ho po­dá­vá­ní medií se také zkrá­ti­la doba vklá­dá­ní při­bliž­ně o 40 %.1

Životní prostředí

Cílem Ca­no­nu je ome­zit eko­lo­gic­kou stopu svých pro­duk­tů a pro­vo­zů od­po­věd­ným vy­u­ží­vá­ním zdro­jů, mi­ni­ma­li­za­cí od­pa­du, zvy­šo­vá­ním efek­ti­vi­ty a pod­po­rou ino­va­cí. Proto Canon sni­žu­je množ­ství po­ly­sty­re­no­vé­ho oba­lo­vé­ho ma­te­ri­á­lu po­u­ži­té­ho pro novou řadu image­PRO­GRAF GP – na­pří­klad pro model GP­‑4600S je po­u­ži­to o 89.5% méně pě­no­vé­ho po­ly­sty­re­nu než pro jeho před­chůd­ce. Kromě toho po­moh­la sní­že­ná spo­tře­ba ener­gie – při pro­vo­zu spo­tře­bu­je 94 W nebo méně a v po­ho­to­vost­ním re­ži­mu 2,2 W nebo méně – a další spl­ně­ná kri­té­ria této řadě zís­kat hod­no­ce­ní „Gold“ v rámci ame­ric­ké­ho re­gis­t­ru EPEAT (Electro­nic Pro­duct En­vi­ron­men­tal As­sess­ment Tool), což je nej­vyš­ší úroveň re­gis­tra­ce v ob­las­ti zob­ra­zo­va­cích za­ří­ze­ní.

Nová řada image­PRO­GRAF GP je do­stup­ná od břez­na 2024 v celém re­gi­o­nu EMEA buď přímo u spo­leč­nos­ti Canon, nebo pro­střed­nic­tvím ně­kte­ré­ho z je­jích akre­di­to­va­ných pro­dej­ců. Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te na tomto od­ka­zu.


Mohlo by vás zajímat: