Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tiskárny HP DesignJet již 30 let ve znamení inovací

Autor článku: HP Inc.   
Pátek, 17 Září 2021 19:40

Tags: De­sig­n­Jet | GIS | Hardware | HP Inc. | PageWi­de XL Pro | Tiskárny | Velkoformáty

HP DesignJet Z6  Z9 Pro-2137Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové tis­kár­ny v řa­dách De­sig­n­Jet a PageWi­de XL Pro, které po­skyt­nou uži­va­te­lům, vě­nu­jí­cím se vel­ko­for­má­to­vé­mu tisku, tech­no­lo­gie, jež jim umož­ní ob­stát a pro­spe­ro­vat i v novém nor­má­lu. Obě řady na­bíd­nou také ještě vyšší kva­li­tu fo­to­gra­fic­ké­ho tisku a ba­rev­né­ho po­dá­ní, větší přes­nost a nové mož­nos­ti gra­fic­ké­ho po­tis­ku – to vše při ma­xi­mál­ním dů­ra­zu na udr­ži­tel­nost.

Dvěma no­vý­mi tis­ko­vý­mi za­ří­ze­ní­mi v řadě HP De­sig­n­Jet Z Pro cílí HP zejmé­na na po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb a ana­ly­ti­ky pra­cu­jí­cí s ge­o­gra­fic­ký­mi in­for­mač­ní­mi sys­témy (GIS), kteří takto zís­ka­jí nej­no­věj­ší ře­še­ní pro pro­fe­si­o­nál­ní tisk ve fo­to­gra­fic­ké kva­li­tě a pro tisk vy­so­ce přes­ných ba­rev­ných ma­po­vých pod­kla­dů, ge­ne­ro­va­ných z GIS. Tři nové tis­kár­ny HP PageWi­de XL Pro zase umož­ní po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb a re­pro­gra­fic­kým fir­mám rych­le­ji re­a­go­vat na po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků a di­ver­zi­fi­ko­vat za­káz­ky.

Ba­rev­né po­dá­ní nej­vyš­ší kva­li­ty s tis­kár­na­mi HP De­sig­n­Jet

U pří­le­ži­tos­ti 30. vý­ro­čí prv­ní­ho pro­duk­tu De­sig­n­Jet na­bí­ze­jí nové tis­kár­ny HP De­sig­n­Jet Z6 Pro a Z9+ Pro pro­fe­si­o­nál­ním uži­va­te­lům a ana­ly­ti­kům GIS nej­vyš­ší pro­fe­si­o­nál­ní kva­li­tu a fo­to­gra­fic­ky věrné po­dá­ní tisku, které do­pro­vá­ze­jí špič­ko­vé funk­ce za­bez­pe­če­ní.
Díky chro­ma­tic­kým RGB in­kous­tům HP Vivid Photo mohou nyní uži­va­te­lé tis­kár­ny HP De­sig­n­Jet Z Pro do­sáh­nout 93% po­kry­tí ba­rev­né škály Pan­to­ne – to před­sta­vu­je ve srov­ná­ní s před­cho­zí ge­ne­ra­cí o 26 % širší gamut – a tisk­nout v kva­li­tě od­po­ví­da­jí­cí tis­kár­ně s dva­nác­ti in­kous­ty s pou­hý­mi de­ví­ti in­kous­ty. Další funk­ce, jako jsou tis­ko­vé hlavy HDNA (High-De­fi­ni­ti­on No­zzle Ar­chi­tectu­re) a tech­no­lo­gie dual drop, která sni­žu­je vi­di­tel­nou zr­ni­tost a eli­mi­nu­je po­tře­bu po­u­ží­vat in­kous­ty ve svět­lých ba­rev­ných od­stí­nech, sli­bu­jí tisk s os­t­rý­mi de­tai­ly a osl­ni­vý­mi kon­tras­ty.

Tis­kár­na HP De­sig­n­Jet Z9+ Pro, jež na­bí­zí nej­šir­ší ba­rev­ný gamut ve své ka­te­go­rii, je ide­ál­ní vol­bou pro po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb, kteří hle­da­jí pro­fe­si­o­nál­ní tis­kár­nu pro tisk ve fo­to­gra­fic­ké kva­li­tě. Uži­va­te­lé mohou při­způ­so­bit pro­fi­ly ICC svým tis­ko­vým úlo­hám a do­sáh­nout po­ža­do­va­né přes­nos­ti a kon­zis­ten­ce ba­rev­né­ho po­dá­ní. Spolu s tis­kár­nou mohou po­u­žít také sadu HP Gloss Enhan­cer Up­gra­de Kit, která umožňuje do­sáh­nout vy­ni­ka­jí­cí rov­no­měr­nos­ti lesku.

Mo­bil­ní apli­ka­ce HP Prin­tOS navíc po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb umožňuje zís­kat větší kon­t­ro­lu nad tis­ko­vý­mi ope­ra­ce­mi – od sle­do­vá­ní vý­ko­nu a re­ak­ce na pro­blémy až po vzdá­le­né sdí­le­ní před­na­sta­ve­ných kon­fi­gu­ra­cí pro tis­ko­vá média. Nová řada tis­ká­ren HP De­sig­n­Jet Z Pro po­pr­vé ob­sa­hu­je také apli­ka­ci HP Prin­tOS Ser­vi­ce Cen­ter. Toto chyt­ré clou­do­vé ře­še­ní umožňuje uži­va­te­lům v re­ál­ném čase zís­kat cel­ko­vý pře­hled o všech pro­bí­ha­jí­cích ser­vis­ních pří­pa­dech, při­čemž ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce jsou do­stup­né kdy­ko­li a od­kud­ko­li.

Pro ana­ly­ti­ky GIS, kteří po­tře­bu­jí vy­tvá­řet velmi přes­né ma­po­vé pod­kla­dy, tisk­nout ostré ob­ry­so­vé čáry a text a mají při­tom vy­so­ké po­ža­dav­ky na za­bez­pe­če­ní dat, je HP De­sig­n­Jet Z6 Pro ide­ál­ní tis­kár­nou. Tis­ko­vý en­gi­ne Adobe PDF umožňuje vy­tvá­řet vy­ni­ka­jí­cí prů­svit­ky a vrstve­né re­pro­duk­ce, za­tím­co tis­ko­vé hlavy HP HDNA a HP Pixel Con­t­rol za­jiš­ťu­jí ma­xi­mál­ní přes­nost a také ply­nu­lé pře­cho­dy a přes­né ba­rev­né od­stí­ny, jež jsou po­třeb­né zejmé­na pro tisk slo­ži­tých map.
HP De­sig­n­Jet Z6 Pro je nej­za­bez­pe­če­něj­ší vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na na světě, která díky šif­ro­va­né ko­mu­ni­ka­ci a funk­ci Ac­cess Con­t­rol List na­bí­zí nej­lep­ší ochra­nu dat. Funk­ce jako HP Con­necti­on In­spec­tor, HP Secu­re Boot a Whi­te­lis­ting za­jiš­ťu­jí nej­lep­ší ochra­nu v pří­pa­dě při­po­je­ní do sítě a zbaví vás všech obav o bez­peč­nost dat.

Mo­de­ly HP De­sig­n­Jet Z6 Pro i Z9+ Pro zá­slu­hou nej­rych­lej­ší ma­ni­pu­la­ce s tis­ko­vý­mi médii, bez­vře­te­no­vé­ho a au­to­ma­tic­ké­ho po­dá­vá­ní rolí, zvy­šu­jí také efek­ti­vi­tu tisku. HP De­sig­n­Jet Z6 Pro tisk­ne na běžný papír ve stej­né kva­li­tě dva­krát rych­le­ji, za­tím­co HP De­sig­n­Jet Z9+ Pro umožňuje uži­va­te­lům tisk­nout až o 18 % rych­le­ji a v lepší kva­li­tě na sa­té­no­vě matná fo­to­gra­fic­ká média a o 46 % rych­le­ji na plát­no.

Ma­xi­ma­li­zuj­te pro­duk­ti­vi­tu s vý­rob­ky řady HP PageWi­de XL Pro

Spo­leč­nost HP rov­něž před­sta­vi­la tři nové tis­kár­ny řady HP PageWi­de XL Pro, které ma­lo­ob­chod­ním pro­dej­cům a po­sky­to­va­te­lům re­pro­gra­fic­kých slu­žeb umožňují rych­le­ji re­a­go­vat na po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků, a díky tomu zvlá­dat ná­roč­něj­ší ter­mí­ny. Kromě toho budou uži­va­te­lé moci ma­xi­mál­ně vy­u­žít i no­vých krát­ko­do­bých mož­nos­tí uplat­ně­ní včet­ně tisku na pa­ne­ly, kar­to­ny a papír for­má­tu A2 až B1 a tloušť­ky až 10 mm.

HP PageWide XL ENVIRO 1-2137

Nové tis­kár­ny HP PageWi­de XL Pro 5200 a HP PageWi­de XL Pro 8200 na­bí­ze­jí rych­lost tisku až 20 stran D/A1/min a 400 m2/hod, resp. 30 stran D/A1/min a 500 m2/hod, což uži­va­te­lům umožňuje plnit krát­ké do­da­cí lhůty. Tis­kár­na PageWi­de XL Pro 8200 do­ká­že tisk­nout smí­še­né vý­stu­py vý­kre­sů i pre­zen­tač­ních pa­ne­lů ve for­má­tu CAD a obě tis­kár­ny také do­ká­ží re­a­li­zo­vat kom­plet­ní pro­jek­ty dva­krát až tři­krát rych­le­ji než dříve. S no­vý­mi tis­kár­na­mi HP PageWi­de XL Pro 5200 a HP PageWi­de XL Pro 8200 mohou uži­va­te­lé roz­ší­řit své tis­ko­vé apli­ka­ce rov­něž o obou­stran­ný tisk ma­lo­ob­chod­ních pla­ká­tů pro krát­ko­do­bé kam­pa­ně, ten lze snad­no spra­vo­vat po­mo­cí tech­no­lo­gie HP Smart­Stre­am.

Tis­kár­ny HP PageWi­de XL Pro 5200 i HP PageWi­de XL Pro 8200 jsou na­vr­že­ny tak, aby při­spě­ly ke zvý­še­ní zis­ko­vos­ti a ke sní­že­ní ná­kla­dů, a umožňují uži­va­te­lům ušet­řit až 50 % ná­kla­dů na pří­prav­né a do­kon­čo­va­cí práce. Obě tis­kár­ny po­u­ží­va­jí až tří­li­t­ro­vé ori­gi­nál­ní in­kous­to­vé ka­ze­ty HP Eco-Car­ton a za­jiš­ťu­jí nízké pro­voz­ní ná­kla­dy u vý­kre­sů a pla­ká­tů for­má­tu CAD. Funk­ce, jako je uni­ver­zál­ní sto­ho­vač, řa­do­vé slož­ky a au­to­ma­tic­ké pře­pí­ná­ní, šetří pro­voz­ní čas a umožňují pra­cov­ní­kům tis­ká­ren zvlá­dat větší množ­ství tis­ko­vých úloh.

Kom­pakt­ní tis­kár­na HP PageWi­de XL Pro 10000 zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu díky vy­so­ké rych­los­ti tisku až na 700 m2 nebo 1000 pla­ká­tů for­má­tu B1 za ho­di­nu a do­ká­že tisk­nout na ma­te­ri­á­ly růz­ných for­má­tů včet­ně pa­pí­ru a pa­ne­lů až po kar­ton a papír pro sklá­dá­ní do kra­bic. Na kom­pa­ti­bil­ních sub­strá­tech dává po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb také mož­nost rych­lé­ho do­sa­že­ní vý­sled­ků s oka­mži­tě schnou­cí­mi po­tis­ky. Díky sys­té­mu HP Prin­tOS mohou po­sky­to­va­te­lé tis­ko­vých slu­žeb snad­no řídit pro­voz flo­ti­ly tis­ko­vých za­ří­ze­ní kde­ko­li a kdy­ko­li a zá­ro­veň vy­u­ží­vat mož­nos­tí zjed­no­du­še­né údrž­by a rych­lé­ho spouš­tě­ní. Tis­kár­na HP PageWi­de XL Pro 10000 je také vy­ba­ve­na prv­ním vel­ko­for­má­to­vým au­to­ma­tic­kým po­da­va­čem listů a uni­ver­zál­ním sto­ho­va­čem HP, které za­jiš­ťu­jí bez­pro­blé­mo­vou práci s kar­to­ny sklá­da­ný­mi do kra­bic.

HP – part­ner v ob­las­ti tr­va­lé udr­ži­tel­nos­ti

  • Nové port­fo­lio tis­ká­ren HP De­sig­n­Jet a tis­kár­na HP PageWi­de XL Pro 10000 splňují po­ža­dav­ky pro­gra­mu Emergy Star 3.0 a jsou re­gis­tro­vá­ny v sys­té­mu EPEAT, což zna­me­ná, že spo­tře­bo­vá­va­jí méně ener­gie a jsou cer­ti­fi­ko­vá­ny jako eko­lo­gic­ky upřed­nostňované pro­duk­ty.
  • Nové tis­kár­ny HP De­sig­n­Jet Z Pro jsou vy­ro­be­ny z 30 % z recyklo­va­né­ho plas­tu. Na je­jich vý­ro­bu bylo po­u­ži­to více než osm 0,5l lahví, které by jinak skon­či­ly v oce­á­nech. Tis­kár­ny jsou plně kom­pa­ti­bil­ní s vel­ko­for­má­to­vý­mi pa­pí­ry s cer­ti­fi­ka­cí FSC, řadou recyklo­va­tel­ných médií HP a jsou sou­čás­tí bez­plat­né­ho, prak­tic­ké­ho pro­gra­mu zpět­né­ho od­bě­ru ně­kte­rých médií HP.
  • Obě nová port­fo­lia jsou plně kom­pa­ti­bil­ní s kar­to­no­vý­mi ka­ze­ta­mi HP Eco, čímž při­spí­va­jí až k 80% sní­že­ní množ­ství po­u­ži­tých plas­tů. Vněj­ší kar­ton kazet Eco lze zlik­vi­do­vat pro­střed­nic­tvím míst­ních stře­di­sek pro recyk­la­ci kar­to­nu.
  • In­kous­ty do tis­ká­ren HP PageWi­de XL Pro 10000 mají cer­ti­fi­ka­ci UL ECO­LO­GO a jsou ově­ře­ny pro tis­kár­ny znač­ky Nor­dic Swan Eco­la­bel.
  • Vý­stu­py tis­ká­ren HP PageWi­de XL a De­sig­n­Jet jsou recyklo­va­tel­né, vrat­né, nejsou ne­bez­peč­né a lze je také bez­peč­ně zlik­vi­do­vat.

Do­stup­nost

Nové tis­kár­ny řady HP PageWi­de XL Pro, HP De­sig­n­Jet Z6 Pro a Z9+ Pro budou v České re­pub­li­ce v pro­de­ji od října.

Více informací o HP Inc. naleznete na www.hp.com.


Mohlo by vás zajímat: