Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Colorado 1630 – nová velkoformátová tiskárna od Canonu

Autor článku: Canon   
Středa, 19 Květen 2021 21:54

Tags: Canon | Colorado | Řada 1630 | Tiskárny | Velkoformáty

Colorado 1630-2-2121Canon roz­ši­řu­je port­fo­lio 64” tis­ká­ren vy­u­ží­va­jí­cích tech­no­lo­gii UVgel a uvádí na trh novou řadu Co­lo­ra­do 1630. Tato prů­mys­lo­vá tis­kár­na před­sta­vu­je pro spo­leč­nos­ti pů­so­bí­cí na trhu vel­ko­for­má­to­vé­ho tisku chytrou volbu, pro­to­že jim na­bí­zí pří­stup ke všem pro­vě­ře­ným vý­ho­dám tech­no­lo­gie UVgel, in­ves­ti­ce do dal­ší­ho roz­ší­ře­ní pod­ni­ká­ní je při­tom nižší a při­ná­ší ře­še­ní pro tisk men­ších ob­je­mů.

Zá­klad­ní model Co­lo­ra­do 1630, pyš­ní­cí se odol­nos­tí, spo­leh­li­vos­tí a sta­bi­li­tou, lze při­způ­so­bit in­di­vi­du­ál­ním ob­chod­ním po­tře­bám kaž­dé­ho uži­va­te­le, pro­to­že umožňuje při­po­je­ní mo­du­lů, jako je FLX­fi­nish, do­stup­nost druhé role tis­ko­vých médií nebo snad­ný obou­stran­ný tisk.

Řada Co­lo­ra­do 1630 je na­vr­že­ná pro re­kla­mu, a proto po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb a in­ter­ním kor­po­rát­ním tis­kár­nám na­bí­zí vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu tisku s roz­li­še­ním 1800 dpi a vy­so­ce odol­né tisky s vy­u­ži­tím téměř ja­ké­ho­ko­liv média, a navíc jsou bez zá­pa­chu a oka­mži­tě suché. Díky tomu se tyto tisky hodí pro vše­mož­né apli­ka­ce. Ve svém nej­rych­lej­ším re­ži­mu může Co­lo­ra­do 1630 při tisku apli­ka­cí, jako jsou ven­kov­ní ban­ne­ry a bill­bo­ar­dy, do­sáh­nout ma­xi­mál­ní rych­los­ti tisku 111 m²/hod. V re­ži­mu tisku ve vy­so­ké kva­li­tě do­sa­hu­je stroj rych­los­ti 29 m²/ho­di­nu.

Nová řada vše­stran­ných tis­ká­ren na­bí­zí stej­né funk­ce pro vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tu, kva­li­tu vý­stu­pu a vše­stran­nost médií jako její větší bratr, Co­lo­ra­do 1650. Díky je­di­neč­ným in­kous­tům Canon UVgel 460, které se po­u­ží­va­jí také u stro­jů Co­lo­ra­do 1650, tisk­ne model 1630 ostře jako břitva při vy­u­ži­tí ši­ro­ké­ho ba­rev­né­ho ga­mu­tu. Tento ro­bust­ní pra­cant je mi­mo­řád­ně spo­leh­li­vý a snad­no se s ním pra­cu­je. Byl na­vr­žen pro ma­xi­mál­ní pro­vo­zu­schop­nost a rych­lé zpra­co­vá­ní za­ká­zek. Tis­kár­na mi­ni­ma­li­zu­je pro­voz­ní ná­kla­dy kom­bi­na­cí efek­ti­vi­ty, ome­ze­ním plýtvá­ní a o 40 % nižší spo­tře­bou in­kous­tu ve srov­ná­ní s ji­ný­mi tech­no­lo­gi­e­mi. To zá­kaz­ní­kům umož­ní ma­xi­ma­li­zo­vat zisk a roz­ší­řit pod­ni­ká­ní.

Uži­va­te­lé mohou pro­fi­to­vat z ne­pře­tr­ži­té vý­ro­by s prů­běž­ným doplňová­ním in­kous­tu on-the-fly, které v kom­bi­na­ci s funk­ce­mi za­jiš­ťu­jí­cí­mi au­to­ma­ti­za­ci, jako je mo­ni­to­ro­vá­ní try­sek, údrž­ba tis­ko­vé hlavy a na­ví­je­ní média, umožňuje uži­va­te­lům vy­hnout se zby­teč­ným pro­sto­jům. Kromě toho je nyní k dis­po­zi­ci apli­ka­ce Canon Re­mo­te Con­t­rol, která umožňuje mo­ni­to­ro­vá­ní pro­vo­zu všech tis­ká­ren Co­lo­ra­do in­sta­lo­va­ných ve firmě. Díky ní lze kon­t­ro­lo­vat stav tis­kár­ny na dálku a po­u­ží­vat za­ří­ze­ní v re­ži­mu 24/7 bez do­hle­du. Apli­ka­ce Re­mo­te Con­t­rol ode­sí­lá upo­zor­ně­ní na mo­bil­ní za­ří­ze­ní uži­va­te­lů s ak­tu­a­li­za­ce­mi stavu tis­kár­ny, va­ro­vá­ní­mi a chy­ba­mi a při­ná­ší tak jis­to­tu, že tis­kár­na běží hlad­ce a do­dr­žu­je ter­mí­ny.

Uži­va­te­lé Co­lo­ra­da mohou také těžit z po­pro­dej­ní­ho ser­vis­ní­ho pro­gra­mu Canon Pro­Ca­re a pří­stu­pu k ná­hrad­ním dílům, pre­ven­tiv­ní údrž­bě a vzdá­le­né pod­po­ře za­jiš­ťu­jí­cí zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a mi­ni­ma­li­za­ci pro­sto­jů.

Mo­du­lár­ní mož­nos­ti pro in­di­vi­du­ál­ní po­tře­by

Mo­du­lár­ní ar­chi­tek­tu­ra mo­de­lu Co­lo­ra­do 1630 umožňuje zá­kaz­ní­kům začít se zá­klad­ním mo­de­lem a podle ob­chod­ních po­třeb si vy­brat z řady dal­ších roz­ši­řu­jí­cích mo­du­lů. Pokud je na­pří­klad tis­kár­na na­in­sta­lo­vá­na v kon­fi­gu­ra­ci pro jednu roli média, ale je třeba pro­dlou­žit délku běhu, lze snad­no při­dat modul pro dru­hou roli média. Pre­ciz­ní po­dá­vá­ní médií mo­de­lu Co­lo­ra­do 1630 dále zvy­šu­je efek­ti­vi­tu a za­jiš­ťu­je téměř do­ko­na­lou re­gis­tra­ci pro obou­stran­ný tisk. Mož­nost „print side in“ také do­vo­lí zá­kaz­ní­kům tisk­nout na vnitř­ní i vněj­ší stra­nu role pro ma­xi­mál­ně vše­stran­né vy­u­ži­tí médií. Všech­ny mož­nos­ti lze ak­ti­vo­vat na dálku a na vy­žá­dá­ní bez nut­nos­ti zá­sa­hu ob­slu­hy.

Vo­li­tel­ný modul FLX­fi­nish při­ná­ší fle­xi­bil­ní ře­še­ní pro mat­nou nebo lesklou po­vr­cho­vou úpra­vu kaž­dé­ho tisku a po­u­ží­vá je­di­neč­nou tech­ni­ku vy­tvr­zo­vá­ní po­mo­cí LED, která byla vy­vi­nu­ta tak, aby ze­sí­li­la vi­zu­ál­ní pů­so­bi­vost apli­ka­cí, jako jsou ban­ne­ry, ta­pe­ty a POS ma­te­ri­á­ly, aniž by bylo nutné měnit in­kous­ty nebo média. Tato tech­no­lo­gie také pod­po­ru­je tisk na po­réz­ní média, jako jsou ne­na­tí­ra­né pa­pí­ry a soft sig­nage ma­te­ri­á­ly.

Roz­ší­ře­ní ro­di­ny Co­lo­ra­do

Před­sta­ve­ním řady Co­lo­ra­do 1630 se opět roz­růs­tá stá­va­jí­cí ro­di­na UVgel tis­ká­ren typu roll-to-roll. Kromě řady 1630 je její sou­čás­tí pro­duk­to­vé port­fo­lio Co­lo­ra­do 1640/1650 pro zá­kaz­ní­ky s vyš­ší­mi ob­je­my a UVgel Wall­pa­per Fac­to­ry, která na­bí­zí kom­plex­ní au­to­ma­ti­zo­va­né ře­še­ní pro vel­ko­ob­je­mo­vou pro­duk­ci tapet a in­te­ri­é­ro­vých de­ko­ra­cí.
Co­lo­ra­do 1630 je k do­stá­ní pro­střed­nic­tvím akre­di­to­va­ných part­ne­rů i pro­dej­ních týmů spo­leč­nos­ti Canon.

Další in­for­ma­ce o mo­de­lu Co­lo­ra­do 1630 na­jde­te na www.canon-europe.com.
Chcete-li se dozvědět více o rodině modelů Colorado, navštivte canon.sm/roll-to-roll.


Mohlo by vás zajímat: