Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová 76“ průmyslová sublimační tiskárna Epson

Autor článku: Epson / redakce   
Úterý, 04 Červen 2024 21:20

Tags: Epson | Jumbo Roll | Kvalita | Produktivita | SC-F11000 | SC-F11000H | Textil | Tiskárny

f11000h jumboroll-stdreel with-sample-2423Po úspě­chu 76­pal­co­vých prů­mys­lo­vých tex­til­ních tis­ká­ren SC-F11000 a F10000H v roce 2020 před­sta­vu­je Epson novou 76­pal­co­vou tex­til­ní tis­kár­nu. SC-F11000 je so­fis­ti­ko­va­ná sub­li­mač­ní tis­kár­na vy­vi­nu­tá pro tex­til­ní pro­duk­ci, kde jsou klí­čem k úspě­chu vy­so­ká pro­duk­ti­vi­ta, rych­lost, kva­li­ta a spo­leh­li­vost. Tis­kár­na SC-F11000H byla na­vr­že­na pro ma­xi­mál­ní dobu pro­vo­zu díky nové vo­li­tel­né roli Jumbo Roll.

Ta umožňuje ne­pře­tr­ži­tou pro­duk­ci a zkrá­ce­ní pro­sto­jů díky méně časté vý­mě­ně médií, což je ide­ál­ní pro ne­pře­tr­ži­tou vel­ko­ob­je­mo­vou pro­duk­ci. Tato tis­kár­na je do­ko­na­le při­způ­so­be­na po­u­ži­tí v ob­las­ti módy, spor­tov­ní­ho ob­le­če­ní, by­to­vých doplňků a měk­kých pou­ta­čů.

Tis­kár­na SC-F11000H na­bí­zí CMYK kon­fi­gu­ra­ci in­kous­tů, a navíc při­dá­vá jednu ze tří sad in­kous­tů, oran­žo­vý s fi­a­lo­vým, flu­o­rescenč­ní žlutý s flu­o­rescenč­ním rů­žo­vým a svět­le azu­ro­vý se svět­le pur­pu­ro­vým.

f11000 jumboroll-stdreel with-sample-2423

Tis­kár­ny SC-F11000 a SC-F11000H mají tyto vlast­nos­ti:

 • Vo­li­tel­ná role Jumbo Roll (ma­xi­mál­ní hmot­nost role 300 kg)
 • Oran­žo­vý a fi­a­lo­vý in­koust (nové sady in­kous­tů)
 • Vy­so­ko­rych­lost­ní tisk až 255 m2/hod.
 • Tis­ko­vé hlavy Pre­ci­si­on­Co­re Micro TFP
 • Tech­no­lo­gie Epson Pre­ci­si­on Dot (spo­je­ní tří spe­ci­a­li­zo­va­ných tech­no­lo­gií sub­li­ma­ce: Half­to­ne, LUT a Micro Weave)
 • Snad­né za­lo­že­ní médií (za­klá­da­cí páka vep­ře­du a vzadu)
 • Tech­no­lo­gie au­to­ma­tic­ké­ho na­sta­ve­ní včet­ně ve­sta­vě­né RGB ka­me­ry
 • Su­ši­cí jed­not­ka (méně in­kous­tu pře­ne­se­né­ho na rub média, eli­mi­na­ce vzni­ku skla­dů)
 • Po­kro­či­lá au­to­ma­tic­ká kon­t­ro­la na­pnu­tí ma­te­ri­á­lu (Ad-ATC) pro přes­né a sta­bil­ní po­dá­vá­ní médií
 • Vel­ko­ka­pa­cit­ní in­kous­to­vý sys­tém (s 10­li­t­ro­vý­mi nebo 3li­t­ro­vý­mi zá­sob­ní­ky in­kous­tu s pod­po­rou funk­ce vý­mě­ny za pro­vo­zu)
 • Uži­va­tel­sky vy­mě­ni­tel­né díly, včet­ně tis­ko­vých hlav
 • Vy­so­ce in­tu­i­tiv­ní 9pal­co­vý do­ty­ko­vý panel LCD

Epson je vý­rob­cem všech sou­čás­tí tis­ká­ren SC-F11000 a SC-F11000H, včet­ně tis­ko­vých hlav, in­kous­tu a soft­wa­ru Epson Ed­ge­Print Pro, což dále zvy­šu­je kon­zis­ten­ci, kva­li­tu a spo­leh­li­vost do­dá­vek.

 


Mohlo by vás zajímat: