Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Plochá UV tiskárna Epson SC­‑V1000 formátu A4

Autor článku: Epson Europe   
Pátek, 26 Leden 2024 13:26

Tags: Epson | Formát A4 | Hardware | SC-V1000 | SureColor | Tiskárny

Epson Numazu A4 upperleft-2404Epson vy­ro­bil zá­klad­ní plo­chou UV tis­kár­nu ve for­má­tu A4, která je spe­ci­ál­ně ur­če­na pro po­tře­by ma­lých pod­ni­ků v od­vět­ví pro­pa­gač­ní­ho zboží. Vy­so­ce kom­pakt­ní a ce­no­vě do­stup­né za­ří­ze­ní Su­re­Co­lor V1000 umí tisk­nout na téměř ja­ký­ko­li pevný po­vrch, takže je ide­ál­ní pro vy­tvá­ře­ní re­klam­ních a per­so­na­li­zo­va­ných před­mě­tů. SC­‑V1000 bude za­jí­mat řadu firem, od pro­dej­ců fo­to­gra­fií a vý­rob­ců drob­né­ho zboží až po elek­tro­nic­ké ob­cho­dy a ná­vštěv­nic­ké atrak­ce, jako jsou zá­bav­ní parky.

Model SC­‑V1000 je za­lo­žen na oce­ňo­vané tech­no­lo­gii Su­re­Co­lor od Ep­so­nu a jako ta­ko­vý může přímo tisk­nout na celou řadu sub­strá­tů až do tloušť­ky 70 mm, včet­ně akry­lá­tů, po­ly­kar­bo­ná­tů, PVC, hli­ní­ku, kovu, po­ly­es­te­ru, pě­no­vé desky, sty­re­nu, dřeva nebo ka­me­ne.

Díky in­te­gro­va­né­mu sys­té­mu zá­sob­ní­ků in­kous­tu se 6 barva­mi (CMYK plus bílá a lak) jsou ob­ráz­ky vy­tiš­tě­né na SC­‑V1000 ex­trém­ně přes­né a de­tail­ní, a lze je snad­no při­způ­so­bit. Velmi kom­pakt­ní pů­do­rys (699 mm × 699 mm) umo­ž­ňuje tis­kár­nu snad­no vměst­nat na vět­ši­nu stan­dard­ních pra­cov­ních nebo osob­ních stolů, a pro­to­že za­ří­ze­ní za sebou ne­vy­ža­du­je žádný pro­stor, není pro­blém s umís­tě­ním do rohu nebo ke stěně.

Vedle svého kom­pakt­ní­ho a ce­no­vě do­stup­né­ho pro­ve­de­ní se model SC­‑V1000 také mi­mo­řád­ně snad­no ovlá­dá a ne­vy­ža­du­je žád­nou ruční údrž­bu, je­li­kož je vy­ba­ven au­to­ma­tic­kým čis­ti­cím sys­té­mem ak­ti­vo­va­ným pro­střed­nic­tvím in­tu­i­tiv­ní a jed­no­du­ché do­ty­ko­vé ob­ra­zov­ky.

Vý­mě­na in­kous­tů je mi­mo­řád­ně snad­ná díky tech­no­lo­gii RIPS (Repla­ce­a­ble Ink Pack Sys­tem) od Ep­so­nu. Tis­kár­na SC­‑V1000 je stan­dard­ně vy­ba­ve­na in­te­gro­va­ným sys­té­mem pro fil­tra­ci vzdu­chu a funk­cí pro po­tla­čo­vá­ní zá­pa­chu.
Za­ří­ze­ní SC­‑V1000 umo­ž­ňuje při­po­je­ní přes USB nebo Wi­‑Fi a je do­dá­vá­no se soft­warem Epson Edge Print RIP, při­po­je­ním k Epson PORT a tří­le­tou zá­ru­kou pro klid v duši.

SC­‑V1000 bude od čer­ven­ce 2024 k dis­po­zi­ci u pro­dej­ců Epson v celé Ev­ro­pě.


Mohlo by vás zajímat: