Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové pracovní monitory AOC řady B3

Autor článku: AOC   
Pondělí, 19 Únor 2024 23:59

Tags: 24B3CA2 | 24B3CF2 | 27B3CA2 | 27B3CF2 | AOC | Hardware | Monitory | Řada B3

24B3CF2 FTL2 KV-2408AOC, spe­ci­a­lis­ta na mo­ni­to­ry, ozna­mu­je uve­de­ní své nej­no­věj­ší řady B3, která před­sta­vu­je nový po­hled na zá­klad­ní mo­ni­to­ry B2C ur­če­né pro mo­der­ní do­má­cí a kan­ce­lář­ské pro­stře­dí. Nová řada B3 při­chá­zí na trh se dvěma 23,8" (60 cm) (AOC 24B3C­F224B3­CA2) a dvěma 27" (68 cm) (AOC 27B3C­F227B3­CA2) mo­de­ly s IPS pa­ne­ly a roz­li­še­ním Full HD.

Tyto čtyři mo­ni­to­ry s ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 100 Hz, při­po­je­ním USB­‑C a 65W USB Power De­li­ve­ry v sobě spo­ju­jí ak­tu­a­li­zo­va­ný de­sign a zvý­še­ný výkon, aby splňovaly roz­ví­je­jí­cí se po­tře­by dneš­ních do­mác­nos­tí a firem.

Přizpůsobeno různým profesionálním potřebám

Při­po­je­ní je usnad­ně­no po­mo­cí portu USB­‑C 3.2 Gen 1×1 (5 Gb/s), který na­bí­zí 65 W USB Power De­li­ve­ry a pod­po­ru re­ži­mu Dis­pla­y­Port Alt, a proto umožňuje při­po­je­ní po­mo­cí je­di­né­ho ka­be­lu k no­te­boo­kům, aby je bylo možné na­pá­jet a sou­čas­ně sdí­let je­jich ob­ra­zov­ku. Dva další porty USB­‑A 3.2 Gen 1×1 na zadní stra­ně umožňují snad­né při­po­je­ní pe­ri­fer­ních za­ří­ze­ní, jako je klá­ves­ni­ce, myš nebo ex­ter­ní disky, a při­po­je­ný no­te­book může k pe­ri­fer­ním za­ří­ze­ním při­stu­po­vat také pro­střed­nic­tvím při­po­je­ní USB­‑C.

Plynulé zobrazení s obnovovací frekvencí 100 Hz

Vět­ši­na uži­va­te­lů dnes již zná vy­so­kou ob­no­vo­va­cí frek­ven­ci z dneš­ních smart­pho­nů a her­ních mo­ni­to­rů. Spe­ci­a­li­tou řady B3 je ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce 100 Hz, která před­sta­vu­je vý­raz­né vy­lep­še­ní opro­ti stan­dard­ním mo­ni­to­rům s frek­ven­cí 75 Hz. Vý­sled­kem je ply­nu­lej­ší pohyb na ob­ra­zov­ce, což je vý­hod­né zejmé­na v rych­lém pra­cov­ním pro­stře­dí. Zlep­še­ní po­hy­bu lze oce­nit i při pro­chá­ze­ní webo­vé strán­ky nebo ka­ná­lu so­ci­ál­ních médií. Ply­nu­lost, kte­rou za­jiš­ťu­je ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce 100 Hz, po­má­há sni­žo­vat únavu očí a zlep­šu­je také cel­ko­vý zá­ži­tek ze sle­do­vá­ní.

AOC 27B3CF2-2408

Závan čerstvého vzduchu pro moderní pracovní prostor

Řada B3 spo­leč­nos­ti AOC se vy­zna­ču­je ele­gant­ním de­signem s velmi úzkým rá­meč­kem, díky němuž jsou tyto mo­ni­to­ry nejen vi­zu­ál­ně atrak­tiv­ní, ale také vy­so­ce funkč­ní a ide­ál­ní pro se­sta­vy s více mo­ni­to­ry. Tento de­sign se dobře hodí do růz­ných pro­fe­si­o­nál­ních pro­stře­dí, od spo­leč­ných pra­co­višť až po ob­chod­ní haly, kde je ne­zbyt­ná bez­pro­blé­mo­vá in­te­gra­ce více ob­ra­zo­vek. Ele­gant­ní vzhled s ul­tra­úz­ký­mi rá­meč­ky se ne­ztra­tí ani při po­u­ži­tí jako je­di­ná jed­not­ka v mo­der­ních do­mác­nos­tech a vnese ná­dech fu­tu­ris­tic­ké­ho stylu do ma­lých a střed­ních firem.

Zaměřeno na pohodlí uživatele

Vzhle­dem k dů­le­ži­tos­ti zdra­ví očí v do­má­cím i pro­fe­si­o­nál­ním pro­stře­dí jsou mo­ni­to­ry B3 vy­ba­ve­ny re­ži­mem LowBlue a tech­no­lo­gií Flic­ker­‑Free, které sni­žu­jí únavu očí při dlou­hé práci. Tyto funk­ce jsou zvláš­tě vý­hod­né pro uži­va­te­le, kteří tráví delší dobu před ob­ra­zov­kou po­čí­ta­če, jako jsou pro­gra­má­to­ři, fi­nanč­ní ana­ly­ti­ci nebo spi­so­va­te­lé. Řada za­hr­nu­je mo­ni­to­ry s růz­ný­mi mož­nost­mi na­sta­ve­ní sto­ja­nu – od mo­de­lů 24B3­CA2 a 27B3­CA2, které lze pouze na­klá­pět, až po mo­de­ly 24B3C­F2 a 27B3C­F2 s na­sta­vi­tel­nou výš­kou, které vy­ho­vu­jí růz­ným er­go­no­mic­kým po­tře­bám. Kom­pa­ti­bi­li­ta s dr­žá­ky VESA 100×100 po­sky­tu­je mož­nos­ti mon­tá­že na stěnu nebo na­sta­ve­ní ra­me­ne s více mo­ni­to­ry pro větší fle­xi­bi­li­tu pra­cov­ní­ho pro­sto­ru.

Přehled modelů B3:

  • 24B3CF2: 23,8palcový panel IPS, rozlišení 1920×1080, náklon -5/25° a výškově nastavitelný stojan 110 mm
  • 24B3CA2: 23,8palcový panel IPS, rozlišení 1920×1080, stojan s nastavitelným sklonem -5/25°.
  • 27B3CF2: 27palcový panel IPS, rozlišení 1920×1080, náklon -5/25° a stojan s nastavitelnou výškou 110 mm.
  • 27B3CA2: 27palcový panel IPS, rozlišení 1920×1080, stojan s nastavitelným sklonem -5/25°.

Všech­ny čtyři mo­de­ly jsou vy­ba­ve­ny dobou ode­zvy 4 ms GtG a 1 ms MPRT a funk­cí Adap­ti­ve Sync pro pod­po­ru pro­měn­li­vé ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce, což za­jiš­ťu­je rov­no­váhu mezi kan­ce­lář­skou pro­duk­ti­vi­tou a pří­le­ži­tost­ným hra­ním her a stre­a­mo­vá­ním videa.
In­ter­ní na­pá­je­cí zdroj za­jiš­ťu­je ukli­ze­ný pra­cov­ní pro­stor a usnadňuje mon­táž mo­ni­to­ru do ne­ob­vyk­lých in­sta­la­cí. Vše­stran­nost mo­ni­to­rů zvy­šu­je také pří­tom­nost 2×2W re­pro­duk­to­rů a vstu­pu HDMI 1.4, díky čemuž se dobře hodí pro ši­ro­kou škálu kan­ce­lář­ských úloh. Všech­ny mo­de­ly B3 jsou do­dá­vá­ny v eko­lo­gic­kém pa­pí­ro­vém pol­stro­va­ném obalu, který sni­žu­je je­jich eko­lo­gic­kou stopu.

Ceny a dostupnost

Mo­ni­to­ry AOC 24B3C­F2, 24B3­CA2, 27B3C­F227B3­CA2 budou k dis­po­zi­ci od února 2024 za do­po­ru­če­nou ma­lo­ob­chod­ní cenu 4520 Kč (179 Eur), 4267 Kč (169 Eur), 5025 Kč (199 Eur), re­spek­ti­ve 4772 Kč (189 Eur).


Mohlo by vás zajímat: