Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Metaverse technologie a hardware pro tvůrce 3D obsahu od Sony

Středa, 21 Únor 2024 23:06

Tags: Hardware | Metaverse | Náhlavní displej XR | Siemens | Sony | Technologie | Xcelerator

Sony XR Siemens-2408Sony Cor­po­rati­on ozná­mi­la v lednu na CES 2024 vývoj sys­té­mu pro tvor­bu po­hl­cu­jí­cí­ho pro­sto­ro­vé­ho ob­sa­hu, který za­hr­nu­je ná­h­lav­ní dis­plej XR vy­ba­ve­ný vy­so­ce kva­lit­ní­mi 4K OLED mi­k­ro­dis­ple­ji a funk­cí prů­hle­do­vé­ho videa a dvo­ji­ci ovla­da­čů op­ti­ma­li­zo­va­ných pro in­tu­i­tiv­ní in­ter­ak­ci s 3D ob­jek­ty a přes­né smě­ro­vá­ní. Cílem sys­té­mu je pod­po­řit tvůr­ce při vy­tvá­ře­ní so­fis­ti­ko­va­né­ho 3D ob­sa­hu.

Sony plá­nu­je na­vá­zat spo­lu­prá­ci s vý­vo­já­ři nej­růz­něj­ší­ho pro­dukč­ní­ho 3D soft­wa­ru, a to nejen v ob­las­ti zá­bav­ní­ho prů­mys­lu a prů­mys­lo­vé­ho de­sig­nu. V době uve­de­ní no­vé­ho pro­duk­tu na trh spo­lu­pra­cu­je Sony ex­klu­ziv­ně se Sie­men­sem, který je líd­rem v ob­las­ti prů­mys­lo­vých tech­no­lo­gií. Spo­leč­ně před­sta­ví nové ře­še­ní pro imer­ziv­ní de­sign a ko­o­pe­ra­tiv­ní na­vr­ho­vá­ní pro­duk­tů s vy­u­ži­tím soft­wa­ru ote­vře­né di­gi­tál­ní plat­for­my Sie­mens Xce­le­ra­tor.

Sys­tém bude do­stup­ný poz­dě­ji během roku 2024. Sony a její part­ne­ři ozná­mí další po­drob­nos­ti včet­ně spe­ci­fi­ka­cí, data uve­de­ní na trh a re­gi­o­nů, cen, pro­dej­ních ka­ná­lů a soft­wa­ro­vé kom­pa­ti­bi­li­ty.
Tento sys­tém pro tvor­bu pro­sto­ro­vé­ho ob­sa­hu, za­hr­nu­jí­cí ná­h­lav­ní dis­plej XR s OLED 4K mi­k­ro­dis­ple­ji a vlast­ní tech­no­lo­gií ren­de­rin­gu od Sony, umo­ž­ňuje v re­ál­ném čase a s vy­so­kým roz­li­še­ním re­a­lis­tic­ky vy­kres­lo­vat tex­tu­ry 3D ob­jek­tů a vý­ra­zy ob­li­če­je lid­ských po­stav. Kromě funk­ce prů­hle­do­vé­ho videa a roz­po­zná­vá­ní pro­sto­ru s cel­kem šesti ka­me­ra­mi a sní­ma­či je sys­tém vy­ba­ven kru­ho­vým ovla­da­čem, který uži­va­te­lům umožňuje in­tu­i­tiv­ně ma­ni­pu­lo­vat s ob­jek­ty ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru, a také uka­zo­va­cím ovla­da­čem, který umo­ž­ňuje přes­né uka­zo­vá­ní a tvůr­cům do­vo­lu­je tvo­řit ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru po­mo­cí ovla­da­čů a klá­ves­nic. To vše při sou­čas­ném po­u­ží­vá­ní ná­h­lav­ní­ho dis­ple­je. Tvůr­ci si budou moci díky dis­ple­ji s vy­so­kým roz­li­še­ním nejen pro­hlí­žet 3D mo­de­ly v re­ál­ném mě­řít­ku v pro­stře­dí roz­ší­ře­né re­a­li­ty (XR), ale také v něm vy­tvá­řet a upra­vo­vat 3D mo­de­ly. Díky in­te­gra­ci s apli­ka­ce­mi tře­tích stran pro tvor­bu 3D pod­po­ru­je také vzdá­le­né pro­hlí­že­ní v re­ál­ném čase na růz­ných mís­tech, takže se jedná o in­tu­i­tiv­ní a pů­so­bi­vý ná­stroj pod­po­ru­jí­cí celý pro­ces tvor­by pro­sto­ro­vé­ho ob­sa­hu.

Za­ří­ze­ní je vy­ba­ve­no plat­for­mou Sna­pdra­gon XR2+ Gen 2, nej­no­věj­ším pro­ce­so­rem XR od Qual­comm Tech­no­lo­gies. Tento pro­ce­sor po­sky­tu­je výkon 4K OLED mi­k­ro­dis­ple­jům, které při­ná­še­jí ohro­mu­jí­cí kva­li­tu ob­ra­zu. Také umo­ž­ňuje sle­do­vá­ní uži­va­te­le a pro­sto­ru pro bez­pro­blé­mo­vý zá­ži­tek z XR a na­bí­zí tvůr­cům vy­so­ce vý­kon­nou plat­for­mu pro je­jich tvůr­čí práci.
Sony uved­la na trh tech­no­lo­gie, které pod­po­ru­jí pra­cov­ní po­stu­py a kva­li­tu tvor­by pro­sto­ro­vé­ho ob­sa­hu a usnad­ňují vy­u­ži­tí 3D CG v růz­ných tvůr­čích ob­las­tech. Mo­bil­ní sys­tém pro sní­má­ní po­hy­bu „mo­co­pi“ s ma­lý­mi a leh­ký­mi sen­zo­ry a spe­ci­ál­ní apli­ka­cí pro chyt­ré te­le­fo­ny umo­ž­ňuje sle­do­vá­ní po­hy­bu ce­lé­ho těla po­mo­cí pa­ten­to­va­ných tech­no­lo­gií od Sony. Dis­ple­je pro pro­sto­ro­vou re­a­li­tu (Spa­tial Re­a­li­ty Dis­pla­ys) po­sky­tu­jí vy­so­ce re­a­lis­tic­ký troj­roz­měr­ný obsah bez po­u­ži­tí spe­ci­ál­ních brýlí nebo ná­h­lav­ních souprav pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu (VR) pro pro­ces tvor­by a kon­t­ro­ly pro­sto­ro­vé­ho ob­sa­hu. Před­sta­ve­ním to­ho­to sys­té­mu a spo­lu­pra­cí s vý­vo­já­ři soft­wa­ru pro tvor­bu 3D ob­sa­hu chce Sony dále umož­nit tvůr­cům pro­sto­ro­vé­ho ob­sa­hu pře­ko­ná­vat hra­ni­ce mezi fy­zic­kou a vir­tu­ál­ní re­a­li­tou a vy­tvá­řet tak ještě více po­hl­cu­jí­cí tvůr­čí zá­žit­ky.

Klíčové vlastnosti

Vysoce kvalitní zážitek z XR pro kreativní použití

Ná­h­lav­ní dis­plej je vy­ba­ven vel­ký­mi mi­k­ro­dis­ple­ji OLED typu 1.3 s roz­li­še­ním 4K a ši­ro­kým ba­rev­ným ga­mu­tem, který po­krý­vá až 96 % DCI­‑P3. De­tail­ní a re­a­lis­tic­ké po­dá­ní tex­tur 3D ob­jek­tů a vý­ra­zů ob­li­če­je lid­ských po­stav umožňuje tvůr­cům pro­jít celým pro­ce­sem od mo­de­lo­vá­ní až po kon­t­ro­lu, a to vše při sou­čas­ném po­u­ží­vá­ní ná­h­lav­ní­ho dis­ple­je.
Díky pod­po­ře roz­dě­le­né­ho ren­de­rin­gu, který roz­dě­lu­je za­tí­že­ní při ren­de­ro­vá­ní mezi po­čí­tač a ná­h­lav­ní dis­plej, je sys­tém scho­pen sta­bil­ně a ve vy­so­kém roz­li­še­ní vy­kres­lo­vat 3D mo­de­ly vel­kých roz­mě­rů.
Díky spo­lu­prá­ci s Qual­comm Tech­no­lo­gies se Sony za­řa­di­la mezi první vý­rob­ce, kteří vy­u­ží­va­jí nej­no­věj­ší plat­for­mu Sna­pdra­gon XR2+ Gen 2. Pro­ce­sor do­ká­že vy­u­žít výkon 4K OLED mi­k­ro­dis­plejů pro do­sa­že­ní ohro­mu­jí­cí kva­li­ty ob­ra­zu. Umělá in­te­li­gen­ce po­u­ži­tá přímo v čipu zase umo­ž­ňuje vy­lep­še­né sle­do­vá­ní po­hy­bu uži­va­te­lů a pro­sto­ru pro do­ko­na­lé zá­žit­ky z XR a pro­po­ju­je re­ál­ný a di­gi­tál­ní pro­stor pro snad­nou na­vi­ga­ci a in­tu­i­tiv­ní in­ter­ak­ci v kre­a­tiv­ních pro­sto­rech XR.

Ovladače s intuitivním zážitkem při vytváření prostorového obsahu

Sys­tém je vy­ba­ven kru­ho­vým ovla­da­čem, který uži­va­te­lům umo­ž­ňuje in­tu­i­tiv­ně ma­ni­pu­lo­vat s ob­jek­ty ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru. Sou­čás­tí je také uka­zo­va­cí ovla­dač, který umo­ž­ňuje sta­bil­ní a přes­né uka­zo­vá­ní ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru, s op­ti­ma­li­zo­va­ným tva­rem a roz­lo­že­ním tla­čí­tek pro efek­tiv­ní a přes­né ovlá­dá­ní. Dr­že­ním uka­zo­va­cí­ho ovla­da­če v do­mi­nant­ní ruce a při­pev­ně­ním kru­ho­vé­ho ovla­da­če na prsty druhé ruky mohou tvůr­ci mo­de­lo­vat 3D ob­jek­ty po­mo­cí obou ovla­da­čů a klá­ves­ni­ce, při­čemž mohou mít sou­čas­ně na­sa­ze­ný ná­h­lav­ní dis­plej.

Pohodlí pro dokonalé kreativní zážitky v XR

Ná­h­lav­ní dis­plej za­jiš­ťu­je po­hod­lí a sta­bi­li­tu po­třeb­nou pro dlou­ho­do­běj­ší po­u­ži­tí při kre­a­tiv­ní práci, a to díky vy­la­dě­né­mu vy­vá­že­ní tě­žiš­tě za­ří­ze­ní a de­sig­nu a ma­te­ri­á­lu pod­lo­žek, které při­chá­ze­jí do pří­mé­ho kon­tak­tu s hla­vou uži­va­te­le. Vý­klop­ný me­cha­nis­mus dis­ple­je části navíc umo­ž­ňuje tvůr­cům snad­no a ply­nu­le pře­chá­zet mezi re­ál­ným a vir­tu­ál­ním pro­sto­rem, aniž by mu­se­li při se­jmu­tí a na­sa­ze­ní ce­lé­ho za­ří­ze­ní pro­vá­dět jeho re­ka­lib­ra­ci.

Imerzivní tvůrčí zážitek díky integraci se softwarem pro 3D tvorbu

Sony se při vý­vo­ji 3D pro­dukč­ní­ho soft­wa­ru snaží na­vá­zat spo­lu­prá­ci s růz­ný­mi vý­vo­já­ři v ob­las­ti zá­bav­ní­ho prů­mys­lu i prů­mys­lo­vé­ho de­sig­nu. Při uve­de­ní pro­duk­tu na trh bude Sony ex­klu­ziv­ně spo­lu­pra­co­vat se Sie­men­sem, aby pře­nes­la ino­va­tiv­ní mož­nos­ti imer­ziv­ní­ho in­že­nýr­ství do vý­rob­ní­ho prů­mys­lu, a to pro­střed­nic­tvím in­te­gra­ce s novým soft­wa­rem NX Im­mer­si­ve De­signer, ře­še­ním pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství z port­fo­lia prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor. In­te­gra­ce vý­kon­né­ho hard­wa­ru a soft­wa­ru roz­ší­ří mož­nos­ti tvůr­ců v ob­las­ti prů­mys­lo­vé­ho de­sig­nu a pro­duk­to­vé­ho in­že­nýr­ství tím, že po­skyt­ne ná­stro­je pro imer­ziv­něj­ší návrh, kon­t­ro­lu a spo­lu­prá­ci.


Mohlo by vás zajímat: