Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HTC VIVE Focus 3 pro fyzickou kondici kosmonautů

Úterý, 20 Únor 2024 00:53

Tags: FERGO | Focus 3 | Hardware | Headset | HTC Vive | ISS

Andreas Mogensen in EVA suit portrait-2408HTC VIVE in­for­mo­va­la 15. února o úspě­chu he­ad­se­tu HTC VIVE Focus 3 na me­zi­ná­rod­ní vesmír­né sta­ni­ci ISS. Tech­no­lo­gie, která he­ad­se­tu umož­ni­la fun­go­vá­ní v pro­stře­dí s nu­lo­vou gra­vi­ta­cí se uká­za­la jako funkč­ní. HTC VIVE Focus 3 je tak první he­ad­set, který do­ká­že bez pro­blé­mů kaž­do­den­ně po­má­hat ve­li­te­li šes­ti­mě­síč­ní mise An­dre­asi Mo­gen­se­no­vi z Ev­rop­ské ves­mír­né agen­tu­ry se zvlá­dá­ním dlou­hé­ho od­lou­če­ní od Země i blíz­kých.

Nyní při­chá­zí další fáze testů, ten­to­krát za­mě­ře­ná na udr­že­ní kon­di­ce a sva­lo­vé hmoty. Ta je totiž v pro­stře­dí nu­lo­vé gra­vi­ta­ce ex­trém­ně ohro­že­na. He­ad­set VIVE Focus 3 ji nyní po­má­há udr­žo­vat s po­mo­cí sta­ci­o­nár­ní­ho kola FERGO, které je s ním spo­je­no pro­střed­nic­tvím Blu­e­to­o­th tech­no­lo­gie.

An­dre­as po­u­ží­vá VIVE Focus 3 při jízdě na kole FERGO spolu se si­mu­la­ce­mi od Dán­ské vesmír­né spo­leč­nos­ti. Kolo mu klade odpor od­po­ví­da­jí­cí ak­tu­ál­ním okol­nos­tem VR zá­žit­ků. Při jízdě do kopce se tak za­po­tí stej­ně, jako by byl na zemi. Sle­do­vat při­tom může 360° videa po­zem­ské kra­ji­ny za­chy­ce­ná sku­teč­ný­mi cyk­lis­ty. Když šlape, kra­ji­na se kolem něj po­hy­bu­je tak, jako by byl doma v Dán­sku. K dis­po­zi­ci má pět růz­ných cyk­lis­tic­kých tras: Lo­ek­ken, Sil­ke­borg, Svan­nin­ge Bak­ker, Ode­n­se Aasti a okolí Kodaňských jezer.
Od­bor­ní­ci, jako Je­re­my Cur­tis z Brit­ské kos­mic­ké agen­tu­ry, uved­li, že kos­mo­nau­ti, kteří ve vesmí­ru strá­ví pěti mě­sí­ců, mohou ztra­tit až 40 % sva­lo­vé hmoty a 12 % kost­ní hmoty. Ztrá­ta svalů je tak ekvi­va­lent­ní změně dva­ce­ti­le­té­ho v še­de­sá­ti­le­té­ho během tří mě­sí­ců. Po ná­vra­tu na Zemi tak mnoho z nich musí až 12 mě­sí­ců ab­sol­vo­vat re­ha­bi­li­ta­ci, aby zís­ka­li zpět svou fy­zic­kou zdat­nost. Ve ves­mí­ru musí cvi­čit dvě ho­di­ny každý den, jen aby se po­ku­si­li tyto pro­blémy způ­so­be­né mi­k­ro­gra­vi­ta­cí po­tla­čit.

Andreas Mogensen s kolem FERGO na ISS-2408

An­dre­as je kromě po­zi­ce ve­dou­cí­ho ak­tu­ál­ní mise na ISS také am­ba­sa­do­rem na­da­ce WILD Na­tu­re foun­dati­on. Při roz­ho­vo­ru, který pro na­da­ci měl přímo z ISS 17. ledna 2024 řekl: „Země mi chybí. Ano, chybí. Je sice krás­ný po­hled sedět v kupo­li a dívat se dolů na naši mod­rou pla­ne­tu, ale není to totéž. Chybí mi pocit tep­lé­ho slun­ce. Chybí mi vánek. Chybí mi vůně trávy a stro­mů. Pros­tě mi chybí otev­řít dveře a vyjít ven – ano, a také zvuky pří­ro­dy. Je to velmi ne­při­ro­ze­ná la­bo­ra­toř, ve které teď jsme. Jeden z ex­pe­ri­men­tů, který tu mám, je sada vir­tu­ál­ní re­a­li­ty, kte­rou po­u­ží­vám ke svému osvě­že­ní. Po­má­há mé psy­chi­ce, a je to sku­teč­ně úžas­né. Jedna z věcí, které na této VR sadě mi­lu­ji, je zvuk. Můžu díky ní sly­šet zpěv ptáků i zvuk větru va­nou­cí­ho skrz rá­ko­sí a listí. To mi­lu­ji a je to něco, po čem se mi stýská.“

Per Lun­da­hl Thom­sen, CTO spo­leč­nos­ti Nord­‑Space ApS, do­pl­nil: „Fy­zic­ké výzvy ži­vo­ta v pro­stře­dí s níz­kou gra­vi­ta­cí nesmí být podceňovány, as­t­ro­nau­ti za­ží­va­jí ztrá­tu sva­lo­vé hmoty a říd­nu­tí kostí. V Nord­‑Space ApS jsme proto hrdí, že jsme mohli po­mo­ci s tech­no­lo­gií VIVE pro fun­go­vá­ní VR v mi­k­ro­gra­vi­ta­ci. Nyní totiž mů­že­me do ži­vo­tů kos­mo­nau­tů na Me­zi­ná­rod­ní vesmír­né sta­ni­ci při­nést sku­teč­né a mě­ři­tel­né po­zi­tiv­ní změny.“


Mohlo by vás zajímat: