Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens prodá Innomotics firmě KPS Capital Partners

Čtvrtek, 16 Květen 2024 17:01

Tags: Elektromotory | Innomotics | KPS Capital Partners | Prodej | Siemens | Velké pohony

Innomotics-2420Ma­nage­ment board a do­zor­čí rada kon­cer­nu Si­e­mens AG schvá­li­ly pro­dej spo­leč­nos­ti In­no­mo­tics, která je před­ním svě­to­vým vý­rob­cem elek­tro­mo­to­rů a vel­kých po­ho­nů, firmě KPS Ca­pi­tal Part­ners, LP (dále jen „KPS“). Obě stra­ny již po­de­psa­ly pří­sluš­nou smlou­vu. Kupní cena (hod­no­ta pod­ni­ku) činí 3,5 mi­li­ar­dy eur.

Pro­dej by měl být do­kon­čen v první po­lo­vi­ně fiskál­ní­ho roku 2025 a pod­lé­há ob­vyk­lým schva­lo­va­cím pro­ce­sům v ob­las­ti za­hra­nič­ních in­ves­tic a kon­t­ro­ly fúzí.

Si­e­mens se v lis­to­pa­du 2022 roz­ho­dl spo­jit ob­last vý­ro­by vel­kých po­ho­nů a elek­tro­mo­to­rů pod jednu sa­mo­stat­nou spo­leč­nost, která pů­so­bí mimo hlav­ní ob­chod­ní čin­nost kon­cer­nu. Její vy­čle­ně­ní od té doby úspěš­ně pro­bí­ha­lo podle plánu. Vzhle­dem k tomu, že tato smlou­va, která je vý­hod­ná pro všech­ny stra­ny, na­bí­zí mno­hem rych­lej­ší a pře­hled­nou cestu k úspěš­né bu­douc­nos­ti, roz­ho­dl se Si­e­mens již ne­po­kra­čo­vat v pří­pra­vách na vstup spo­leč­nos­ti In­no­mo­tics na burzu, jak pů­vod­ně ozná­mil v lis­to­pa­du 2023.

Po­zi­tiv­ní re­ak­ce zá­kaz­ní­ků a trhu i růst spo­leč­nos­ti In­no­mo­tics během pro­ce­su vy­čle­ně­ní pod­tr­hu­jí její sil­nou po­zi­ci před­ní­ho do­da­va­te­le vel­kých po­ho­nů a mo­to­rů, který do­ká­že řešit i ty nej­ná­roč­něj­ší tech­nic­ké po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků. Bu­dou­cí struk­tu­ra s novým vlast­ní­kem KPS před­sta­vu­je pro In­no­mo­tics ty nej­lep­ší rám­co­vé pod­mín­ky pro udr­ži­tel­ný roz­voj ori­en­to­va­ný na růst.


Mohlo by vás zajímat: