Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Schroer a i4 MEETING přináší moersland 2024

Pátek, 10 Květen 2024 06:33

Tags: CAD Schröer | Hudba | i4 MEETING | Moers | moersfestival | moersland | Umění | XR software

Der-Zauber-von-moersland-2419I letos se lidé z ce­lé­ho světa sejdou v moers­lan­du, kre­a­tiv­ním vir­tu­ál­ním světě moers­fe­s­ti­va­lu. Zde se se­tká­vá roz­ma­ni­tá hu­deb­ní scéna s in­ter­ak­tiv­ní­mi umě­lec­ký­mi in­sta­la­ce­mi a vzni­ka­jí je­di­neč­né vir­tu­ál­ní zá­žit­ky. Na za­čát­ku moers­fe­s­ti­va­lu ote­vře své brány také moers­land. Se za­há­je­ním moers­fe­s­ti­va­lu 17. květ­na 2024 se opět ote­vřou brány moers­lan­du, vir­tu­ál­ní­ho světa zá­žit­ků pro hu­deb­ní nad­šen­ce a fa­nouš­ky kul­tu­ry z ce­lé­ho světa.

Ino­va­tiv­ní di­gi­tál­ní plat­for­ma na­bí­zí je­di­neč­nou pří­le­ži­tost zažít jeden z nej­zná­měj­ších fes­ti­va­lů ex­pe­ri­men­tál­ní hudby zcela novým způ­so­bem a stát se sou­čás­tí glo­bál­ní ko­mu­ni­ty.

Kouzlo moerslandu

Moers­land je víc než jen vir­tu­ál­ní udá­lost – na­bí­zí pro­stor, v němž se pro­lí­na­jí hra­ni­ce mezi hud­bou, umě­ním a mo­der­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi. Lidé z ce­lé­ho světa se mohou pou­hým klik­nu­tím myši po­no­řit do světa kre­a­tiv­ních ná­pa­dů a ex­pe­ri­men­tál­ní hudby. moers­land na­bí­zí ne­pře­ber­né množ­ství zá­žit­ků – od ži­vých vy­stou­pe­ní a in­ter­ak­tiv­ních in­sta­la­cí až po ex­klu­ziv­ní hu­deb­ní videa. Umě­lec­ká re­a­li­za­ce od­rá­ží cha­rak­ter moers­fe­s­ti­va­lu.

Technologie se setkává s kreativitou

Moers­land byl vy­vi­nut s vy­u­ži­tím nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií a je za­lo­žen na plat­for­mě i4 ME­E­TING pro vir­tu­ál­ní se­tká­ní a zá­žit­ko­vé pro­sto­ry. „V rámci moers­lan­du jsme ve spo­lu­prá­ci s uměl­ci a or­ga­ni­zá­to­ry fes­ti­va­lu vy­tvo­ři­li plat­for­mu, která baví a vy­bí­zí k ob­je­vo­vá­ní,“ říká Jo­se­ph Scott, vý­vo­jář XR soft­wa­ru v CAD Schroeru. „Na moers­lan­du je spous­ta za­jí­ma­vých věcí, které lze na moers­fe­s­ti­va­lu ob­je­vit. Tyto zá­žit­ky mů­že­te do­kon­ce sdí­let s dal­ší­mi lidmi po celém světě.“

Vyzkoušejte a ponořte se do moerslandu

Moers­fe­s­ti­val sr­deč­ně zve všech­ny zá­jem­ce, aby „při­šli“ do moers­lan­du a vy­zkou­še­li si ho přímo z webo­vých strá­nek moers­fe­s­ti­va­lu. Plat­for­ma je pří­stup­ná všem po celou dobu ko­ná­ní fes­ti­va­lu. Další in­for­ma­ce a pří­stup do moers­lan­du na­jdou ná­vštěv­ní­ci na webo­vých strán­kách moers­fe­s­ti­va­lu.

Webo­vé strán­ky moers­fe­s­ti­va­lu >>

Další informace o řešení rozšířené reality XR >>

 


Mohlo by vás zajímat: