Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové monitory řady P a S od Dell Technologies

Autor článku: Dell Technologies   
Pondělí, 01 Duben 2024 23:29

Tags: Dell | Hardware | Monitory | Řada P | Řada S

Dell 27 USB-C Hub Monitor P2725HE-2414Dell Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je nové mo­ni­to­ry řady P a S, které vy­ho­ví po­tře­bám ši­ro­ké­ho spek­tra uži­va­te­lů v růz­ných ce­no­vých hla­di­nách. Mo­ni­to­ry řady P jsou ur­če­né pro­fe­si­o­ná­lům ve fir­mách, kteří chtě­jí ma­xi­ma­li­zo­vat pro­duk­ti­vi­tu práce, za­tím­co mo­ni­to­ry řady S jsou ur­če­né pro ro­di­ny, stu­den­ty a běžné spo­tře­bi­te­le, kteří hle­da­jí zá­ba­vu a po­hod­lí.

Mo­ni­to­ry Dell 27 / 24 s roz­bo­čo­va­čem USB-C (P2725HE / P2425HE / P2425E) jsou ide­ál­ní pro pra­cu­jí­cí pro­fe­si­o­ná­ly, kteří touží po ce­lo­den­ním kom­for­tu a snad­né ko­nek­ti­vi­tě. Jsou vhod­né pro práci s ta­bul­ka­mi, ana­ly­tic­ký­mi ná­stro­ji nebo di­gi­tál­ním ob­sa­hem.

Je­jich před­nost­mi jsou:

  • Vyšší pro­duk­ti­vi­ta: Ob­ra­zov­ka s ul­tra­ten­kým rá­meč­kem s ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí zvý­še­nou na 100 Hz, roz­li­še­ním FHD/WUXGA (1920 × 1200 pi­xe­lů) a tech­no­lo­gií IPS při­ná­ší špič­ko­vý obraz s kon­zis­tent­ní­mi barva­mi s ply­nu­lý­mi pře­cho­dy.
  • Po­ho­dí pro oči: Mo­ni­to­ry zís­ka­ly 4* cer­ti­fi­ka­ci TUV Rhe­in­land za kom­fort pro oči. Toho do­sa­hu­jí po­mo­cí vy­lep­še­né funk­ce Com­fort­View Plus, která ome­zu­je množ­ství škod­li­vé­ho mod­ré­ho svět­la na 35 % nebo méně, a tím po­má­há sní­žit únavu zraku. Obraz je živý, bez bli­ká­ní, s kon­trast­ním po­mě­rem 1500: 1 a 99% po­kry­tím barev sRGB.
  • Ši­ro­ké mož­nos­ti při­po­je­ní: Díky ko­nek­to­rům RJ45 pro ka­be­lo­vé při­po­je­ní k míst­ní síti a ře­še­ní USB-C s je­di­ným ka­be­lem (na­pá­je­ní až 90 W) pro­mě­ní uži­va­tel svůj mo­ni­tor v pře­hled­ně uspo­řá­da­né cen­t­rum pro­duk­ti­vi­ty. Množ­ství portů umožňuje snad­né při­po­je­ní k růz­ným za­ří­ze­ním. Jeden port USB-A pro­šel up­gra­dem na USB-C pro snad­něj­ší při­po­je­ní pe­ri­fe­rií a rych­lé na­bí­je­ní.
  • Prak­tič­nost: Ex­ter­ní za­ří­ze­ní lze snad­no a rych­le při­po­jit pro­střed­nic­tvím in­tu­i­tiv­ně roz­mís­tě­ných, jed­no­du­še pří­stup­ných portů na spod­ním pa­ne­lu. Ozvu­če­ní lze při­dat po­mo­cí doplňko­vé­ho re­pro­duk­to­ro­vé­ho mo­du­lu typu soun­dbar (vo­li­tel­ný, pro­dá­vá se sa­mo­stat­ně). Výš­ko­vě na­sta­vi­tel­ný sto­jan s mož­nos­tí otá­če­ní, ná­klo­nu do stran a na­klá­pě­ní vpřed a vzad umožňuje in­di­vi­du­ál­ní při­způ­so­be­ní.

Na trh při­chá­zí také mo­ni­to­ry Dell 27 / 24 / 22 (P2725H / P2425H / P2425 / P2225H) ur­če­né pro­fe­si­o­ná­lům, kteří se po­tře­bu­jí ne­ru­še­ně a pro­duk­tiv­ně sou­stře­dit na pra­cov­ní úkoly. Tyto mo­ni­to­ry nejsou do­dá­vá­ny s porty USB-C pro při­po­je­ní dal­ších za­ří­ze­ní.

P2425E Ecosystem-2414

Nově před­sta­ve­né mo­ni­to­ry řady S – Dell 24/27 (S2425H/HS, S2725H/HS/DS) – vy­chá­zí z dneš­ní­ho ži­vot­ní­ho stylu a vy­zna­ču­jí se mo­der­ním de­signem, vše­stran­nos­tí, vy­so­kým kom­for­tem a funk­ce­mi pro kaž­do­den­ní po­u­ži­tí. Na­bí­zí vy­so­kou ob­ra­zo­vou kva­li­tu a zdo­ko­na­le­né zvu­ko­vé schop­nos­ti pro kaž­do­den­ní zá­ba­vu, ale i funk­ce uleh­ču­jí­cí uží­vá­ní a atrak­tiv­ní de­sign.

S2725HS Lifestyle Image-2414

Hlav­ní­mi vlast­nost­mi této řady jsou:

  • Vi­zu­ál­ní do­ko­na­lost s ohle­dem na zá­ba­vu: 27“ QHD a FHD a 23,8“ FHD IPS mo­ni­to­ry zís­ka­ly 4* cer­ti­fi­ka­ci TUV Rhe­in­land za kom­fort pro oči díky vy­lep­še­né funk­ci Com­fort­View Plus, která ome­zu­je množ­ství škod­li­vé­ho mod­ré­ho svět­la na 35 % nebo méně, a tím po­má­há sní­žit únavu očí. Obraz s ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 100 Hz (va­ri­a­bil­ní ob­no­vo­va­cí frek­ven­ce pouze u S2725DS) za­jiš­ťu­je ply­nu­lej­ší pohyb a pře­cho­dy, které ocení pří­le­ži­tost­ní hráči. Díky dvěma ve­sta­vě­ným por­tům HDMI lze volně pře­pí­nat mezi sle­do­vá­ním stre­a­mo­va­né­ho ob­sa­hu a pří­le­ži­tost­ným hra­ním. To vše si uži­va­te­lé vy­chut­na­jí v ži­vých bar­vách s 99% po­kry­tím ba­rev­né­ho pro­sto­ru sRGB a kon­trast­ním po­mě­rem 1500: 1.
  • Kva­lit­ní zvuk: Do­ko­na­lej­ší zvu­ko­vý zá­ži­tek svými schop­nost­mi za­jis­tí dvo­ji­ce in­te­gro­va­ných 5W re­pro­duk­to­rů, které mají vý­raz­něj­ší po­dá­ní basů a širší frek­venč­ní roz­sah. Navíc si lze vy­brat mezi pěti před­na­sta­ve­ný­mi zvu­ko­vý­mi pro­fi­ly (Stan­dard­ní, Film, Hra, Hudba, Hlas) a jed­ním vlast­ním, který si může uži­va­tel li­bo­vol­ně při­způ­so­bit podle svého.
  • Nový mo­der­ní de­sign: Mo­der­ní de­sign mo­ni­to­rů s ele­gant­ní­mi ten­ký­mi rá­meč­ky a jem­ným vzo­rem na zadní stra­ně in­spi­ro­va­ným uhra­ba­ným pís­kem v ja­pon­ských ze­no­vých za­hra­dách se skvě­le hodí do kaž­dé­ho pro­sto­ru. Mo­ni­to­ry jsou do­dá­vá­ny v po­pe­la­vě bílé barvě, která je uklidňující pro oči a do­pl­ní ja­ký­ko­li in­te­ri­ér. Po­hod­lí je za­jiš­tě­no díky výš­ko­vě na­sta­vi­tel­né­mu sto­ja­nu s mož­nos­tí otá­če­ní, ná­klo­nu do stran a na­klá­pě­ní vpřed a vzad (pouze u mo­de­lů S2425HS/S2725HS/S2725DS).
  • Při­způ­so­bi­tel­nost pro větší kom­fort: Vy­lep­še­ná sprá­va ka­be­lů umožňuje pře­hled­né uspo­řá­dá­ní celé se­sta­vy. Prak­tic­ky umís­tě­né pri­már­ní při­po­je­ní a sekun­dár­ní porty po­ho­dl­ně pří­stup­né z boku na­bí­ze­jí do­sta­tek mož­nos­tí k pro­po­je­ní růz­ných za­ří­ze­ní. K ovlá­dá­ní na­bíd­ky a na­sta­ve­ní mo­ni­to­ru slou­ží nový joystick a tla­čít­ka na zadní stra­ně.

Dell, která je již deset let svě­to­vou jed­nič­kou na trhu mo­ni­to­rů, se i na­dá­le v celém svém port­fo­liu za­mě­řu­je na udr­ži­tel­nost. Nové mo­ni­to­ry řady P a S jsou zkon­stru­o­vá­ny z 85 % z recyklo­va­né­ho plas­tu a plas­tu z uza­vře­né­ho cyklu ITE, z 50 % recyklo­va­né oceli, ze 100 % recyklo­va­né­ho hli­ní­ku a z nejmé­ně 20 % recyklo­va­né­ho skla. Mo­ni­to­ry řady P navíc splňují nej­no­věj­ší eko­lo­gic­ké stan­dar­dy, jako je Ener­gyStar, EPEAT Gold, TCO a TCO Edge. Nová cer­ti­fi­ka­ce EPEAT Cli­ma­te+ do­klá­dá, že se mo­ni­to­ry řídí nej­lep­ší praxí v ob­las­ti de­kar­bo­ni­za­ce.

Když mo­ni­tor není po­u­ží­ván, šetří ener­gii po­mo­cí re­ži­mu Power­Nap v ná­stro­ji Dell Dis­play Ma­nager, který mo­ni­tor ztma­ví nebo pře­pne do re­ži­mu spán­ku a sníží tak spo­tře­bu elektři­ny až o 14,8 %. Všech­ny mo­ni­to­ry jsou do­dá­vá­ny v kra­bi­cích vy­ro­be­ných vý­hrad­ně z ma­te­ri­á­lů z ob­no­vi­tel­ných zdro­jů, které lze recyklo­vat. Vnitř­ní pol­stro­vá­ní je z ma­te­ri­á­lu na bázi vlákni­ny, který je še­tr­něj­ší pro ži­vot­ní pro­stře­dí.


Mohlo by vás zajímat: