Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AOC uvádí monitory z řady Graphic Pro U3

Autor článku: AOC / redakce   
Pátek, 03 Květen 2024 12:51

Tags: AOC | Graphic Pro U3 | Hardware | Kreativci | Monitory

AOC-1-2418AOC před­sta­vu­je novou řadu mo­ni­to­rů peč­li­vě vy­tvo­ře­ných pro je­di­neč­né po­tře­by kre­a­tiv­ních pro­fe­si­o­ná­lů. Řada AOC Gra­phic Pro U3 s vý­ji­meč­nou přes­nos­tí barev, špič­ko­vý­mi funk­ce­mi a ele­gant­ním, oceňova­ným de­signem má při­nést re­vo­lu­ci ve způ­so­bu práce fo­to­gra­fů, vi­zu­ál­ních uměl­ců, de­sig­né­rů, stři­ha­čů, te­le­viz­ních tvůr­ců, pro­du­cen­tů a pro­fe­si­o­ná­lů v her­ním prů­mys­lu.

Řada Gra­phic Pro U3 před­sta­vu­je tři mo­de­ly: dva 27″ (68,6 cm) dis­ple­je, Q27U­3­CV s roz­li­še­ním QHD, U27U­3­CV s roz­li­še­ním 4K UHD a větší 31,5″ (80 cm) U32U­3­CV s roz­li­še­ním 4K UHD.

AOC-2

Tvoř­te, po­vzná­šej­te svá díla, před­sta­vuj­te si bez hra­nic s řadou Gra­phic U3.

Špič­ko­vá přes­nost barev a hard­wa­ro­vá ka­lib­ra­ce s funk­cí Cal­man Ready

Řada Gra­phic Pro U3 se může pochlu­bit pů­so­bi­vou přes­nos­tí barev s hod­no­tou Del­taE < 2, která za­jiš­ťu­je přes­nou re­pro­duk­ci kaž­dé­ho od­stí­nu. Díky 98% po­kry­tí ba­rev­né­ho pro­sto­ru DCI­‑P3 na­bí­ze­jí tyto mo­ni­to­ry ši­ro­ký ba­rev­ný gamut, který sku­teč­ně oži­vu­je vi­zu­ál­ní efek­ty.

AOC-2-2418

Hlav­ní před­nos­tí řady Gra­phic Pro U3 je cer­ti­fi­ka­ce Cal­man Ready, která umožňuje pří­mou ko­mu­ni­ka­ci se soft­warem Cal­man pro ka­lib­ra­ci barev spo­leč­nos­ti Por­trait Dis­pla­ys. Mo­ni­to­ry mohou vy­u­ží­vat mož­nos­ti au­to­ma­tic­ké ka­lib­ra­ce (Au­to­Cal) se soft­warem Cal­man, což umožňuje snad­nou, přes­nou a rych­lou ka­lib­ra­ci mo­ni­to­ru pro přes­né zob­ra­ze­ní barev. Tato ka­lib­ra­ce umožňuje ří­ze­ní RGB­‑tri­ple­tů na úrov­ni šká­lo­vá­ní a pro­fi­lo­vá­ní 1D/3D­‑LUT pro do­sa­že­ní nej­lep­ší­ho ob­ra­zo­vé­ho vý­ko­nu. Ve srov­ná­ní s vlast­ní­mi pro­fi­ly ICC, které pro­vá­dě­jí pouze úpra­vu ob­ra­zu, je vý­ho­dou ře­še­ní 1D/3D LUT (look­‑up table) přímá ka­lib­ra­ce dis­ple­je na hard­wa­ro­vé úrov­ni, která ne­smír­ně zlep­šu­je přes­nost barev.

AOC-3-2418

Jeden kabel je vše, co po­tře­bu­je­te.

Vše­stran­né mož­nos­ti při­po­je­ní a vy­so­ce vý­kon­né funk­ce

Spo­leč­nost AOC ro­zu­mí dů­le­ži­tos­ti bez­pro­blé­mo­vé­ho při­po­je­ní v kre­a­tiv­ních pra­cov­ních po­stu­pech, kde se běžně po­u­ží­va­jí gra­fic­ké table­ty, čteč­ky karet, rych­lé ex­ter­ní disky a další pe­ri­fer­ní za­ří­ze­ní. Řada Gra­phic Pro U3 je vy­ba­ve­na řadou portů, včet­ně HDMI 1.4/2.0, Dis­pla­y­Port 1.4, a je vy­ba­ve­na uni­ver­zál­ním roz­bo­čo­va­čem USB­‑C se vstu­pem RJ­‑45. Roz­bo­čo­vač USB­‑C (s šíř­kou pásma 10 Gb/s s USB 3.2 Gen2) ob­sa­hu­je port USB­‑C upstre­am pod­po­ru­jí­cí režim Dis­pla­y­Port Alt pro roz­ší­ře­ní ob­ra­zov­ky, 96W Power De­li­ve­ry, Ether­net pass­‑throu­gh, druhý port USB­‑C down­stre­am s 15W Power De­li­ve­ry umožňuje při­po­je­ní dal­ších za­ří­ze­ní. Roz­bo­čo­vač na­ko­nec doplňují 4 porty USB­‑A pro při­po­je­ní dal­ších pe­ri­fer­ních za­ří­ze­ní. Díky na­pá­je­ní až 96W Power De­li­ve­ry přes USB­‑C mohou tvůr­ci na­bí­jet své no­te­boo­ky a zá­ro­veň pře­ná­šet data a zob­ra­zo­vat obsah.

Mo­de­ly U27U­3­CVU32U­3­CV jsou vy­ba­ve­ny tře­tím na­va­zu­jí­cím por­tem USB­‑C pro pře­pí­nač KVM, takže klá­ves­ni­ci a myš při­po­je­né k je­jich roz­bo­čo­va­či USB lze pře­pí­nat mezi po­čí­ta­či při­po­je­ný­mi ke dvěma růz­ným por­tům USB­‑C mo­ni­to­ru.

Model Q27U­3­CV je do­kon­ce vy­ba­ven vý­stu­pem Dis­pla­y­Port a pod­po­ru­je vy­so­kou šířku pásma Dis­pla­y­Port HBR3 pro ře­tě­ze­ní více mo­ni­to­rů, aby se sní­ži­la ka­be­lo­vá zátěž.

AOC-4-2418

Všech­ny mo­de­ly mají ele­gant­ní, mo­der­ní de­sign, který si vy­slou­žil pres­tiž­ní
Red Dot De­sign Award 2023.

Od­váž­ný a hravý de­sign

Pro kre­a­tiv­ní pro­fe­si­o­ná­ly je in­spi­ra­tiv­ní i dis­plej, který je ohro­mu­jí­cí na první po­hled. Všech­ny mo­de­ly se vy­zna­ču­jí ele­gant­ním, mo­der­ním de­signem, který zís­kal pres­tiž­ní oce­ně­ní Red Dot De­sign Award 2023, a jsou tak sty­lo­vým doplňkem kaž­dé­ho tvůr­čí­ho pra­co­viš­tě. Mo­de­ly jsou vy­ba­ve­ny výš­ko­vě na­sta­vi­tel­ným sto­ja­nem o 150 mm s ši­ro­kým roz­sa­hem na­sta­ve­ní ná­klo­nu, na­to­če­ní a oto­če­ní, takže jsou při­pra­ve­ny na to, aby si uži­va­te­lé našli tu nej­po­ho­dl­něj­ší a nej­zdra­věj­ší po­lo­hu. Všech­ny mo­de­ly jsou do­dá­vá­ny s recyklo­va­tel­ným ze­le­ným oba­lem s pa­pí­ro­vým pol­štářkem uvnitř, díky čemuž je Gra­phic Pro U3 v sou­la­du s nej­no­věj­ší­mi eko­lo­gic­ký­mi před­pi­sy.

Řada Gra­phic Pro U3 při­chá­zí na trh se třemi mo­de­ly, všech­ny s cer­ti­fi­ka­cí Cal­man Ready:

Q27U­3­CV: 27" IPS panel s roz­li­še­ním QHD (2560x1440), ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 60/75 Hz a cer­ti­fi­ka­cí VESA Dis­pla­yHDR 400. Vše­stran­nost zvy­šu­je 1x HDMI 1.4, 1x Dis­pla­y­Port 1.4 vstup, 1x Dis­pla­y­Port 1.4 vý­stup, 1x RJ­‑45, 2x USB­‑C (1 up, 1 down­stre­am) a 4x USB­‑A porty. Je vy­ba­ven 2x 3W re­pro­duk­to­ry.

U27U­3­CV: 27" Nano­‑IPS panel s os­t­rým roz­li­še­ním 4K UHD (3840x2160), ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 60 Hz a cer­ti­fi­ka­cí VESA Dis­pla­yHDR 400. Je vy­ba­ven čtyř­stran­ným bez­rá­meč­ko­vým de­signem pro větší sou­stře­dě­nost při se­sta­vách s více mo­ni­to­ry. Vše­stran­nost zvy­šu­je 2x HDMI 2.0, 1x Dis­pla­y­Port 1.4, 1x RJ­‑45, 3x USB­‑C (1 up, 2 down­stre­am) a 4x USB­‑A porty a pře­pí­nač KVM. Je vy­ba­ven 2x 3W re­pro­duk­to­ry.

U32U­3­CV: 31,5" panel Nano­‑IPS s os­t­rým roz­li­še­ním 4K UHD (3840x2160), ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 60 Hz a cer­ti­fi­ka­cí VESA Dis­pla­yHDR 400. Vše­stran­nost zvy­šu­je 2x HDMI 2.0, 1x Dis­pla­y­Port 1.4, 1x RJ­‑45, 3x USB­‑C (1 up, 2 down­stre­am) a 4x USB­‑A a pře­pí­nač KVM. Je vy­ba­ven 2x 3W re­pro­duk­to­ry.

AOC-5-2418

Ceny a do­stup­nost

Řada AOC Gra­phic Pro U3 bude k dis­po­zi­ci od čer­ven­ce 2024 za ná­sle­du­jí­cí ceny:

Q27U­3­CV: 8 826 Kč (349 Eur)
U27U­3­CV: 11 861 Kč (469 Eur)
U32U­3­CV: 14 896 Kč (589 Eur)

Spe­cíál­ní webo­vé strán­ky k pro­duk­to­vé řadě AOC Gra­phic Pro U3 na­jde­te zde.


Mohlo by vás zajímat: