Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EMO Hannover 2025 bude zkrácen na 5 dnů

Středa, 15 Květen 2024 16:40

Tags: EMO | EMO Hannover 2025 | Strojírenství | Veletrh | Výrobní technologie

EMO2025-2420Doba tr­vá­ní ve­letr­hu EMO Han­no­ver 2025 se v bu­douc­nu zkrá­tí ze šesti na pět dní. Podle Dr. Mar­ku­se Hee­rin­ga, vý­kon­né­ho ře­di­te­le Ně­mec­ké­ho svazu vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů (VDW), který je po­řa­da­te­lem ve­letr­hu EMO, je zkrá­ce­ní akce o jeden den je stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tí, jehož cílem je ještě více ze­fek­tiv­nit a ze­fek­tiv­nit ve­letrh EMO Han­no­ver. Toto roz­hod­nu­tí vy­chá­zí z jas­né­ho přání vy­sta­vo­va­te­lů ještě více sou­stře­dit a zhus­tit ve­letrh.

V roce 2023 se jich na to během akce po­drob­ně ptali. Vý­sle­dek byl jasný – vět­ši­na vy­sta­vo­va­te­lů by si přála zru­šit so­bo­tu.

Ná­vštěv­nic­ké zvyk­los­ti se v po­sled­ních le­tech vý­raz­ně změ­ni­ly. Ná­vštěv­ní­ci mohou zís­kat po­drob­né in­for­ma­ce pře­dem, lépe a přís­ně­ji se na ná­vště­vu ve­letr­hu při­pra­vit a v pří­pa­dě po­tře­by se také rych­le­ji roz­hod­nout. Podle prů­zku­mu mezi ná­vštěv­ní­ky je prů­měr­ná délka ná­vštěvy ve­letr­hu něco málo přes jeden den. Za­hra­nič­ní ná­vštěv­ní­ci zů­stá­va­jí o něco déle. Vý­sled­kem je, že so­bo­ta již není atrak­tiv­ním dnem pro ná­vště­vu.

Krat­ší doba tr­vá­ní po­ve­de k úspo­rám ná­kla­dů na hotel a per­so­nál pro vy­sta­vo­va­te­le a ná­vštěv­ní­ky. Kromě toho De­ut­sche Messe spus­ti­la novou na­bíd­ku s ge­t2­fairs. Za­hr­nu­je ho­te­lo­vé po­ko­je ve městě Han­no­ver, okolí a me­t­ro­po­lit­ní ob­las­ti a také transfe­ry na ve­letrh a zpět.

Příští roč­ník před­ní­ho svě­to­vé­ho ve­letr­hu vý­rob­ních tech­no­lo­gií se usku­teč­ní od pon­dě­lí 22. září do pátku 26. září 2025 na han­no­ver­ském vý­sta­viš­ti. Pátek zů­sta­ne pl­no­hod­not­ným ve­letrž­ním dnem s ote­ví­ra­cí dobou od 9: 00 do 18: 00 hodin. Tato změna by měla při­nést mnoho výhod jak pro vy­sta­vo­va­te­le, tak pro ná­vštěv­ní­ky, a po­mů­že dále zlep­šit zá­ži­tek z ve­letr­hu.


Mohlo by vás zajímat: