Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon MI uvádí optický 3D skener SmartScan VR800

Autor článku: Hexagon MI   
Středa, 13 Březen 2024 10:42

Tags: 3D skenery | Hardware | Hexagon MI | Smart­Scan | VR800

Hexagon-MI-SLS-SmartScan-VR800-2411Di­vi­ze Hexagon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce ozná­mi­la uve­de­ní no­vé­ho typu vy­so­ce pro­duk­tiv­ní­ho ske­ne­ru se struk­tu­ro­va­ným svět­lem. Ske­ner Smart­Scan VR800, po­sta­ve­ný na zcela pře­pra­co­va­né plat­for­mě, je prv­ním op­tic­kým 3D ske­ne­rem na trhu s mo­to­ri­zo­va­ným zo­o­mem, který uži­va­te­lům umožňuje upra­vo­vat roz­li­še­ní dat a objem mě­ře­ní vý­hrad­ně pro­střed­nic­tvím soft­wa­ro­vé­ho na­sta­ve­ní.

To vý­raz­ně zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu kon­t­ro­ly kva­li­ty a dále zlep­šu­je pra­cov­ní po­stu­py díky efek­tiv­něj­ším pro­ce­sům vy­rov­ná­ní po ske­no­vá­ní, včet­ně mož­nos­ti kom­bi­no­vat skeny s růz­ným roz­li­še­ním v rámci jed­no­ho pro­jek­tu.

Za­tím­co běžné ske­ne­ry se struk­tu­ro­va­ným svět­lem mají pev­nou op­tic­kou kon­fi­gu­ra­ci, kom­bi­na­ce dvou ste­reo­ka­mer a pro­jek­ce s op­tic­kým zo­o­mem činí Smart­Scan VR800 mno­hem fle­xi­bil­něj­ším a umožňuje uži­va­te­lům přes­ně určit, v jaké po­do­bě budou data shro­maž­ďo­vat. Tři nové soft­wa­ro­vé funk­ce – Smart Re­so­lu­ti­on, Smart Zoom a Smart Snap – umožňují uži­va­te­li při­způ­so­bit roz­li­še­ní kon­t­ro­ly a objem mě­ře­ní bez me­cha­nic­kých úprav sys­té­mu. To zna­me­ná, že ske­no­vá­ní s vy­so­kým roz­li­še­ním, které je ná­roč­né na data, může být za­mě­ře­no na ob­las­ti bo­ha­té na vý­znam­né de­tai­ly, které jsou nej­dů­le­ži­těj­ší, za­tím­co ostat­ní ob­las­ti mohou být efek­tiv­ně­ji po­kry­ty ske­no­vá­ním s vět­ším a/nebo niž­ším roz­li­še­ním.

Nový sys­tém zjed­no­du­šu­je pro­ces ske­no­vá­ní od za­čát­ku do konce pro­střed­nic­tvím:

  • Snad­né­ho na­sta­ve­ní de­tai­lů a ve­li­kos­ti skenu po­mo­cí soft­wa­ru, bez nut­nos­ti ruč­ních změn.
  • Kom­bi­na­ce de­tail­ních a ob­sáh­lých skenů do jed­no­ho mo­de­lu k do­sa­že­ní rych­lej­ších vý­sled­ků.
  • Rych­lej­ší­ho zpra­co­vá­ní skenů díky re­duk­ci nad­by­teč­ných dat při za­cho­vá­ní po­třeb­ných de­tai­lů.

Stej­ně jako ostat­ní ske­ne­ry se struk­tu­ro­va­ným svět­lem z na­bíd­ky He­xa­go­nu lze i ske­ner VR800 spá­ro­vat s otoč­ným sto­lem nebo otoč­nou jed­not­kou, což umožňuje po­lo­au­to­ma­tic­ké pra­cov­ní po­stu­py mě­ře­ní. Ske­ner VR800 je také při­pra­ven pro in­te­gra­ci do plně au­to­ma­ti­zo­va­ných kon­t­rol­ních sys­té­mů za­lo­že­ných na ro­bo­tech nebo ko­bo­tech.

Smart­Scan VR800 je nyní možné ob­jed­nat u míst­ních zá­stup­ců He­xa­go­nu a další in­for­ma­ce jsou k dis­po­zi­ci na webo­vých strán­kách He­xa­go­nu.

 


Mohlo by vás zajímat: