Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SOLIDDAYS 2024 budou opět na Seči

Pátek, 10 Květen 2024 07:09

Tags: Hotel Jezerka | Konference | ModelManie | Seč | SolidDays

SolidDays2023-2419Po per­so­nál­ních změ­nách v So­lid­Vi­si­o­nu nám pře­sta­ly cho­dit veš­ke­ré zprá­vy o této spo­leč­nos­ti, a tak jen zpro­střed­ko­va­ně z je­jich webo­vých strá­nek při­ná­ší­me zprá­vu o pra­vi­del­né kon­fe­ren­ci So­li­d­Days. Bude pro­bí­hat 18. – 19. červ­na v Ho­te­lu Je­zer­ka v Seči. Ofi­ci­ál­ní pro­gram se možná ještě do­la­ďu­je, ale účast­ní­ci se ur­či­tě mohou těšit na dva dny pl­ných před­ná­šek, se­mi­ná­řů a skvě­lé­ho ve­čer­ní­ho pro­gra­mu.

Ur­či­tě jsou při­pra­ve­na jak osvěd­če­ná té­ma­ta, tak i no­vin­ky z ob­las­ti So­lid­works, So­lid­CAM, 3D­Ex­pe­ri­en­ce, před­náš­ky o nej­no­věj­ších tren­dech a tech­no­lo­gi­ích, pří­pa­do­vé stu­die nebo výběr z 8 se­mi­ná­řů. Zá­ro­veň ne­bu­de chy­bět ani ob­lí­be­ná sou­těž Mo­del­Ma­nie.

Konference je určena pro zákazníky společnosti SolidVision.

REGISTRACE-SolidDays

 


Mohlo by vás zajímat: