Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Eurotech zařazen do Gartner Magic Quadrantu

Pátek, 17 Květen 2024 00:20

Tags: Edge AI | Edge Computing | Eurotech | Gartner Magic Quadrant | IIoT

Eurotech-makes-Gartner-Magic-Quadrant-2420-1Eu­ro­tech, re­no­mo­va­ný do­da­va­tel sys­té­mů pro edge com­pu­ting a lídr v ob­las­ti Edge AI a prů­mys­lo­vé­ho in­ter­ne­tu věcí (IIoT), ozná­mil své za­řa­ze­ní do ma­gic­ké­ho kvad­ran­tu Gart­ne­ru pro glo­bál­ní plat­for­my prů­mys­lo­vé­ho in­ter­ne­tu věcí pro rok 2024.

Toto uzná­ní před­sta­vu­je páté po sobě jdou­cí za­řa­ze­ní Eu­ro­te­chu do to­ho­to se­zna­mu, což pod­tr­hu­je jeho kon­zis­tent­ní vy­ni­ka­jí­cí vý­sled­ky a ino­va­ce v ob­las­ti IIoT.

Zprá­va Gart­ne­ru, vy­so­ce ce­ně­ná na­příč od­vět­ví­mi pro svou hloub­ko­vou ana­lý­zu a ne­stran­nost, zdů­razňuje ros­tou­cí vý­znam plat­fo­rem IIoT v pod­ni­ko­vém pro­stře­dí a uvádí: „Glo­bál­ní plat­for­my IIoT se stá­va­jí agre­gá­to­rem prů­mys­lo­vých dat v pod­ni­cích s po­kro­či­lý­mi ana­ly­tic­ký­mi schop­nost­mi, které umožňují in­te­gra­ci prů­mys­lo­vých dat. Ředitelé IT a ve­dou­cí pra­cov­ní­ci v ob­las­ti soft­wa­ru, kteří za­vá­dě­jí plat­for­my IIoT k pro­po­je­ní tra­dič­ních soft­wa­ro­vých sys­té­mů OT s IT ře­še­ní­mi, se do­zvě­dí, kteří do­da­va­te­lé to umí nej­lé­pe.“

Eu­ro­tech je jed­nou z 18 spo­leč­nos­tí oce­ně­ných v tomto pres­tiž­ním vý­zkum­ném do­ku­men­tu, což svěd­čí o síle jeho ro­bust­ních ře­še­ní IoT.

Za­řa­ze­ní do ma­gic­ké­ho kvad­ran­tu Gart­ne­ru je pro zá­kaz­ní­ky a part­ne­ry zá­sad­ním mě­řít­kem, které po­sky­tu­je spo­leh­li­vý stan­dard při vý­bě­ru do­da­va­te­lů tech­no­lo­gií. Pří­tom­nost Eu­ro­te­chu v této zprá­vě ujiš­ťu­je zú­čast­ně­né stra­ny o vy­so­ké kva­li­tě a spo­leh­li­vos­ti jeho na­bí­dek, což zvy­šu­je po­věst spo­leč­nos­ti a její dů­vě­ru na trhu.


Mohlo by vás zajímat: