Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pasternack představuje vestavěné antény PCB

Pátek, 04 Září 2020 11:39

Tags: Antény | GPS | Hardware | IIoT | IoT | Pasternack | PCB

PE Embedded PCB Antennas-2036Pas­ter­nack, znač­ka spo­leč­nos­ti In­fi­ni­te Electro­nics a před­ní po­sky­to­va­tel ra­di­o­frekvenč­ních, mi­k­ro­vln­ných a mi­li­me­t­ro­vých vl­no­vých pro­duk­tů, právě uved­la na trh novou řadu ve­sta­vě­ných PCB antén ur­če­ných pro OEM, ODM, GSM , CDMA, 3G, 4G, LTE, GPS, Wi-Fi, Blu­e­to­o­th, Zi­gBee, ISM a NB-IoT apli­ka­ce. No­vých 23 ve­sta­vě­ných PCB antén Pas­ter­nack se vy­zna­ču­je de­signem desek ploš­ných spojů v malém pro­ve­de­ní s frek­ven­ce­mi od 700 MHz do 5,8 GHz, zis­kem od 0 dBi do 5 dBi a ko­nek­to­ry UMCX. Tyto PCB an­té­ny na­bí­ze­jí ši­ro­kou škálu frek­ven­cí a mož­nos­tí tva­ro­vých či­ni­te­lů, aby se vešly do růz­ných za­ří­ze­ní.

Nové ve­sta­vě­né an­té­ny Pas­ter­nack pod­po­ru­jí řadu apli­ka­cí pro ko­neč­né po­u­ži­tí, jako je po­u­ži­tí v bez­drá­to­vých sí­ťo­vých za­ří­ze­ních, která se na­chá­ze­jí ve spo­tře­bi­tel­ských i pod­ni­ko­vých za­ří­ze­ních in­ter­ne­tu věcí (IoT) a prů­mys­lo­vé­ho in­ter­ne­tu věcí (IIoT) na­sa­ze­ných ve zdra­vot­nic­tví, au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by (Prů­my­sl 4.0) a ze­mě­děl­ských apli­ka­cích.
In­te­gro­va­né PCB an­té­ny Pas­ter­nack jsou na skla­dě a jsou k dis­po­zi­ci k oka­mži­té­mu ode­slá­ní bez nut­nos­ti ob­jed­na­ná­ní mi­ni­mál­ní­ho množ­ství (MOQ).


Mohlo by vás zajímat: