Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ABB kupuje inženýrskou společnost Meshmind

Pátek, 19 Leden 2024 15:17

Tags: ABB | Akvizice | Automatizace | B&R | IIoT | Meshmind | Strojové vidění | Umělá inteligence

ABB BR Meshmind-2403ABB ozná­mi­la 18. ledna, že se do­hod­la na akvi­zi­ci vět­ši­no­vé­ho po­dí­lu u po­sky­to­va­te­le soft­wa­ro­vých slu­žeb Me­sh­mind, aby roz­ší­ři­la své vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé ka­pa­ci­ty v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce, prů­mys­lo­vé­ho in­ter­ne­tu věcí a stro­jo­vé­ho vi­dě­ní. Pro­střed­nic­tvím této akvi­zi­ce ABB spojí in­že­nýr­ské ta­len­ty, zna­los­ti v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce a soft­wa­ru a vy­tvo­ří nové glo­bál­ní cen­t­rum vý­zku­mu a vý­vo­je, aby dále urych­li­la vývoj ino­va­tiv­ních au­to­ma­ti­zač­ních ře­še­ní v rámci své di­vi­ze au­to­ma­ti­za­ce stro­jů (B&R).

In­te­gra­ce při­bliž­ně 50 za­měst­nan­ců Me­shmin­du roz­ší­ří spo­lu­prá­ci s týmy B&R na řadě vý­zkum­ných a vý­vo­jo­vých pro­jek­tů, včet­ně sys­té­mů pro hlu­bo­ké učení vidění, in­že­nýr­ských ná­stro­jů s pod­po­rou AI a vý­vo­je apli­ka­cí pro in­ter­net věcí, a to z je­jich kan­ce­lá­ře v Sa­ra­je­vu v Bosně, která bude slou­žit jako nové glo­bál­ní cen­t­rum B&R pro vývoj AI a soft­wa­ru. Fi­nanč­ní po­drob­nos­ti trans­ak­ce, která by měla být uza­vře­na v 1. čtvrt­le­tí 2024, ne­by­ly zve­řej­ně­ny.

Tato in­ves­ti­ce se sho­du­je s ne­dáv­nou akvi­zi­cí Se­ven­sen­se, po­sky­to­va­te­le tech­no­lo­gie 3D na­vi­ga­ce s umě­lou in­te­li­gen­cí pro au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty (AMR). Spo­leč­ně zdů­razňují stra­te­gic­ké za­mě­ře­ní in­ves­tic ABB a B&R na ino­va­tiv­ní AI a soft­wa­ro­vá ře­še­ní s cílem při­ná­šet svým zá­kaz­ní­kům hod­no­tu pro­střed­nic­tvím co nej­pro­duk­tiv­něj­ší a nej­e­fek­tiv­něj­ší tech­no­lo­gie.Mohlo by vás zajímat: