Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Na EMO se dozvíte více o budoucí komunikaci strojů

Neděle, 17 Září 2023 14:39

Tags: EMO | Future Insights | Hannover | IIoT | Konektivita | Stroje

bild EMO-connectivity 2023-09-2337Ko­nek­ti­vi­ta a její bu­dou­cí vývoj ovliv­ní všech­ny ob­las­ti vý­ro­by včet­ně plá­no­vá­ní, op­ti­ma­li­za­ce pro­ce­sů a za­jiš­tě­ní kva­li­ty. Me­to­dy, které stro­je po­u­ží­va­jí ke vzá­jem­né ko­mu­ni­ka­ci, jsou proto pro vý­rob­ce i zá­kaz­ní­ky klí­čo­vé. A právě proto bude na ve­letr­hu EMO Han­no­ver 2023 od 18. do 23. září spo­leč­ná ex­po­zi­ce Fu­tu­re of Con­necti­vi­ty, vě­no­va­ná to­mu­to dů­le­ži­té­mu té­ma­tu pro celý prů­my­sl.

Podle dr. Wilf­rie­da Schäfera, vý­kon­né­ho ře­di­te­le VDW (Ně­mec­ký svaz vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů), po­řa­da­te­le ve­letr­hu EMO, se na stán­ku H22 v hale 9 ná­vštěv­ní­ci se­zná­mí se všemi nej­no­věj­ší­mi pro­duk­ty a ino­va­ce­mi. Na tomto místě by se měli se­tkat všich­ni, kteří se chtě­jí na vlast­ní kůži se­zná­mit s prů­mys­lem 4.0, stro­jo­vým uče­ním, pre­dik­tiv­ní údrž­bou, prů­mys­lo­vým in­ter­ne­tem věcí (IIoT) a mnoha dal­ší­mi té­ma­ty.

Na téměř 500 m² vý­stav­ní plo­chy před­sta­ví své špič­ko­vé pro­duk­ty a služ­by 15 prů­mys­lo­vých a vý­zkum­ných vy­sta­vo­va­te­lů.
EMO Han­no­ver 2023 před­sta­vu­je vy­ni­ka­jí­cí pří­le­ži­tost k pre­zen­ta­ci nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií a ře­še­ní, která zá­kaz­ní­kům po­má­ha­jí zvy­šo­vat pro­duk­ti­vi­tu, op­ti­ma­li­zo­vat je­jich ob­chod­ní pro­ce­sy a roz­ví­jet ob­chod­ní mo­de­ly za­lo­že­né na clou­du. EMO Han­no­ver 2023 je pro­střed­kem k po­sí­le­ní part­ner­ství se zá­kaz­ní­ky a dal­ší­mi před­ní­mi prů­mys­lo­vý­mi spo­leč­nost­mi.
Pra­vi­del­né in­for­ma­ce o ko­nek­ti­vi­tě lze zís­kat na webo­vých strán­kách EMO Han­no­ver v sekci „Fu­tu­re In­si­ghts“ na emo-hannover.de/future-of-connectivity.

 


Mohlo by vás zajímat: