Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stroje i ukázka obrábění na Open House Profiky

Autor článku: Profika / redakce   
Čtvrtek, 09 Květen 2024 22:16

Tags: CNC | DOD | Obrábění | Open House | Profika | Stroje

Profika-IMG 9729-2419Tu­zem­ská Pro­fi­ka i letos po­řá­dá Den ote­vře­ných dveří. Tra­dič­ní Open House na­bíd­ne ukáz­ku CNC stro­jů od dvou zná­mých ji­ho­ko­rej­ských vý­rob­ců HAN­WHA a HY­UN­DAI WIA i de­mon­stra­ci sa­mot­né­ho ob­rá­bě­ní. Ná­vštěv­ní­ci uvidí také in-house vy­vi­nu­té ro­bo­tic­ké buňky Pro­fi­ky. Na akci v Be­nát­kách nad Ji­ze­rou jsou ve stře­du 15. květ­na zváni všich­ni pří­z­niv­ci ob­rá­bě­cích tech­no­lo­gií i zá­jem­ci o au­to­ma­ti­za­ci.

Ná­vštěv­ní­ci si budou moci pro­hléd­nout špič­ko­vé stro­je. Před­sta­ven bude na­pří­klad dlou­ho­toč­ný CNC sou­st­ruh XD26III spolu se sou­řad­ni­co­vým mě­ři­dlem pro au­to­ma­tic­kou kon­t­ro­lu dílů a zpět­nou úpra­vu ná­stro­jo­vých ko­rek­cí. Uká­zá­na bude také di­gi­tál­ní to­vár­na spo­ju­jí­cí v jed­nom in­for­mač­ním sys­té­mu ob­rá­bě­cí stro­je i ro­bo­tic­ké buňky.

Od­bor­ní­ci Pro­fi­ky budou celou dobu k dis­po­zi­ci a zod­po­ví veš­ke­ré otáz­ky ohled­ně pří­tom­né tech­ni­ky či ob­rá­bě­ní. Rádi po­ra­dí s pří­pad­nou kal­ku­la­cí ná­vrat­nos­ti a pří­tomni budou i ex­per­ti na fi­nan­co­vá­ní a do­ta­ce pro prů­my­sl.

Akci do­pro­vo­dí zá­bav­ný pro­gram a skvě­lý ca­te­ring.

Kdy: stře­da 15. květ­na 2024 mezi 9. a 16. ho­di­nou
Kde: Show­ro­om Pro­fi­ky na ad­re­se Prů­mys­lo­vá 1006, Be­nát­ky nad Ji­ze­rou

Svou účast, pro­sím, po­tvrď­te na mai­lo­vé ad­re­se tlamichova@profika.cz či pro­střed­nic­tvím kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře.


Mohlo by vás zajímat: