Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Řešení kybernetické imunity pro chytré senzory Kaspersky

Pátek, 09 Duben 2021 22:41

Tags: Chytré senzory | Hannover Messe | IIoT | Kaspersky | Kybernetická imunita

Aprotech Kaspersky IoT Secure Gateway-2115Nové bez­peč­nost­ní ře­še­ní pro vzdá­le­né ode­čí­tá­ní dat z chyt­rých sen­zo­rů za­lo­že­né na ope­rač­ním sys­té­mu Kasper­sky­OS před­sta­ví na ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2021 spo­leč­nost Kasper­sky. Jde o za­bez­pe­če­nou bránu Kasper­sky IoT Secu­re Ga­teway 100, která pro­po­ju­je prů­mys­lo­vá za­ří­ze­ní a sen­zo­ry se služ­ba­mi plat­for­my In­dustrial IoT (IIoT).

Na­bí­zí po­kro­či­lou ve­sta­vě­nou ochra­nu dat shro­maž­ďo­va­ných na za­ří­ze­ních a je­jich bez­peč­ný pře­nos k di­gi­tál­ním apli­ka­cím. Bez­peč­nost­ní brána je prv­ním pro­duk­tem spo­leč­nos­ti Adap­ti­ve Pro­ducti­on Tech­no­lo­gy (Apro­tech), dce­ři­né firmy spo­leč­nos­ti Kasper­sky. Kasper­sky OS a imu­ni­ta proti úto­kům (než jen ochra­na) budou hlav­ními té­ma­ty firmy Kasper­sky na Han­no­ver Messe.
Další informace o bezpečnostní bráně Kaspersky IoT Secure Gateway 100 najdete na webových stránkách os.kaspersky.com/solutions.

Během ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2021 se budou konat také spe­ci­ál­ní před­náš­ky o kon­cep­ci ky­ber­ne­tic­ké imu­ni­ty a bez­peč­nost­ní bráně Kasper­sky IoT Secu­re Ga­teway 100:


Mohlo by vás zajímat: