Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

igus představuje aplikaci igusGo s umělou inteligencí

Pátek, 12 Duben 2024 11:23

Tags: Hannover Messe | HM2024 | Igus | igusGO | Údržba | Umělá inteligence | Výrobní procesy

IGUS AP igusgo-2415V prů­lo­mo­vé pre­zen­ta­ci na Han­no­ver Messe 2024 se igus chys­tá nově de­fi­no­vat bu­douc­nost udr­ži­tel­né prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce díky svým nej­no­věj­ším po­kro­kům v ob­las­ti umělé in­te­li­gen­ce (AI), in­te­li­gent­ní údrž­by a níz­ko­ná­kla­do­vé ro­bo­ti­ky. Se za­mě­ře­ním na bez­mazná a CO₂ ne­ut­rál­ní ře­še­ní před­sta­ví igus­Go, apli­ka­ci po­há­ně­nou umě­lou in­te­li­gen­cí, spolu s řadou in­te­li­gent­ních sen­zo­ro­vých tech­no­lo­gií ur­če­ných k ze­fek­tiv­ně­ní údrž­by a op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů pro bez­maz­ný prů­my­sl zítř­ka.

igus­Go, ústřed­ní prvek ino­va­ce igusu, vy­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci k oka­mži­té iden­ti­fi­ka­ci mož­nos­tí op­ti­ma­li­za­ce pro kon­struk­té­ry po­u­ží­va­jí­cí bez­maz­né po­hyb­li­vé plas­ty. Tato re­vo­luč­ní apli­ka­ce zjed­no­du­šu­je pro­ces vý­bě­ru bez nut­nos­ti tra­dič­ní­ho pro­chá­ze­ní ka­ta­lo­gů. Je dů­ka­zem od­hod­lá­ní igusu zvy­šo­vat pro­voz­ní spo­leh­li­vost a ná­kla­do­vou efek­ti­vi­tu v růz­ných apli­ka­cích, od těž­kých stro­jů až po kaž­do­den­ní za­ří­ze­ní.

Spo­lu­prá­ce s uni­ver­zi­tou RWTH Aachen zdů­razňuje vý­znam­né eko­no­mic­ké a eko­lo­gic­ké vý­ho­dy po­ly­mer­ních lo­ži­sek igus. Uka­zu­je po­ten­ci­ál­ní úspo­ry ve výši až 14 mi­li­o­nů eur ročně a vý­raz­né sní­že­ní emisí CO₂, jak do­klá­dá pří­klad úspo­ry 180 kg ekvi­va­len­tu CO₂ ročně v He­i­ne­ken Bra­zí­lie díky pře­cho­du na po­ly­mer­ní lo­žis­ka.

Tento názor po­tvr­zu­je i Mi­cha­el Blass, ge­ne­rál­ní ře­di­tel E-Chain Sys­tems, který zdů­razňuje zá­sad­ní roli di­gi­tál­ních ino­va­cí, jako je su­per­wi­se, di­gi­tál­ní služ­ba pro kom­plex­ní pře­hled o údrž­bě, při po­si­lo­vá­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti v ná­roč­ných ča­sech.
Ino­va­ce igusu se roz­ši­řu­jí i na níz­ko­ná­kla­do­vou au­to­ma­ti­za­ci a za­vá­dě­jí uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vou ro­bo­ti­ku s ovlá­dá­ním hla­sem a gesty na bázi umělé in­te­li­gen­ce, pří­kla­dem je cobot ReBeL a jeho schop­nos­ti plug-and-play. Tyto po­kro­ky doplňuje on­li­ne tr­žiš­tě RBTX , které usnadňuje pří­stup ke kom­pa­ti­bil­ní­mu au­to­ma­ti­zač­ní­mu pří­slu­šen­ství a pod­po­ru­je in­klu­ziv­ní pří­stup k au­to­ma­ti­za­ci pro firmy všech ve­li­kos­tí.

Další in­for­ma­ce o prů­kop­nic­kých ře­še­ních spo­leč­nos­ti igus a je­jich vlivu na udr­ži­tel­ný prů­my­sl 4.0 na­lez­ne­te na www.igus.com.


Mohlo by vás zajímat: