Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OnLogic představuje sadu IoT Connect Kit

Čtvrtek, 25 Listopad 2021 00:05

Tags: Connect Kit | Hardware | IIoT | IoT | OnLogic

OnLogic-connect-kit-product-photos-2 1-2147Spo­leč­nost On­Lo­gic, do­da­va­tel ře­še­ní pro prů­mys­lo­vý in­ter­net věcí (IIoT), před­sta­vi­la 11. lis­to­pa­du během živé akce „Con­nect Kit by On­Lo­gic“. Con­nect Kit je na­vr­žen jako sada hard­wa­ru a soft­wa­ru a umožňuje za­ří­ze­ním snad­no při­po­jit své vy­ba­ve­ní ke clou­du během jedné ho­di­ny. Sou­čás­tí sady jsou kon­zul­ta­ce od Cirrus Link So­lu­ti­ons, od­bor­ní­ků na im­ple­men­ta­ci SCADA a IIoT, kteří po­sky­tu­jí po­ra­den­ství.

On­Lo­gic uvedl, že uži­va­te­lé Con­nect Kitu budou moci za­há­jit sběr dat pro­střed­nic­tvím zku­šeb­ní­ho soft­wa­ru Ig­ni­ti­on od In­ducti­ve Au­to­mati­on a pře­nést je do clou­do­vých slu­žeb AWS, aniž by mu­se­li na­psat je­di­ný řádek kódu.

Sadu je možné za­kou­pit na on­lo­gic.com/ckt110.

Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce, prů­mys­lo­vý in­ter­net věcí, Prů­my­sl 4.0, ří­kej­te tomu, jak chce­te. V pod­sta­tě jde o pro­po­je­ní nej­cen­něj­ších ma­jet­ků pod­ni­ku pro zís­ká­ní pře­hle­du o kaž­do­den­ním pro­vo­zu. Pro spl­ně­ní vy­ví­je­jí­cích se norem a vý­rob­ních cílů po­tře­bu­jí pro­vo­zy pro­po­jit star­ší za­ří­ze­ní, ať už lo­kál­ně nebo v clou­du, aby mi­ni­ma­li­zo­va­ly pro­voz­ní ná­kla­dy, pro­sto­je ma­jet­ku a zvý­ši­ly efek­ti­vi­tu. První krok di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce se však může zdát slo­ži­tý a ná­roč­ný. Con­nect Kit je na­vr­žen tak, aby pro­lo­mil slo­ži­tost a na­bí­dl jed­no­du­ché ře­še­ní pro vy­u­ži­tí pod­ni­ko­vých in­for­ma­cí pro úspo­ru ná­kla­dů.

Sada Con­nect Kit od spo­leč­nos­ti On­Lo­gic ob­sa­hu­je:

  • Na míru na­kon­fi­gu­ro­va­ný odol­ný po­čí­tač On­Lo­gic Kar­bon 300 s pře­din­sta­lo­va­ným soft­warem Ig­ni­ti­on Trial Edi­ti­on
  • Ho­di­nu od­bor­ných kon­zul­ta­cí od Cirrus Link So­lu­ti­ons
  • 2 × 180cm spe­ci­ál­ní stí­ně­né ether­ne­to­vé ka­be­ly
  • 1 × kabel Dis­pla­y­Port na HDMI
  • 1 × sada pro ochra­nu po­čí­ta­čo­vých portů proti pra­chu
  • 1 × sada svor­kov­nic
  • 1 × mon­táž­ní svor­ka DIN
  • 1 × na­pá­je­cí zdroj

Pře­dinstalo­va­ná zku­šeb­ní verze pro­gra­mu Ig­ni­ti­on má stej­né funk­ce jako plně li­cen­co­va­ná in­sta­la­ce pro­gra­mu Ig­ni­ti­on. Zá­kaz­ní­ci mohou se­sta­vit a otes­to­vat své vybave­ní, aniž by mu­se­li in­ves­to­vat do plné li­cen­ce. Zku­šeb­ní verzi lze po­u­ží­vat tak dlou­ho, jak si zá­kaz­ník přeje, s jed­no­du­chou ob­no­vou zku­šeb­ní­ho soft­wa­ru každé dvě ho­di­ny. Po za­kou­pe­ní li­cen­ce není nutné pře­chá­zet na plnou verzi soft­wa­ru ani ob­no­vo­vat pro­jekt.

Další in­for­ma­ce o Con­nect Kit by On­Lo­gic na­lez­ne­te na www.onlogic.com/connect.


Mohlo by vás zajímat: