Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens v magickém kvadrantu Gartner pro IIoT jako vizionář

Pondělí, 06 Prosinec 2021 23:49

Tags: Gart­ne­r | IIoT | Kvad­ran­t vi­zi­o­ná­řů | Magic Quad­rant | Si­e­mens

Siemens Magic Quadrant IIoT 2021-2149Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware 6. prosince 2021 ozná­mil, že byl Gart­ne­rem za­řa­zen do kvad­ran­tu vi­zi­o­ná­řů v rámci ma­gic­ké­ho kvad­ran­tu Gart­ner Magic Quad­rant pro plat­for­my prů­mys­lo­vé­ho in­ter­ne­tu věcí. Gart­ner hod­no­tí do­da­va­te­le na zá­kla­dě kva­li­ty a účin­nos­ti pro­ce­sů, sys­té­mů, metod nebo po­stu­pů, které umožňují kon­ku­ren­ce­schop­nost, efek­ti­vi­tu a vý­kon­nost po­sky­to­va­te­lů IT.

Do­da­va­te­lé jsou také hod­no­ce­ni podle schop­nos­ti po­zi­tiv­ně ovliv­nit pří­jmy, udr­že­ní a re­pu­ta­ci v rámci po­hle­du spo­leč­nos­ti Gart­ner na trh.

Si­e­mens se ve zprá­vě umís­til jako je­di­ný do­da­va­tel v kvad­ran­tu „Vi­zi­o­ná­ři“, a to při své první účas­ti na vý­zku­mu. Gart­ner po­pi­su­je „vi­zi­o­ná­ře“ na trhu jako ino­vá­to­ry, kteří po­sou­va­jí trh kupře­du tím, že re­a­gu­jí na nové, špič­ko­vé po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků a na­bí­ze­jí nové pří­le­ži­tos­ti k vy­nik­nu­tí.

Mind­Sphe­re, prů­mys­lo­vý IoT jako služ­ba od Si­e­men­se, po­há­ní in­ter­net věcí od lo­kál­ní­ho ře­še­ní až po cloud po­mo­cí po­kro­či­lé ana­lý­zy a umělé in­te­li­gen­ce. Jako sou­část port­fo­lia Si­e­mens Xce­le­ra­tor se hlad­ce in­te­gru­je s dal­ším soft­warem a služ­ba­mi spo­leč­nos­ti Si­e­mens a umožňuje vý­kon­ná ře­še­ní, včet­ně plné re­a­li­za­ce di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te s uza­vře­nou smyč­kou. Byl vy­tvo­řen s vy­u­ži­tím plat­for­my pro vývoj apli­ka­cí Men­dix a umožňuje zá­kaz­ní­kům, part­ne­rům a celé or­ga­ni­za­ci Si­e­mens rych­le vy­tvá­řet a in­te­gro­vat per­so­na­li­zo­va­né apli­ka­ce IoT, což umožňuje rych­le se utvá­řet při­způ­so­be­né pří­pa­dy pod­ni­ko­vé­ho po­u­ži­tí. Kom­bi­na­cí ře­še­ní Si­e­mens Mind­Sphe­re a In­dustrial Edge s au­to­ma­ti­zač­ní­mi daty a daty v kon­tex­tu mohou být kom­plex­ní a re­vo­luč­ní ře­še­ní IoT jed­no­duš­ší na im­ple­men­ta­ci a je­jich cílem bude po­sky­to­vat oka­mži­tou při­da­nou hod­no­tu.

Gart­ner ne­pod­po­ru­je žád­né­ho do­da­va­te­le, pro­dukt nebo služ­bu, které jsou uve­de­ny v jeho vý­zkum­ných pu­b­li­ka­cích, a ne­do­po­ru­ču­je uži­va­te­lům tech­no­lo­gií, aby si vy­bí­ra­li pouze do­da­va­te­le s nej­vyš­ším hod­no­ce­ním nebo jiným ozna­če­ním. Vý­zkum­né pu­b­li­ka­ce Gart­ne­ra se sklá­da­jí z ná­zo­rů vý­zkum­né or­ga­ni­za­ce Gart­ner a ne­mě­ly by být po­va­žo­vá­ny za pro­hlá­še­ní o sku­teč­nos­ti. Gart­ner se zříká veš­ke­rých záruk, ať už vy­já­d­ře­ných nebo před­po­klá­da­ných, tý­ka­jí­cích se to­ho­to vý­zku­mu, včet­ně záruk pro­dej­nos­ti nebo vhod­nos­ti pro ur­či­tý účel.


Mohlo by vás zajímat: