Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens se připojuje k alianci RFK TeK

Pondělí, 12 Únor 2024 01:14

Tags: Di­gi­tal In­dustries | PLM | RFK Ra­cing | RFK TeK Al­li­an­ce | Si­e­mens | Soft­ware

siemens-rfk-newsroom-2407Tým RFK Ra­cing ozná­mil, že Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware, dlou­ho­le­tý part­ner týmu RFK Ra­cing, se při­po­jil k RFK TeK Al­li­an­ce a bude na­dá­le po­má­hat týmu ury­ch­lo­vat jeho vý­vo­jo­vé schop­nos­ti po­mo­cí špič­ko­vých tech­no­lo­gií a po­kra­čo­vat v jeho osvěd­če­ných úspě­ších na zá­vod­ní dráze i mimo ni.

RFK vy­u­ží­vá port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Si­e­mens Xce­le­ra­tor pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství, di­gi­tál­ní si­mu­la­ce a ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM), které jim po­má­há rych­le­ji na­vr­ho­vat, tes­to­vat a vy­rá­bět. Soft­wa­ro­vé pro­duk­ty Si­e­mens se po­u­ží­va­jí k vy­tvá­ře­ní mo­de­lů di­gi­tál­ních dvoj­čat mnoha dílů a sys­té­mů zá­vod­ních vozů a v ně­kte­rých scé­ná­řích se pro­vá­dě­jí si­mu­la­ce, které po­má­ha­jí op­ti­ma­li­zo­vat ge­o­me­t­rii (aby byly díly lehčí, pev­něj­ší atd.).

Od­vět­ví mo­tor­spor­tu, stej­ně jako mnoho dal­ších, při­jí­má Si­e­mens Xce­le­ra­tor, aby na­po­moh­lo své di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci a vy­u­ži­lo tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat k zís­ká­ní kon­ku­renč­ní vý­ho­dy na zá­vod­ní dráze.

Soft­ware Si­e­mens NX se po­u­ží­vá pro na­vr­ho­vá­ní, kon­struk­ci a vir­tu­ál­ní si­mu­la­ci vo­zi­del z port­fo­lia Sim­cen­ter k tes­to­vá­ní a op­ti­ma­li­za­ci vo­zi­del ve zrych­le­ném tempu, které vy­ža­du­jí týmy v mo­tor­spor­tu. Soft­ware Si­e­mens Te­am­cen­ter pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku hraje pro RFK Ra­cing zá­sad­ní roli při ří­ze­ní vy­tvá­ře­ných dílů. Umo­ž­ňuje týmu spra­vo­vat data a pro­ce­sy ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku a fun­gu­je jako roz­hra­ní mezi kon­struk­cí, ná­ku­pem, kon­t­ro­lou kva­li­ty a na­po­má­há sdí­le­ní a spo­lu­prá­ci kon­strukč­ních mo­de­lů mezi členy týmu.


Mohlo by vás zajímat: