Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Partnerství Skeletonu a Siemense pro výrobu superkondenzátorů

Pátek, 22 Červenec 2022 14:55

Tags: Part­ner­ství | Si­e­mens | Ske­le­ton Tech­no­lo­gies | Superkondenzátory | Tech­no­lo­gie

HQDIPR202206276490 2-2229Spo­leč­nos­ti Ske­le­ton Tech­no­lo­gies a Si­e­mens se do­hod­ly na roz­sáh­lém tech­no­lo­gic­kém part­ner­ství, jehož cílem je vy­vi­nout, na­plá­no­vat a re­a­li­zo­vat plně au­to­ma­ti­zo­va­nou di­gi­tál­ní vý­rob­ní tech­no­lo­gii pro vý­ro­bu su­per­kon­den­zá­to­rů v Ně­mec­ku. Vý­rob­ní linka bude po­u­ži­ta v nové to­vár­ně Ske­le­ton v Mar­kranstädtu u Lip­ska a v rámci pě­ti­le­té­ho pro­jek­tu po­mů­že sní­žit vý­rob­ní ná­kla­dy o při­bliž­ně 90 %.

Cílem spo­lu­prá­ce je do­sáh­nout di­gi­ta­li­za­ce ce­lé­ho hod­no­to­vé­ho ře­těz­ce Ske­le­to­nu – od ná­vr­hu su­per­kon­den­zá­to­ro­vých člán­ků až po vý­ro­bu a služ­by – a roz­ší­řit ji na vý­ro­bu su­per­kon­den­zá­to­rů nové ge­ne­ra­ce. Si­e­mens to pod­po­ří svým kom­plex­ním port­fo­li­em Di­gi­tal En­ter­pri­se a know-how v ob­las­ti prů­mys­lo­vé vý­ro­by ba­te­ri­o­vých člán­ků. Kromě toho se plá­nu­je další roz­ší­ře­ní ob­chod­ních vzta­hů mezi oběma spo­leč­nost­mi.

  • Siemens podporuje Skeleton jako technologický partner při rozšiřování a rozšiřování výroby superkondenzátorových článků  
  • Skeleton plánuje novou továrnu na superkondenzátory v Markranstädtu u Lipska – zahájení výroby v roce 2024
  • Společný vývoj plně automatizované výrobní linky pro novou výrobu
  • Digitalizace celého hodnotového řetězce

Su­per­kon­den­zá­to­ro­vé sys­témy pro uklá­dá­ní ener­gie spo­leč­nos­ti Ske­le­ton se po­u­ží­va­jí v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, do­pra­vě, roz­vod­ných sí­tích a v prů­mys­lu a jsou na­vr­že­ny zejmé­na tak, aby po­má­ha­ly sni­žo­vat emise CO2 a še­t­řit ener­gii. Díky pa­ten­to­va­né „tech­no­lo­gii za­kři­ve­né­ho gra­fe­nu“, vo­di­vé­mu uh­lí­ko­vé­mu gra­fe­nu, jsou ul­trakaps­le spo­leč­nos­ti Ske­le­ton schop­ny se krát­ko­do­bě na­bí­jet a zá­ro­veň ab­sor­bo­vat ener­gii, na­pří­klad při brz­dě­ní. Po­má­ha­jí zlep­šo­vat kva­li­tu na­pá­je­ní a chrá­nit za­ří­ze­ní a in­frastruk­tu­ru tím, že sni­žu­jí ko­lísá­ní na­pá­je­ní.

HQDIPR202206276490 1-2229

Nová to­vár­na na novou ge­ne­ra­ci su­per­kon­den­zá­to­ro­vých člán­ků v Mar­kranstädtu má za­há­jit vý­ro­bu v roce 2024 a vy­rá­bět až dva­náct mi­li­o­nů člán­ků ročně. Stav­ba bude pro­bí­hat ve dvou fá­zích, při­čemž druhá fáze bude do­kon­če­na v roce 2025. To­vár­na bude mít čty­ři­cet­krát větší roz­sah vý­ro­by než sou­čas­ný vý­rob­ní závod Ske­le­to­nu v Großröhr­sdor­fu. Oče­ká­vá se, že vy­tvo­ří 240 pra­cov­ních míst.


Mohlo by vás zajímat: