Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Oracle Red Bull Racing a Ansys obnovují partnerství

Pondělí, 04 Březen 2024 21:30

Tags: An­sy­s | Formule 1 | Oracle | Part­ner­ství | Ra­cing | Red Bull

Ansys Oracle Red Bull Racing RB20-2410Oracle Red Bull Ra­cing ob­no­vil part­ner­ství s An­sy­sem o tři roky, aby zů­stal nej­kon­ku­ren­ce­schop­něj­ším týmem For­mu­le 1 (F1) na světě. Oracle Red Bull Ra­cing bude i v sezóně 2024 a dal­ších le­tech vy­u­ží­vat výkon tech­no­lo­gie Ansys ke zlep­še­ní ae­ro­dy­na­mi­ky, sprá­vě dat o ma­te­ri­á­lech a za­jiš­tě­ní struk­tu­rál­ní bez­peč­nos­ti svých vozů.

Si­mu­lač­ní ře­še­ní Ansys po­moh­la jezd­ci týmu Oracle Red Bull Ra­cing Maxi Ver­stap­pe­no­vi za­psat se v roce 2023 do his­to­rie, když vy­hrál 21 z 23 zá­vo­dů a ujel 1003 kol. S ob­rov­ským ná­sko­kem 413 bodů si za­jis­til titul mi­s­tra světa jezd­ců a kon­struk­té­rů a do­ve­dl tým Oracle Red Bull Ra­cing k dosud nejdo­mi­nant­něj­ší sezóně.

Při pří­pra­vě na sezónu 2024 čelil tým Oracle Red Bull Ra­cing novým vý­zvám kvůli ome­ze­ní vý­da­jů a ča­so­vým li­mi­tům pro tes­to­vá­ní v ae­ro­dy­na­mic­kém tu­ne­lu. Vzhle­dem k tomu, že v loňském roce ob­sa­dil první místo v šam­pi­o­ná­tu, měl tým k dis­po­zi­ci 4200 hodin tes­to­vá­ní – o 300 hodin méně než tým na dru­hém místě – na mo­der­ni­za­ci vozu v prů­bě­hu sezóny nebo na vývoj vozu pro příští rok. Při ma­xi­ma­li­za­ci tes­to­vá­ní se tým Oracle Red Bull Ra­cing spo­lé­há na přes­nost a rych­lost pre­dik­ce v Ansys Flu­en­tu, aby do­sá­hl op­ti­mál­ní­ho přítla­ku a ae­ro­dy­na­mi­ky vozu, což jsou klí­čo­vé fak­to­ry pro ná­roč­né za­táč­ky na okru­zích, jako je Mo­na­ko, kde tri­um­fo­val v le­tech 2022 a 2023.

V roce 2024 se bude tes­to­vat také vy­tr­va­lost zá­vod­ní­ho vozu Oracle Red Bull Ra­cing, který má být nejdel­ší sezónou v his­to­rii For­mu­le 1. Další zá­vo­dy vy­ža­du­jí spo­leh­li­věj­ší vůz. Aby toho tým do­sá­hl, po­u­ží­vá Ansys Gran­ta MI ke sprá­vě dat o ma­te­ri­á­lech a stu­diu toho, jak se různé ma­te­ri­á­ly osvěd­či­ly v před­cho­zích sezónách, aby vy­lep­šil tvar a kon­struk­ci vozu. Dále po­u­ží­va­jí Ansys LS­‑DYNA k pro­vá­dě­ní ná­ra­zo­vých zkou­šek a hod­no­ce­ní bez­peč­nos­ti vozu.

Sezóna 2024 za­ča­la 29. února Vel­kou cenou Ba­hraj­nu a před­sta­vil se v ní nej­no­věj­ší vůz RB20 týmu Oracle Red Bull Ra­cing.

 


Mohlo by vás zajímat: