Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aras spolupracuje s Toshiba Digital

Čtvrtek, 03 Srpen 2023 12:25

Tags: Aras | Aras Innovator | Digitální transformace | Di­gi­tal So­lu­ti­ons | Meister | Part­ner­ství | Toshi­ba

Aras low-code-2331Aras, který po­sky­tu­je nej­vý­kon­něj­ší apli­kač­ní plat­for­mu s low­‑codem pro návrh, kon­struk­ci a pro­voz slo­ži­tých pro­duk­tů, ozná­mil part­ner­ství s Toshi­ba Di­gi­tal So­lu­ti­ons, dce­ři­nou spo­leč­nos­tí Toshi­ba Corp. Toshi­ba Di­gi­tal So­lu­ti­ons bude dis­tri­bu­o­vat Aras In­no­va­tor dal­ším spo­leč­nos­tem a zá­kaz­ní­kům sku­pi­ny Toshi­ba. Toto ozná­me­ní je v sou­la­du s part­ner­skou smlou­vou, kte­rou Toshi­ba Di­gi­tal So­lu­ti­ons ozná­mi­la 20. dubna 2023.

Aras In­no­va­tor se bude in­te­gro­vat s ře­še­ním Meis­ter od Toshi­by, které slou­ží ke sběru dat a pro­po­je­ní s to­vár­na­mi a po­má­há spo­leč­nos­tem vy­u­ží­vat vý­ho­dy tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Zá­kaz­ní­ci budou moci díky to­mu­to part­ner­ství vy­u­ží­vat nové vý­ho­dy, včet­ně:

  • Kom­plet­ní­ho ří­ze­ní ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku, od po­ža­dav­ků a pro­jek­to­vá­ní až po vý­ro­bu a pro­voz.
  • Snad­né­ho, níz­kokódo­vé­ho pří­stu­pu, který je šká­lo­va­tel­ný a plně při­způ­so­bi­tel­ný.
  • Schop­nos­ti rych­le re­a­go­vat na rych­le se mě­ní­cí ob­chod­ní ope­ra­ce a or­ga­ni­zač­ní po­tře­by.

Ma­sa­hi­ko Hi­sat­su­gu, pre­zi­dent Aras Japan, po­zna­me­nal, že po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků jsou stále slo­ži­těj­ší, pro­to­že vý­rob­ní prů­my­sl pro­chá­zí di­gi­tál­ní trans­for­ma­cí. Spo­lu­prá­ce se spo­leč­nos­tí Toshi­ba Di­gi­tal So­lu­ti­ons umož­ní Arasu při­nést svoje od­bor­né zna­los­ti a ino­va­tiv­ní pří­stu­py více zá­kaz­ní­kům, pro­to­že se roz­ši­řu­je pů­sob­nost Arasu v Ja­pon­sku.

Více informací najdete na www.aras.com.

 

 


Mohlo by vás zajímat: